[sword-devel] Pre-verse titles

DM Smith dmsmith555 at yahoo.com
Mon Nov 10 07:10:00 MST 2008


Peter,
Can you post the output of osis2mod for these inputs? I'm not sure 
what is going on.

The whole handling of titles in SWORD is a hack. The problem stems 
from the storage of verses without verse markers....
In Him,
DM

On Nov 10, 2008, at 8:07 AM, Peter von Kaehne wrote:

> Having created a test module for Divehi (Maledive language) I found a
> problem with section titles. I used osis2mod rev 2169.
>
>
> If the title is separate and between two verses it appears in the 
> module
> as incorporated into the subsequent verse. Which messes the appearance
> enormously. You can see the result here:
>
> http://www.crosswire.org/~refdoc/swordweb/webapp/passagestudy.jsp?mod=Divehi
>
> (and then navigate to Luke - second form left side, accepts English 
> input)
>
>
>
> <verse sID="Luke.1.4" osisID="Luke.1.4"/>
>
> ތިޔަބޭފުޅާއަށް ޢީސާގެފާނާއިމެދު 
> އިވިވަޑައިގެންފައިވާ ޚަބަރުތަކުގެ 
> ތެދު ދޮގު ތިޔަބޭފުޅާއަށްވެސް އޭރުން 
> ސާބިތުވެ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ..
> <verse eID="Luke.1.4"/>
> </p>
> </div>
> <div type="section">
> <title>ޔަހުޔާގެފާނު އުފަންވުމާއި މެދު 
> އެންގެވުނު ވަޙީ ބަސްފުޅު</title>
> <p>
> <verse sID="Luke.1.5" osisID="Luke.1.5"/>
> ޖުދެއާ ކަރައިގައި *ހެރޮދު 
> ރަސްގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި 
> ޒަކަރިއްޔާއޭ ކިޔުނު އިމާމަކު 
> އުޅުނެވެ. އޭނާ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން 
> އެލިޒަބަތަކީ
> *އިމާމު *ހާރޫނުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުގެ 
> މީހުންނެވެ
> <note> ހާރޫނުގެފާނަކީ ބަނީއިސްރާއީލުގެ 
> އެންމެ ފުރަތަމަ އިމާމެވެ. 
> ހާރޫނުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުގެ 
> އެންމެންނަކީ ވެސް
> އިމާމުންނެވެ..</note>
> ޒަކަރިއްޔާ އަކީ އެދަރިކޮޅުގެ 
> އަބިޖާހު ވަންހައިގެ މީހެކެވެ.
>
>
>
> It looks a lot better if the section title is incorporated into the
> previous verse as happened here:
>
>
> <verse sID="Luke.1.25" osisID="Luke.1.25"/>
> އެލިޒަބަތު ބުންޏެވެ. "އަހަރެންނަށް 
> މިފަދައިން ހިންމަވައި ދެއްވެވީ 
> މަތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ. 
> މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލާނގެ
> ރަހުމަތްފުޅުން އަހަރެންނަށް 
> ރަހުމަތްލެއްވި. އަދި މިއަދު 
> މީސްތަކުންގެ މަލާމާތުން އަހަރެން 
> ސަލާމަތް ކުރައްވައިފި."
> </p>
> </div>
> <div type="section">
> <title>މާތްރަސްކަލާނގެ 
> މަރިޔަމްގެފާނަށް އެންމެ މަތިވެރި 
> ޚަބަރުފުޅު ދެއްވުން</title>
> <p>
> <verse eID="Luke.1.25"/>
> <verse sID="Luke.1.26" osisID="Luke.1.26"/>
> އެލިޒަބަތު ބަލިވެއިންތާ 
> ހަވަނަމަހުގައި މާތްރަސްކަލާނގެ 
> އެކަލާނގެ *މަލާއިކަތާ ޖިބުރީލުގެފާނު 
> ވަޙީފުޅަކައިގެން ގަލީލީ ކަރައިގައި 
> ވާ
> ނާޒަރަތުއޭ ކިޔުނު ރަށަށް 
> ފޮނުއްވިއެވެ..
> <verse eID="Luke.1.26"/>
>
>
> But that appears to be wrong to my mind in a whole lot of other ways.
>
>
> What shall I do? Is there something I have missed?
>
>
> Thanks!
>
>
> Peter
>
>
>
>
> _______________________________________________
> sword-devel mailing list: sword-devel at crosswire.org
> http://www.crosswire.org/mailman/listinfo/sword-devel
> Instructions to unsubscribe/change your settings at above page

More information about the sword-devel mailing list