[ntmss-svn] r517 - trunk/FINAL TRANSCRIPTIONS/Merged

Rachel at crosswire.org Rachel at crosswire.org
Tue Sep 10 08:27:16 MST 2013


Author: Rachel
Date: 2013-09-10 08:27:15 -0700 (Tue, 10 Sep 2013)
New Revision: 517

Removed:
  trunk/FINAL TRANSCRIPTIONS/Merged/04_315711_MERGED.txt
Log:
File deleted (renamed as 315712)

Deleted: trunk/FINAL TRANSCRIPTIONS/Merged/04_315711_MERGED.txt
===================================================================
--- trunk/FINAL TRANSCRIPTIONS/Merged/04_315711_MERGED.txt	2013-09-10 15:16:35 UTC (rev 516)
+++ trunk/FINAL TRANSCRIPTIONS/Merged/04_315711_MERGED.txt	2013-09-10 15:27:15 UTC (rev 517)
@@ -1,525 +0,0 @@
-G-A Number: 1571(Later hand) 
-Athοs, Vatοpediu, 927 
-Name οf bοοk transcribed: Jοhn  
-First fοliο transcribed: 246v 
-Base text used:   TRns   
-Transcribed by: WJE / UBS
-Transcriptiοn begun:20-12–10 
-Transcriptiοn finished: WJE 04-01-11 / UBS 09.08.2013*       
-
-Dοes this manuscript cοntain (delete and cοmplete as apprοpriate): 	
-	Lectiοnary annοtatiοns - Yes  	
-	Initials and οther enlarged letters - Yes  	
-	Diples (>) -  Nο  	     
-	Obelοi (†) -  Nο  	 	
-	Other remarks:             
-	
-*UBS used WJE's transcription as a base text and changed it against the images where he felt it was necessary.	}
-	
-|F 246v-|
-|L|<B 04><K 18><V 22> &lac;
-|F 246v|
-|L|παρεστικως εδωκεν ρα=
-|L|πησμα τω ιυ̅ ειπων ουτος 
-|L|αποκρινη τω αρχιερει
-|L|<V 23> απεκριθη αυτω ο ις̅ 
-|L|ει κακως ελαλησα μαρτυ=
-|L|ρισων περι κακου ει δε κα=
-|L|λος τη με δαιρης <V 24> απεστει=
-|L|λεν αυτον ο ανας δαιδε=
-|L|μενον προς καιαφαν τον 
-|L|αρχιερεα <V 25> ην δε σημων 
-|L|πετρος εστως και θερμαι=
-|L|νομενος ειπον ουν αυ=
-|L|[supp]τ[\supp]ω μη και συ εκ των μαθη=
-|L|των αυτου ει ηρνητο ουν
-|L|εκεινος και ειπεν ουκ ει=
-|L|μι <V 26> λεγει εις εκ των δουλων 
-|L|του αρχιερεως συγκα=
-|L|νης ων ου απεκωψεν πε=
-|L|τρος το ωτιων ουκ ε=
-|L|γω σε ειδον εν τω κηπω 
-|F 247r|
-|L|μετ αυτου <V 27> παλιν ουν ηρνησα=
-|L|το ο πετρος και ευθαιως 
-|L|αλεκτωρ εφωνησεν 
-|L|<V 28> αγουσην τον ιν̅ απο του καια=
-|L|φα εις το πρετωριον ην δαι 
-|L|πρωι και αυτη ουκ ησηλ=
-|L|θων εις το πραιτοριον ινα 
-|L|μη μιανθωσην αλ ηνα φαγω=
-|L|σην τω πασχα <V 29> εξηλθεν 
-|L|ουν ο πιλατος προς αυτοις {-ed- The accentuation suggests -οις.} και 
-|L|ειπεν τινα κατηγωριαν φε=
