[ntmss-svn] r153 - trunk/Level 0 Part 3

Rachel at crosswire.org Rachel at crosswire.org
Wed Dec 5 04:35:12 MST 2012


Author: Rachel
Date: 2012-12-05 04:35:12 -0700 (Wed, 05 Dec 2012)
New Revision: 153

Added:
  trunk/Level 0 Part 3/J-201410L2
  trunk/Level 0 Part 3/J-300180L2
  trunk/Level 0 Part 3/J-300180_rlm
  trunk/Level 0 Part 3/J-300183L2
  trunk/Level 0 Part 3/J-300350-accents
  trunk/Level 0 Part 3/J-300350L2
  trunk/Level 0 Part 3/J-300350L2ms
  trunk/Level 0 Part 3/J-300350_rlm
Log:
Transcriptions added to this folder.

Added: trunk/Level 0 Part 3/J-201410L2
===================================================================
--- trunk/Level 0 Part 3/J-201410L2	            (rev 0)
+++ trunk/Level 0 Part 3/J-201410L2	2012-12-05 11:35:12 UTC (rev 153)
@@ -0,0 +1,3727 @@
+¿ê Œ ¬§ 
+í-A 0141 (RŒ¨é§, Béº NŒ  íå 209) 
+
+oµµ«ö Œ¨´  ´¹« ì Œo¨¶éö©  o 嫬§§ 
+( é Â« §Œ´§ ®oÄ øoúö ‚ú¨´§o§ oµ®, º¬  BŒ§é oÄ ‚Œ«§Œ¨«Œ Œö¶ o ú«¨§ ŒÂ§o Œ¹¹«Œ¨)
+
+10 ú ‚«ö ¬¨´ Œ  o ñ駠«, 11 ú-12 ú ‚«ö ¬¨´ Œ  o 嫬§§
+
+«ë 1, 
+ ¨Œö§¨éº«¶ º´ ãøE, 10.05.01
+
+¹ÂŒ«¶ éö «ë 2
+º´ åñM 22.04.02 - 
+
+ñ«Ã«Â 3      ¯
+
+Úì 1¨Ú
+
+<B 4…	
+<K 0…
+<× 0… euaggelion kata iw(annhn) iw(annou) episkopo(ou) kwnstant(ino)polews tou crus(ostomou) 
+
+Úì 1ÃÚ
+ÚñÚ <K 1… <× 1… en arch 
+
+Úì 2¨Ú 
+ÚñÚ hn o logos 
+
+Úì 2ÃÚ 
+ÚñÚ kai o logos hn pros ton qnÑ 
+
+Úì 3¨Ú
+ÚñÚ kai qsÑ hn o logos 
+
+Úì 3ÃÚ
+ÚñÚ <× 2… outos hn en arch 
+ÚñÚ pros ton qnÑ 
+
+Úì 4¨Ú
+ÚñÚ <× 3… pan=
+ÚñÚ ta di autou egeneto kai cwris autou egeneto ou=
+ÚñÚ de en
+
+Úì 5¨Ú
+ÚñÚ <× 4… en autw zwh hn 
+
+Úì 6¨Ú
+ÚñÚ kai h zwh hn to fws 
+ÚñÚ twn anÑwn
+
+Úì 6ÃÚ
+ÚñÚ <× 5… kai to fws en th 
+ÚñÚ skotia fainei kai h skotia auto »Œ¹¹¼»*¼tou»Û*¼ »‚1¼ou»Û‚1¼»ÛŒ¹¹¼ katela(ben) 
+ÚñÚ <× 6… egeneto anÑos apestal=
+ÚñÚ menos para quÑ onoma autw »Œ¹¹¼»*¼(de)»Û*¼ »‚¼OM»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ iwannhs 
+
+Úì 7ÃÚ
+ÚñÚ <× 7… outos hlqen eis 
+ÚñÚ marturian ina marturhsh peri tou fwtos ina 
+ÚñÚ pantes pisteuswsin di autou 
+
+Úì 8¨Ú
+ÚñÚ <× 8… ouk hn ekeinos to fws all ina mar=
+ÚñÚ turhsh peri tou fwtos 
+ÚñÚ <× 9… hn to fws to alhqinon o fwtizei 
+ÚñÚ panta anÑon ercomenon eis ton kosmon 
+
+Úì 8ÃÚ
+ÚñÚ <× 10… en tw kosmw hn 
+
+Úì 9¨Ú
+ÚñÚ kai o kos=
+ÚñÚ mos di autou egeneto 
+ÚñÚ kai o kosmos auton ouk egnw 
+
+ÚñÚ <× 11… eis 
+ÚñÚ ta idia hlqen kai oi idioi auton ou pa=
+ÚñÚ relabon 
+
+Úì 9ÃÚ
+ÚñÚ <× 12… osoi de elabon auton edw=
+ÚñÚ ken autois exousian tekna quÑ genesqai 
+ÚñÚ tois pisteuousin eis to onoma autou 
+
+Úì 10ÃÚ
+ÚñÚ <× 13… oi ouk ex aimatwn 
+ÚñÚ oude ek qelhmatos sarkos oude ek qelhmato(s) 
+ÚñÚ andros all ek quÑ egennhqhsan 
+
+Úì 11¨Ú
+ÚñÚ <× 14… kai o lo=
+ÚñÚ gos sarx egeneto kai eskhnwsen en hmin 
+
+Úì 14¨Ú
+ÚñÚ kai eqeasame=
+ÚñÚ qa thn doxan autou doxan ws »Œ¹¹¼»*¼monogenn³ous»Û*¼ »‚¼monogenous»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ para 
+ÚñÚ prÑs plhrhs caritos kai alhqeias 
+
+Úì 15ÃÚ
+ÚñÚ <× 15… iwannhs 
+
+Úì 16¨Ú
+ÚñÚ marturei peri autou (kai) kekragen legwn outos 
+ÚñÚ estin on eipon o opisw mou ercomenos em=
+ÚñÚ prosqen mou gegonen oti prwtos mou hn 
+
+Úì 17¨Ú
+ÚñÚ <× 16… oti ek tou plhrwmatos au=
+ÚñÚ tou hmeis pantes elabomen 
+ÚñÚ kai carin anti caritos 
+
+Úì 17ÃÚ
+ÚñÚ <× 17… oti o nomos dia mwsews edo=
+ÚñÚ qh h caris kai h alhqeia dia iuÑ cuÑ egeneto 
+ÚñÚ <× 18… qnÑ oudeis ewraken pwpote 
+
+Úì 19¨Ú
+ÚñÚ o mono=
+ÚñÚ genhs usÑ o wn eis ton kolpon tou prÑs ekeinos exhgh=
+ÚñÚ sato 
+
+Úì 19ÃÚ
+ÚñÚ <× 19… kai auth es=
+ÚñÚ tin h marturia tou iwannou ote apesteilan 
+ÚñÚ oi ioudaioi ex ierosolumwn iereis kai leuitas i=
+ÚñÚ na erwthswsin auton su tis ei 
+
+Úì 20ÃÚ
+ÚñÚ <× 20… kai wmologhsen 
+ÚñÚ kai ouk hrnhsato wmologhsen oti egw ouk ei=
+ÚñÚ mi o csÑ <× 21… kai hrwthsan auton ti oun hlias ei 
+ÚñÚ kai legei ouk eimi o profhths ei su kai ape=
+ÚñÚ krhqh ou <× 22… eipan oun autw »Œ¹¹¼»*¼o³tis»Û*¼ »‚¼tis»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ ei ina apokrisiÐ 
+
+Úì 21¨Ú
+ÚñÚ dwmen tois pemyasin hmas ti legeis peri se=
+ÚñÚ autou 
+ÚñÚ <× 23… efh egw fwnh bowntos en th erhmw euqunate 
+ÚñÚ thn odon tou kuÑ kaqws eipen hsaias o profhths 
+ÚñÚ <× 24… kai oi apestal=
+ÚñÚ menoi hsan ek twn faris(ai)wn <× 25… kai hrwthsan 
+ÚñÚ auton kai eipan autw 
+
+Úì 21ÃÚ
+ÚñÚ ti oun baptizeis ei su ouk ei o csÑ oude hlias ou=
+ÚñÚ de o profhths 
+ÚñÚ <× 26… apekrinato autois o iw=
+ÚñÚ annhs legwn egw baptizw en udati 
+
+Úì 22¨Ú
+ÚñÚ mesos umwn sthkei on umeis ou=
+ÚñÚ k oidate<× 27… opisw mou ercomenos ou ouk eimi egw axios ina 
+ÚñÚ lusw autou ton imanta tou upodhmatos 
+
+Úì 23¨Ú
+ÚñÚ <× 28… tauta 
+ÚñÚ en biqabara egeneto peran tou iordanou opou 
+ÚñÚ hn iwannhs baptizwn 
+ÚñÚ <× 29… th epaurion blepei ton inÑ erco=
+ÚñÚ menon pros auton kai legei ide o amnos tou quÑ o airwn 
+ÚñÚ thn amartian tou kosmou 
+
+Úì 24¨Ú
+ÚñÚ <× 30… outos estin peri ou egw eipon opi=
+ÚñÚ sw mou ercetai anhr os emprosqen mou gegonen oti prwtos mou hn 
+ÚñÚ <× 31… kagw ouk hdein auton all ina fa=
+ÚñÚ nerwqh tw ihÑl
+
+Úì 24ÃÚ
+ÚñÚ di=
+ÚñÚ a touto hlqon egw en tw udati baptizwn 
+ÚñÚ <× 32… kai emarturhsen i=
+ÚñÚ wannhs legwn oti teqeamai to pnÑa katabainon  
+ÚñÚ wsei peristeran ex ouÑnou kai emeinen ep auton 
+
+Úì 25¨Ú
+ÚñÚ <× 33… kagw 
+ÚñÚ ouk hdein auton all o pemyas me baptizein en udati ekeinos moi eipen 
+
+Úì 25ÃÚ
+ÚñÚ ef on an »Œ¹¹¼»*¼eidhs»Û*¼ »‚¼idhs»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ to pnÑa katabainon kai menon ep auton outos estin o baptizwn en tw agiw pnÑi 
+
+Úì 26ÃÚ
+ÚñÚ <× 34… kagw ewraka kai 
+ÚñÚ memarturhka kai outi outos estin o usÑ tou quÑ 
+ÚñÚ <× 35… th epaurion palin eisthkei o iwan=
+ÚñÚ nhs kai ek twn maqhtwn autou duo <× 36… kai embleyas tw 
+ÚñÚ iuÑ peripatounti legei 
+ÚñÚ ide o amnos tou quÑ <× 37… kai hkou=
+ÚñÚ san oi duo autou maqht(ai) lalountos kai hkolouqh=
+ÚñÚ san tw iuÑ 
+
+Úì 27¨Ú
+ÚñÚ <× 38… strafeis de o isÑ k(ai) qeasamenos autous akolouqoun=
+ÚñÚ tas legei autois
+ÚñÚ ti zhteite
+
+Úì 27ÃÚ
+ÚñÚ oi de eipon autw rabbi o legetai e=
+ÚñÚ qermhneuomenon didaskale pou meneis 
+ÚñÚ <× 39… hlqon oun kai eidon kai 
+ÚñÚ par autw emeinan thn hmeran ekeinhn wra hn 
+ÚñÚ ws dekath 
+
+Úì 28¨Ú
+ÚñÚ <× 40… hn andreas o adelfos simwnos 
+ÚñÚ petrou eis ek twn duo twn akousantwn para iw=
+ÚñÚ annou kai akolouqhsantwn autw 
+ÚñÚ <× 41… euriskei outos 
+ÚñÚ prwtos ton adelfon ton idion simwna kai legei 
+ÚñÚ autw eurhkamen ton mesian o esti meqermh=
+ÚñÚ neuomenos o csÑ 
+
+Úì 28ÃÚ
+ÚñÚ <× 42… hgagen auton pros ton inÑ 
+ÚñÚ embleyas o isÑ eipen su ei simwn usÑ iwana 
+
+Úì 29¨Ú
+ÚñÚ su klhqhsh 
+ÚñÚ khfas o ermhneuetai petros 
+ÚñÚ <× 43… th epaurion hqelhsen exelqein eis thn galilaian 
+ÚñÚ kai euriskei filippon kai legei autw akolouqei moi 
+
+Úì 29ÃÚ
+ÚñÚ <× 44… hn de o filippos apo bhqsaida ek ths polews andre=
+ÚñÚ ou kai petrou 
+ÚñÚ <× 45… euriskei filippos ton naqanahl kai 
+ÚñÚ legei autw on egraye mwushs en tw nomw kai oi 
+ÚñÚ profhtai eurhkamen inÑ unÑ tou iwshf ton apo naza=
+ÚñÚ ret 
+
+Úì 30¨Ú
+ÚñÚ <× 46… kai eipen autw naqa=
+ÚñÚ nahl ek nazaret dunatai ti agaqon einai legei autw o filippos ercou kai ide 
+
+Úì 31¨Ú
+ÚñÚ <× 47… eiden o isÑ ton 
+ÚñÚ naqanahl ercomenon pros auton kai legei peri autou 
+ÚñÚ ide alhqws israhliths en w dolos ouk estin 
+ÚñÚ <× 48… legei autw naqanahl po=
+ÚñÚ qen me ginwskeis 
+ÚñÚ ape=
+ÚñÚ kriqh isÑ kai eipen autw pro tou se filippon fwnhsai onta upo 
+ÚñÚ thn sukhn eidon se 
+
+Úì 31ÃÚ
+ÚñÚ <× 49… apekriqh autw naqa=
+ÚñÚ nahl rabbi su ei o usÑ tou quÑ su basileus tou ihÑl 
+ÚñÚ <× 50… apekriqh isÑ kai eipen 
+ÚñÚ autw oti eipon soi eidon se upokatw ths sukhs pisteueis mei=
+ÚñÚ zona toutwn oyei 
+
+Úì 32¨Ú
+ÚñÚ <× 51… kai legei autw amhn amhn legw umin oyesqai 
+ÚñÚ ton ouÑnon anewgota kai tous aggelous tou quÑ anabainontas 
+ÚñÚ kai katabainontas 
+ÚñÚ epi ton unÑ tou anÑou amh(n)
+ÚñÚ <K 2… <× 1… kai th hmera th trith gamos 
+ÚñÚ egeneto en kana ths galilaias kai hn h mhÑr tou iuÑ ekei 
+
+Úì 34¨Ú
+ÚñÚ <× 2… eklhqh de kai o isÑ kai oi maqhtai autou 
+ÚñÚ eis ton gamon 
+ÚñÚ <× 3… kai usterhsantos oinou legei h mhÑr tou iuÑ 
+ÚñÚ pros auton oinon ouk ecousin 
+
+Úì 34ÃÚ 
+ÚñÚ <× 4… kai legei auth o isÑ ti emoi kai soi gunai oupw hkei h wra mou 
+
+Úì 37¨Ú
+ÚñÚ <× 5… legei h mhÑr autou tois diakonois o ti an legei umin »Œ¹¹¼»*¼poihsatai»Û*¼ »‚¼poihsate»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼
+ÚñÚ <× 6… hsan de ekei liqi=
+ÚñÚ nai udriai ex kata ton kaqarismon 
+ÚñÚ twn ioudaiwn keimenai 
+
+Úì 37ÃÚ
+ÚñÚ cwrousai ana metrhtas 
+ÚñÚ duo h treis 
+ÚñÚ <× 7… legei autois o isÑ gemisate tas udreias uda=
+ÚñÚ tos kai egemisan autas ews anw <× 8… kai le=
+ÚñÚ gei autois antlhsate nun kai feretai tw 
+ÚñÚ arcitriklinw oi de hnegkan 
+
+Úì 38¨Ú
+ÚñÚ <× 9… ws de egeusato o arcitri=
+ÚñÚ klinos to udwr oinon gegenhmenon kai ouk hdei 
+ÚñÚ poqen estin oi de diakonoi eideisan oi hntlh=
+ÚñÚ kotes to udwr fwnei ton numfion o arcitrikli=
+ÚñÚ nos <× 10… kai legei autw pas anÑos prwton ton kalon 
+ÚñÚ oinon tiqhsin kai otan mequsqwsin ton elassona 
+ÚñÚ su tethrhkas ton kalon oinon ews arti 
+ÚñÚ <× 11… tauthn epoihsen ar=
+ÚñÚ chn twn shmeiwn o isÑ en kana ths galilaias 
+
+Úì 38ÃÚ
+ÚñÚ kai efanerwsen thn doxan autou kai episteu=
+ÚñÚ san eis auton oi maqhtai autou 
+
+Úì 39¨Ú
+ÚñÚ <× 12… meta touto katebh eis »Œ¹¹¼»*¼kaf³a³rnaoum»Û*¼ »‚¼kapernaoum»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ autos 
+ÚñÚ kai h mhÑr autou kai oi adelfoi kai oi maqhtai 
+ÚñÚ kai ekei emeinan ou pollas hmeras 
+ÚñÚ <× 13… ¿§¬º é Â« peri twn ek=
+ÚñÚ blhqentwn ek tou ierou¯ kai eggus hn to pasca 
+ÚñÚ twn ioudaiwn kai anebh eis ierosoluma o isÑ <× 14… kai
+
+Úì 39ÃÚ
+ÚñÚ euren en tw ierw tous pwlountas boas kai probata 
+ÚñÚ kai peristeras kai tous »Œ¹¹¼»*¼klematistas»Û*¼ »‚¼kermatistas »Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ kaqhmenous 
+ÚñÚ <× 15… kai poihsas ws fraggellion ek scoiniwn pantas 
+ÚñÚ exebalen ek tou ierou ta te probata kai tous boas 
+ÚñÚ kai twn kolubistwn execeen ta kermata kai t(as) 
+ÚñÚ trapezas anestreyen 
+
+Úì 40¨Ú
+ÚñÚ <× 16… kai tois tas peristeras pwlousin eipe(n) 
+ÚñÚ arate tauta enteuqen mh poihte ton oikon tou 
+
+Úì 40ÃÚ
+ÚñÚ prÑs mou oikon emporiou 
+
+Úì 41¨Ú
+ÚñÚ <× 17… emnhsqhsan de 
+ÚñÚ oi maqhtai autou oti gegrammenon estin oti 
+ÚñÚ o zhlos tou oikou sou katefagen me 
+vÚñÚ <× 18… apekriqhsan 
+ÚñÚ oun oi ioudaioi kai eipon autw ti shmeion deiknu=
+ÚñÚ eis hmin oti tauta poieis 
+
+Úì 41ÃÚ
+ÚñÚ <× 19… apekriqh isÑ kai eipen autois lusate ton na=
+ÚñÚ on touton kai en trisin hmerais egerw auto(n) 
+
+Úì 42¨Ú
+ÚñÚ <× 20… eipon oun oi ioudaioi tessarakonta kai ex etesiÐ 
+ÚñÚ oikodomhqh o naos outos kai su en trisin hme=
+ÚñÚ rais egeireis auton 
+
+Úì 42ÃÚ
+ÚñÚ <× 21… ekeinos 
+ÚñÚ de elegen peri tou naou tou swmatos autou 
+ÚñÚ <× 22… ote oun hgerqh ek ne=
+ÚñÚ krwn emnhsqhsan oi maqhtai autou oti touto elegeÐ 
