این صفحه برای جاپ کردن ساخته شده است

جستجو

کلمه یا اصطلاح

برو به

ارجاعت کتاب مقدس

ترجمه ها

ترجمه ها در نمایش

  • در صفحه "انتخابها" ترجمه ها انتخاب کنید

ترجمه ها در کل

Extra context verses: 0

john 1:1

Eusebian Number 4.1 (Table III)

1.1 3.14 4.1
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5
1Родословието на Исуса Христа, Сина Давидова, сина Авраамова. 2Авраам роди Исаака; а Исаак роди Якова; а Яков роди Юда и братята му; 3а Юда роди Фареса и Зара от Тамар; а Фарес роди Есрома; а Есром роди Арама; 4а Арам роди Аминадава; а Аминадав роди Наасона; а Наасон роди Салмона; 5а Салмон роди Вооза от Рахав; а Вооз роди Овида от Рут; а Овид роди Иесея; 6а Иесей роди цар Давида; а цар Давид роди Соломона от Уриевата жена; 7а Соломон роди Ровоама; а Ровоам роди Авия, а Авия роди Аса; 8а Аса роди Иосафата; а Иосафат роди Иорама; а Иорам роди Озия; 9а Озия роди Иоатама; а Иоатам роди Ахаза; а Ахаз роди Езекия; 10а Езекия роди Манасия, а Манасия роди Амона; а Амон роди Иосия; 11а Иосия роди Иехония, и братята му около преселението Вавилонско. 12А след преселението Вавилонско, Иехония роди Салатиила, а Салатиил роди Зоровавела; 13а Зоровавел роди Авиуда; а Авиуд роди Елиакима; а Елиаким роди Азора; 14а Азор роди Садока; а Садок роди Ахима; а Ахим роди Елиуда; 15а Елиуд роди Елеазара; а Елеазар роди Мотана; а Мотан роди Якова; 16а Яков роди Иосифа мъжа на Мария, от която се роди Исус, който се нарича Христос. 23И сам Исус начнуваше да е около тридесет години; според както го мислеха беше син на Иосифа, който бе син Илиев. 24а Илий Мататов, а Матат Левиин, а Левий Мелхиин, а Мелхий Янаев, а Яна Иосифов, 25а Иосиф Мататиев, а Мататия Амосов, а Амос Наумов, а Наум Еслиев, а Еслий Нагеев, 26а Нагей Маатов, а Маат Мататиев, а Мататия Семеиев, а Семеий Иосифов, а Иосиф Юдин, 27а Юда Иоананов, а Иоанан Рисаев, а Риса Заровавелов, а Заровавел Салатиилев, а Салатиил Нириев, 28а Нирий Мелхиев, а Мелхий Адиев, а Адий Косамов, а Косам Елмодамов, а Елмодам Иров, 29а Ир Иосиев, а Иосий Елиезеров, а Елиезер Иоримов, а Иорим Мататов, а Матат Левиин, 30а Левий Симеонов, а Симеон Юдин, а Юда Иосифов, а Иосиф Ионанов, а Ионан Елиакимов, 31а Елиаким Мелеаев, а Мелеа Маинанов, а Маинан Мататаев, а Матата Натанов, а Натан Давидов, 32а Давид Иесеев, а Иесей Овидов, а Овид Воозов, а Вооз Салмонов, а Салмон Наасонов, 33а Наасон Аминадавов, а Аминадав Арамов, а Арам Есромов, а Есром Фаресов, а Фарес Юдин, 34а Юда Яковов, а Яков Исааков, а Исаак Авраамов, а Авраам Тарин, а Тара Нахоров, 35а Нахор Серухов, а Серух Рагавов, а Рагав Фалеков, а Фалек Еверов, а Евер Салаев, 36а Сала Каинанов, а Каинан Арфаксадов, а Арфаксад Симов, а Сим Ноев, а Ное Ламехов, 37а Ламех Матусалов, а Матусал Енохов, а Енох Яредов, а Яред Малелеилов, а Малелеил Каинанов, 38а Каинан Еносов, а Енос Ситов, а Сит Адамов, а Адам Божий. 1В начало бе Словото; и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог. 2То в начало бе у Бога. 3Всичко чрез него стана; и което е станало, нищо без него не стана. 4В него бе живот, и животът бе виделината на человеците. 5И виделината свети в тъмнината; и тъмнината я не обзе.