-|L|ρεταιρετε κατα του αν̅ου τουτου
-|L|<V 30> απεκρηθισαν και ειπον αυ=
-|L|τω ει μη ουτος κακοπιος 
-|L|ουκ αν ση παραιδωκαμεν 
-|L|αυτον <V 31> ειπεν ουν αυτοις ο πι=
-|L|λατος λαβεται αυτων {-ed- The wrong abbreviation seems to be given.} ημης και 
-|L|κατα τον νομον υμων κρινα=
-|L|ται αυτον οιπον ουν αυτω οι 
-|L|[supp]ι[\supp]ουδαιοι ημην ουκ αιξεστεν α=
-|L|ποκτηνε ουδενα <V 32> ινα ο λω=
-|F 247v|
-|L|γος του ιυ̅ πληρωθη ον ειπεν 
-|L|σημενων ποιω θανατω εμαι=
-|L|λεν αποθνησκην <V 33> ησιλθεν ουν 
-|L|εις το πρετωριον παλην ο πηλατος 
-|L|και εφωνισεν τον ιν̅ και ηπεν 
-|L|αυτω συ ει ο βασιλευς τον ιου=
-|L|δαιον <V 34> απεκριθη αυτω ο ις̅ α=
-|L|φ αιαυτου συ τουτο λεγης η αλη 
-|L|ση ειπον <V 35> απεκριθη ο πη=
-|L|λατος μιτη εγω οιουδαιος ει=
-|L|μι το εθνος τω σον και οι αρ=
-|L|χιερης παραιδωκαν σαι εμη 
-|L|τι επιησας <V 36> απεκρηθι ο ις̅ η 
-|L|βασιληα εμη ουκ αιστην εκ του 
-|L|κοσμου τουτου ει εκ του κοσμου 
-|L|τουτου ην υ̣ βασιληα η εμη οι υ=
-|L|πηρεται αν ει αιμη ηγωνηζων=
-|L|το ινα μη παραδωθω της οιου=
-|L|δαιης νυν δαι η βασιληα οι ε=
-|L|μη ουκ αιστην εντευθεν <V 37> ει=
-|L|πεν ουν αυτω ο πιλατος ου=
-|F 248r|
-|L|κουν βασιλευς ει συ αποκρι=
-|L|θη ο ις̅ συ λεγης οτη βασι=
-|L|λευς ειμη εγω εγω εις του=
-|L|το γεγαινημαι και ης τουτο αι=
-|L|ληλυθαι εις των κοσμων ινα μαρ=
-|L|τηρισω τη αληθεια πας ο 
-|L|ων εκ της αλεθηας ακουοι μου 
-|L|της φωνης <V 38> λεγι αυτω ο πη=
-|L|λατος τι εστην αληθια και του=
-|L|το ηπον παλην εξηλθεν προ 
-|L|τους {-ed- accentuation suggests -οις?.} ιουδαιους και λεγι αυτης αι=
-|L|γω ουδαιμηαν ετηαν ευρησ=
-|L|κω εν αυτω <V 39> εστην δαι σηνιθη=
-|L|α υμην ινα ενα απολυσω εν το 
-|L|πασχα βουλεσθαι ουν υμην α=
-|L|πολυσω τον βασιλεαν των ιου=
-|L|δαιον <V 40> εκραυγασαν ουν πα=
-|L|λην παντες λεγωντες μι του=
-|L|τον αλλα τον βαραβαν ην 
-|L|δαι ο βαραβας ληστης <K 19><V 1> το=
-|L|τε ουν ελαβεν ο πιλατος 
-|F 248v| 
-|L|τον ιν̅ και εμαστηγωσε <V 2> και 
-|L|οι στρατηοται πλεξαντες στε=
-|L|φανον εξ ακανθων επεθη=
-|L|καν αυτου τη καιφαλη και οι=
-|L|ματηον πορφηρουν περοι=
-|L|εβαλον αυτον <V 3> και ελεγων χε=
-|L|ρε ο βασιλευς τον ιουδαιον 
-|L|και εδηδουν αυτω ραπησματα
-|L|<V 4> εξηλθεν ουν παλην ο πιλα=
-|L|τος και λεγι αυτης ιδαι αγω υ=
-|L|μην αυτον εξω ινα γνωται ο=
-|L|τι εν αυτω ουδαιμιαν ετη=
-|L|αν ευρησκω <V 5> εξηλθεν 
-|L|ουν ο ις̅ εξω φορων των ακαν=
-|L|θηνον στεφανον και το πορ=
-|L|θιρουν ιματηον και λεγι αυ=
-|L|της ιδαι ο ανθροπος <V 6> ο=
-|L|τε ουν ιδον αυτον οι αρχιαι=
-|L|ρης και οι πιρεται εκραγας 
-|L|λεγωντες σταυρωσων σταυ=
-|L|ρωσων αυτων λεγι αυτης ο πι=
-|F 249r| 
-|L|λατος λαβεται αυτων υ=
-|L|μης και στ̅ρωσαται εγω γαρ 
-|L|ουχ ευρησκω εν αυτω ετηαν
-|L|<V 7> απεκριθησαν αυτω οι ιουδε=
-|L|οι ημης νομων εχωμεν 
-|L|και κατα τον νομον ημων ο=
-|L|φηλι αποθανην οτη εαυ=
-|L|των θυ̅ υιον επιυσεν <V 8> οται ουν 
-|L|ηκουσεν ο πιλατος τουτον των 
-|L|λογον μαλον εφωβη <V 9> και ησιλ=
-|L|θεν εις τω πραιτωριον παλην 
-|L|λεγι τω ιυ̅ ποθεν οι ση ο δαι 
-|L|ις̅ αποκρισην ουκ αιδω=
-|L|κεν αυτω <V 10> λεγι αυτω ο πηλα=
-|L|τος εμη ου λαλεις ουκ ειδας ο=
-|L|τι εξουσηαν εχω στ̅ρωσαι σε κε 
-|L|εξουσηαν εχω απολησε σαι <V 11> α=
-|L|παικρηθι ο ις̅ ουκ ειχες εξου=
-|L|σιαν ουδαιμηαν κατ αιμου 
-|L|οι μη ην σι δαιδεμενον ανω=
-|F 249v|
-|L|θεν δια τουτο ο παραδιδους 
-|L|μαι σει μιζωνα αμαρτηαν εχι
-|L|<V 12> εκ τουτου εζητι ο πιλατος α=
-|L|πολυσαι αυτον οι δαι ιουδε=
-|L|οι εκραζων λεγωντες εαν του=
-|L|τον απολησοις ουκ ην φιλος 
-|L|του καισαρος πας ο βασιλαια 
-|L|εαυτων πειων αντηλεγι το και=
-|L|σαρι <V 13> ο ουν πηλατος ακουσας 
-|L|τουτον των λογων ηγαγεν εξω 
-|L|των ιν̅ και εκαθισεν επι του 
-|L|βιματος εις τοπων λεγωμενον 
-|L|ληθωστροτων εβραηστοι 
-|L|δαι γαβαθα <V 14> ην δαι παρασκαι=
-|L|βη του πασχα ωρα δαι ωσει 
-|L|εκτη και λεγι τοις ιουδαιοις 
-|L|ιδαι ο βασιλευς ημων <V 15> οι δε 
-|L|εκραυγασαν αρον αρον στ̅ρω=
-|L|σων αυτων λεγι αυτης ο πη=
-|L|λατος τον βασιλεα ημον 
-|F 250r|
-|L|στ̅ρωσω απεκριθησαν οι 
-|L|αρχαιρεις ουκ εχομεν 
-|L|βασιλαια ει μη καισαρα
-|L|<V 16> τοται ουν παρεδωκεν αυ=
-|L|τον ινα στ̅ρωθη παρελα=
-|L|βον δε τον ιν̅ και ηγαγων
-|L|<V 17> και βασταζων τον στ̅ρον αυτου 
-|L|και εξηλθεν εις τοποπν λεγω=
-|L|μενον κρανηου τοπον ος 
-|L|λεγεται εβραηστι γολγωθα
-|L|<V 18> οπου αυτων εστ̅ρωσαν και με=
-|L|τ αυτου αλους διο λυστας εν=
-|L|τευθεν και εντευθεν μαι=
-|L|σων δαι τον ιν̅ <V 19> εγραψαι δαι 
-|L|και τητλον ο πιλατος και εθι=
-|L|κεν επι του στ̅ρου ην δαι γε=
-|L|γραμενον ις̅ ο ναζωραιος 
-|L|ο βασιλευς τον ιουδαιων
-|L|<V 20> τουτον ουν τον τιτλον πο=
-|L|λυ ανεγνωσαν των ιουδαι=
-|F 250v|
-|L|ων οτι εγγυς ην ο τοπως 
-|L|της πολεως οπου εστ̅ρωθι 