+ÚñÚ kai episteusan th grafh kai tw logw on eipen o isÑ 
+ÚñÚ <× 23… ws de hn en tois ierosolumois en 
+
+Úì 43¨Ú
+ÚñÚ tw pasca en eorth polloi episteusan eis to onoma autou 
+ÚñÚ qewrountes autou ta shmeia a epoiei 
+ÚñÚ <× 24… autos de o isÑ ouk episteuen eauton autois dia to auton 
+ÚñÚ ginwskein pantas <× 25… kai oti ou creian eicen ina tis 
+ÚñÚ marturhsh peri tou anÑou autos gar eginwsken ti hn en 
+ÚñÚ tw anÑw 
+
+Úì 43ÃÚ
+ÚñÚ <K 3… <× 1… hn de anÑos ek twn farisaiwn nikodhmos onoma 
+ÚñÚ autw arcwn twn ioudaiwn <× 2… outos hlqen pros au=
+ÚñÚ ton nuktos kai eipen autw rabbi oidamen oti a=
+ÚñÚ po quÑ elhluqas didaskalos oudeis gar dunatai 
+ÚñÚ tauta ta shmeia poiein a su poieis ean mh h o qsÑ 
+ÚñÚ met autou 
+
+Úì 44¨Ú
+ÚñÚ <× 3… apekriqh isÑ kai eipe(n) 
+ÚñÚ autw amhn amhn legw soi ean mh tis genhqh 
+ÚñÚ anwqen ou dunat(ai) idein thn basileian tou quÑ 
+
+Úì 45ÃÚ
+ÚñÚ <× 4… legei pros auton o nikodhmos pws dunatai anÑos 
+ÚñÚ »Œ¹¹¼»*¼o³u³n³»Û*¼ »‚¼OM»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ gennhqhnai gerwn wn mh dunatai eis thn 
+ÚñÚ koilian ths mrÑs autou deuteron eiselqein kai gen=
+ÚñÚ nhqhnai 
+\
+Úì 46¨Ú
+ÚñÚ <× 5… apekriqh isÑ kai eipen amhn amhn legw soi d³ an mh 
+ÚñÚ tis gennhqh ex udatos kai pnÑs ou dunatai eiselqein 
+ÚñÚ eis thn basileian twn ouÑnwn 
+
+Úì 48¨Ú
+ÚñÚ <× 6… to gegennhmenon ek 
+ÚñÚ ths sarkos sarx estin 
+ÚñÚ kai to gegennhmenon ek 
+ÚñÚ tou pnÑs pnÑa esti 
+
+Úì 48ÃÚ
+ÚñÚ <× 7… mh qaumashs oti eipon soi dei umas gennhqh=
+ÚñÚ nai anwqen 
+
+Úì 49¨Ú
+ÚñÚ <× 8… to pnÑa opou qelei pnei kai thn fwnhn autou akou=
+ÚñÚ eis all ouk oidas poqen ercet(ai) h pou upagei ou=
+ÚñÚ tws esti pas o gegennhmenos ek tou pnÑs 
+
+Úì 49ÃÚ
+ÚñÚ <× 9… apekriqh nikodhmos kai eipen autw pws dunat(ai) 
+ÚñÚ tauta genesq(ai) <× 10… apekriqh isÑ kai eipen autw su ei o 
+ÚñÚ didaskalos tou ihÑl kai tauta ou ginwskeis 
+
+Úì 50¨Ú
+ÚñÚ <× 11… amhn amhn legw soi o o oidamen laloumen kai o 
+ÚñÚ ewrakamen marturoumen kai thn marturian 
+ÚñÚ hmwn ou lambanete 
+
+Úì 50ÃÚ
+<× 12… ei ta epigeia eipon umin kai ou »Œ¹¹¼»*¼pisteuetai»Û*¼ »‚¼pisteuetei»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ pws 
+ÚñÚ ean eipw umin ta epouÑnia pisteuete 
+ÚñÚ <× 13… kai oudeis anabebhken eis ton ouÑnon ei mh o ek 
+ÚñÚ tou ouÑnou katabas o usÑ tou anÑou o wn ek tou 
+ÚñÚ ouÑnou 
+
+Úì 51ÃÚ
+ÚñÚ <× 14… kai kaqws mwushs uywsen ton ofin »Œ¹¹¼»*¼en th»Û*¼ »‚¼OM»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ en th
+ÚñÚ erhmw outws uywqhnai dei ton unÑ tou anÑou <× 15… ina 
+ÚñÚ pas o pisteuwn en autw ech zwhn aiwnion 
+
+Úì 52ÃÚ
+ÚñÚ <× 16… outws gar o qsÑ hgaphsen ton kosmon wste ton unÑ 
+ÚñÚ autou ton monogenh edwken ina pas o pisteuwn 
+ÚñÚ mh apolhtai all ecei zwhn aiwnion 
+ÚñÚ <× 17… ou gar apesteilen o qsÑ ton unÑ »Œ¹¹¼»*¼auton»Û*¼ »‚¼autou»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ eis ton kosmon 
+ÚñÚ ina krinh ton kosmon all ina swqh o kosmos di au=
+ÚñÚ tou 
+
+Úì 53ÃÚ
+ÚñÚ <× 18… o pisteuwn eis ton inÑ ou krinet(ai) o de mh pisteuwn hdh ke=
+ÚñÚ kritai oti mh pepisteuken eis to onoma tou monogenous 
+ÚñÚ uiou tou quÑ 
+
+Úì 54¨Ú
+ÚñÚ <× 19… auth de estin h krisis oti to fws elhluqen eis ton kosmon 
+ÚñÚ kai hgaphsan oi anÑoi mallon to skotos h to fws hn gar 
+ÚñÚ autwn ponhra ta erga autwn 
+
+Úì 55¨Ú
+ÚñÚ <× 20… pas gar o faula prasswn misei to fws kai ou=
+ÚñÚ k ercetai pros to fws ina mh elegcqh ta erga 
+ÚñÚ autou <× 21… o de poiwn thn alhqeian ercetai 
+ÚñÚ pros to fws ina »Œ¹¹¼»*¼kai»Û*¼ »‚¼OM»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ fanerwqh autou ta erga 
+ÚñÚ oti en qwÑ estin eirgasmena 
+
+Úì 56¨Ú
+ÚñÚ <× 22… meta tauta hlqen o isÑ kai oi maqhtai autou 
+
+Úì 56ÃÚ
+ÚñÚ eis thn ioudaian ghn kai ekei dietriben 
+ÚñÚ met autwn kai ebaptizen 
+ÚñÚ <× 23… hn de kai iwannhs baptizwn en ainwn eg=
+ÚñÚ gus tou salhm oti udata polla hn ekei kai 
+ÚñÚ pareginonto pros auton kai ebaptizonto 
+ÚñÚ <× 24… oupw gar hn beblhmenos eis thn fulakhn 
+ÚñÚ o iwannhs 
+
+Úì 57¨Ú
+ÚñÚ <× 25… egeneto oun zhthsis ek twn maqhtwn i=
+ÚñÚ wannou meta ioudaiwn peri kaqarismou 
+
+Úì 57ÃÚ
+ÚñÚ <× 26… kai hlqon pros ton iwannhn kai eipon 
+ÚñÚ autw rabbi os hn meta sou peran tou i=
+ÚñÚ ordanou w su memarturhkas ide outos 
+ÚñÚ baptizei kai pantes ercontai pros auton 
+
+Úì 58¨Ú
+ÚñÚ <× 27… apekriqh iwannhs kai eipen ou duna=
+ÚñÚ tai anÑos lambanein ouden ean mh h 
+ÚñÚ dedomenon autw ek tou ouÑnou 
+
+Úì 58ÃÚ
+ÚñÚ <× 28… autoi umeis moi martureite oti eipon ou=
+ÚñÚ k eimi egw o csÑ all oti apestalmenos 
+ÚñÚ eimi emprosqen ekeinou 
+ÚñÚ <× 29… o ecwn thn numfhn numfios estin o 
+ÚñÚ de filos tou numfiou o esthkws kai akou=
+ÚñÚ wn autou cara cairei dia thn fwnhn tou 
+ÚñÚ numfiou 
+
+Úì 60¨Ú
+ÚñÚ auth oun h cara h emh 
+ÚñÚ peplhrwtai 
+ÚñÚ <× 30… ekeinon dei auxanein eme de elattousq(ai) 
+
+Úì 60ÃÚ
+ÚñÚ <× 31… o anwqen ercomenos epanw pantwn estiÐ
+
+Úì 61ÃÚ
+ÚñÚ o wn ek ths ghs ek ths ghs esti kai ek ths ghs 
+ÚñÚ lalei o ek tou ouÑnou ercomenos epanw 
+ÚñÚ pantwn estin 
+
+Úì 62¨Ú
+ÚñÚ <× 32… o ewraken kai hkousen touto marturei 
+ÚñÚ kai thn marturian autou oudeis lambanei 
+
+Úì 62ÃÚ
+ÚñÚ <× 33… o labwn autou thn marturian esfragisen 
+ÚñÚ oti o qsÑ alhqhs estin 
+ÚñÚ <× 34… on gar apesteilen o qsÑ ta rhmata tou 
+ÚñÚ quÑ lalei 
+ÚñÚ ou gar ek metrou didwsi to pnÑa 
+
+Úì 63¨Ú
+ÚñÚ <× 35… o phÑr agapa ton unÑ 
+
+Úì 63ÃÚ
+ÚñÚ kai panta dedwken en th ceiri autou 
+
+Úì 64¨Ú
+ÚñÚ <× 36… o pisteuwn eis ton unÑ ecei zwhn aiwni=
+ÚñÚ on o de apeiqwn tw uwÑ ouk oyetai zwhÑ 
+ÚñÚ all h orgh »Œ¹¹¼»*¼OM»Û*¼ »‚*¼tou»Û‚*¼»ÛŒ¹¹¼ quÑ menei ep autoÐ 
+
+Úì 64ÃÚ
+ÚñÚ <K 4… <× 1… ws oun egnw o ksÑ oti 
+ÚñÚ hkousan oi farisaioi oti isÑ pleionas 
+ÚñÚ maqhtas poiei kai baptizei h iwannhs 
+
+Úì 65¨Ú
+ÚñÚ <× 2… kaitoige isÑ au=
+ÚñÚ tos ouk ebaptizen all oi maqhtai autou 
+
+Úì 65ÃÚ
+ÚñÚ <× 3… afhken thn ioudaian kai aphlqen eis 
+ÚñÚ thn galilaian 
+ÚñÚ <× 4… edei de auton diercesqai dia ths sa=
+ÚñÚ mareias 
+ÚñÚ <× 5… ercetai oun eis polin ths samareias le=
+ÚñÚ gomenhn sucar plhsion tou cwriou ou 
+ÚñÚ edwken iakwb iwshf tw uwÑ autou 
+ÚñÚ <× 6… hn de ekei phgh tou iakwb 
+
+Úì 66¨Ú
+ÚñÚ o oun isÑ kekopiakws ek ths odoipori=
+ÚñÚ as ekaqezeto outws epi th phgh 
+ÚñÚ wra hn wsei ekth 
+
+Úì 67ÃÚ
+ÚñÚ <× 7… ercetai gunh ek ths samareias antlhsai 
+ÚñÚ udwr 
+ÚñÚ legei auth o isÑ dos 
+ÚñÚ moi piein <× 8… oi gar maqhtai autou apelhlu=
+ÚñÚ qeisan eis thn polin ina trofas agoraswsin 
+ÚñÚ <× 9… legei oun autw h gunh h samareitis pws 
+ÚñÚ su ioudaios wn par emou piein aiteis 
+ÚñÚ oushs gunaikos samareitidos ou gar 
+ÚñÚ sugcrwntai ioudaioi samareitais 
+
+Úì 68¨Ú
+ÚñÚ <× 10… apekriqh isÑ kai eipen auth ei hdeis 
+ÚñÚ thn dwrean tou quÑ kai tis estin o legwn 
+ÚñÚ soi dos moi piein su an hthsas auton 
+ÚñÚ kai edwken an soi udwr zwn 
+ÚñÚ <× 11… legei autw h gunh keÑ oute antlhma e=
+
+Úì 68ÃÚ
+ÚñÚ ceis kai to frear esti baqu poqen oun 
+ÚñÚ eceis to udwr to zwn 
+ÚñÚ <× 12… mh su meizwn ei tou 
+ÚñÚ prÑs hmwn iakwb os edwken hmin to fre=
+ÚñÚ ar kai autos ex autou epien kai oi ui=
+ÚñÚ oi autou kai ta qremmata autou 
+
+Úì 69ÃÚ
+ÚñÚ <× 13… apekriqh isÑ kai eipen auth pas o pinwn 
+ÚñÚ ek tou udatos toutou diyhsei palin 
+
+Úì 70¨Ú
+ÚñÚ <× 14… os d an pih ek tou udatos ou egw dwsw au=
+ÚñÚ tw genhsetai en autw phgh udatos allo=
+ÚñÚ menou eis zwhn aiwnion 
+ÚñÚ <× 15… legei pros auton h gunh keÑ dos moi 
+ÚñÚ touto to udwr ina mh diyw mhde 
+ÚñÚ ercwmai enqade antlein 
+
+Úì 70ÃÚ
+ÚñÚ <× 16… legei auth upage fwnhson ton 
+ÚñÚ andra sou kai elqe enqade <× 17… ape=
+
+Úì 71¨Ú
+ÚñÚ kriqh h gunh kai eipen ouk ecw andra 
+ÚñÚ legei auth o isÑ kalws eipas oti an=
+ÚñÚ dra ouk ecw <× 18… pente gar andras esces 
+ÚñÚ kai nun on eceis ouk esti sou anhr tou=
+ÚñÚ to alhqws eirhkas 
+
+Úì 71ÃÚ
+ÚñÚ <× 19… legei autw h gunh keÑ qewrw oti 
+ÚñÚ profhths ei su 
+ÚñÚ <× 20… oi prÑes hmwn en tw orei toutw pro=
+ÚñÚ sekunhsan 
+
+Úì 72ÃÚ
+ÚñÚ kai umeis legete oti en ierosolu=
+ÚñÚ mois estin o topos opou dei proskunein 
+ÚñÚ <× 21… legei auth o isÑ pisteuson moi gunai oti 
+ÚñÚ ercetai wra ote oute en tw orei toutw ou=
+ÚñÚ te en ierosolumois proskunhsete tw prÑi 
+ÚñÚ <× 22… umeis proskuneite o ouk oidate 
+
+Úì 73ÃÚ
+ÚñÚ hmeis proskunoumen o oidamen 
+ÚñÚ oti h srÑia ek twn ioudaiwn estin 
+ÚñÚ <× 23… all ercetai wra kai nun estin o=
+ÚñÚ te oi alhqinoi proskunhtai prosku=
+ÚñÚ nhsousi tw prÑi 
+
+Úì 74¨Ú
+ÚñÚ en pnÑi kai alhqeia kai gar o phÑr 
+ÚñÚ toioutous zhtei tous proskunoun=
+ÚñÚ tas auton 
+ÚñÚ <× 24… pnÑa o qsÑ 
+
+Úì 74ÃÚ
+ÚñÚ kai tous proskunountas auton 
+ÚñÚ en pnÑi kai alhqeia dei proskunein 
+ÚñÚ <× 25… legei autw h gunh oida oti mesias 
+ÚñÚ ercetai o legomenos csÑ otan elqh 
+ÚñÚ ekeinos anaggelei hmin panta 
+
+Úì 75¨Ú
+ÚñÚ <× 26… legei auth o isÑ egw eimi o lalwn soi 
+ÚñÚ <× 27… kai epi toutw hlqon oi maqhtai autou 
+ÚñÚ kai eqaumazon 
+ÚñÚ oti meta gunaikos elalei 
+\
+Úì 75ÃÚ
+ÚñÚ oudeis mentoi eipen ti zhteis h ti 
+ÚñÚ laleis met auths 
+ÚñÚ <× 28… afhken oun thn udrian auths h gunh 
+ÚñÚ kai aphlqen eis thn polin kai legei 
+ÚñÚ tois anÑois <× 29… deute idete anÑon os ei=
+ÚñÚ pen moi panta osa epoihsa mhti 
+ÚñÚ outos estin o csÑ <× 30… exhlqon ek ths 
+ÚñÚ polews kai hrconto pros auton 
+
+Úì 76¨Ú
+ÚñÚ <× 31… en de tw metaxu h=
+ÚñÚ rwtwn auton oi maqhtai autou legon=
+ÚñÚ tes rabbi fage 
+ÚñÚ <× 32… o de eipen autois egw brwsin ecw 
+ÚñÚ fagein hn umeis ouk oidate 
+
+Úì 76ÃÚ
+ÚñÚ <× 33… elegon oun oi maqhtai pros allh=
+ÚñÚ lous mh tis hnegken autw fagein 
+ÚñÚ <× 34… legei autois o isÑ e=
+ÚñÚ mon brwma estin ina poihsw to qelh=
+ÚñÚ ma tou pemyantos me kai teleiwsw 
+ÚñÚ autou to ergon 
+\
+Úì 77¨Ú
+ÚñÚ <× 35… ouc umeis legete oti eti tetramhnos 
+ÚñÚ estin kai o qerismos ercetai idou 
+ÚñÚ legw umin eparate tous ofqalmous 
+ÚñÚ umwn kai qeasasqe tas cwras oti leu=
+ÚñÚ kai eisi pros qerismon »Œ¹¹¼»*¼hdh»Û*¼ »‚¼OM»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ 
+ÚñÚ <× 36… hdh o qerizwn misqon lambanei 
+ÚñÚ kai sunagei karpon eis zwhn aiw=
+ÚñÚ nion ina kai o speirwn omou cai=
+ÚñÚ rei (kai) o qerizwn 
+
+Úì 77ÃÚ
+ÚñÚ <× 37… en gar toutw o logos 
+ÚñÚ estin o alhqinos oti allos estin o spei=
+ÚñÚ rwn kai allos o qerizwn 
+ÚñÚ <× 38… egw apesteila umas qerizein 
+ÚñÚ o ouc umeis kekopiakate al=
+ÚñÚ loi kekopiakasin kai umeis eis 
+ÚñÚ ton kopon autwn eiselhluqate 
+
+Úì 78¨Ú
+ÚñÚ <× 39… ek de ths polews ekei=
+ÚñÚ nhs polloi episteusan eis auton twn sa=
+ÚñÚ mareitwn dia ton logon ths gunaikos 
+ÚñÚ marturoushs oti eipen moi panta o=
+ÚñÚ sa epoihsa 
+ÚñÚ <× 40… ws oun hlqon pros auton oi samarei=
+ÚñÚ tai hrwtwn auton meinai par au=
+ÚñÚ tois kai emeinen ekei duo hmeras 
+ÚñÚ <× 41… kai pollw pleious episteusan dia ton logon autou 
+
+Úì 78ÃÚ
+ÚñÚ <× 42… th te gunaiki elegon oti ouketi dia 
+ÚñÚ thn shn lalian pisteuomen autoi gar 
+ÚñÚ akhkoamen kai oidamen oti outos 
+ÚñÚ estin alhqws o shÑr tou kosmou o csÑ 
