This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

John 3:25

Eusebian Number 4.27 (Table X)

4.27
John.3.25-27
25Queˈoc chixcuechˈinquil ribeb lix tzolom laj Juan riqˈuineb laj judío. Queˈxcuechˈi ribeb chirix li cubi haˈ li yo̱queb chixba̱nunquil. 26Queˈcuulac lix tzolom laj Juan riqˈuin ut queˈxye re: —At tzolonel, li cui̱nk li quicuulac a̱cuiqˈuin aran jun pacˈal li nimaˈ Jordán, li cachˈolob chak resil chiku, aˈan yo̱ chi cubsi̱nc haˈ. Ut chixjunileb li cristian yo̱queb chi cuulac riqˈuin, chanqueb. 27Quichakˈoc laj Juan ut quixye: —Junak cui̱nk ma̱cˈaˈ cˈaˈru tixba̱nu chi incˈaˈ ta qˈuebil re xban li Dios.