-|L|ο ις̅ και νυν γεγραμενον 
-|L|εβραιστη εληνιστη ρωμα=
-|L|ιστη <V 21> ελεγων ουν τω πιλα=
-|L|τω ι αρχηερης των ιουδαι=
-|L|ων αλ οτι εκηνος υπεν βα=
-|L|σιλευς ειμη τον ιουδαιον
-|L|<V 22> απεκριθη ο πιλατος ο γε=
-|L|γραφα γεγραφα <V 23> οι ουν στρατι=
-|L|οται οτε εστ̅ρωσαν των ιν̅ ελα=
-|L|βων τα ηματια αυτου και επι=
-|L|ισαν τεσαρα μερι εκα=
-|L|στω στρατιωτης μερως και 
-|L|των χιτονα ην δαι ο χιτον α=
-|L|ραφος εκ τον ανωθεν ηφαν=
-|L|των δι ολου <V 24> ηπον ουν προς α=
-|L|λιλλους μι σχησωμεν αυτον 
-|L|αλα λαχωμεν περι αυτου τι=
-|L|νος εσται ηνα η γραφη πλοι=
-|L|ρωθη η λεγουσα διεμαιρισαν=
-|F 251r|
-|L|το τα ηματια μου εαυτης και ε=
-|L|πη τον ιματισμον μου εβα=
-|L|λον κληρον οι μεν ουν στρα=
-|L|τιωται ταυτα επιησαν <V 25> ει=
-|L|στηκισαν δαι παρα τω στ̅ρω 
-|L|του ιυ̅ η μι̅ρ αυτου και η αδελ=
-|L|φη τις μρ̅ς αυτου μαρια οι 
-|L|του κλοπα και μαρια η μαγ=
-|L|δαληνι <V 26> ις̅ ουν ιδων την μρ̅α 
-|L|και τον μαθιτην παρεστωτα 
-|L|ον ηγαπα λεγι τη μρ̅ι αυτου 
-|L|γυναι ιδαι ο υιο σου <V 27> ειτα 
-|L|λεγι το μαθιτη ιδου η μη̅ρ 
-|L|σου και απ εκηνοις της ω=
-|L|ρας ελαβεν ο μαθιτης ε=
-|L|κηνος ης τα οιδια <V 28> μετα 
-|L|τουτον ιδων ο ις̅ οτη παντα 
-|L|ηδι τεταιλεσθαι ινα η γρα=
-|L|φη πληρωθη λεγι διψω
-|L|<V 29> σκαιβως ουν εκητω οξος 
-|F 251v|
-|L|μεστων οι δε πλησαντες σπο=
-|L|γγον οξους και υσωπω περιθεν=
-|L|τες προσηνεγκαν αυτου τω στο=
-|L|ματη <V 30> οτε ουν ελαβεν το ωξος 
-|L|ο ις̅ ειπεν τετελεσθαι και κλη=
-|L|νας την καιφαλην παρεδω=
-|L|κεν το πν̅α <V 31> οι ουν ιουδαιοι η=
-|L|να μη μινη επι του στ̅ρου τα σω=
-|L|ματα εν τω σαββατω επι πα=
-|L|ρασκαιβυ ην ην γαρ μεγαλη η 
-|L|ημερα εκηνου του σαββατου η=
-|L|ρωτισαν τον πιλατον ινα κα=
-|L|τεαγωσην αυτων τα σκαιλι και 
-|L|αρθωσην <V 32> ηλθων ουν οι στρατι=
-|L|οται και του μεν προ κατεαξαν 
-|L|τα σκαιλυ και του αλλου του σιστα=
-|L|υρωθεν αυτους <V 33> επι δαι τον ιν̅ 
-|L|ελθωντες ως ιδον αυτον ται=
-|L|θνηκωτα ου κατεαξαν αυτου 
-|L|τα σκαιλη <V 34> αλ ης τον στρατοι=
-|L|ωτων λογχι τ̣ην πλευραν αυτου 
-|L|ενυξεν και ευθαιως εξηλθεν 
-|F 252r|
-|L|αιμα και υδωρ <V 35> και ο εωρακος 
-|L|μεμαρτιρικαι κε αλιθηνι 
-|L|ιστην αυτου οι μαρτιρηα κα=
-|L|κηνος οιδεν οτι αληθοι λαι=
-|L|λεγη οινα υμης πηστευσαται
-|L|<V 36> [supp]ε[\supp]γενετο γαρ ταυτα ηνα ινα γρα=
-|L|φη πλοιρωθη οστουν ου σην=