+ÚñÚ <× 43… meta de tas duo hmeras exhlqen e=
+ÚñÚ keiqen eis thn galilaian 
+
+Úì 79¨Ú
+ÚñÚ <× 44… autos gar isÑ emarturhsen oti profh=
+ÚñÚ ths en th idia patridi timhn ouk ecei 
+ÚñÚ <× 45… ote oun hlqen eis thn galilaian 
+ÚñÚ edexanto auton oi galilaioi pan=
+ÚñÚ ta ewrakotes osa epoihsen en iero=
+ÚñÚ solumois en th eorth (kai) autoi gar 
+ÚñÚ hlqon eis thn eorthn 
+
+Úì 79ÃÚ
+ÚñÚ <× 46… hlqen oun palin eis thn kana ths ga=
+ÚñÚ lilaias opou epoihsen to udwr oinon 
+ÚñÚ hn de tis basilikos ou o usÑ hsqenei 
+ÚñÚ en kapernaoum <× 47… outos akousas oti 
+ÚñÚ isÑ hkei ek ths ioudaias eis thn gali=
+ÚñÚ laian aphlqen pros auton kai hrw=
+ÚñÚ ta ina katabh kai iashtai autou ton 
+ÚñÚ paida emellen gar apoqnhskein 
+
+Úì 80¨Ú
+ÚñÚ <× 48… eipen oun o isÑ pros auton ean mh shmei=
+ÚñÚ a kai terata idhte ou mh pisteushte 
+ÚñÚ <× 49… legei pros auton o basilikos keÑ ka=
+ÚñÚ tabhqi prin h apoqanein to paidion 
+ÚñÚ mou <× 50… legei autw o isÑ poreuou o usÑ 
+ÚñÚ sou zh episteusen de o anÑos tw lo=
+ÚñÚ gw w eipen autw o isÑ (kai) eporeueto 
+ÚñÚ <× 51… hdh de autou katabainontos oi dou=
+ÚñÚ loi aphnthsan autw legontes oti 
+ÚñÚ o usÑ sou zh 
+
+Úì 80ÃÚ
+ÚñÚ <× 52… epuqeto oun par autwn 
+ÚñÚ thn wran en h komyoteron escen eipon 
+ÚñÚ oun autw oti cqes wran ebdomhn afhken 
+ÚñÚ auton o puretos <× 53… egnw oun o phÑr oti en e=
+ÚñÚ keinh th wra en h eipen autw o isÑ oti o usÑ 
+ÚñÚ sou zh kai episteusen autos kai h oiki=
+ÚñÚ a autou olh 
+ÚñÚ <× 54… touto palin deuteron shmeion epoi=
+ÚñÚ hsen o isÑ elqwn ek ths ioudaias eis 
+ÚñÚ thn galilaian 
+
+Úì 81¨Ú
+ÚñÚ <K 5… <× 1… meta tauta hn h eorth twn ioudaiwn k(ai) 
+ÚñÚ anebh o isÑ eis ierosoluma 
+ÚñÚ <× 2… estin de en tois ierosolumois epi th 
+ÚñÚ probatikh kolumbhqra h epilego=
+ÚñÚ menh ebraisti bhqesda 
+ÚñÚ pente stoas ecousa 
+ÚñÚ <× 3… en tautais katekeito plhqos polu 
+ÚñÚ twn asqenountwn tuflwn cwlwn 
+ÚñÚ xhrwn 
+
+Úì 81ÃÚ
+ÚñÚ <× 4… aggelos gar katabainwn etaraase to udwr 
+
+Úì 82¨Ú
+ÚñÚ <× 5… hn de tis anÑos ekei triakontaoktw 
+ÚñÚ eth ecwn en th asqeneia 
+ÚñÚ <× 6… touton idwn o isÑ katakeimenon kai 
+ÚñÚ gnous oti polun hdh cronon ecei le=
+ÚñÚ gei autw qeleis ugihs genesqai 
+ÚñÚ <× 7… apekriqh autw o asqenwn nai keÑ 
+ÚñÚ anÑon de ouk ecw ina otan taracqh 
+ÚñÚ to udwr balh me eis thn kolumbhqraÐ
+ÚñÚ en w de ercomai egw allos pro emou 
+ÚñÚ katabainei 
+
+Úì 83¨Ú
+ÚñÚ <× 8… legei autw o isÑ egeire aron ton kra=
+ÚñÚ batton sou kai peripatei <× 9… kai euqe=
+ÚñÚ ws egeneto ugihs o anÑos kai hren ton 
+ÚñÚ krabatton autou kai periepatei hn 
+ÚñÚ de sabbaton en ekeinh th hmera 
+ÚñÚ <× 10… elegon oun oi ioudaioi tw teqerapeu=
+ÚñÚ menw sabbaton estin ouk exesti 
+ÚñÚ soi arai ton krabatton 
+
+Úì 83ÃÚ
+ÚñÚ <× 11… o de apekriqh 
+ÚñÚ autois o poihsas me ugih ekeinos moi 
+ÚñÚ eipen aron ton krabatton sou kai pe=
+ÚñÚ ripatei 
+ÚñÚ <× 12… hrwthsan oun auton tis estin o 
+ÚñÚ anÑos o eipwn soi aron ton krabat=
+ÚñÚ ton sou k(ai) peripatei <× 13… o de iaqeis 
+ÚñÚ ouk hdei tis estin o gar isÑ exeneu=
+ÚñÚ sen oclou ontos en tw topw 
+
+Úì 84¨Ú
+ÚñÚ <× 14… meta tauta euriskei auton o isÑ en 
+ÚñÚ tw ierw kai eipen autw ide ugihs ge=
+ÚñÚ gonas mhketi amartane ina mh cei=
+ÚñÚ ron soi ti genhtai 
+
+Úì 84ÃÚ
+ÚñÚ <× 15… aphlqen o anÑos kai aphggeilen tois 
+ÚñÚ ioudaiois oti isÑ estin o poihsas au=
+ÚñÚ ton ugih 
+
+Úì 85¨Ú
+ÚñÚ <× 16… kai dia touto ediwkon 
+ÚñÚ oi ioudaioi ton inÑ oti tauta epoiei en 
+ÚñÚ sabbatw 
+ÚñÚ <× 17… o de apekrinato autois o phÑr mou 
+ÚñÚ ews arti ergazetai kagw ergazomai 
+
+Úì 86¨Ú
+ÚñÚ <× 18… dia touto oun mallon ezhtoun auton oi 
+ÚñÚ ioudaioi apokteinai oti ou monon elu=
+ÚñÚ en to sabbaton alla kai prÑa idion e=
+ÚñÚ legen ton qnÑ ison eauton poiwn tw qwÑ 
+
+Úì 86ÃÚ
+ÚñÚ <× 19… apekrinato oun o isÑ kai elegen autois 
+ÚñÚ amhn amhn legw umin ou dunatai 
+ÚñÚ o usÑ poiein af eautou ouden ean mh 
+ÚñÚ ti bleph ton prÑa poiounta 
+
+Úì 88¨Ú
+ÚñÚ a gar an ekeinos poih tauta (kai) o usÑ omoi=
+ÚñÚ ws poiei 
+
+Úì 88ÃÚ
+ÚñÚ <× 20… o gar phÑr filei ton unÑ 
+ÚñÚ kai panta deiknusin autw a autos poiei 
+ÚñÚ kai meizona toutwn deixei autw erga 
+ÚñÚ ina umeis qaumazhte 
+
+Úì 89¨Ú
+ÚñÚ <× 21… wsper gar o phÑr egeirei tous nekrous k(ai) 
+ÚñÚ zwopoiei outws kai o usÑ ous qelei 
+ÚñÚ zwopoiei 
+
+Úì 90¨Ú
+ÚñÚ <× 22… oude gar o phÑr krinei oudena alla 
+ÚñÚ thn krisin pasan dedwken tw uwÑ 
+
+Úì 91¨Ú
+ÚñÚ <× 23… ina pantes timwsi ton unÑ kaqws ti=
+ÚñÚ mwsi ton prÑa o mh timwn ton unÑ ou ti=
+ÚñÚ ma ton prÑa ton pemyanta auton 
+
+Úì 91ÃÚ
+ÚñÚ <× 24… amhn amhn legw umin oti o ton logon 
+ÚñÚ mou akouwn kai pisteuwn tw pemyan=
+ÚñÚ ti me ecei zwhn aiwnion 
+
+Úì 92¨Ú
+ÚñÚ kai eis krisin ouk ercetai alla 
+ÚñÚ metabebhken ek tou qanatou eis 
+ÚñÚ thn zwhn 
+
+Úì 92ÃÚ
+ÚñÚ <× 25… amhn amhn legw umin oti ercetai 
+ÚñÚ wra kai nun estin ote oi nekroi a=
+ÚñÚ kouswsi ths fwnhs tou uuÑ tou quÑ 
+ÚñÚ kai oi akousantes zhsontai 
+
+Úì 93¨Ú
+ÚñÚ <× 26… wsper gar o phÑr ecei 
+ÚñÚ zwhn en eautw outws edwken kai 
+ÚñÚ tw uwÑ zwhn ecein en eautw <× 27… kai exou=
+ÚñÚ sian edwken autw kai krisin poiein oti usÑ anÑou estin 
+ÚñÚ <× 28… mh qaumazete touto oti ercetai w=
+ÚñÚ ra en h pantes oi en tois mnhmeiois 
+ÚñÚ akousontai ths fwnhs autou <× 29… kai ek=
+ÚñÚ poreusontai oi ta agaqa poihsantes 
+ÚñÚ eis anastasin zwhs oi de ta faula 
+ÚñÚ praxantes eis anastasin krisews 
+
+Úì 93ÃÚ
+ÚñÚ <× 30… ou dunamai egw »Œ¹¹¼»*¼pein»Û*¼ »‚¼poiein»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ ap emautou ou=
+ÚñÚ den kaqws akouw krinw kai h kri=
+ÚñÚ sis h emh dikaia estin 
+
+Úì 94ÃÚ
+ÚñÚ oti ou zhtw to qelhma to emon alla 
+ÚñÚ to qelhma tou pemyantos me 
+
+Úì 95¨Ú
+ÚñÚ <× 31… ean egw marturw peri emautou h 
+ÚñÚ marturia mou ouk estin alhqhs <× 32… al=
+ÚñÚ los estin o marturwn peri emou k(ai) 
+ÚñÚ oida oti alhqinh estin h marturi=
+ÚñÚ a »Œ¹¹¼»*¼autou»Û*¼ »‚¼OM»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ hn marturei peri emou 
+
+Úì 96¨Ú
+ÚñÚ <× 33… umeis apestalkate pros iwan=
+ÚñÚ nhn kai memarturhken th alhqeia 
+ÚñÚ <× 34… egw de ou para anÑou thn marturi=
+ÚñÚ an lambanw alla tauta legw ina 
+ÚñÚ umeis swqhte 
+
+Úì 96ÃÚ
+ÚñÚ <× 35… ekeinos hn o lucnos o kaiomenos kai 
+ÚñÚ fainwn umeis de hqelhsate agalli=
+ÚñÚ asqhnai pros wran en tw fwti autou 
+ÚñÚ <× 36… egw de ecw thn marturian mei=
+ÚñÚ zw tou iwannou 
+
+Úì 97¨Ú
+ÚñÚ ta gar erga a edwken moi o phÑr ina te=
+ÚñÚ leiwsw auta auta ta erga marturei 
+ÚñÚ peri emou oti o phÑr me apestalken 
+ÚñÚ <× 37… kai o pemyas me phÑr ekeinos memar=
+ÚñÚ turhken peri emou 
+ÚñÚ oute fwnhn autou akhkoate pwpo=
+ÚñÚ te oute eidos autou ewrakate <× 38… kai 
+ÚñÚ ton logon autou ouk ecete menon=
+ÚñÚ ta en umin 
+
+Úì 98¨Ú 
+ÚñÚ <× 39… ereunate tas grafas 
+ÚñÚ oti umeis dokeite en autais zw=
+ÚñÚ hn aiwnion ecein kai ekeinai eisiÐ
+ÚñÚ ai marturousai peri emou <× 40… kai ou 
+ÚñÚ qelete elqein pros me ina zwhn echte 
+
+Úì 98ÃÚ
+ÚñÚ <× 41… doxan para 
+ÚñÚ anÑwn ou lambanw 
+ÚñÚ <× 42… all egnwka umas oti thn agaphn 
+ÚñÚ tou quÑ ouk ecete en eautois 
+ÚñÚ <× 43… egw elhluqa en tw onomati tou 
+
+Úì 99¨Ú
+ÚñÚ prÑs mou (kai) ou lambanete me ean allos 
+ÚñÚ elqh en tw onomati tw idiw ekei=
+ÚñÚ non lhyesqe 
+
+Úì 99ÃÚ
+ÚñÚ <× 44… pws dunasqe pisteuein doxan pa=
+ÚñÚ ra allhlwn lambanontes kai thn 
+ÚñÚ doxan thn para tou monou quÑ ou 
+ÚñÚ zhteite 
+
+Úì 100¨Ú
+ÚñÚ <× 45… mh dokeite oti egw kathgorhsw umwn 
+ÚñÚ pros ton prÑa estin o kathgorwn umwn 
+ÚñÚ mwushs <× 46… ei gar episteuete mwush e=
+ÚñÚ pisteuete an emoi peri gar emou ekei=
+ÚñÚ nos egrayen <× 47… ei de tois ekeinou gram=
+ÚñÚ masin ou pisteuete pws tois emois rhma=
+ÚñÚ si pisteushte 
+
+Úì 101¨Ú
+ÚñÚ <K 6… <× 1… meta tauta aphlqen o isÑ peran ths 
+ÚñÚ qalasshs ths galilaias ths tiberiados 
+ÚñÚ <× 2… hkolouqei de autw oclos polus oti 
+ÚñÚ ewrwn autou ta shmeia a epoiei epi 
+ÚñÚ twn asqenountwn 
+ÚñÚ <× 3… anhlqen de eis to oros o isÑ kai ekei 
+ÚñÚ ekaqhto meta twn maqhtwn autou 
+
+Úì 101ÃÚ
+ÚñÚ <× 4… hn de eggus to pasca h eorth twn 
+ÚñÚ ioudaiwn 
+
+Úì 102¨Ú
+ÚñÚ <× 5… eparas oun tous ofqalmous o isÑ kai qe=
+ÚñÚ asamenos oti polus oclos ercetai pros 
+ÚñÚ auton legei pros ton filippon 
+ÚñÚ poqen agoraswmen artous ina 
+ÚñÚ fagwsin outoi 
+ÚñÚ <× 6… touto de elegen peirazwn auton au=
+ÚñÚ tos gar hdei ti emellen poiein <× 7… a=
+ÚñÚ pekriqh autw filippos diakosiwn 
+ÚñÚ dhnariwn artoi ouk arkousin au=
+ÚñÚ tois ina ekastos autwn bracu ti labh 
+
+Úì 103¨Ú
+ÚñÚ <× 8… legei autw eis ek twn maqhtwn autou 
+ÚñÚ andreas o adelfos simwnos petrou 
+ÚñÚ <× 9… esti paidarion en wde o ecei pen=
+ÚñÚ te artous kriqinous (kai) duo oyaria 
+ÚñÚ alla tauta ti estin eis tosoutous 
+
+Úì 103ÃÚ
+ÚñÚ <× 10… eipen oun o isÑ poih=
+ÚñÚ sate tous anÑous anapesein hn de 
+ÚñÚ cortos polus en tw topw 
+
+Úì 104ÃÚ
+ÚñÚ anepeson oun oi andres ton ari=
+ÚñÚ qmon wsei pentakiscilioi 
+ÚñÚ <× 11… elaben oun tous artous o isÑ kai eu=
+ÚñÚ caristhsas diedwken tois »Œ¹¹¼»*¼anakei=
+ÚñÚ menous»Û*¼ »‚¼anakeimenois»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ omoiws kai ek twn oyariwn 
+ÚñÚ oson hqelon 
+ÚñÚ <× 12… ws de eneplhsqhsan legei tois ma=
+ÚñÚ qhtais autou sunagagete ta peris=
+ÚñÚ seusanta klasmata ina mh ti apo=
+ÚñÚ lhtai 
+ÚñÚ <× 13… sunhgagon oun kai egemisan dwde=
+
+Úì 105¨Ú
+ÚñÚ ka kofinous klasmatwn ek twn pen=
+ÚñÚ te artwn twn kriqinwn a eperisseu=
+ÚñÚ sen tois bebrwkosin 
+ÚñÚ <× 14… oi oun anÑoi idontes o epoihsen sh=
+ÚñÚ meion elegon oti outos estin alh=
+ÚñÚ qws o profhths o eis ton kosmon er=
+ÚñÚ comenos 
+ÚñÚ <× 15… isÑ oun gnous oti mellousin ercesq(ai) 
+ÚñÚ (kai) arpazein auton ina poihswsi 
+ÚñÚ basilea anecwrhsen palin eis 
+ÚñÚ to oros autos monos 
+
+Úì 105ÃÚ
+ÚñÚ <× 16… ws de oyia egeneto katebhsan oi ma=
+ÚñÚ qhtai autou epi thn qalassan <× 17… k(ai) 
+ÚñÚ embantes eis to ploion hrconto 
+ÚñÚ peran ths qalasshs eis kaperna=
+ÚñÚ oum kai skotia hdh egegonei ou=
+ÚñÚ pw de elhluqei pros autous o isÑ 
+ÚñÚ <× 18… h te qalassa anemou megalou 
+ÚñÚ pneontos dihgeireto 
+
+Úì 106ÃÚ
+ÚñÚ <× 19… elhlakotes oun ws stadious eikosi=
+ÚñÚ pente h triakonta qewrousi ton inÑ 
+ÚñÚ peripatounta epi ths qalasshs kai 
+ÚñÚ eggus tou ploiou ginomenon kai 
+ÚñÚ efobhqhsan 
+ÚñÚ <× 20… o de legei autois egw eimi mh fobei=
+ÚñÚ sqe <× 21… hqelon oun labein auton 
+ÚñÚ eis to ploion kai euqews egeneto 
+ÚñÚ to ploion epi ths ghs eis hn uphgon 
+
+Úì 107¨Ú
+ÚñÚ <× 22… th epaurion o oclos o esthkws pe=
+ÚñÚ ran ths qalasshs idwn oti ploiarion 
+ÚñÚ allo ouk hn ekei ei mh en ekeino eis o e=
+ÚñÚ nebhsan oi maqhtai autou kai oti 
+ÚñÚ ou suneishlqe tois maqhtais autou 
+ÚñÚ o isÑ eis to ploion alla monoi oi maqh=
+ÚñÚ tai autou aphlqon <× 23… alla de ploia 
+ÚñÚ ek tiberiados hlqen eggus tou to=
+ÚñÚ pou opou efagon ton arton euca=
+ÚñÚ risthsantos tou kuÑ <× 24… ote oun eiden 
+ÚñÚ o oclos oti isÑ ouk estin ekei oude oi 
+ÚñÚ maqhtai autou enebhsan autoi eis 
+ÚñÚ ta ploia kai hlqon eis kaperna=
