Module NameSloOjacano
Book NameOjačano Sveto pismo (Ps + Gal)
Module TypeBible
Languagesl
Module Version1.0.1 (2016-01-21)
Minimum SWORD Version1.5.1a
Download Size?.?? b
Install Size463.38 kb
AboutOjačano Sveto pismo (Ps + Gal)

Prevod in priredba: Barbara Hojkar Šavli in Marjan Šavli
Izdal: Marjan Šavli in Barbara Hojkar Šavli, 2015

Scripture quotations taken from the Amplified® Bible,
Copyright © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 by The Lockman Foundation.
All rights reserved. Used by permission. (www.Lockman.org)

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

27-23(0.034.2)

OJAČANO Sveto pismo (PS + Gal) [Elektronski vir] / [prevod in priredba Barbara Hojkar Šavli in Marjan Šavli]. - 1. izd., 1. natis. - El. knjiga. - Škofja Loka : samozal. M. Šavli : samozal. B. Hojkar Šavli, 2015

Način dostopa (URL): http://www.crosswire.org/sword/modules/ModDisp.jsp?modType=Bibles. - Izv. stv. nasl.: Amplified Bible

ISBN 978-961-93087-4-5 (sword)

283069952
Distribution LicenseCopyrighted; Free non-commercial distribution
Download[download]
Source code for ModInfo.jsp