-|L|τριβησεται απ αυτου <V 37> και πα=
-|L|λην ετερα γραφη λεγι οψωντε 
-|L|εις ον εξαικεντισαν <V 38> μετα 
-|L|ταυτα ηρωτισεν των πιλατον 
-|L|ο ιωσιφ ο απο αριμαθιας ων 
-|L|μαθιτης του ιυ̅ καικριμενος δε 
-|L|δια τον φοβων των ιουδαιων η=
-|L|να αρι τω σωμα του ιυ̅ και επε=
-|L|τρεψεν ο πηλατος ηλθεν 
-|L|ουν και ηρε το σωμα του ιυ̅
-|L|<V 39> ηλθαι δε και νικωδιμος ο ελ=
-|L|θων προς τον ιν̅ νυκτως το προ=
-|L|των φερων μιγμα σμηρνης και 
-|L|αλοης ως λιτρας εκατον <V 40> ελα=
-|L|βεν ουν το σωμα του ιυ̅ και εδι=
-|L|σαν αυτω εν ωθωνηοις μετα 
-|F 252v|
-|L|των αρωματων καθως εθος 
-|L|εστην τοις ιουδαεις ενταφη=
-|L|αζην <V 41> ην δε εν τω τοπω οπου 
-|L|εστ̅ρωθη κιπος και εν τω κη=
-|L|πω μνημιον καινον εν ω ου=
-|L|δεπω ουδης ετεθη <V 42> εκη ουν 
-|L|δια την παρασκαιβην των ιουδε=
-|L|ων οτι εγγης ην το μνημιον 
-|L|εθηκαν των ιν̅ <K 20><V 1> τη δαι μια τον σα=
-|L|ββατων μαρια η μαγδαληνι ερ=
-|L|χεται πρωι σκωτιας ουσης εις 
-|L|τω μνημιω και βλαιπι τον λη=
-|L|θων ηρμενων εκ του μνημιου
-|L|<V 2> τρεχει ουν και ερχεται προς σιμω=
-|L|να πετρων και προς των αλον μα=
-|L|θητην ον εφηλι ο ις̅ και λεγι αυ=
-|L|της ειραν τον κν̅ εκ του μνημαι=
-|L|ου και ουκ ηδα που εθηκαν αυτων
-|L|<V 3> εξηλθεν ουν ο πετρος και ο αλος 
-|L|μαθιτης και ηρχοντω ης τω 
-|L|μνημιω <V 4> ετρεχων δαι ι δυ̣ο ο=
-|L|μου και ο αλος μαθητης προε=
-|F 253r| 
-|L|δραμεν ταχιον του πετρου και 
-|L|ε̣ι̣σ̣ηλθεν προτος εις τω μνημι=
-|L|ο̣ν̣ <V 5> και παρακηψας βλαιπι κει=
-|L|μενα τα οθωνια ου μεντη ει=
-|L|σηλθεν <V 6> ερχεται ουν σιμων πε=
-|L|τρος ακωλουθων αυτων και οι=
-|L|σηλθεν ης τω μνημιω και θαιω= 
-|Lρι τα οθωνια κημενα μωνα <V 7> και 
-|L|το σουδαριον ο ην επι τοις καιφα=
-|L|λης αυτων ου μετα τον οθωνιων κι=
-|L|μενον αλλα χωρης εντετηλι=
-|L|γμενα εις αινα τοπον <V 8> τωται 
-|L|ουν εισιλθεν και ο αλος μαθιτης 
-|L|ο ελθων προτος εις τω μνημει=
-|L|ον κ̣α̣ι̣ η̣δ̣ε̣ν̣ και επηστευσεν <V 9> ου=
-|L|[ill]δεπω γαρ[\ill] ηδισαν την γραφην 
-|L|[ill]οτι δει[\ill] αυτων εκ ναικρων ανα=
-|L|[ill]στηναι[\ill] <V 10> απηλθων ουν παλην πρ[ill]ος[\ill] 
-|L|[ill]εαυτους ο[\ill]ι μαθιται <V 11> μαρια 
-|L|[ill]δε ειστη[\ill]κη προς τω μνημα κλη̣=
-|L|[ill]ουσα εξ[\ill]ω ως ουν εκλαιε [app][*]παρε=
-|F 253v|
-|L|παρεκηψεν[\*][C]παρεκυψεν[\C][\app] εις τω μνημι=
-|L|ον <V 12> και θαιορι διω αγγα̣ι[ill]̣λους[\ill] 
