Module NameVietLCCMN
Book NameLời Chúa Cho Mọi Người
Module TypeBible
Languagevi
Module Version1.0 (2009-02-14)
Minimum SWORD Version1.5.9
Download Size?.?? b
Install Size2.08 MB
AboutLời Chúa Cho Mọi Người, Bản dịch do Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ thực hiện. Dẫn nhập và chú thích : Bernard Hurault, Louis Hurault. Hà Nội: Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, 2007.
Distribution LicenseCopyrighted; Permission to distribute granted to CrossWire
Download[download]
Source code for ModInfo.jsp