This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

Luke 3:1

Eusebian Number 3.6 (Table III)

1.7 3.6 4.2 4.25
Matt.3.1-2 Luke.3.1-2 John.1.6-8 John.3.23
1 Ngalezonsuku kwasekufika uJohane uMbhabhathizi, etshumayela enkangala yeJudiya 2esithi: Phendukani; ngoba umbuso wamazulu ususondele. 1 Kwathi ngomnyaka wetshumi lanhlanu wokubusa kukaTiberiyosi uKesari, uPontiyusi Pilatu engumbusi weJudiya, loHerodi engumtetrarki* weGalili, loFiliphu umfowabo engumtetrarki weIturiya lelizweni iTrakoniti, loLisaniya engumtetrarki weAbilene, 2uAnasi loKayafasi bengabapristi abakhulu, ilizwi likaNkulunkulu lafika kuJohane indodana kaZakariya enkangala. 6Kwavela umuntu ethunywe nguNkulunkulu, obizo lakhe linguJohane; 7yena lo wezela ubufakazi, ukuze afakaze ngokukhanya, ukuze bonke bakholwe ngaye. 8Yena wayengayisikho ukukhanya, kodwa ukuze afakaze ngokukhanya.

23UJohane laye wayebhabhathiza eEnoni eduze leSalima, ngoba kwakulamanzi amanengi khona; njalo babesiza bebhabhathizwa.