Версия для печати

Поиск:

по ключевому слову или фразе:

Перейти:

Ссылка из Библии:

Переводы:

Выбранный перевод

Все переводы

Extra context verses: 0

Ephesians 2:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. 2Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. 4Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. 5Ang ilaw ay nagliwanag sa kadiliman at ito ay hindi naunawaan ng kadiliman. 9Ang tunay na ilaw ay iyong tumatanglaw sa bawat taong pumaparito sa sanlibutan. 10Siya ay nasa sanlibutan. Ang sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. 14Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan.