This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

All Translations

Extra context verses: 0

Matthew 1:19

Eusebian Number 1.4 (Table X)

1.4
Matt.1.19-2.4
19А Иосиф маж й, понеже бе праведен и не искаше да я опозори, науми си тайно да я напусне. 20Но това когато помисли той, ето, ангел Господен яви му се на сън и казваше: Иосифе сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея от Духа Светаго е. 21А ще роди син, и ще му наречеш името Исус; защото той ще спаси своите люде от греховете им. 22И всичко това биде, за да се сбъде реченото от Господа чрез пророка, който казва: 23Ето дева ще зачене и ще роди син, и ще му нарекат името Емануил, което се тълкува, Бог с нас. 24И като стана Иосиф от сън, стори както му повели ангел Господен, и взе жена си; 25И не я познаваше докато тя роди сина си първороден, и той му нарече името Исус. 1А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски в дните на цар Ирода, ето мъдреци от изток пристигнаха в Иерусалим, и казваха: 1А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски в дните на цар Ирода, ето мъдреци от изток пристигнаха в Иерусалим, и казваха: 2Де е що се е родил цар Юдейски? защото звездата му видехме на изток, и дойдохме да му се поклоним. 3Това като чу цар Ирод, смути се, и всичкий Иерусалим с него. 4И събра всичките първосвещеници и книжници от народа, та разпитваше от тех де имаше да се роди Христос?