Module NameFinRK
Book NameRaamattu Kansalle (2012)
Module TypeBible
Languagefi
Module Version1.8.3 (2021-09-19)
Minimum SWORD Version1.6.1
Download Size?.?? b
Install Size2.22 MB
AboutEsipuhe

Yhteiskristillisen Raamattu Kansalle -yhdistyksen Uuden testamentin käännös ilmestyi vuonna 1999. Tarkistettu painos, Psalmien kirja sekä Uuden testamentin perussanasto julkaistiin vuonna 2009. Nyt julkaistaan koko Pyhä Raamattu.

Raamattu Kansalle -käännöstyön tavoitteena on alkutekstejä kunnioittava käännös. Raamatun alkukielet ovat kuitenkin rakenteiltaan erilaiset kuin suomi. Kielen sujuvuuden tai tekstin ymmärrettävyyden vuoksi on jouduttu käyttämään myös alkukielestä poikkeavia sanoja tai sanontoja. Mikäli kyseessä on merkittävä ero, kirjaimellisempi merkitys on ilmaistu alaviitteessä, samoin myös mahdolliset käännösvaihtoehdot. Hakasulkeita on käytetty silloin, kun sulkeissa oleva teksti ei esiinny kaikissa käsikirjoituksissa.

Vanhan testamentin hepreassa ei ole vokaaleja. Niinpä yleisin Jumalan nimi kätkeytyy tetragrammiin JHWH. Käännöksissä se on yleensä suomennettu sanalla Herra. Olemme kuitenkin pyrkineet rikastuttamaan suomenkielistä lukijaa siten, että kyseisissä kohdissa sana Herra on painettu kapiteelikirjaimin. Vanhan testamentin suomennoksen alaviitteissä esiintyvät erisnimet on kursivoitu silloin kun nimien heprealainen lukutapa eroaa suomalaisesta lukutavasta.

Uuden testamentin suomennoksen perusteksteinä ovat olleet pääasiassa Novum Testamentum Graece (Nestle Aland, 27. uudistettu painos 1993 ja Vanhan testamentin Septuaginta-käännös (Editio Rahlfs 1979). Myös Rudolf Kittelin ja P. Kahlen Biblia Hebraica on ollut käytössä. Vanhan testamentin suomennoksen perustekstinä on ollut Biblia Hebraica Stuttgartensia (5. laitos 1977). Tarvittaessa on käytetty apuna myös muita hyviksi ja luotettaviksi tunnettuja tekstejä ja käännöksiä.

Rukoilemme, että tämä Pyhä Raamattu saisi rikastuttaa mahdollisimman monia lukijoita ja vahvistaa luottamusta Jumalan sanaan.

Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus Raamattu Kansalle -raamatunkäännöksen teksteille

Lupa levittää raamatunkäännöksen tekstiä digitaalisissa muodoissa myönnetty Crosswire Bible Societylle.

Loppukäyttäjä saa ladata tekstin itselleen, mutta tekstin edelleen levittäminen ilman kirjallista lupaa Raamattu kansalle ry:ltä on ehdottomasti kielletty. Tekstejä on luvallista käyttää henkilökohtaiseen tutkimuskäyttöön sekä raamatuntekstien näyttämiseen seurakuntien tapahtumissa. Muunlaiseen käyttöön tarvitaan Raamattu Kansalle ry:n erillinen lupa. Kaikki tekstin kaupallinen käyttö ehdottomasti kielletty.

Copyright 2012 Raamattu Kansalle ry.

End user licence agreement for Raamattu Kansalle Bible translation text

Permission to distribute this Bible translation in digital formats is granted to Crosswire Bible Society.

End users can download the text free of charge in digital formats from Crosswire. Redistribution of texts without written permission by Raamattu Kansalle ry is strictly forbidden. Any other use except personal study and displaying portions of the text at church events requires a separate license from Raamattu Kansalle ry. Any commercial use of text is strictly forbidden.

Copyright 2012 Raamattu Kansalle ry.
Distribution LicenseCopyrighted; Permission to distribute granted to CrossWire
Download[download]
Source code for ModInfo.jsp