+ÚñÚ oum zhtountes ton inÑ <× 25… kai eurontes 
+vvÚñÚ auton peran ths qalasshs eipon 
+ÚñÚ autw rabbi pote wde gegonas <× 26… ape=
+ÚñÚ kriqh autois o isÑ k(ai) eipen amhn amhn 
+
+Úì 107ÃÚ
+ÚñÚ legw umin zhteite me ouc oti idete sh=
+ÚñÚ meia all oti efagete ek twn artwn 
+ÚñÚ kai ecortasqhte 
+ÚñÚ <× 27… ergazesqe mh thn brwsin thn a=
+ÚñÚ pollumenhn 
+
+Úì 108¨Ú
+ÚñÚ alla thn brwsin thn menousan 
+ÚñÚ eis zwhn aiwnion hn o usÑ tou 
+ÚñÚ anÑou umin dwsei 
+
+Úì 108ÃÚ
+ÚñÚ touton gar o phÑr esfragisen o qsÑ 
+
+Úì 109¨Ú
+ÚñÚ <× 28… eipon oun pros auton ti poiwmen i=
+ÚñÚ na ergazwmeqa ta erga tou quÑ <× 29… apekri=
+ÚñÚ qh isÑ kai eipen autois touto esti to 
+ÚñÚ ergon tou quÑ ina pisteushte eis on 
+ÚñÚ apesteilen ekeinos 
+ÚñÚ <× 30… eipon oun autw ti poieis su shmei=
+ÚñÚ on ina idwmen (kai) pisteuswmen soi 
+ÚñÚ ti ergazh <× 31… oi prÑes hmwn to mana efa=
+
+Úì 109ÃÚ
+ÚñÚ gon en th erhmw kaqws esti gegramme=
+ÚñÚ non arton ek tou ouÑnou edwken au=
+ÚñÚ tois fagein 
+ÚñÚ <× 32… eipen oun autois 
+ÚñÚ o isÑ amhn amhn legw umin ou 
+ÚñÚ mwushs dedwken umin ton ar=
+ÚñÚ ton ek tou ouÑnou all o phÑr mou 
+ÚñÚ didwsin umin ton arton ek tou 
+ÚñÚ ouÑnou ton alhqinon 
+\
+Úì 110¨Ú
+ÚñÚ <× 33… o gar artos tou quÑ estin o katabai=
+ÚñÚ nwn ek tou ouÑnou kai zwhn didous 
+ÚñÚ tw kosmw 
+
+Úì 110ÃÚ
+ÚñÚ <× 34… eipon oun pros auton keÑ panto=
+ÚñÚ te dos hmin ton arton touton 
+ÚñÚ <× 35… eipen oun autois o isÑ egw eimi o 
+ÚñÚ artos ths zwhs o ercomenos pros me 
+ÚñÚ ou mh peinash 
+
+Úì 111¨Ú
+ÚñÚ kai o pisteuwn eis eme ou mh 
+ÚñÚ diyhsh pwpote <× 36… all eipon umin 
+ÚñÚ oti kai ewrakate me kai ou pisteu=
+ÚñÚ ete 
+
+Úì 111ÃÚ
+ÚñÚ <× 37… pan o didwsi moi o phÑr pros eme 
+ÚñÚ hxei 
+ÚñÚ kai ton ercomenon pros me ou mh 
+ÚñÚ ekbalw exw <× 38… oti katabebhka ek 
+ÚñÚ tou ouÑnou ouc ina poiw to qelh=
+ÚñÚ ma to emon alla to qelhma tou 
+ÚñÚ pemyantos me <× 39… touto de esti to 
+ÚñÚ qelhma tou pemyantos me i=
+ÚñÚ na pan o dedwken moi mh apole=
+ÚñÚ sw ex autou all anasthsw au=
+ÚñÚ to en th escath hmera 
+
+Úì 112ÃÚ
+ÚñÚ <× 40… touto gar esti to 
+ÚñÚ qelhma tou pemyantos me prÑs ina 
+ÚñÚ pas o qewrwn ton unÑ kai pisteu=
+ÚñÚ wn eis auton ech zwhn aiwnion (kai) 
+ÚñÚ anasthsw auton egw th escath 
+ÚñÚ hmera 
+
+Úì 113¨Ú
+ÚñÚ <× 41… egogguzon oun oi ioudaioi peri autou o=
+ÚñÚ ti eipen egw eimi o artos o katabas
+ÚñÚ ek tou ouranou <× 42… kai elegon ouc ou=
+ÚñÚ tos estin isÑ o usÑ iwshf ou hmeis oida=
+ÚñÚ men ton prÑa kai thn mrÑa pws oun 
+ÚñÚ legei outos oti ek tou ouÑnou ka=
+ÚñÚ tabebhka 
+ÚñÚ <× 43… apekriqh isÑ kai eipen autois mh 
+ÚñÚ »Œ¹¹¼»*¼gogguzhte»Û*¼ »‚¼gogguzete»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ met allhlwn <× 44… oudeis 
+ÚñÚ dunatai elqein pros me ean mh o 
+ÚñÚ phÑr o pemyas me elkush auton k(ai) egw 
+
+Úì 113ÃÚ
+ÚñÚ anasthsw auton en th escath hmera 
+
+Úì 114¨Ú
+ÚñÚ <× 45… esti gegrammenon en tois profh=
+ÚñÚ tais kai esontai pantes didaktoi quÑ 
+
+Úì 114ÃÚ
+ÚñÚ pas o akousas para tou prÑs (kai) ma=
+ÚñÚ qwn ercetai pros me 
+ÚñÚ <× 46… ouc oti ton prÑa tis ewraken ei mh 
+ÚñÚ o wn para tou quÑ outos ewraken 
+ÚñÚ ton prÑa <× 47… amhn amhn legw umin 
+ÚñÚ o pisteuwn eis eme ecei zwhn ai=
+ÚñÚ wnion 
+
+Úì 115¨Ú
+ÚñÚ <× 48… egw eimi o artos ths zwhs 
+
+Úì 115ÃÚ
+ÚñÚ <× 49… oi prÑes umwn efagon to manna en th e=
+ÚñÚ rhmw kai apeqanon <× 50… outos estin o ar=
+ÚñÚ tos o ek tou ouÑnou katabainwn ina 
+ÚñÚ tis ex autou fagh (kai) mh apoqanh 
+
+Úì 116¨Ú
+ÚñÚ <× 51… egw eimi o artos o zwn o ek tou ouÑnou 
+ÚñÚ katabas ean tis fagh ek toutou tou 
+ÚñÚ artou zhsei eis ton aiwna kai o 
+ÚñÚ artos de on egw dwsw h sarx mou e=
+ÚñÚ stin hn egw dwsw uper ths tou 
+ÚñÚ kosmou zwhs 
+
+Úì 116ÃÚ
+ÚñÚ <× 52… emaconto oun ioudaioi pros allh=
+ÚñÚ lous legontes pws dunatai outos 
+ÚñÚ hmin dounai thn sarka fagein 
+
+Úì 117ÃÚ
+ÚñÚ <× 53… eipen oun autois o isÑ amhn amhn 
+ÚñÚ legw umin ean mh faghte thn sar=
+ÚñÚ ka tou uuÑ tou anÑou kai pihte autou 
+ÚñÚ to aima ouk ecete zwhn en eautois 
+ÚñÚ <× 54… o trwgwn mou thn sarka kai pi=
+ÚñÚ nwn mou to aima ecei zwhn aiw=
+ÚñÚ nion kagw anasthsw auton en
+ÚñÚ th escath hmera 
+
+Úì 118ÃÚ
+ÚñÚ <× 55… h gar sarx mou alhqws esti brwsis 
+ÚñÚ kai to aima mou alhqws esti posis 
+ÚñÚ <× 56… o trwgwn mou thn sarka kai pi=
+ÚñÚ nwn mou to aima en emoi menei 
+ÚñÚ kagw en autw 
+
+Úì 119¨Ú
+ÚñÚ <× 57… kaqws apesteilen me o zwn phÑr 
+ÚñÚ kagw zw dia ton prÑa kai o trwgwn 
+ÚñÚ me kakeinos zhsetai di eme 
+ÚñÚ <× 58… outos estin o artos o ek tou ouÑnou 
+ÚñÚ katabas ou kaqws efagon oi 
+ÚñÚ prÑes umwn kai apeqanon o trw=
+ÚñÚ gwn touton ton arton zhsei eis 
+ÚñÚ ton aiwna 
+
+Úì 119ÃÚ
+ÚñÚ <× 59… tauta eipen en sunagwgh dida=
+ÚñÚ skwn en kapernaoum 
+
+Úì 120¨Ú
+ÚñÚ <× 60… polloi oun akousantes ek twn ma=
+ÚñÚ qhtwn autou eipon sklhros estin 
+ÚñÚ outos o logos tis dunatai autou a=
+ÚñÚ kouein 
+
+Úì 120ÃÚ
+ÚñÚ <× 61… eidws de o isÑ oti gogguzousin peri 
+ÚñÚ toutou oi maqhtai autou eipen 
+ÚñÚ autois touto umas skandalizei 
+ÚñÚ <× 62… ean oun »Œ¹¹¼»*¼qewreite»Û*¼ »‚¼qewrhte»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ ton unÑ tou an=
+ÚñÚ qrwpou anabainonta opou hn to proteron 
+
+Úì 121¨Ú
+ÚñÚ <× 63… to pnÑa esti to zwo=
+ÚñÚ poioun h sarx ouk wfelei ouden 
+
+Úì 122¨Ú
+ÚñÚ ta rhmata a egw 
+ÚñÚ lalw umin pnÑa esti kai zwh estin 
+ÚñÚ <× 64… all eisin ex umwn tines oi ou pisteu=
+ÚñÚ ousin 
+ÚñÚ hdei gar ex archs o isÑ tines eisin oi 
+ÚñÚ mh pisteuontes kai tis estin o para=
+ÚñÚ dwswn auton <× 65… kai elegen dia touto 
+ÚñÚ eirhka umin oti oudeis dunatai el=
+ÚñÚ qein pros me ean mh h dedome=
+ÚñÚ non autw ek tou prÑs mou 
+
+Úì 122ÃÚ
+ÚñÚ <× 66… ek toutou polloi twn maqhtwn au= 
+ÚñÚ tou aphlqon eis ta opisw kai ouke=
+ÚñÚ ti met autou periepatoun 
+ÚñÚ <× 67… eipen oun o isÑ tois dwdeka mh 
+ÚñÚ kai umeis qelete upagein 
+
+Úì 123¨Ú
+ÚñÚ <× 68… apekriqh autw simwn petros 
+ÚñÚ keÑ pros tina apeleusomeqa rh=
+ÚñÚ mata zwhs aiwniou eceis <× 69… kai hmeis 
+ÚñÚ pepisteukamen oti su ei o csÑ o usÑ 
+ÚñÚ tou quÑ <× 70… apekriqh autois o isÑ ou=
+ÚñÚ k egw umas tous dwdeka exele=
+ÚñÚ xamhn kai ex umwn eis diabo=
+ÚñÚ los estin <× 71… elegen de ton iou=
+ÚñÚ dan simwnos iskariwtou autos 
+ÚñÚ gar emellen auton paradido=
+ÚñÚ nai eis wn ek twn dwdeka
+
+Úì 123ÃÚ
+ÚñÚ kai hmeis pepisteukamen kai egnw
+ÚñÚ kamen oti su ei o csÑ o usÑ tou quÑ tou
+ÚñÚ zwntos ¿¨«¹«Œ  oÄ Ã«¨§« 69¯
+
+Úì 124¨Ú
+ÚñÚ <K 7… <× 1… meta tauta periepatei o isÑ en th ga=
+ÚñÚ lilaia ou gar hqelen en th ioudai=
+ÚñÚ a peripatein oti ezhtoun auton oi i=
+
+Úì 124ÃÚ
+ÚñÚ oudaioi apokteinai <× 2… hn de eggus h 
+ÚñÚ eorth twn ioudaiwn h skhnophgia 
+
+Úì 125¨Ú
+ÚñÚ <× 3… eipon oun pros auton oi adelfoi au=
+ÚñÚ tou metabhqi enteuqen kai upa=
+ÚñÚ ge eis thn ioudaian ina kai oi ma=
+ÚñÚ qhtai sou qewrhswsi ta erga sou a poi=
+ÚñÚ eis <× 4… oudeis gar ti en kruptw poiei 
+ÚñÚ kai zhtei autos en parrhsia einai ei 
+ÚñÚ tauta poieis fanerwson seauton 
+ÚñÚ tw kosmw 
+
+Úì 125ÃÚ
+ÚñÚ <× 5… oude gar oi adelfoi autou 
+ÚñÚ episteuon eis auton 
+ÚñÚ <× 6… legei oun autois o isÑ o kairos o emos ou=
+ÚñÚ pw parestin o de kairos o umeteros 
+ÚñÚ pantote estin etoimos 
+
+Úì 126¨Ú
+ÚñÚ <× 7… ou dunatai o kosmos misein umas eme 
+ÚñÚ de misei oti egw marturw peri autou o=
+ÚñÚ ti ta erga autou ponhra estin 
+ÚñÚ <× 8… umeis anabhte eis thn eorthn egw ou=
+ÚñÚ pw anabainw eis thn eorthn tauthn 
+ÚñÚ oti o kairos o emos oupw peplhrwtai 
+ÚñÚ <× 9… tauta de eipwn autois emeinen en th 
+ÚñÚ galilaia <× 10… ws de anebhsan oi adel=
+ÚñÚ foi autou eis thn eorthn tote (kai) autos 
+vÚñÚ anebh ou fanerws all ws en kruptw 
+ÚñÚ <× 11… oi oun ioudaioi ezhtoun auton en th 
+ÚñÚ eorth kai elegon pou estin ekeinos 
+ÚñÚ <× 12… kai goggusmos pe=
+ÚñÚ ri autou hn polus en tois oclois oi men 
+ÚñÚ elegon oti agaqos estin alloi de ele=
+
+Úì 126ÃÚ
+ÚñÚ gon ou alla plana ton oclon <× 13… oudeis 
+ÚñÚ mentoi parrhsia elalei peri autou di=
+ÚñÚ a ton fobon twn ioudaiwn 
+ÚñÚ <× 14… hdh de ths eorths mesoushs anebh o 
+ÚñÚ isÑ eis to ieron kai edidasken 
+ÚñÚ <× 15… eqaumazon oun oi ioudaioi legon=
+ÚñÚ tes pws outos grammata oiden mh 
+ÚñÚ memaqhkws 
+
+Úì 127¨Ú
+ÚñÚ <× 16… apekriqh oun autois o isÑ kai eipen 
+ÚñÚ h emh didach ouk estin emh alla 
+ÚñÚ tou pemyantos me 
+ÚñÚ <× 17… ean tis qelh to qelhma autou 
+ÚñÚ poiein gnwsetai peri ths dida=
+ÚñÚ chs poteron ek tou quÑ estin h 
+ÚñÚ egw ap emautou lalw 
+
+Úì 127ÃÚ
+ÚñÚ <× 18… o af eautou lalwn thn doxan thn idi=
+ÚñÚ an zhtei o de zhtwn thn doxan tou 
+ÚñÚ pemyantos auton outos alhqhs estiÐ 
+ÚñÚ kai adikia en autw ouk estin 
+ÚñÚ <× 19… ou mwushs dedwken umin ton nomoÐ
+ÚñÚ k(ai) oudeis ex umwn poiei ton nomon 
+
+Úì 128¨Ú
+ÚñÚ ti me zhteite apokteinai 
+ÚñÚ <× 20… apekriqh o oclos daimonion eceis 
+ÚñÚ tis se zhtei apokteinai 
+
+Úì 128ÃÚ
+ÚñÚ <× 21… apekriqh isÑ kai eipen autois en 
+ÚñÚ ergon epoihsa kai pantes qauma=
+ÚñÚ zete <× 22… dia touto mwushs dedwken 
+ÚñÚ umin thn peritomhn ouc oti ek tou 
+ÚñÚ mwusews estin all ek twn pa=
+ÚñÚ terwn kai en sabbatw perite=
+ÚñÚ mnete anÑon <× 23… ei peritomhn lam=
+ÚñÚ banei anÑos en sabbatw ina mh lu=
+ÚñÚ qh o nomos mwusews emoi cola=
+ÚñÚ te oti olon anÑon ugih epoihsa 
+ÚñÚ en sabbatw 
+
+Úì 129ÃÚ
+ÚñÚ <× 24… mh krinete kat oyin alla thn dikai=
+ÚñÚ an krisin krinate 
+ÚñÚ <× 25… elegon oun tines 
+ÚñÚ ek twn ierosolumitwn ouc outos estiÐ 
+ÚñÚ on zhtousin apokteinai <× 26… ide par=
+ÚñÚ rhsia lalei kai ouden autw legousiÐ 
+ÚñÚ mhpote alhqws egnwsan oi ar=
+ÚñÚ contes oti outos estin o csÑ <× 27… al=
+ÚñÚ la touton oidamen poqen estiÐ
+ÚñÚ o de csÑ otan erchtai oudeis ginwskei poqen estin 
+
+Úì 130¨Ú
+ÚñÚ <× 28… ekraxen oun en tw ierw didaskwn 
+ÚñÚ o isÑ kai legwn kame oidate kai oi=
+ÚñÚ date poqen eimi k(ai) ap emautou ou=
+
+Úì 130ÃÚ
+ÚñÚ k elhluqa all estin alhqinos o 
+ÚñÚ pemyas me on umeis ouk oidate 
+ÚñÚ <× 29… egw oida auton oti par autou ei=
+ÚñÚ mi kakeinos me apesteilen 
+
+Úì 131¨Ú
+ÚñÚ <× 30… ezhtoun oun auton piasai kai 
+ÚñÚ oudeis epebalen ep auton »Œ¹¹¼»*¼ton»Û*¼ »‚¼thn»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼
+ÚñÚ ceira oti oupw elhluqei h 
+ÚñÚ wra autou 
+
+Úì 132¨Ú
+ÚñÚ <× 31… polloi de ek 
+ÚñÚ tou oclou episteusan eis auton kai 
+ÚñÚ elegon mhti o csÑ otan elqh pleio=
+ÚñÚ na shmeia poihsei wn outos epoihseÐ
+ÚñÚ <× 32… hkousan oi farisaioi tou oclou o=
+ÚñÚ ti gogguzousi peri autou (kai) apestei=
+
+Úì 132ÃÚ
+ÚñÚ lan oi arciereis kai oi farisaioi uph=
+ÚñÚ retas ina piaswsin auton 
+ÚñÚ <× 33… eipen oun o isÑ eti mikron meq u=
+ÚñÚ mwn eimi kai upagw pros ton pem=
+ÚñÚ yanta me <× 34… zhthsete me kai ouc eu=
+ÚñÚ rhsete kai opou eimi egw umeis 
+ÚñÚ ou dunasqe elqein 
+
+Úì 133¨Ú
+ÚñÚ <× 35… eipon oun oi ioudaioi pros eautous 
+ÚñÚ pou outos mellei poreuesqai o=
+ÚñÚ ti hmeis ouc eurhsomen auton mh 
+ÚñÚ eis thn diasporan twn ellhnwn 
+ÚñÚ mellei poreuesqai kai didaskein 
+ÚñÚ tous ellhnas <× 36… tis estin outos 
+ÚñÚ o logos on eipen zhthsete me 
+vÚñÚ kai ouc eurhsete kai opou ei=
+ÚñÚ mi egw umeis ou dunasqe elqein 
+
+Úì 133ÃÚ
+ÚñÚ <× 37… en de th escath hmera th mega=
+ÚñÚ lh ths eorths eisthkei o isÑ kai e=
+ÚñÚ kraxen legwn 
+ÚñÚ ean tis diya ercesqw 
+ÚñÚ pros me kai pinetw 
+
+Úì 134¨Ú
+ÚñÚ <× 38… o pisteuwn eis eme kaqws eipen h 
+ÚñÚ grafh potamoi ek ths koilias autou 
+ÚñÚ reusousin udatos zwntos 
+ÚñÚ <× 39… touto de eipen peri tou pnÑs ou e=
+ÚñÚ mellon lambanein oi pisteuon=
+ÚñÚ tes eis auton oupw gar hn pnÑa 
+ÚñÚ agion oti isÑ oudepw edoxasqh 
+
+Úì 136¨Ú
+ÚñÚ <× 40… polloi oun ek tou oclou akousan=
+ÚñÚ tes twn logwn toutwn elegon 
+ÚñÚ outos estin alhqws o profhths 
+ÚñÚ <× 41… alloi elegon oti outos estin o csÑ 
+
+Úì 136ÃÚ
+ÚñÚ alloi elegon mh gar ek ths galilai=
+ÚñÚ as o csÑ ercetai <× 42… ouci h grafh eipen 
+ÚñÚ oti ek tou spermatos daÑd (kai) apo bh=
+ÚñÚ qleem ths kwmhs »Œ¹¹¼»*¼OM»Û*¼ »‚*¼opou hn daÑd»Û‚*¼»ÛŒ¹¹¼ o csÑ ercetai 
+ÚñÚ <× 43… scisma oun palin egeneto en tw o=
+ÚñÚ clw di auton <× 44… tines de ex autwn 
+ÚñÚ hqelon auton piasai all oudeis 
+ÚñÚ epebalen ep auton tas ceiras 
+ÚñÚ <× 45… hlqon oun oi uphretai pros 
+ÚñÚ tous arciereis kai farisaious k(ai) 
+ÚñÚ eipon autous ekeinoi diati ou=
+ÚñÚ k hgagete auton <× 46… apekriqhsan 
+ÚñÚ oi uphretai oudepote outws 
+ÚñÚ elalhsen anÑos ws outos o anÑos 
+
+Úì 137¨Ú
+ÚñÚ <× 47… apekriqhsan oun autois oi fari=
+ÚñÚ saioi mh kai umeis peplanhsqe 
+
+Úì 137ÃÚ
+ÚñÚ <× 48… mh tis ek twn arcontwn episteusen 
+ÚñÚ eis auton h ek twn farisaiwn 
+ÚñÚ <× 49… all o oclos outos o 
+ÚñÚ mh ginwskwn ton nomon epikataratoi ei»Á¼si»ÛÁ¼ 
+ÚñÚ <× 50… legei nikodhmos pros autous o el=
+ÚñÚ qwn pros auton to proteron nuktos 
+ÚñÚ eis wn ex autwn <× 51… mh o nomos hmwn 
+ÚñÚ krinei ton anÑon ean mh akoush 
+ÚñÚ par autou prwton (kai) gnw ti poiei 
+
+Úì 138¨Ú
+ÚñÚ <× 52… apekriqhsan kai eipon autw mh (kai) 
+ÚñÚ su ek ths galilaias ei ereunhson (kai) 
+ÚñÚ ide oti profhths ek ths galilaias 
+ÚñÚ ouk eghgertai 
+<× 53… OM
+
+<K 8…
+<× 1… OM
+<× 2… OM
+<× 3… OM
+<× 4… OM
+<× 5… OM
+<× 6… OM
+<× 7… OM
+<× 8… OM
+<× 9… OM
+<× 10… OM
+<× 11… OM
+
+Úì 138¨Ú
+ÚñÚ <× 12… palin oun autois elalhsen o isÑ le=
+ÚñÚ gwn egw eimi to fws tou kosmou 
+ÚñÚ o akolouqwn emoi ou mh peripathsh 
+ÚñÚ en th skotia, all exei to fws ths zw=
+ÚñÚ hs <× 13… eipon oun autw oi farisaioi su 
+ÚñÚ peri seautou martureis h martu=
+ÚñÚ ria sou ouk estin alhqhs 
+
+Úì 138ÃÚ
+ÚñÚ <× 14… apekriqh isÑ kai eipen autois kan 
+ÚñÚ egw marturw peri emautou h martu=
+ÚñÚ ria mou alhqhs estin oti oida po=
+ÚñÚ qen hlqon kai pou upagw umeis 
+ÚñÚ de ouk oidate poqen ercomai h 
+ÚñÚ pou upagw 
+
+Úì 139¨Ú
+ÚñÚ <× 15… umeis kata thn sarka krinete 
+
+Úì 139ÃÚ
+ÚñÚ egw ou krinw oudena <× 16… kai ean kri=
+ÚñÚ nw de egw h krisis h emh alhqhs estiÐ 
+ÚñÚ oti monos ouk eimi all egw kai o 
+ÚñÚ pemyas me phÑr 
+ÚñÚ <× 17… kai en tw nomw de tw umeterw ge=
+ÚñÚ graptai oti duo anÑwn h marturia alh=
+ÚñÚ qhs estin <× 18… egw eimi o marturwn pe=
+ÚñÚ ri emautou kai marturei peri emou 
+ÚñÚ o pemyas me phÑr 
+
+Úì 140ÃÚ
+ÚñÚ <× 19… eipon oun autw pou estin o phÑr sou 
+ÚñÚ apekriqh isÑ oute eme oidate oute 
+ÚñÚ ton prÑa mou ei eme hdeite (kai) ton 
+ÚñÚ prÑa mou hdeite an 
+
+Úì 141¨Ú
+ÚñÚ <× 20… tauta ta rhmata elalhsen en 
+ÚñÚ tw gazofulakiw didaskwn en tw 
+ÚñÚ ierw kai oudeis epiasen auton 
+ÚñÚ oti oupw elhluqei h wra autou 
+
+Úì 141ÃÚ
+ÚñÚ <× 21… eipen oun autois 
+ÚñÚ egw upagw kai zhthsete me kai en th amar=
+ÚñÚ tia umwn apoqaneisqe 
+
+Úì 142¨Ú
+ÚñÚ opou egw upagw umeis ou duna=
+ÚñÚ sqe elqein 
+ÚñÚ <× 22… elegon oun oi ioudaioi mhti apokte=
+ÚñÚ nei eauton oti legei opou egw upagw 
+ÚñÚ umeis ou dunasqe elqein <× 23… kai ele=
+ÚñÚ gen autois umeis ek twn katw este 
+ÚñÚ egw ek twn anw eimi umeis ek tou 
+ÚñÚ kosmou toutou este 
+
+Úì 143¨Ú
+ÚñÚ <× 24… eipon oun umin oti apoqanei=
+ÚñÚ sqe en tais amartiais umwn ean 
+ÚñÚ gar mh pisteushte oti egw eimi a=
+ÚñÚ poqaneisqe en tais amartiais umwÐ 
+
+Úì 143ÃÚ
+ÚñÚ <× 25… elegon oun autw su tis ei 
+ÚñÚ eipen oun autois o isÑ thn archn 
+ÚñÚ o ti kai lalw umin 
+
+Úì 144¨Ú
+ÚñÚ <× 26… polla ecw peri umwn lalein kai krinein 
+ÚñÚ all o pemyas me alhqhs estin kagw 
+ÚñÚ a hkousa par autou tauta lalw eis 
+ÚñÚ ton kosmon 
+
+Úì 144ÃÚ
+ÚñÚ <× 27… ouk egnwsan oti ton prÑa autois e=
+ÚñÚ legen 
+ÚñÚ <× 28… eipen oun autois o isÑ otan uywshte 
+ÚñÚ ton unÑ tou anÑou tote gnwsesqe oti 
+ÚñÚ egw eimi (kai) ap emautou poiw ouden 
+ÚñÚ alla kaqws eirhken moi o phÑr tau=
+ÚñÚ ta lalw <× 29… kai o pemyas me met emou 
+ÚñÚ estin kai ouk afhken me monon o= 
+ÚñÚ ti egw ta aresta autw poiw pantote 
+
+Úì 145ÃÚ
+ÚñÚ <× 30… tauta autou lalountos polloi epi=
+ÚñÚ steusan eis auton 
+ÚñÚ <× 31… elegen oun o isÑ pros tous pepi=
+ÚñÚ steukotas autw ioudaious ean u=
+ÚñÚ meis meinhte en tw logw tw emw 
+ÚñÚ alhqws maqhtai mou este 
+
+Úì 146¨Ú
+ÚñÚ <× 32… kai gnwsesqe thn alhqeian kai 
+ÚñÚ h alhqeia eleuqerwsei umas 
+ÚñÚ <× 33… apekriqhsan 
+ÚñÚ kai eipon autw sperma abraam es=
+ÚñÚ men kai oudeni dedouleuka=
+ÚñÚ men pwpote pws su legeis oti 
+ÚñÚ eleuqeroi genhsesqe 
+
+Úì 146ÃÚ
+ÚñÚ <× 34… apekriqh isÑ amhn amhn legw umin o=
+ÚñÚ ti pas o poiwn thn amartian doulos 
+ÚñÚ esti ths amartias 
+ÚñÚ <× 35… o de doulos ou menei en th oikia o 
+ÚñÚ usÑ menei eis ton aiwna 
+
+Úì 147¨Ú
+ÚñÚ <× 36… ean o usÑ umas eleuqerwsh on=
+ÚñÚ tws eleuqeroi esesqe 
+
+Úì 147ÃÚ
+ÚñÚ <× 37… oida oti sperma abraam este alla zh=
+ÚñÚ teite me apokteinai oti o logos o emos 
+ÚñÚ ou cwrei en umin 
+ÚñÚ <× 38… egw a ewraka para tw prÑi mou lalw 
+ÚñÚ kai umeis oun a hkousate para tw 
+ÚñÚ prÑi umwn poieite 
+
+Úì 148¨Ú
+ÚñÚ <× 39… apekriqhsan kai eipon autw o phÑr h=
+ÚñÚ mwn abraam estin legei autois o isÑ ei 
+ÚñÚ tekna tou abraam hte ta erga tou 
+ÚñÚ abraam epoieite <× 40… nun de zhteite 
+ÚñÚ me apokteinai anÑon os thn alhqei=
+ÚñÚ an umin lelalhka hn hkousa pa=
+ÚñÚ ra tou quÑ touto abraam ouk e=
+ÚñÚ poihsen <× 41… umeis poieite ta erga tou
+ÚñÚ prÑs umwn 
+ÚñÚ eipon oun autw h=
+ÚñÚ meis ek porneias ou gegennhmeqa 
+ÚñÚ ena prÑa ecomen ton qnÑ 
+
+Úì 148ÃÚ
+ÚñÚ <× 42… eipen oun autois o isÑ ei o qsÑ phÑr u=
+ÚñÚ mwn hn hgapate an eme egw gar 
+ÚñÚ ap emautou ouk elhluqa all ekei=
+ÚñÚ nos me apesteilen 
+ÚñÚ <× 43… diati thn lalian thn 
+ÚñÚ emhn ou ginwskete oti ou dunasqe 
+ÚñÚ akouein ton logon ton emon 
+
+Úì 149¨Ú
+ÚñÚ <× 44… umeis ek tou prÑs tou diabolou este (kai) 
+ÚñÚ tas epiqumias tou prÑs umwn qelete 
+ÚñÚ poiein ekeinos anqrwpoktonos hn 
+ÚñÚ ap archs 
+
+Úì 149ÃÚ
+ÚñÚ kai en th alhqeia ouc esthken oti 
+ÚñÚ ouk estin alhqeia en autw otan »Œ¹¹¼»*¼la=
+ÚñÚ le³i³»Û*¼ »‚¼lalh»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ to yeudos ek twn idiwn lalei o=
+ÚñÚ ti yeusths esti kai o phÑr autou <× 45… egw 
+ÚñÚ de oti thn alhqeian legw ou pi=
+ÚñÚ steuete moi 
+
+Úì 150¨Ú
+ÚñÚ <× 46… tis ex umwn elegcei me peri amartias ei 
+ÚñÚ de alhqeian legw diati umeis <× 47… ouk a=
+ÚñÚ kouete oti ek tou quÑ ouk este 
+ÚñÚ <× 48… apekriqhsan oi iou=
+ÚñÚ daioi kai eipon autw ou kalws hmeis le=
+
+Úì 150ÃÚ
+ÚñÚ gomen oti samareiths ei su kai dai=
+ÚñÚ monion eceis 
+ÚñÚ <× 49… apekriqh isÑ egw daimonion ouk e=
+ÚñÚ cw alla timw ton prÑa mou kai umeis 
+ÚñÚ atimazete me 
+ÚñÚ <× 50… egw de ou zhtw thn doxan mou e=
+ÚñÚ stin o zhtwn kai krinwn 
+ÚñÚ <× 51… amhn amhn legw 
+ÚñÚ umin ean tis ton emon logon thrh=
+ÚñÚ sh qanaton ou mh qewrhsh eis ton aiwna 
+
+Úì 151¨Ú
+ÚñÚ <× 52… eipon oun autw oi ioudaioi nun 
+ÚñÚ egnwkamen oti daimonion eceis 
+
+Úì 151ÃÚ
+ÚñÚ abraam apeqanen kai oi profhtai (kai) 
+ÚñÚ su legeis ean tis ton logon mou thrhsh 
+ÚñÚ ou mh geushtai qanatou eis ton aiwna 
+ÚñÚ <× 53… mh su meizwn ei tou prÑs hmwn abraam 
+ÚñÚ ostis apeqanen (kai) oi profhtai apeqanoÐ 
+ÚñÚ tina seauton poieis <× 54… apekriqh isÑ ean 
+ÚñÚ egw doxazw emauton h doxa mou ou=
+ÚñÚ den estin 
+
+Úì 152¨Ú
+ÚñÚ estin o phÑr mou o doxazwn me on umeis 
+ÚñÚ legete oti qsÑ hmwn estin <× 55… kai ouk egnw=
+ÚñÚ kate auton 
+ÚñÚ egw oida auton kai ean eipw oti ou=
+ÚñÚ k oida auton esomai omoios umwn 
+ÚñÚ yeusths 
+ÚñÚ all oida auton 
+ÚñÚ kai ton logon autou thrw 
+
+Úì 152ÃÚ
+ÚñÚ <× 56… abraam o phÑr umwn hgalliasato ina i=
+ÚñÚ dh thn hmeran thn emhn kai eiden kai 
+ÚñÚ ecarh 
+
+Úì 153¨Ú
+ÚñÚ <× 57… eipon oun oi ioudaioi pros au=
+ÚñÚ ton penthkonta eth oupw eceis 
+ÚñÚ kai abraam ewrakas 
+
+Úì 154ÃÚ
+ÚñÚ <× 58… eipen oun autois o isÑ amhn amhn 
+ÚñÚ legw umin prin abraam genesqai 
+ÚñÚ egw eimi 
+ÚñÚ <× 59… hran oun liqous ina balwsin ep autoÐ
+ÚñÚ isÑ de ekrubh kai exhlqen ek tou 
+ÚñÚ ierou kai dielqwn dia mesou au=
+ÚñÚ twn eporeueto (kai) parhgen outws 
+
+Úì 155¨Ú
+ÚñÚ <K 9… <× 1… kai paragwn eiden anÑon tuflon ek 
+ÚñÚ gennhths <× 2… kai hrwthsan auton oi maqh=
+ÚñÚ tai autou legontes rabbi tis hmarten 
+ÚñÚ outos h oi goneis autou ina tuflos gennhqh 
+
+Úì 156¨Ú
+ÚñÚ <× 3… apekriqh isÑ oute outos hmarten ou=
+ÚñÚ te oi goneis autou all ina fanerw=
+ÚñÚ qh ta erga tou quÑ en autw 
+
+Úì 157ÃÚ
+ÚñÚ <× 4… eme dei ergazesqai ta erga tou pem=
+ÚñÚ yantos me ews hmera estin ercetai 
+ÚñÚ nux ote oudeis dunatai ergazesqai 
+ÚñÚ <× 5… OM 
+
+Úì 158¨Ú
+ÚñÚ <× 6… tauta eipwn eptusen camai kai 
+ÚñÚ epoihsen phlon ek tou ptusmatos 
+ÚñÚ kai epecrisen ton phlon epi tous 
+ÚñÚ ofqalmous tou tuflou <× 7… kai eipen 
+ÚñÚ upage niyai eis thn kolumbhqran 
+ÚñÚ tou silwam o ermhneuetai ape=
+ÚñÚ stalmenos aphlqen oun kai e=
+ÚñÚ niyato kai hlqen blepwn 
+
+Úì 159¨Ú
+ÚñÚ <× 8… aphlqen oun kai eniyato kai hl=
+ÚñÚ qen blepwn oi oun geitones kai oi 
+ÚñÚ qewrountes auton to proteron oti 
+ÚñÚ tuflos hn elegon ouc outos estiÐ 
+ÚñÚ o kaqhmenos kai prosaitwn <× 9… alloi 
+ÚñÚ elegon ouci all oti omoios autw 
+ÚñÚ estin ekeinos elegen oti egw eimi 
+ÚñÚ <× 10… elegon oun autw pws anewcqh=
+
+Úì 159ÃÚ
+ÚñÚ san sou oi ofqalmoi 
+ÚñÚ <× 11… apekriqh ekeinos anÑos legomenos 
+ÚñÚ isÑ phlon epoihsen kai epecrisen 
+ÚñÚ mou tous ofqalmous kai eipen moi 
+ÚñÚ upage eis ton silwam kai niyai a=
+ÚñÚ pelqwn de kai niyamenos anebleya 
+
+Úì 160¨Ú
+ÚñÚ <× 12… eipon oun autw pou estin ekeinos le=
+ÚñÚ gei ouk oida <× 13… agousin auton pros tous fa=
+ÚñÚ risaious ton pote tuflon <× 14… hn de sabba=
+ÚñÚ ton en ekeinh th hmera ote ton phlon 
+ÚñÚ epoihsen o isÑ kai hnoixen autou tous o=
+ÚñÚ fqalmous 
+ÚñÚ <× 15… palin oun hrwthsan auton kai oi fa=
+ÚñÚ risaioi pws anebleyen o de eipen au=
+ÚñÚ tois phlon epeqhken epi tous 
+ÚñÚ ofqalmous kai eniyamhn kai blepw 
+
+Úì 160ÃÚ
+ÚñÚ <× 16… elegon oun ek twn farisaiwn tines 
+ÚñÚ outos o anÑos ouk estin para quÑ oti 
+ÚñÚ to sabbaton ou threi alloi elegon 
+ÚñÚ pws dunatai anÑos amartwlos toi=
+ÚñÚ auta shmeia poiein kai scisma 
+ÚñÚ hn en autois 
+
+Úì 161¨Ú
+ÚñÚ <× 17… legousin oun tw tuflw palin su ti 
+ÚñÚ legeis peri autou oti hnoixen sou tous 
+ÚñÚ ofqalmous o de eipen oti profh=
+ÚñÚ ths estin 
