This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

All Translations

Extra context verses: 0

John 6:23 (Table X)

Eusebian Number

4.52
John.6.22-29
22Dagen derefter, när folket, som stod på hinsidon hafvet, säg att der var intet annat skepp än det ena, som hans Lärjungar voro uti stegne; och att Jesus var icke instigen med sina Lärjungar i skeppet, utan hans Lärjungar voro bortfarne allena; 23Men annor skepp kommo af Tiberias, hardt till det rummet, der de hade ätit brödet, genom Herrans tacksägelse; 24När då folket såg, att Jesus var icke der, ej heller hans Lärjungar, stego de ock i skeppen, och kommo till Capernaum, och sökte Jesum. 25Och då de funno honom på hinsidon hafvet, sade de till honom: Rabbi, när komst du hit? 26Svarade Jesus dem, och sade: Sannerliga, sannerliga säger jag eder: I söken mig icke fördenskull, att I hafven sett tecken; utan fördenskull, att I hafven ätit af brödet, och ären vordne mätte. 27Verker icke den mat, som förgås, utan den som blifver till evinnerligit lif, den menniskones Son eder gifva skall; ty honom hafver Gud Fader beseglat. 28Då sade de till honom: Hvad skole vi göra, att vi verka kunne Guds verk? 29Svarade Jesus, och sade till dem: Det är Guds verk, att I tron på den han sändt hafver.