[sword-devel] Pre-verse titles

Peter von Kaehne refdoc at gmx.net
Mon Nov 10 06:07:37 MST 2008


Having created a test module for Divehi (Maledive language) I found a
problem with section titles. I used osis2mod rev 2169.


If the title is separate and between two verses it appears in the module
as incorporated into the subsequent verse. Which messes the appearance
enormously. You can see the result here:

http://www.crosswire.org/~refdoc/swordweb/webapp/passagestudy.jsp?mod=Divehi

(and then navigate to Luke - second form left side, accepts English input)<verse sID="Luke.1.4" osisID="Luke.1.4"/>

ތިޔަބޭފުޅާއަށް ޢީސާގެފާނާއިމެދު އިވިވަޑައިގެންފައިވާ ޚަބަރުތަކުގެ ތެދު ދޮގު ތިޔަބޭފުޅާއަށްވެސް އޭރުން ސާބިތުވެ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
<verse eID="Luke.1.4"/>
</p>
</div>
<div type="section">
<title>ޔަހުޔާގެފާނު އުފަންވުމާއި މެދު އެންގެވުނު ވަޙީ ބަސްފުޅު</title>
<p>
<verse sID="Luke.1.5" osisID="Luke.1.5"/>
ޖުދެއާ ކަރައިގައި *ހެރޮދު ރަސްގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި ޒަކަރިއްޔާއޭ ކިޔުނު އިމާމަކު އުޅުނެވެ. އޭނާ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން އެލިޒަބަތަކީ
*އިމާމު *ހާރޫނުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނެވެ
<note> ހާރޫނުގެފާނަކީ ބަނީއިސްރާއީލުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އިމާމެވެ. ހާރޫނުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުގެ އެންމެންނަކީ ވެސް
އިމާމުންނެވެ.</note>
 ޒަކަރިއްޔާ އަކީ އެދަރިކޮޅުގެ އަބިޖާހު ވަންހައިގެ މީހެކެވެ.It looks a lot better if the section title is incorporated into the
previous verse as happened here:


<verse sID="Luke.1.25" osisID="Luke.1.25"/>
އެލިޒަބަތު ބުންޏެވެ. "އަހަރެންނަށް މިފަދައިން ހިންމަވައި ދެއްވެވީ މަތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ. މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލާނގެ
ރަހުމަތްފުޅުން އަހަރެންނަށް ރަހުމަތްލެއްވި. އަދި މިއަދު މީސްތަކުންގެ މަލާމާތުން އަހަރެން ސަލާމަތް ކުރައްވައިފި."
</p>
</div>
<div type="section">
<title>މާތްރަސްކަލާނގެ މަރިޔަމްގެފާނަށް އެންމެ މަތިވެރި ޚަބަރުފުޅު ދެއްވުން</title>
<p>
<verse eID="Luke.1.25"/>
<verse sID="Luke.1.26" osisID="Luke.1.26"/>
އެލިޒަބަތު ބަލިވެއިންތާ ހަވަނަމަހުގައި މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލާނގެ *މަލާއިކަތާ ޖިބުރީލުގެފާނު ވަޙީފުޅަކައިގެން ގަލީލީ ކަރައިގައި ވާ
ނާޒަރަތުއޭ ކިޔުނު ރަށަށް ފޮނުއްވިއެވެ.
<verse eID="Luke.1.26"/>


But that appears to be wrong to my mind in a whole lot of other ways.


What shall I do? Is there something I have missed?


Thanks!


Peter


More information about the sword-devel mailing list