+
+Úì 161ÃÚ
+ÚñÚ <× 18… ouk episteusan oun oi ioudaioi 
+ÚñÚ peri autou oti tuflos hn kai aneble=
+ÚñÚ yen ews otou efwnhsan tous go=
+ÚñÚ neis autou tou anableyantos <× 19… »Œ¹¹¼»*¼OM»Û*¼ »‚¼k(ai)»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼
+ÚñÚ hrwthsan autous legontes outos 
+ÚñÚ estin o usÑ umwn on umeis lege=
+ÚñÚ te oti tuflos egennhqh pws oun 
+ÚñÚ arti blepei 
+
+Úì 162ÃÚ
+ÚñÚ <× 20… apekriqhsan oi goneis autou kai ei=
+ÚñÚ pon oidamen oti outos estin o usÑ 
+ÚñÚ hmwn kai oti tuflos egennhqh <× 21… pws 
+ÚñÚ de nun blepei ouk oidamen h tis 
+ÚñÚ hnoixen autou tous ofqalmous 
+ÚñÚ hmeis ouk oidamen autos hlikian 
+ÚñÚ ecei auton erwthsate autos peri 
+ÚñÚ eautou lalhsei <× 22… tauta eipon oi go=
+ÚñÚ neis autou oti efobounto tous iou=
+ÚñÚ daious hdh gar suneteqeinto 
+ÚñÚ oi ioudaioi ina ean tis auton omolo=
+ÚñÚ ghsh cnÑ aposunagwgos genhtai 
+ÚñÚ <× 23… dia touto eipon oi goneis autou oti h=
+ÚñÚ likian ecei auton erwthsate 
+ÚñÚ <× 24… efwnhsan oun ek deuterou ton 
+ÚñÚ anÑon os hn tuflos kai eipon autw 
+ÚñÚ dos doxan tw qwÑ hmeis oidamen 
+ÚñÚ oti o anÑos outos amartwlos estin 
+
+Úì 163¨Ú
+ÚñÚ <× 25… apekriqh ekeinos ei amartwlos 
+ÚñÚ estin ouk oida en oida oti tu=
+ÚñÚ flos wn arti blepw 
+ÚñÚ <× 26… eipon oun autw palin ti epoih=
+ÚñÚ sen soi pws anewxen sou tous o=
+ÚñÚ fqalmous <× 27… apekriqh autois ei=
+ÚñÚ pon umin hdh kai ouk hkousate 
+ÚñÚ ti palin qelete akouein mh kai 
+ÚñÚ umeis qelete autou maqhtai 
+ÚñÚ genesqai 
+
+Úì 163ÃÚ
+ÚñÚ <× 28… eloidorhsan auton kai eipon su ei 
+ÚñÚ maqhths ekeinou hmeis de tou mw=
+ÚñÚ sews esmen maqhtai <× 29… hmeis oida=
+ÚñÚ men oti mwsh lelalhken o qsÑ touton 
+ÚñÚ de ouk oidamen poqen estin 
+ÚñÚ <× 30… apekriqh o anÑos kai eipen autois en 
+ÚñÚ gar toutw qaumaston estin oti u=
+ÚñÚ meis ouk oidate poqen esti kai ane=
+ÚñÚ wxen mou tous ofqalmous 
+ÚñÚ <× 31… oidamen de oti amartwlwn o qsÑ 
+ÚñÚ ouk akouei all ean tis qeosebhs 
+ÚñÚ h k(ai) to qelhma autou »Œ¹¹¼»*¼poiei»Û*¼ »‚¼poih»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ tou=
+ÚñÚ tou akouei 
+
+Úì 164¨Ú
+ÚñÚ <× 32… apo tou aiwnos ouk hkousqh 
+ÚñÚ oti hnoixen tis ofqalmous tu=
+ÚñÚ flou gegenhmenou 
+
+Úì 164ÃÚ
+ÚñÚ <× 33… ei mh hn outos para 
+ÚñÚ quÑ ouk edunato poiein ouden 
+ÚñÚ <× 34… apekriqhsan kai eipon autw en 
+ÚñÚ amartiais su egennhqhs olos kai 
+ÚñÚ su didaskeis hmas kai exeba=
+ÚñÚ lon auton exw 
+ÚñÚ <× 35… hkousen o isÑ oti exebalon auton 
+ÚñÚ exw kai eurwn auton eipen autw 
+ÚñÚ su pisteueis eis ton unÑ tou quÑ 
+ÚñÚ <× 36… apekriqh ekeinos kai eipen kai 
+ÚñÚ tis estin keÑ ina pisteusw eis auton 
+
+Úì 165¨Ú
+ÚñÚ <× 37… eipen de autw o isÑ kai ewrakas au=
+ÚñÚ ton kai o lalwn meta sou ekeinos estiÐ
+ÚñÚ <× 38… o de efh pisteuw keÑ kai prose=
+ÚñÚ kunhsen autw 
+ÚñÚ <× 39… eipen oun o isÑ eis krima egw eis ton 
+ÚñÚ kosmon touton hlqon ina oi mh ble=
+ÚñÚ pontes blepwsi kai oi blepontes 
+ÚñÚ tufloi genwntai 
+\
+Úì 165ÃÚ
+ÚñÚ <× 40… hkousan ek twn farisaiwn tauta 
+ÚñÚ oi ontes met autou kai eipon autw 
+ÚñÚ mh kai hmeis tufloi esmen <× 41… ei=
+ÚñÚ pen oun autois o isÑ ei tufloi hte 
+ÚñÚ ouk an eicete amartian nun de 
+ÚñÚ legete oti blepomen h oun amar=
+ÚñÚ tia umwn menei 
+
+Úì 166¨Ú
+ÚñÚ <K 10… <× 1… amhn amhn legw umin o mh eiserco=
+ÚñÚ menos dia ths quras eis thn aulhn 
+ÚñÚ twn probatwn alla anabainwn 
+ÚñÚ allacoqen klepths esti kai lh=
+ÚñÚ sths 
+
+Úì 166ÃÚ
+ÚñÚ <× 2… o de eisercomenos dia ths quras 
+ÚñÚ poimhn esti twn probatwn <× 3… tou=
+ÚñÚ tw o qurwros anoigei 
+\
+Úì 167ÃÚ
+ÚñÚ kai ta probata ths fwnhs au=
+ÚñÚ tou akouei kai ta idia proba=
+ÚñÚ ta kalei kat onoma kai exagei auta 
+
+Úì 168¨Ú
+ÚñÚ <× 4… otan ta idia probata ekbalh em=
+ÚñÚ prosqen autwn poreuetai kai ta 
+ÚñÚ probata autw akolouqei oti oida=
+ÚñÚ si thn fwnhn autou 
+ÚñÚ <× 5… allotriw de ou mh akolouqhsw=
+ÚñÚ sin alla feuxontai ap autou 
+ÚñÚ oti ouk oidasi twn allotriwn thn fwnhn 
+ÚñÚ <× 6… tauthn thn paroimian eipen 
+ÚñÚ autois o isÑ ekeinoi de ouk egnwsan 
+ÚñÚ tina hn a elalei autois 
+
+Úì 168ÃÚ
+ÚñÚ <× 7… eipen oun autois o isÑ amhn amhn le=
+ÚñÚ gw umin egw eimi h qura twn probatwÐ
+ÚñÚ <× 8… pantes osoi hlqon kleptai eisi kai 
+ÚñÚ lhstai all ouk hkousan autwn ta 
+ÚñÚ probata 
+
+Úì 169¨Ú
+ÚñÚ <× 9… egw eimi h qura 
+ÚñÚ di emou ean tis eiselqh swqhsetai k(ai) 
+ÚñÚ eiseleusetai kai exeleusetai kai no=
+ÚñÚ mhn eurhsei 
+
+Úì 169ÃÚ
+ÚñÚ <× 10… o klepths ouk ercetai ei mh ina kle=
+ÚñÚ yh kai qush kai apolesh egw hlqon 
+ÚñÚ ina zwhn ecwsi kai perisson ecwsin 
+ÚñÚ <× 11… egw eimi o poimhn o kalos o poimhn 
+ÚñÚ o kalos thn yuchn autou tiqhsin 
+ÚñÚ uper twn probatwn 
+ÚñÚ <× 12… o misqwtos de kai ouk wn poimhn 
+ÚñÚ ou ouk eisi ta probata idia qewrei 
+ÚñÚ ton lukon ercomenon kai afihsi 
+ÚñÚ ta probata kai feugei kai o lukos 
+
+Úì 170¨Ú
+ÚñÚ arpazei auta kai skorpizei ta proba=
+ÚñÚ ta <× 13… o de misqwtos feugei oti misqw=
+ÚñÚ tos estin kai ou mellei autw peri twn 
+ÚñÚ probatwn 
+ÚñÚ <× 14… egw eimi o poimhn o kalos kai ginwskw 
+ÚñÚ ta ema kai ginwskomai upo twn emwn 
+
+Úì 170ÃÚ
+ÚñÚ <× 15… kaqws ginwskei me o phÑr kagw gi=
+ÚñÚ nwskw ton prÑa 
+ÚñÚ kai thn yuchn mou tiqhmi uper 
+ÚñÚ twn probatwn 
+ÚñÚ <× 16… kai alla probata ecw a ouk e=
+ÚñÚ stin ek ths aulhs tauths 
+ÚñÚ kakeina me dei agagein 
+ÚñÚ kai ths fw=
+ÚñÚ nhs mou akouswsin
+ÚñÚ kai genhsetai mia poimnh eis poimhn 
+
+Úì 171¨Ú
+ÚñÚ <× 17… dia touto o phÑr me agapa oti egw 
+ÚñÚ tiqhmi thn yuchn mou ina palin la=
+ÚñÚ bw authn <× 18… oudeis airei authn ap e=
+ÚñÚ mou all egw tiqhmi authn ap emautou 
+
+Úì 171ÃÚ
+ÚñÚ exousian ecw qeinai authn kai e=
+ÚñÚ xousian ecw palin labein authn 
+
+Úì 172¨Ú
+ÚñÚ tauthn thn entolhn elabon 
+ÚñÚ para tou prÑs mou 
+<× 19… OM 
+
+Úì 172ÃÚ
+ÚñÚ <× 20… elegon de polloi ex autwn daimo=
+ÚñÚ nion ecei kai mainetai ti autou a=
+ÚñÚ kouete <× 21… alloi elegon tauta ta 
+ÚñÚ rhmata ouk esti daimonizomenou 
+ÚñÚ mh daimonion dunatai tuflwn 
+ÚñÚ ofqalmous anoigein 
+ÚñÚ <× 22… egeneto de ta egkainia en ieroso=
+ÚñÚ lumois kai ceimwn hn <× 23… kai peri=
+ÚñÚ epatei o isÑ en tw ierw en th sto=
+ÚñÚ a solomwntos 
+
+Úì 173¨Ú
+ÚñÚ <× 24… ekuklwsan oun auton oi ioudaioi 
+ÚñÚ kai elegon ews pote thn yuchn 
+ÚñÚ hmwn aireis ei su ei o csÑ eipe h=
+ÚñÚ min parrhsia 
+ÚñÚ <× 25… apekriqh autois o isÑ eipon umin 
+ÚñÚ kai ou pisteuete ta erga a egw 
+ÚñÚ poiw en tw onomati tou prÑs 
+ÚñÚ mou tauta marturei peri emou 
+ÚñÚ <× 26… all umeis ou pisteuete ou 
+ÚñÚ gar este ek twn probatwn twn emwÐ 
+
+Úì 173ÃÚ
+ÚñÚ <× 27… ta probata ta ema ths fwnhs mou akou=
+ÚñÚ ei kagw ginwskw auta kai akolouqou=
+ÚñÚ si moi <× 28… kagw zwhn aiwnion didw=
+ÚñÚ mi autois kai ou mh apolwntai eis 
+ÚñÚ ton aiwna kai ouc »Œ¹¹¼»*¼arpasei»Û*¼ »‚¼arpash»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ tis auta 
+ÚñÚ ek ths ceiros mou <× 29… o phÑr mou os de=
+ÚñÚ dwke moi meizw pantwn estin (kai) 
+ÚñÚ oudeis dunatai arpazein ek ths 
+ÚñÚ ceiros tou prÑs mou 
+
+Úì 174ÃÚ
+ÚñÚ <× 30… egw kai o phÑr en esmen 
+ÚñÚ <× 31… ebastasan oun palin liqous oi 
+ÚñÚ ioudaioi ina liqaswsin auton 
+ÚñÚ <× 32… apekriqh autois 
+ÚñÚ o isÑ polla kala erga edeixa 
+ÚñÚ umin o isÑ ek tou prÑs mou dia poion 
+ÚñÚ autwn ergon liqazete me 
+ÚñÚ <× 33… apekriqhsan autw oi ioudaioi 
+ÚñÚ peri kalou ergou ou liqazomen 
+ÚñÚ se alla peri blasfhmias kai oti 
+ÚñÚ su anÑos wn poieis seauton qnÑ 
+
+Úì 175¨Ú
+ÚñÚ <× 34… apekriqh autois o isÑ 
+ÚñÚ ouk esti gegrammenon en tw nomw 
+ÚñÚ umwn egw eipa qeoi este <× 35… ei ekei=
+ÚñÚ nous eipen qeous pros ous o logos 
+ÚñÚ tou quÑ egeneto kai ou dunatai lu=
+ÚñÚ qhnai h grafh <× 36… on o phÑr hgiasen 
+ÚñÚ kai apesteilen eis ton kosmon u=
+ÚñÚ meis legete oti blasfhmeis oti 
+ÚñÚ eipon usÑ tou quÑ eimi 
+
+Úì 175ÃÚ
+ÚñÚ <× 37… ei ou poiw ta erga tou prÑs mou mh 
+ÚñÚ »Œ¹¹¼»*¼pisteue³ite»Û*¼ »‚1¼pisteuhte»Û‚1¼»ÛŒ¹¹¼ moi <× 38… ei de poiw kan 
+ÚñÚ emoi mh pisteuhte tois ergois 
+ÚñÚ pisteusate ina gnwte kai pisteu=
+ÚñÚ shte oti en emoi o phÑr kagw en tw prÑi 
+ÚñÚ <× 39… ezhtoun oun auton palin pi=
+ÚñÚ asai kai exhlqen ek ths ceiros 
+ÚñÚ autwn 
+
+Úì 176¨Ú
+ÚñÚ <× 40… kai aphlqen palin peran tou 
+ÚñÚ iordanou eis ton topon opou hn iw=
+ÚñÚ annhs to prwton baptizwn kai 
+ÚñÚ emeinen ekei 
+ÚñÚ <× 41… kai polloi hlqon 
+ÚñÚ pros auton kai elegon oti iwan=
+ÚñÚ nhs men shmeion epoihsen ouden 
+
+Úì 176ÃÚ
+ÚñÚ panta de osa eipen iwannhs peri 
+ÚñÚ autou alhqh hn <× 42… kai polloi epi=
+ÚñÚ steusan eis auton ekei 
+
+Úì 177¨Ú
+ÚñÚ <K 11… <× 1… hn de tis asqenwn lazaros apo bh=
+ÚñÚ qanias ek ths kwmhs marias kai mar=
+ÚñÚ qas ths adelfhs auths 
+ÚñÚ <× 2… hn de maria h aleiyasa ton knÑ mu=
+
+Úì 177ÃÚ
+ÚñÚ rw kai ekmaxasa tous podas autou 
+ÚñÚ tais qrixin eauths hs o adelfos la=
+ÚñÚ zaros hsqenei 
+ÚñÚ <× 3… apesteilan oun ai adelfai pros 
+ÚñÚ auton legousai keÑ ide on fileis 
+ÚñÚ asqenei 
+ÚñÚ <× 4… akousas de o isÑ eipen 
+ÚñÚ auth h asqeneia ouk esti pros 
+ÚñÚ qanaton all uper ths doxhs tou 
+ÚñÚ quÑ ina doxasqh o usÑ tou quÑ di auths 
+
+Úì 178¨Ú
+ÚñÚ <× 5… hgapa de o isÑ thn marqan kai thn 
+ÚñÚ adelfhn auths (kai) ton lazaron 
+
+Úì 178ÃÚ
+ÚñÚ <× 6… ws oun hkousen oti asqenei tote 
+ÚñÚ men emeinen en w hn topw duo hme=
+ÚñÚ ras <× 7… epeita meta touto legei tois 
+ÚñÚ maqhtais agwmen eis thn ioudaian paliÐ 
+ÚñÚ <× 8… legousin autw oi maqhtai rabbi 
+ÚñÚ nun ezhtoun se liqasai ioudaioi 
+ÚñÚ kai palin upageis ekei 
+ÚñÚ <× 9… apekriqh isÑ ouci dwdeka wrai 
+ÚñÚ eisi ths hmeras ean tis peripa=
+ÚñÚ th en th hmera ou proskoptei oti 
+ÚñÚ to fws tou kosmou toutou blepei 
+
+Úì 179¨Ú
+ÚñÚ <× 10… ean de tis peripath en th nukti prosko=
+ÚñÚ ptei oti to fws ouk estin en autw <× 11… tau=
+ÚñÚ ta eipen kai meta touto legei autois 
+
+Úì 179ÃÚ
+ÚñÚ lazaros o filos hmwn 
+ÚñÚ kekoimhtai alla poreuomai ina 
+ÚñÚ exupnisw auton 
+ÚñÚ <× 12… eipon oun oi maqhtai keÑ ei kekoi=
+ÚñÚ mhtai swqhsetai <× 13… eirhkei de 
+
+Úì 180¨Ú
+ÚñÚ o isÑ peri tou qanatou autou ekeinoi 
+ÚñÚ de edoxan oti peri ths koimhsews 
+ÚñÚ tou upnou legei <× 14… tote oun eipen 
+ÚñÚ autois o isÑ parrhsia lazaros apeqaneÐ 
+ÚñÚ <× 15… kai cairw di umas ina pisteushte 
+ÚñÚ oti ouk hmhn ekei alla agwmen 
+ÚñÚ pros auton 
+
+Úì 180ÃÚ
+ÚñÚ <× 16… eipen oun qwmas o le=
+ÚñÚ gomenos didumos tois summaqh=
+ÚñÚ tais agwmen kai hmeis ina apo=
+ÚñÚ qanwmen met autou 
+
+Úì 181¨Ú
+ÚñÚ <× 17… elqwn oun o isÑ euren auton tessa=
+ÚñÚ ras hmeras hdh econta en tw mnh=
+ÚñÚ meiw <× 18… hn de h bhqania eggus twn 
+ÚñÚ ierosolumwn ws apo stadiwn 
+ÚñÚ dekapente 
+ÚñÚ <× 19… polloi de twn ioudaiwn elhlu=
+ÚñÚ qeisan pros tas peri marqan (kai) 
+ÚñÚ marian ina paramuqhswntai 
+ÚñÚ autas peri tou adelfou autwn 
+
+Úì 181ÃÚ
+ÚñÚ <× 20… h oun marqa ws hkousen oti isÑ er=
+ÚñÚ cetai uphnthsen autw maria de 
+ÚñÚ en tw oikw ekaqezeto <× 21… eipen oun 
+ÚñÚ marqa pros ton inÑ keÑ ei hs wde 
+ÚñÚ ouk an apeqanen mou o adel=
+ÚñÚ fos <× 22… alla kai nun oida oti osa 
