[sword-devel] Pre-verse titles

Peter von Kaehne refdoc at gmx.net
Mon Nov 10 09:27:47 MST 2008


DM Smith wrote:
> Peter,
> Can you post the output of osis2mod for these inputs? I'm not sure 
> what is going on.

Warning verse Luke.1.25 is not well formed:(0,5)
Warning verse Luke.1.38 is not well formed:(0,5)
Linking Luke 1:41 to Luke 1:40

No output for verses 1 and 5 where things go (aesthetically) wrong. And
verse 25 is the one which actually looks right, but obviously would put
no section header out if verses 26ff are requested.

The output of diatheke is below

peter at peter-laptop:~$ diatheke -b Divehi -oh -k Luke 1:1
Luke 1:1: ޢީސާގެފާނާއި ބެހޭގޮތުން ލޫކާސް ތިޔޯފިލުސް އަށް ލިޔުއްވި ސިޓީފުޅު
  އިއްޒަތްތެރި *ތިޔޯފިލުސްގެ އަރިހަށް، އަހަރުމެންގެ ތެރޭގައި ޢީސާގެފާނާމެދު ކަންތައްތައް ހިނގާމިދިޔަ ގޮތުގެ ވާހަކަ ފުރިހަމަޔަށް
ލިޔެ ބަޔާން ކުރެވޭތޯ އެތައް ބަޔަކުވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.
(Divehi)
peter at peter-laptop:~$ diatheke -b Divehi -k Luke 1:1
Luke 1:1: ޢީސާގެފާނާއި ބެހޭގޮތުން ލޫކާސް ތިޔޯފިލުސް އަށް ލިޔުއްވި ސިޓީފުޅު
  އިއްޒަތްތެރި *ތިޔޯފިލުސްގެ އަރިހަށް، އަހަރުމެންގެ ތެރޭގައި ޢީސާގެފާނާމެދު ކަންތައްތައް ހިނގާމިދިޔަ ގޮތުގެ ވާހަކަ ފުރިހަމަޔަށް
ލިޔެ ބަޔާން ކުރެވޭތޯ އެތައް ބަޔަކުވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.
(Divehi)

while both lines are to me ( probably to both of us) unreadable, it is
quite clear that both outputs are identical, while they should not be.
The first line is the section heading from the OSIS document:

<chapter sID="Luke.1" osisID="Luke.1"/>
<div type="section">
<title>ޢީސާގެފާނާއި ބެހޭގޮތުން ލޫކާސް ތިޔޯފިލުސް އަށް ލިޔުއްވި ސިޓީފުޅު</title>
<p>

Peter
> 
> The whole handling of titles in SWORD is a hack. The problem stems 
> from the storage of verses without verse markers....
> In Him,
> DM
> 
> On Nov 10, 2008, at 8:07 AM, Peter von Kaehne wrote:
> 
>> Having created a test module for Divehi (Maledive language) I found a
>> problem with section titles. I used osis2mod rev 2169.
>>
>>
>> If the title is separate and between two verses it appears in the 
>> module
>> as incorporated into the subsequent verse. Which messes the appearance
>> enormously. You can see the result here:
>>
>> http://www.crosswire.org/~refdoc/swordweb/webapp/passagestudy.jsp?mod=Divehi
>>
>> (and then navigate to Luke - second form left side, accepts English 
>> input)
>>
>>
>>
>> <verse sID="Luke.1.4" osisID="Luke.1.4"/>
>>
>> ތިޔަބޭފުޅާއަށް ޢީސާގެފާނާއިމެދު 
>> އިވިވަޑައިގެންފައިވާ ޚަބަރުތަކުގެ 
>> ތެދު ދޮގު ތިޔަބޭފުޅާއަށްވެސް އޭރުން 
>> ސާބިތުވެ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ..
>> <verse eID="Luke.1.4"/>
>> </p>
>> </div>
>> <div type="section">
>> <title>ޔަހުޔާގެފާނު އުފަންވުމާއި މެދު 
>> އެންގެވުނު ވަޙީ ބަސްފުޅު</title>
>> <p>
>> <verse sID="Luke.1.5" osisID="Luke.1.5"/>
>> ޖުދެއާ ކަރައިގައި *ހެރޮދު 
>> ރަސްގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި 
>> ޒަކަރިއްޔާއޭ ކިޔުނު އިމާމަކު 
>> އުޅުނެވެ. އޭނާ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން 
>> އެލިޒަބަތަކީ
>> *އިމާމު *ހާރޫނުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުގެ 
>> މީހުންނެވެ
>> <note> ހާރޫނުގެފާނަކީ ބަނީއިސްރާއީލުގެ 
>> އެންމެ ފުރަތަމަ އިމާމެވެ. 
>> ހާރޫނުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުގެ 
>> އެންމެންނަކީ ވެސް
>> އިމާމުންނެވެ..</note>
>> ޒަކަރިއްޔާ އަކީ އެދަރިކޮޅުގެ 
>> އަބިޖާހު ވަންހައިގެ މީހެކެވެ.
>>
>>
>>
>> It looks a lot better if the section title is incorporated into the
>> previous verse as happened here:
>>
>>
>> <verse sID="Luke.1.25" osisID="Luke.1.25"/>
>> އެލިޒަބަތު ބުންޏެވެ. "އަހަރެންނަށް 
>> މިފަދައިން ހިންމަވައި ދެއްވެވީ 
>> މަތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ. 
>> މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލާނގެ
>> ރަހުމަތްފުޅުން އަހަރެންނަށް 
>> ރަހުމަތްލެއްވި. އަދި މިއަދު 
>> މީސްތަކުންގެ މަލާމާތުން އަހަރެން 
>> ސަލާމަތް ކުރައްވައިފި."
>> </p>
>> </div>
>> <div type="section">
>> <title>މާތްރަސްކަލާނގެ 
>> މަރިޔަމްގެފާނަށް އެންމެ މަތިވެރި 
>> ޚަބަރުފުޅު ދެއްވުން</title>
>> <p>
>> <verse eID="Luke.1.25"/>
>> <verse sID="Luke.1.26" osisID="Luke.1.26"/>
>> އެލިޒަބަތު ބަލިވެއިންތާ 
>> ހަވަނަމަހުގައި މާތްރަސްކަލާނގެ 
>> އެކަލާނގެ *މަލާއިކަތާ ޖިބުރީލުގެފާނު 
>> ވަޙީފުޅަކައިގެން ގަލީލީ ކަރައިގައި 
>> ވާ
>> ނާޒަރަތުއޭ ކިޔުނު ރަށަށް 
>> ފޮނުއްވިއެވެ..
>> <verse eID="Luke.1.26"/>
>>
>>
>> But that appears to be wrong to my mind in a whole lot of other ways.
>>
>>
>> What shall I do? Is there something I have missed?
>>
>>
>> Thanks!
>>
>>
>> Peter
>>
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> sword-devel mailing list: sword-devel at crosswire.org
>> http://www.crosswire.org/mailman/listinfo/sword-devel
>> Instructions to unsubscribe/change your settings at above page
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> sword-devel mailing list: sword-devel at crosswire.org
> http://www.crosswire.org/mailman/listinfo/sword-devel
> Instructions to unsubscribe/change your settings at above page
More information about the sword-devel mailing list