Module NameSloStritar
Book NameNovi testament in Psalmi Davidovi Josipa Stritarja (1882)
Module TypeBible
Languagesl
Module Version1.2.1 (2015-07-17)
Minimum SWORD Version1.6
Download Size?.?? b
Install Size793.82 kb
AboutNovi testament in Psalmi Davidovi Josipa Stritarja (1882)

Prirejeno po: NOVI TESTAMENT GOSPODA IN ZVELIČARJA NAŠEGA JEZUSA KRISTUSA.
POLEG GRŠKEGA IZVIRNIKA in PSALMI DAVIDOVI.
Založila Britanska in inozemska svetopisemska družba, 1882.
[Prevel Josip Stritar]
Slovenian. New Testament and Ps. 32mo.
Natisnil: A. Holzhausen na Dunaji.
Vir: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-HTM7BPQ7

Izdal: Marjan Šavli in Barbara Hojkar Šavli, 2015
Prireditelj: Marjan Šavli, marjan.savli@gmail.com

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

27-247(0.034.2)
27-243.63(0.034.2)

NOVI testament in Psalmi Davidovi Josipa Stritarja (1882) [Elektronski vir] / [prevajalec Josip Stritar]. - 1. izd., 1. natis. - El. knjiga. - Škofja Loka : samozal. M. Šavli : samozal. B. Hojkar Šavli, 2015

ISBN 978-961-93087-3-8 (sword)
1. Psalmi Davidovi Josipa Stritarja 2. Biblia [slovenski jezik]
280510720

Verzija: 15.07.2015
Distribution LicensePublic Domain
Download[download]
Source code for ModInfo.jsp