+ÚñÚ an aithsh ton qnÑ dwsei soi o qsÑ 
+
+Úì 182¨Ú
+ÚñÚ <× 23… legei auth o isÑ anasthsetai o adel=
+ÚñÚ fos sou <× 24… legei autw marqa oida oti 
+ÚñÚ anasthsetai en th anastasei en th 
+ÚñÚ escath hmera 
+ÚñÚ <× 25… eipen oun auth 
+ÚñÚ o isÑ egw eimi h anastasis kai h zwh 
+ÚñÚ o pisteuwn eis eme kan apo=
+ÚñÚ qanh zhsetai <× 26… kai pas o zwn kai 
+ÚñÚ pisteuwn eis eme ou mh »Œ¹¹¼»*¼apw=
+ÚñÚ qanh»Û*¼ »‚¼apoqanh»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ eis ton aiwna 
+
+Úì 182ÃÚ
+ÚñÚ pisteueis touto <× 27… legei autw 
+ÚñÚ nai keÑ egw pepisteuka oti su ei 
+ÚñÚ o csÑ o usÑ tou quÑ o eis ton kosmon 
+ÚñÚ ercomenos 
+
+Úì 183ÃÚ
+ÚñÚ <× 28… kai tauta eipousa aphlqen kai 
+ÚñÚ efwnhsen marian thn adelfhn 
+ÚñÚ auths laqra eipousa o didaska=
+ÚñÚ los paresti kai fwnei se 
+ÚñÚ <× 29… ekeinh ws hkousen egeiretai 
+ÚñÚ tacu kai ercetai pros auton <× 30… ou=
+ÚñÚ pw de elhluqei o isÑ eis thn kwmhn 
+ÚñÚ all hn en tw topw opou uphn=
+ÚñÚ thsen autw h marqa 
+
+Úì 184¨Ú
+ÚñÚ <× 31… oi oun ioudaioi oi ontes met auths 
+ÚñÚ kai paramuqoumenoi authn i=
+ÚñÚ dontes thn marian oti tacews 
+ÚñÚ anesth kai exhlqen hkolouqh=
+ÚñÚ san auth doxantes oti upagei eis 
+ÚñÚ to mnhmeion ina klaush ekei 
+
+Úì 184ÃÚ
+ÚñÚ <× 32… h oun maria ws hlqen opou hn isÑ idousa 
+ÚñÚ auton epesen autou eis tous podas le=
+ÚñÚ gousa keÑ ei hs wde ouk an apeqa=
+ÚñÚ nen mou o adelfos 
+ÚñÚ <× 33… isÑ oun ws eiden authn klaiousan 
+ÚñÚ kai tous sunelqontas auth iou=
+ÚñÚ daious klaiontas enebrimhsa=
+ÚñÚ to tw pnÑi kai etaraxen eauton 
+
+Úì 185ÃÚ
+ÚñÚ <× 34… kai eipen pou teqeikate auton 
+ÚñÚ legousin autw keÑ ercou kai ide 
+
+Úì 186¨Ú
+ÚñÚ <× 35… edakrusen o isÑ <× 36… elegon oun oi ioudai=
+ÚñÚ oi ide pws efilei auton <× 37… tines de 
+ÚñÚ ex autwn eipon ouk edunato ou=
+ÚñÚ tos o anoixas tous ofqalmous tou 
+ÚñÚ tuflou poihsai ina kai outos 
+ÚñÚ mh apoqanh 
+
+Úì 186ÃÚ
+ÚñÚ <× 38… isÑ oun palin embrimwmenos en e=
+ÚñÚ autw ercetai eis to mnhmeion 
+ÚñÚ hn de sphlaion 
+ÚñÚ kai liqos epekeito ep autw 
+
+Úì 187¨Ú
+ÚñÚ <× 39… legei o isÑ arate ton liqon 
+ÚñÚ legei autw h adelfh tou teqnhkotos 
+ÚñÚ marqa keÑ hdh ozei tetartaios gar estin 
+
+Úì 187ÃÚ
+ÚñÚ <× 40… legei auth o isÑ ouk eipon soi oti ean pi=
+ÚñÚ steushs oyei thn doxan tou quÑ <× 41… hran 
+ÚñÚ oun ton liqon ou hn o teqnhkws keimenos 
+ÚñÚ o de isÑ hren tous ofqalmous anw 
+ÚñÚ kai eipen peÑr eucaristw soi oti h=
+ÚñÚ kousas mou <× 42… egw de hdein oti pan=
+ÚñÚ tote mou akoueis alla dia ton o=
+ÚñÚ clon ton periestwta eipon ina pi=
+ÚñÚ steuswsin oti su me apesteilas 
+
+Úì 189¨Ú
+ÚñÚ <× 43… kai tauta eipwn fwnh megalh e=
+ÚñÚ kraugasen lazare deuro exw 
+
+Úì 190¨Ú
+ÚñÚ <× 44… kai exhlqen o teqnhkws dede=
+ÚñÚ menos tous podas kai tas ceiras keiri=
+ÚñÚ ais kai h oyis autou soudariw peri=
+ÚñÚ ededeto 
+
+Úì 191¨Ú
+ÚñÚ legei autois 
+ÚñÚ o isÑ lusate auton kai afete upagein 
+ÚñÚ <× 45… polloi oun ek twn ioudaiwn oi el=
+ÚñÚ qontes peri thn marian (kai) qeasame=
+ÚñÚ noi osa epoihsen o isÑ episteusan 
+ÚñÚ eis auton <× 46… tines de ex autwn a=
+ÚñÚ phlqon pros tous farisaious (kai) 
+ÚñÚ eipon autois a epoihsen o isÑ 
+ÚñÚ <× 47… sunhgagon oun 
+ÚñÚ oi arciereis kai oi farisaioi sunedri=
+ÚñÚ on kai elegon ti poioumen oti ou=
+ÚñÚ tos o anÑos polla shmeia poiei 
+ÚñÚ <× 48… ean afwmen auton outws pantes 
+ÚñÚ pisteusousin eis auton kai eleu=
+ÚñÚ sontai oi rwmaioi k(ai) arousin hmwn 
+
+Úì 191ÃÚ
+ÚñÚ kai ton topon kai to eqnos 
+ÚñÚ <× 49… eis de tis ex autwn kaiafas arci=
+ÚñÚ ereus wn tou eniautou ekeinou 
+ÚñÚ eipen autois umeis ouk oidate ou=
+ÚñÚ den <× 50… oude dialogizesqe oti sum=
+ÚñÚ ferei hmin ina eis anÑos apoqanh 
+ÚñÚ uper tou laou kai mh olon to 
+ÚñÚ eqnos apolhtai <× 51… touto de af e=
+ÚñÚ autou ouk eipen alla arciereus 
+ÚñÚ wn tou eniautou ekeinou proefh=
+ÚñÚ teusen oti emellen isÑ apoqnhskeiÐ 
+ÚñÚ uper tou eqnous <× 52… kai ouc uper 
+ÚñÚ tou eqnous monon all ina kai ta te=
+
+Úì 192¨Ú
+ÚñÚ kna tou quÑ ta dieskorpismena su=
+ÚñÚ nagagh eis en 
+
+Úì 193¨Ú
+ÚñÚ <× 53… ap ekeinhs oun ths hmeras sune=
+ÚñÚ bouleusanto oi ioudaioi ina a=
+ÚñÚ pokteinwsin auton 
+ÚñÚ <× 54… isÑ oun ouk eti parrhsia periepa=
+ÚñÚ tei en tois ioudaiois alla aphl=
+ÚñÚ qen ekeiqen eis thn cwran eggus 
+ÚñÚ ths erhmou eis efraim legomenhÐ 
+ÚñÚ polin kakei dietriben meta 
+ÚñÚ twn maqhtwn autou 
+
+Úì 193ÃÚ
+ÚñÚ <× 55… hn de eggus to pasca h eorth twn i=
+ÚñÚ oudaiwn 
+ÚñÚ kai anebhsan polloi eis ierosoluma 
+ÚñÚ ek ths cwras pro tou pasca ina agni=
+ÚñÚ swsin eautous <× 56… ezhtoun oun ton inÑ 
+ÚñÚ kai elegon met allhlwn esthkotes 
+ÚñÚ en tw ierw ti dokei umin oti ou mh 
+ÚñÚ elqh eis thn eorthn <× 57… dedwkeisaÐ 
+ÚñÚ de oi arciereis kai oi farisaioi en=
+ÚñÚ tolhn ina ean tis gnw pou estin 
+ÚñÚ mhnush opws piaswsin auton 
+
+Úì 194¨Ú
+ÚñÚ <K 12… <× 1… o oun isÑ pro ex hmerwn tou pasca 
+ÚñÚ hlqen eis bhqanian opou hn la=
+ÚñÚ zaros o teqnhkws on hgeiren ek ne=
+ÚñÚ krwn <× 2… epoihsan oun autw deipnoÐ 
+ÚñÚ ekei kai h marqa dihkonei o de 
+ÚñÚ lazaros eis hn twn anakeimenwn 
+ÚñÚ sun autw <× 3… h oun maria labousa 
+ÚñÚ litran murou nardou pistikhs 
+ÚñÚ polutimou hleiyen tous podas 
+ÚñÚ tou iuÑ kai exemaxen tais qrixin 
+ÚñÚ auths tous podas autou 
+
+Úì 195¨Ú
+ÚñÚ h de oikia eplh=
+ÚñÚ rwqh ek ths osmhs tou murou 
+
+Úì 195ÃÚ
+ÚñÚ ¿§¬º é Â« pe(ri) wn eipen ioudas o iskariwths¯
+ÚñÚ <× 4… legei oun eis ek twn maqhtwn autou 
+ÚñÚ ioudas simwnos iskariwths o mellwn 
+ÚñÚ »Œ¹¹¼»*¼autwn»Û*¼ »‚¼auton»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ paradidonai <× 5… diati touto to 
+ÚñÚ muron ouk epraqh triakosiwn dhna=
+ÚñÚ riwn kai edoqh ptwcois <× 6… eipen de tou=
+ÚñÚ to ouc oti peri twn ptwcwn emellen 
+ÚñÚ autw all oti klepths hn kai to glws=
+ÚñÚ sokomon eicen kai ta ballomena 
+ÚñÚ ebastazen 
+ÚñÚ <× 7… eipen oun o isÑ afes authn eis thn h=
+
+Úì 196¨Ú
+ÚñÚ meran tou entafiasmou mou tethrhken 
+ÚñÚ auto <× 8… tous ptwcous gar pantote ecete meq e=
+ÚñÚ autwn eme de ou pantote ecete 
+
+Úì 196ÃÚ
+ÚñÚ <× 9… egnw oun oclos polus ek twn iou=
+ÚñÚ daiwn oti ekei estin kai hlqon ou 
+ÚñÚ dia ton inÑ monon all ina kai ton 
+ÚñÚ lazaron idwsin on hgeiren ek ne=
+ÚñÚ krwn <× 10… ebouleusanto de oi arcie=
+ÚñÚ reis ina kai ton lazaron apokteinw=
+ÚñÚ sin <× 11… oti polloi di auton uphgon 
+ÚñÚ twn ioudaiwn kai episteuon eis autoÐ 
+ÚñÚ <× 12… th epaurion oclos polus o el=
+ÚñÚ qwn eis thn eorthn akousantes 
+
+Úì 197¨Ú
+ÚñÚ oti isÑ ercetai eis ierosoluma <× 13… elabon 
+ÚñÚ ta baia twn foinikwn kai exhlqon 
+ÚñÚ eis sunanthsin autw kai ekrazon 
+ÚñÚ wsanna euloghmenos o ercomenos 
+ÚñÚ en onomati kuÑ basileus tou ihÑl
+ÚñÚ wsanna en tois uyistois 
+
+Úì 197ÃÚ
+ÚñÚ <× 14… eurwn de o isÑ onarion ekaqisen 
+ÚñÚ ep autw kaqws esti gegrammenon 
+ÚñÚ <× 15… mh fobou qugater siwn idou o 
+ÚñÚ basileus sou ercetai kaqhme=
+ÚñÚ nos epi pwlon onou 
+
+Úì 198¨Ú
+ÚñÚ <× 16… tauta de ouk egnwsan oi maqhtai 
+
+Úì 198ÃÚ
+ÚñÚ autou to prwton all ote edoxa=
+ÚñÚ sqh isÑ tote emnhsqhsan oti tau=
+ÚñÚ ta hn ep autw gegrammena kai tau=
+ÚñÚ ta epoihsan autw 
+ÚñÚ <× 17… emarturei 
+ÚñÚ oun o oclos o wn met autou ote ton 
+ÚñÚ lazaron efwnhsen ek tou mnhmei=
+ÚñÚ ou kai hgeiren auton ek nekrwn <× 18… di=
+ÚñÚ a touto kai uphnthsen autw o o=
+ÚñÚ clos oti hkousan touto auton 
+ÚñÚ pepoihkenai to shmeion 
+ÚñÚ <× 19… oi oun farisaioi 
+ÚñÚ eipon pros eautous qewreite 
+ÚñÚ oti ouk wfeleite ouden ide o 
+ÚñÚ kosmos olos opisw autou aphlqen 
+
+Úì 199¨Ú
+ÚñÚ <× 20… hsan de ellhnes ek twn anabainon=
+ÚñÚ twn ina proskunhswsin en th eor=
+ÚñÚ th <× 21… outoi oun proshlqon filippw 
+ÚñÚ tw apo bhqsaida ths galilaias k(ai) 
+ÚñÚ hrwthsan auton legontes keÑ qelo=
+ÚñÚ men ton inÑ idein <× 22… ercetai filippos 
+ÚñÚ kai legei tw andrea kai palin an=
+ÚñÚ dreas kai filippos legousi tw iuÑ 
+
+Úì 200¨Ú
+ÚñÚ <× 23… o de isÑ apekrinato autois elhluqen 
+ÚñÚ h wra ina doxasqh o usÑ tou anÑou 
+
+Úì 200ÃÚ
+ÚñÚ <× 24… amhn amhn legw umin ean mh 
+ÚñÚ o kokkos tou sitou peswn eis thn 
+ÚñÚ ghn apoqanh autos monos menei 
+ÚñÚ ean de apoqanh polun karpon 
+ÚñÚ ferei
+ÚñÚ <× 25… o filwn thn yu=
+ÚñÚ chn autou apolesei authn kai o 
+ÚñÚ miswn thn yuchn autou en tw kosmw 
+ÚñÚ toutw eis zwhn aiwnion fulaxei authÐ 
+
+Úì 201ÃÚ
+ÚñÚ <× 26… ean emoi diakonh tis emoi akolouqh=
+ÚñÚ tw kai opou eimi egw ekei kai o diako=
+ÚñÚ nos o emos estw 
+
+Úì 202¨Ú
+ÚñÚ ean tis emoi diakonh timhsei auton o phÑr 
+ÚñÚ <× 27… nun h yuch mou tetaraktai kai ti ei=
+ÚñÚ pw peÑr swson me ek ths wras tauths al=
+ÚñÚ la dia touto hlqon eis thn wran tauthn 
+ÚñÚ <× 28… peÑr doxason sou to onoma ¿ ú«§« 5 ·o¨¶§ éö µéö¬§¬Â«¯
+
+Úì 204¨Ú
+ÚñÚ hlqen oun fwnh 
+ÚñÚ ek tou ouÑnou kai edoxasa kai pa=
+ÚñÚ lin doxasw 
+
+Úì 204ÃÚ
+ÚñÚ <× 29… o oun oclos o esthkws kai akousas e=
+ÚñÚ legen bronthn gegonenai alloi ele=
+ÚñÚ gon aggelos autw lelalhken <× 30… a=
+ÚñÚ pekriqh isÑ kai eipen ou di eme h 
+ÚñÚ fwnh auth gegonen alla di umas 
+ÚñÚ <× 31… nun krisis esti tou kosmou tou=
+ÚñÚ tou nun o arcwn tou kosmou tou=
+ÚñÚ tou ekblhqhsetai exw 
+
+Úì 206¨Ú
+ÚñÚ <× 32… kagw ean uywqw ek ths ghs pantas 
+ÚñÚ elkusw pros emauton 
+ÚñÚ <× 33… touto de elegen shmai=
+ÚñÚ nwn poiw qanatw emellen apoqnhskein 
+ÚñÚ <× 34… apekriqh autw 
+ÚñÚ »Á¼o»ÛÁ¼ oclos hmeis hkousamen ek tou nomou oti o csÑ 
+
+Úì 206ÃÚ
+ÚñÚ menei eis ton aiwna kai pws legeis su 
+ÚñÚ oti dei uywqhnai ton unÑ tou anÑou 
+ÚñÚ tis estin outos o usÑ tou anÑou 
+
+Úì 207¨Ú
+ÚñÚ <× 35… eipen oun autois o isÑ eti mikron cro=
+ÚñÚ non to fws meq umwn estin peripa=
+ÚñÚ teite ews to fws ecete ina mh skotia u=
+ÚñÚ mas katalabh kai o peripatwn en 
+ÚñÚ th skotia ouk oiden pou upagei <× 36… e=
+ÚñÚ ws to fws ecete pisteuete eis to fws 
+ÚñÚ ina uioi fwtos genhsqe 
+
+Úì 207ÃÚ
+ÚñÚ tauta elalhsen o isÑ kai apelqwn 
+ÚñÚ ekrubh ap autwn 
+
+Úì 208ÃÚ
+ÚñÚ <× 37… tosauta de autou shmeia pepoihko=
+ÚñÚ tos emprosqen autwn ouk episteu=
+ÚñÚ on eis auton <× 38… ina o logos hsaiou tou pro=
+ÚñÚ fhtou plhrwqh on eipen keÑ tis epi=
+ÚñÚ steusen th akoh hmwn kai o braciwn 
+ÚñÚ kuÑ tini apekalufqh <× 39… dia touto ou=
+ÚñÚ k edunanto pisteuein oti palin ei=
+ÚñÚ pen hsaias <× 40… tetuflwken autwn tous 
+ÚñÚ ofqalmous kai peporwken autwn 
+ÚñÚ thn kardian ina mh idwsi tois ofqal=
+ÚñÚ mois kai nohswsi th kardia kai epi=
+ÚñÚ strafwsin (kai) iaswmai autous 
+
+Úì 210ÃÚ
+ÚñÚ <× 41… tauta eipen hsaias ote eiden thn 
+ÚñÚ doxan autou kai elalhsen peri autou 
+
+Úì 211ÃÚ
+ÚñÚ <× 42… omws mentoi kai ek twn arcontwn pol=
+ÚñÚ loi episteusan eis auton alla dia tous 
+ÚñÚ farisaious ouc wmologoun ina mh apo=
+ÚñÚ sunagwgoi genwntai <× 43… hgaphsan gar 
+ÚñÚ thn doxan twn anÑwn mallon (kai) hper 
+ÚñÚ thn doxan tou quÑ 
+ÚñÚ <× 44… isÑ de ekraxen kai eipen o pisteu=
+ÚñÚ wn eis eme ou pisteuei eis eme all eis 
+ÚñÚ ton pemyanta me <× 45… kai o qewrwn e=
+ÚñÚ me qewrei ton pemyanta me 
+
+Úì 212ÃÚ
+ÚñÚ <× 46… egw fws eis ton kosmon elhluqa 
