This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

All Translations

Extra context verses: 0

John 3:23

Eusebian Number 4.25 (Table III)

1.7 3.6 4.25
Matt.3.1-2 Luke.3.1-2 John.3.23
1V oněch dnech přichází Jan Křtitel, hlásající v judské pustině: 2"Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes." 1V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát vládl v Judsku a v Galileji byl tetrarchou Herodes, jeho bratr Filip byl tetrarchou na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias byl tetrarchou v Abiléně, 2za velekněze Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synovi Zachariáše, v pustině. 23Také Jan křtil v Ainon, blízko Salim, protože tam bylo hodně vody; a lidé přicházeli a byli křtěni.