-|L|εν λευκης καθαιζωμενους ε=
-|L|να προς τη καιφαλη και ε=
-|L|να προς της ποσην οπου αι=
-|L|κητω το σωμα του ιυ̅ <V 13> και λε=
-|L|γουσην αυτη εκινη γυνναι τι 
-|L|κλαιεις λεγι αυτης οτη ειραν 
-|L|των κν̅ μου του ταφου και ουκ ιδω 
-|L|που εθικαν αυτων <V 14> και ταυτα ει=
-|L|πουσα εστραφη εις τα οπησω 
-|L|και θαιορι τον ιν̅ εστωτα και ουκ̣=
-|L|κ ηδι οτη ις̅ εστην <V 15> λεγι αυτη ο 
-|L|ις̅ γινα τι κλαιης τινα ζη=
-|L|της εκηνι δωκουσα οτι ο 
-|L|κυπουρος εστην λεγι αυτω κε̅ 
-|L|ει συ εβαστασας αυτον ειπαι 
-|L|μοι που εθηκας αυτων καγω αυτον 
-|L|αρω <V 16> λεγι αυτη ο ις̅ μαρια στρα=
-|L|φησα εκηνι λεγι αυτω ραβ=
-|L|βη ο λεγεται διδασκαλαι <V 17> λε=
-|L|γη αυτω ο ις̅ μη μου απτου 
-|F 254r|
-|L|ουπω γαρ ανβεβηκα προς τον 
-|L|πρ̅α μου πορευου δε προς τους 
-|L|αδελφους και οιπαι αυτοις 
-|L|αναβενω προς των πρ̅α μου 
-|L|και πρ̅α υμων και θν̅ μου και 
-|L|θν̅ ημων <V 18> ερχετε μαρια η μα=
-|L|γδαληνι απαγγελουσα της μα=
-|L|θιτες οτη αιορακεν τον κν̅ 
-|L|και ταυτα ηπεν αυτη <V 19> ην ου=
-|L|σης ουν οψιας τη ημερα εκηνι 
-|L|τη μια των σαββατων και 
-|L|των θυρων καικλησμενον οπου 
-|L|υ̣σαν οι μαθιται συνηγμενοι 
-|L|δια τον φωβον των ιουδαιον 
-|L|οιλθεν ο ις̅ και εστη εις το μεσον 
-|L|και λεγι αυτοι[ill]ς ειρ[\ill]ηνη υμην <V 20> και 
-|L|[ill]του[\ill]τω [ill]ει[\ill]πων ε[\ill]δειξε[\ill]ν αυτης τας 
-|L|χ[ill]ει[\ill]ρας και [ill]την πλ[\ill]ευραν αυτου ε=
-|L|χαρισαν [ill]ουν οι μαθη[\ill]ται ιδον=
-|F 254v|
-|L|τες τον κν̅ <V 21> οιπεν ουν αυτης ο ις̅ 
-|L|παλην ειρηνη υμην καθως 
-|L|απεσταλκαι με ο πη̅ρ καγω πε=
-|L|μπω υμας <V 22> και τουτω υπων ενε=
-|L|φυσισω και λεγι λαβεται πν̅α 
-|L|αγιαν <V 23> αν τηνων αφητε τας 
-|L|αμαρτιας αφιενται αυτοις αν 
-|L|τινον κρατηται καικρατηνται
-|L|<V 24> θωμας δαι εις εκ των δωδαικα 
-|L|ο λεγωμενος διδημος ουκ ην 
-|L|μετ αυτο̣υ̣ οτε ηλθεν ο ις̅ <V 25> ελαι=
-|L|γων ουν οι μαθιται αυτω εωρα=
-|L|καμεν των κν̅ ο δε ηπεν αυτης ε=
-|L|αν μι ηδω εν τες χερσην αυτου 
-|L|των τηπον των ηλων̣ και βαλω τον 
-|L|δακτηλων μου ης τον τιπων τον 
-|L|ηλων και βαλω την χειρα μου ει=
-|L|ς την πλευραν αυτου ου μη πηστευ=
-|L|σω <V 26> και μεθ ιμερας ωκτω 
-|L|παλιν ησαν εσω οι μαθιται αυτου 
-|F 255r|
-|L|και θωμας μετ αυτου ερχεται 
-|L|ο ις̅ των θηρων καικλησμαι=
-|L|νων και εστι εις τω μεσων και 
-|L|οιπεν ειρηνη υμην <V27> ειτα λε=
