This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

All Translations

Extra context verses: 0

Luke 3:7

Eusebian Number 3.8 (Table V)

1.10 3.8
Matt.3.7-10 Luke.3.7-9
7Bet viòð, redzçdams daudz farizeju un saduceju nâkot pie kristîbas, sacîja tiem: èûsku izdzimums, kas norâdîja jums bçgt no nâkamâm dusmâm? 8Tad dariet gandarîjuma cienîgus augïus! 9Un nesakiet: Âbrahams ir mûsu tçvs, jo es jums saku, ka Dieva varâ ir no ðiem akmeòiem radît Âbrahama dçlus; 10Jo cirvis jau pielikts pie koku saknçm. Tâtad katrs koks, kas nenes labus augïus, tiks nocirsts un ugunî iemests. 7Viòð runâja ïaudîm, kas nâca pie viòa kristîties: Jûs, odþu dzimums! Kas jûs mâcîja bçgt no nâkamajâm dusmâm? 8Tâpçc nesiet grçku noþçloðanas cienîgus augïus un nesâciet sacît: Mums Âbrahams ir tçvs. Jo es jums saku, ka Dievs spçjîgs no ðiem akmeòiem radît Âbrahamam bçrnus. 9Jau cirvis pielikts pie koku saknçm. Katrs koks, kas nenes labus augïus, tiks nocirsts un ugunî iemests.