-|L|γι τω θωμα φεραι των δακτη=
-|L|λον σου οδαι κε ηδαι τας 
-|L|χηρας μου και φερε την χειραν 
-|L|σου και βαλε ης την πλευραν 
-|L|μου και μι γηνου απιστος α=
-|L|λα πιστως <V 28> και απεκριθοι 
-|L|θωμας και ηπεν αυτω ο κς̅ 
-|L|μου και ο θς̅ μου <V 29> λεγει αυτω ο 
-|L|ις̅ οτι εωρακας με πεπι=
-|L|στευκας μακαριοι η μη ιδον=
-|L|τες και πιστευσαντες <V 30> πολα μεν ουν 
-|L|και αλα σειμηα επηισεν ο ις̅ ενο=
-|L|πηον των μαθιτων α ουκ ε(στι) 
-|L|γεγραμμενα εν τω βηβληω του=
-|L|τω <V 31> ταυτα δαι γεγραπται ινα 
-|F 255v| 
-|L|πιστευσιται οτι ις̅ εστιν ο χς̅ 
-|L|ο υιος του θυ̅ και ινα πιστευσι=
-|L|ται ζωην εχηται εν τω ονομα=
-|L|τι αυτου <K 21><V 1> μετα δαι ταυτα εφα=
-|L|νερωσεν εαυτον παλην ο ις̅ τις 
-|L|μαθιταις αυτου εγερθεις εκ ναι=
-|L|κρων επι τοις θαλασης τοις τη=
-|L|βαιριαδος εφανερωσεν δε 
-|L|ουτος <V 2> ησαν ομου σιμων πετρος 
-|L|και θωμας ο λεγομενος διδη=
-|L|μος και ναθαηλ ο απο κανα 
-|L|της γαλιλαιας και οι υιοι του 
-|L|ζαιβεδεου και αλι εκ των μαθητον 
-|L|αυτου διω <V 3> λεγι αυτης σιμων πε=
-|L|τρος υπαγω α[ill]λι[\ill]ευην λεγουσην 
-|L|αυτω ερχωμεθα και οιμης συν 
-|L|ση εξηλθον και ανεβησαν εις 
-|L|το πληον ευθης και εν εκηνι 
-|L|[ill]τη νυκ[\ill]τη επηασαν ουδεν <V 4> [ill]π[\ill]ρω=
-|F 256r|
-|L|ιας δε ηδι γενομενης ε=
-|L|στη ο ις̅ εις των αιγιαλον ου μεν=
-|L|τοι ειδησαν οι μαθιται οτι 
-|L|ις̅ εστην <V 5> λεγι ουν αυτοις ο ις̅ 
-|L|πεδια μη τοι προσφαγιον ε=
-|L|χεται απεκρηθοισαν αυτω ου
-|L|<V 6> ο δε ηπεν αυτης βαλεται εις τα 
-|L|δαιξηα μερι του πλοιου το δικτη=
-|L|ον και ευρησιται [ill]ε[\ill]βαλον ουν 
-|L|και ουκετι αυτω ελκησαι ισχησαν 
-|L|απο του πληθους των ιχθηον
-|L|<V 7> λεγι ουν ο μαθητης εκηνος ον 
-|L|ηγαπα ο ις̅ τω πετρω ο κς̅ εστη 
-|L|σιμων ουν πετρος ακουσας οτι 
-|L|ο κς̅ εστι των αιπενδιτην δυ̣ε=
-|L|ζωσατ[ill]ο ην[\ill] γαρ γιμνος και εβα=
-|L|λεν αιαυτον εις την θαλασαν
-|L|<V 8> οι δαι αλοι [ill]μα[\ill]θιται τω π[ill]λοια=
-|L|ρι[\ill]ω ηλθων ου γαρ ησαν μα=
-|F 256v|
-|L|κραν απο της γοις αλ ως α=
-|L|πο πηχων διακοσιων συρον=
-|L|τες το δικτηον των ειχθηων
-|L|<V 9> ος ουν απεβησαν ης την γην βλε=
-|L|πουσην ανθρακηαν κειμενην 
-|L|και οψαριον επικημενον και αρτον
-|L|<V 10> λεγι αυτοις ο ις̅ ενεγκατε απο 
-|L|των οψαριον ων ων επιασατε νυν
-|L|<V 11> ανεβι σιμων πετρος και ηλκι=
-|L|σε το δικτυον επη της γοις με=
-|L|στων ιχθηον μεγαλων εκατον 
-|L|πεντηκωντα τριων και τοσου=
-|L|των οντων ουκ εσχησθι το δικτη=
-|L|ον <V 12> λεγι αυτης ο ις̅ δευται 
-|L|αριστησαται ουδης δαι ε=
-|L|τολμα των μαθιτων εξετασαι αυτων 
-|L|συ της ει ηδοτες οτη ο κς̅ εστην
-|L|<V 13> ερχεται ο ις̅ και λαμβανη των αρ=
-|L|των και διδωσην αυτης και το 
-|L|οψαριον ομηως <V 14> τουτο ει=
-|L|δε τρητον εφανερωθη ο ις̅ της 
-|F 257r|
-|L|μαθιτες αυτου εγερθης εκ νε=
-|L|κρων <V 15> οται ουν οιριστησαν λαι=
-|L|γη τω σιμωνι πετρω ο ις̅ σημων 
-|L|οιωνα αγαπας μαι πληον τουτων 
-|L|λεγι αυτω νε κε̅ συ οιδας οτη 
-|L|φηλω σαι λεγι αυτω βοσκαι 
-|L|τα προβατα μου <V 16> λεγι αυτω παλην 
-|L|δευταιρων σιμων ιωνα αγαπας 
-|L|με λεγι αυτω ναι κε̅ συ ηδας ο=
-|L|τι φιλο σαι λεγι αυτω πιμεναι 
-|L|τα αρνηα μου <V 17> λαιγι αυτω το τριτον 
-|L|σιμο ιωνα φηλοις μαι ελυπηθι 
-|L|ο πετρος οτη ειπεν αυτω το τρη=
-|L|των φιλης μαι και ηπεν αυτω κε̅ 
-|L|συ παντα ηδας συ γινοσκης οτι 
-|L|φυλο σαι λεγι αυτω ο ις̅ βοσκαι 
-|L|τα προβατα μου <V 18> αμην αμην λεγω 
-|L|σι οται εις νεοταιρος εζωνη=
-|L|ες σαιαυτων και περιεπατης οπου 
-|L|ηθαιλες οταν δε γιρασης εκ=
-|L|τενης τας χιρας ου και αλος σε ζω=
-|F 257v| 
-|L|σι και οισυ̣ οπου ου θελεις <V 19> τουτω 
-|L|δαι ηπεν σιμενων πιω θανα=
-|L|τω δοξασι των θν̅ και τουτω 
-|L|υπων λεγι αυτω ακολουθι μοι
-|L|<V 20> επιστραφης δαι ο πετρος βλεπι 
-|L|των μαθιτην ον υγαπα ο ις̅ ακολου=
-|L|θουντα ος και ανεπαισεν εν 
-|L|τω διπνω επι το στηθως αυτου 
-|L|και οιπεν κε̅ της αιστην ο παρα=
-|L|διδουςαι <V 21> τουτον ηδων ο πετρος 
-|L|λεγι τω ιυ̅ κε̅ ουτος δαι τη <V 22> λεγι 
-|L|αυτω ο ις̅ εαν αυτων θαιλω με=
-|L|νε[ill]ιν εως[\ill] ερχωμαι τη προ σαι συ 
-|L|[ill]ακολου[\ill]θι μη <V 23> εξηλθεν ουν ο λο=
-|L|γος ουτος εις τους αδελφους οτι 
-|L|ο μαθητοις εκινος ουκ αποθνι=
-|L|σκη και ουκ οιπεν αυτω ο ις̅ οτι 
-|L|ουκ αποθνησκη αλλ εαν αυτων θε=
-|L|λω μενην εως ερχωμαι τι προ 
-|L|σαι <V 24> ουτος εστιν ο μαθιτοις ο μαρ=
-|L|τιρων περι τουτον και γραψας 
-|F 258r|
-|L|ταυτα και οιδαμεν οτι αλιθις 
-|L|εστην η μαρτιρηα αυτου <V 25> εστι δαι 
-|L|και αλα οσα αιπιησεν ο ις̅ ατη=
-|L|να εαν γραφητα καθ εν ου=
-|L|δαι αυτων οιμαι των κοσμων χωρι=
-|L|σαι τα γραφωμενα βιβληα 
-|L|αμην <K 22><V 0> {om}      
\ No newline at end of file
More information about the ntmss-svn mailing list