+ÚñÚ ina pas o pisteuwn eis eme en 
+ÚñÚ th skotia mh meinh <× 47… kai ean tis 
+ÚñÚ mou akoush twn rhmatwn kai mh 
+ÚñÚ pisteush egw ou krinw auton ou 
+
+Úì 213¨Ú
+ÚñÚ gar hlqon ina krinw ton kosmon all 
+ÚñÚ ina swsw ton kosmon <× 48… o aqetwn eme 
+ÚñÚ kai mh lambanwn ta rhmata mou 
+ÚñÚ ecei ton krinonta auton o logos on e=
+ÚñÚ lalhsa ekeinos krinei auton en 
+ÚñÚ th escath hmera 
+
+Úì 213ÃÚ
+ÚñÚ <× 49… oti egw ex emautou ouk elalhsa all 
+ÚñÚ o pemyas me phÑr autos moi entolhn e=
+ÚñÚ dwken ti eipw kai ti lalhsw <× 50… kai oi=
+ÚñÚ da oti h entolh autou zwh aiw=
+ÚñÚ nios estin 
+
+Úì 215¨Ú
+ÚñÚ a oun egw lalw kaqws eirhken moi 
+ÚñÚ o phÑr outws lalw 
+ÚñÚ <K 13… <× 1… pro de ths eorths tou pasca eidws 
+ÚñÚ o isÑ oti hlqen autou h wra ina meta=
+ÚñÚ bh ek tou kosmou toutou pros ton 
+ÚñÚ prÑa agaphsas tous idious tous en 
+ÚñÚ tw kosmw eis telos hgaphsen autous 
+
+Úì 216¨Ú
+ÚñÚ <× 2… kai deipnou genomenou tou diabolou 
+ÚñÚ hdh beblhkotos eis thn kardian i=
+ÚñÚ ouda simwnos iskariwtou ina auton 
+ÚñÚ paradw <× 3… eidws oun o isÑ oti panta de=
+ÚñÚ dwken autw o phÑr eis tas ceiras kai o=
+ÚñÚ ti apo quÑ exhlqen (kai) pros ton qnÑ u=
+ÚñÚ pagei <× 4… egeiretai ek tou deipnou (kai) ti=
+ÚñÚ qhsin ta imatia kai labwn lenti=
+ÚñÚ on diezwsen eauton <× 5… eita ballei 
+ÚñÚ udwr eis ton nipthra kai hrxa=
+ÚñÚ to niptein tous podas twn maqh=
+ÚñÚ twn kai ekmassein tw lentiw 
+ÚñÚ w hn diezwsmenos 
+\
+Úì 217ÃÚ
+ÚñÚ <× 6… ercetai oun pros simwna petron (kai) 
+ÚñÚ legei autw ekeinos keÑ su mou ni=
+ÚñÚ pteis tous podas 
+ÚñÚ <× 7… apekriqh isÑ kai eipen autw o egw poi=
+ÚñÚ w su ouk oidas arti gnwsh de me=
+ÚñÚ ta tauta
+ÚñÚ <× 8… legei autw petros ou mh niyhs 
+ÚñÚ tous podas mou eis ton aiwna 
+
+Úì 218¨Ú
+ÚñÚ apekriqh autw isÑ ean mh niyw se 
+ÚñÚ ouk eceis meros met emou 
+ÚñÚ <× 9… legei autw simwn petros keÑ mh tous 
+ÚñÚ podas mou monon alla kai tas cei=
+ÚñÚ ras kai thn kefalhn 
+
+Úì 218ÃÚ
+ÚñÚ <× 10… legei autw o isÑ o leloumenos ou crei=
+ÚñÚ an ecei h tous podas niyasqai all 
+ÚñÚ estin kaqaros olos kai umeis ka=
+ÚñÚ qaroi este all ouci pantes <× 11… hdei 
+ÚñÚ gar ton paradidonta auton di=
+ÚñÚ a touto eipen ouci pantes ka=
+ÚñÚ qaroi este 
+
+Úì 219ÃÚ
+ÚñÚ <× 12… ote oun eniyen tous podas au=
+ÚñÚ twn elaben ta imatia autou (kai)
+ÚñÚ anapeswn palin eipen autois 
+ÚñÚ ginwskete ti pepoihka umin 
+ÚñÚ <× 13… umeis fwneite me o kurios kai o 
+ÚñÚ didaskalos kai kalws legete ei=
+ÚñÚ mi gar <× 14… ei oun egw eniya umwn 
+ÚñÚ tous podas o kurios kai o didaska=
+ÚñÚ los kai umeis ofeilete allhlwn 
+ÚñÚ niptein tous podas <× 15… upodeigma 
+ÚñÚ gar dedwka umin ina kaqws e=
+ÚñÚ poihsa umin kai umeis poihte 
+
+Úì 220¨Ú
+ÚñÚ <× 16… amhn amhn legw umin ouk esti 
+ÚñÚ doulos meizwn tou kuriou autou 
+ÚñÚ oude apostolos meizwn tou pem=
+ÚñÚ yantos auton 
+ÚñÚ <× 17… ei tauta oidate makarioi este »Œ¹¹¼»*¼an»Û*¼ »‚¼ean»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ 
+ÚñÚ poihte auta <× 18… ou peri pantwn umwn 
+
+Úì 220ÃÚ
+ÚñÚ legw egw oida ous exelexamhn all i=
+ÚñÚ na h grafh plhrwqh o trwgwn met e=
+ÚñÚ mou ton arton ephren ep eme thn 
+ÚñÚ pternan autou <× 19… ap arti legw u=
+ÚñÚ min pro tou genesqai ina otan ge=
+ÚñÚ nhtai pisteushte oti egw eimi 
+
+Úì 222¨Ú
+ÚñÚ <× 20… amhn amhn legw umin o lamba=
+ÚñÚ nwn ean tina pemyw eme lam=
+ÚñÚ banei o de eme lambanwn lam=
+ÚñÚ banei ton pemyanta me 
+
+Úì 222ÃÚ
+ÚñÚ <× 21… tauta eipwn o isÑ etaracqh tw pnÑi (kai) 
+ÚñÚ emarturhsen kai eipen amhn amhÐ
+ÚñÚ legw umin oti eis ex umwn paradwsei me 
+
+Úì 223ÃÚ
+ÚñÚ <× 22… eblepon oun eis allhlous oi maqhtai 
+ÚñÚ aporoumenoi peri tinos legei <× 23… hn de en 
+ÚñÚ tw kolpw autou »Œ¹¹¼»*¼OM»Û*¼ »‚¼¿µŒ¨û oÄ ¬ö«¨ Œéö ¹¬¨¹o§«¯»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ anakeimenos eis ek 
+ÚñÚ twn maqhtwn autou on hgapa o isÑ <× 24… neu=
+ÚñÚ ei oun toutw simwn petros kai legei au=
+ÚñÚ tw eipe tis estin peri ou legei <× 25… ana=
+ÚñÚ peswn oun ekeinos outws epi to sth=
+ÚñÚ qos tou iuÑ legei autw keÑ tis estin 
+
+Úì 224¨Ú
+ÚñÚ <× 26… apokrinetai oun isÑ ekeinos estin 
+ÚñÚ w egw bayas to ywmion epidwsw 
+
+Úì 224ÃÚ
+ÚñÚ bayas oun to ywmion epididwsin i=
+ÚñÚ ouda simwnos iskariwtou 
+ÚñÚ <× 27… kai meta to ywmion eishlqen eis 
+ÚñÚ ekeinon o satanas 
+
+Úì 226ÃÚ
+ÚñÚ legei oun autw o isÑ o poieis poihson taceioÐ
+ÚñÚ <× 28… touto de oudeis egnw twn anakei=
+ÚñÚ menwn pros ti eipen auto <× 29… tines gar e=
+
+Úì 227¨Ú
+ÚñÚ dokoun epei to glwssokomon eicen ioudas 
+ÚñÚ oti legei autw o isÑ agorason wn creian e=
+ÚñÚ comen eis thn eorthn h ina tois ptw=
+ÚñÚ cois ti dw 
+ÚñÚ <× 30… labwn oun to ywmion ekeinos eu=
+ÚñÚ qews exhlqen hn de nux 
+
+Úì 227ÃÚ
+ÚñÚ <× 31… ote oun exhlqen legei o isÑ nun edo=
+ÚñÚ xasqh o usÑ tou anÑou kai o qsÑ edoxasqh 
+vÚñÚ en autw <× 32… kai euqus doxasei auton en eautw 
+
+Úì 228ÃÚ
+ÚñÚ <× 33… teknia eti mikron meq umwn eimi 
+ÚñÚ zhthsete me kai kaqws eipon tois 
+ÚñÚ ioudaiois oti opou egw upagw u=
+ÚñÚ meis ou dunasqe elqein kai umin le=
+ÚñÚ gw arti 
+
+Úì 229ÃÚ
+ÚñÚ <× 34… entolhn kainhn didwmi umin ina a=
+ÚñÚ gapate allhlous kaqws hgaphsa umas 
+ÚñÚ ina kai umeis agapate allhlous <× 35… en 
+ÚñÚ toutw gnwsontai pantes oti emoi maqh=
+ÚñÚ tai este ean agapate allhlous 
+
+Úì 230¨Ú
+ÚñÚ <× 36… legei autw simwn petros keÑ pou upageis 
+ÚñÚ apekriqh autw o isÑ opou egw upagw ou 
+ÚñÚ dunasai moi nun akolouqhsai uste=
+ÚñÚ ron de akolouqhseis moi 
+
+Úì 230ÃÚ
+ÚñÚ <× 37… legei autw petros keÑ diati ou du=
+ÚñÚ namai soi akolouqhsai arti thn yu=
+ÚñÚ chn mou uper sou qhsw 
+
+Úì 231¨Ú
+ÚñÚ <× 38… apekriqh isÑ thn yuchn sou uper e=
+ÚñÚ mou qhseis amhn amhn legw soi ou 
+ÚñÚ mh alektwr fwnhsh ews ou apar=
+ÚñÚ nhsh me tris 
+
+Úì 231ÃÚ
+ÚñÚ <K 14… <× 1… mh tarassesqw umwn h kardia 
+
+Úì 232¨Ú
+ÚñÚ pisteuete eis ton qnÑ kai eis eme pi=
+ÚñÚ steuete 
+ÚñÚ <× 2… en th oikia tou prÑs mou monai pollai eisiÐ
+
+Úì 232ÃÚ 
+ÚñÚ <× 3… kai ean poreuqw etoimasw umin 
+ÚñÚ topon palin ercomai kai paralh=
+ÚñÚ yomai umas pros emauton ina opou 
+ÚñÚ eimi egw kai umeis hte <× 4… kai opou egw 
+ÚñÚ upagw oidate k(ai) thn odon oidate 
+
+Úì 233ÃÚ
+ÚñÚ <× 5… legei autw qwmas keÑ ouk oidamen 
+ÚñÚ pou upageis kai pws dunameqa thn 
+ÚñÚ odon eidenai <× 6… legei autw o isÑ egw ei=
+ÚñÚ mi h odos kai h alhqeia kai h zwh ou=
+ÚñÚ deis ercetai pros ton prÑa ei mh di 
+ÚñÚ emou <× 7… ei egnwkeite me kai ton prÑa 
+ÚñÚ mou hdeite an kai ap arti ginwskete 
+ÚñÚ auton kai ewrakate auton 
+
+Úì 235¨Ú
+ÚñÚ <× 8… legei autw filippos keÑ deixon h=
+ÚñÚ min ton prÑa kai arkei hmin 
+ÚñÚ <× 9… legei autw o isÑ tosouton cronon 
+ÚñÚ meq umwn eimi kai ouk egnwkas me 
+ÚñÚ filippe o ewrakws eme ewraken 
+ÚñÚ ton prÑa kai pws su legeis deixoÑ 
+ÚñÚ hmin ton prÑa <× 10… ou pisteueis oti egw 
+ÚñÚ en tw prÑi kai o phÑr en emoi estin 
+
+Úì 237¨Ú
+ÚñÚ ta rhmata a egw lalw umin ap emau=
+ÚñÚ tou ou lalw o de phÑr o en emoi me=
+ÚñÚ nwn autos poiei ta erga <× 11… pisteuete 
+ÚñÚ moi oti egw en tw prÑi (kai) o phÑr en emoi 
+ÚñÚ ei de mh dia ta erga auta pisteuete moi 
+ÚñÚ <× 12… amhn amhn legw umin o pisteuwn 
+ÚñÚ eis eme ta erga a egw poiw kakeinos 
+ÚñÚ poihsei kai meizona toutwn poihsei 
+ÚñÚ oti egw pros ton prÑa mou poreuomai 
+
+Úì 237ÃÚ
+ÚñÚ <× 13… o ti an aithshte en tw onomati mou 
+ÚñÚ touto poihsw 
+ÚñÚ <× 14… OM 
+
+Úì 238ÃÚ
+ÚñÚ <× 15… ean agapate me tas entolas emas thrhsate <× 16… kai egw erwthsw 
+ÚñÚ ton prÑa kai allon paraklhton
+
+Úì 239¨Ú
+ÚñÚ dwsei umin ina menh meq umwn eis ton
+ÚñÚ aiwna <× 17… to pnÑa ths alhqeias o o kosmos 
+ÚñÚ ou dunatai labein oti ou qewrei auto 
+ÚñÚ oude ginwskei auto umeis de ginwske=
+ÚñÚ te auto oti par umin menei kai en u=
+ÚñÚ min estai 
+
+Úì 242¨Ú
+ÚñÚ <× 18… ouk afhsw umas orfa=
+ÚñÚ nous ercomai pros umas 
+
+Úì 242ÃÚ
+ÚñÚ <× 19… eti mikron kai o kosmos me ouk eti qew=
+ÚñÚ rei umeis de qewreite me oti egw zw 
+ÚñÚ kai umeis zhsesqe 
+ÚñÚ <× 20… en ekeinh th hmera umeis gnwsesqe
+ÚñÚ oti egw en tw prÑi mou kai umeis en e=
+ÚñÚ moi kagw en umin 
+
+Úì 243ÃÚ
+ÚñÚ <× 21… o ecwn tas entolas mou kai thrwn 
+ÚñÚ autas ekeinos estin o agapwn me 
+ÚñÚ o de agapwn me agaphqhsetai 
+ÚñÚ upo tou prÑs mou kai egw agaphsw 
+ÚñÚ auton kai emfanisw autw emauton 
+
+Úì 244¨Ú
+ÚñÚ <× 22… legei autw ioudas ouc o iskariwths keÑ 
+ÚñÚ kai ti gegonen oti hmin melleis emfani=
+ÚñÚ zein seauton kai ouci tw kosmw 
+ÚñÚ <× 23… apekriqh isÑ kai eipen autw ean tis aga=
+ÚñÚ pa me ton logon mou thrhsei kai o phÑr 
+ÚñÚ mou agaphsei auton kai pros auton eleu=
+ÚñÚ someqa kai monhn par autw poihsomen 
+ÚñÚ <× 24… o mh agapwn me tous logous mou ou threi 
+ÚñÚ kai o logos on akouete ouk estin emos 
+ÚñÚ alla tou pemyantos me prÑs 
+
+Úì 244ÃÚ
+ÚñÚ <× 25… tauta lelalhka umin par umin 
+
+Úì 245¨Ú
+ÚñÚ menwn <× 26… o de paraklhtos to pnÑa to a=
+ÚñÚ gion on pemyei o phÑr en tw onomati mou 
+ÚñÚ ekeinos umas didaxei panta a ei=
+ÚñÚ pon umin 
+
+Úì 245ÃÚ
+ÚñÚ <× 27… eirhnhn afihmi umin, eirhnhn 
+ÚñÚ thn emhn didwmi umin ou kaqws 
+ÚñÚ o kosmos didwsin egw didwmi umiÐ
+ÚñÚ mh tarassesqw umwn h kardia mh=
+ÚñÚ de deiliatw 
+
+Úì 246ÃÚ
+ÚñÚ <× 28… hkousate oti egw eipon umin upa=
+ÚñÚ gw kai ercomai pros umas ei hgapa=
+ÚñÚ te me ecarhte an oti poreuomai pros 
+ÚñÚ ton prÑa oti o phÑr mou meizwn mou 
+ÚñÚ estin <× 29… kai nun eirhka umin prin ge=
+ÚñÚ nesqai ina otan genhtai pisteushte 
+
+Úì 247ÃÚ
+ÚñÚ <× 30… ouk eti polla lalhsw meq umwn erce=
+ÚñÚ tai gar o tou kosmou arcwn kai en emoi 
+ÚñÚ ouk ecei ouden <× 31… all ina gnw o kosmos 
+ÚñÚ oti agapw ton prÑa kai kaqws moi e=
+ÚñÚ neteilato o phÑr outw poiw 
+
+Úì 248ÃÚ
+ÚñÚ egeiresqe agwmen enteuqen 
+ÚñÚ <K 15… <× 1… egw eimi h ampelos h alhqinh kai o phÑr 
+ÚñÚ mou o gewrgos estin <× 2… pan klhma en e=
+ÚñÚ moi mh feron karpon airei auto 
+ÚñÚ kai pan to karpon feron kaqairei auto i=
+ÚñÚ na pleiona karpon ferh 
+
+Úì 250¨Ú
+ÚñÚ <× 3… hdh umeis kaqaroi este dia ton lo=
+ÚñÚ gon on lelalhka umin 
+ÚñÚ <× 4… meinate en emoi kagw en umin ka=
+ÚñÚ qws to klhma ou dunatai karpon 
+
+Úì 250ÃÚ
+ÚñÚ ferein af eautou ean mh meinh en th am=
+ÚñÚ pelw outws oude umeis ean mh 
+ÚñÚ en emoi meinhte 
+ÚñÚ <× 5… egw eimi h ampelos umeis ta klh=
+ÚñÚ mata o menwn en emoi kagw en au=
+ÚñÚ tw outos ferei karpon polun oti 
+ÚñÚ cwris emou ou dunasqe poiein ou=
+ÚñÚ den <× 6… ean mh tis meinh en emoi e=
+ÚñÚ blhqh exw ws to klhma kai exhran=
+ÚñÚ qh kai sunagousin auta kai eis to
+ÚñÚ pur ballousi kai kaietai 
+
+Úì 251ÃÚ
+ÚñÚ <× 7… ean meinhte en emoi kai ta rhmata 
+ÚñÚ mou en umin meinh o ean qelhte ai=
+ÚñÚ thsasqe kai genhsetai umin <× 8… en toutw 
+ÚñÚ edoxasqh o phÑr mou ina karpon polun 
+ÚñÚ ferhte kai genhsesqe emoi maqhtai 
+
+Úì 252ÃÚ
+ÚñÚ <× 9… kaqws hgaphse me o phÑr kagw hgaph=
+ÚñÚ sa umas meinate en th agaph th emh 
+ÚñÚ <× 10… ean tas entolas mou thrhshte menei=
+ÚñÚ te en th agaph mou kaqws egw tas en=
+ÚñÚ tolas tou prÑs mou tethrhka kai me=
+ÚñÚ nw autou en th agaph 
+
+Úì 253¨Ú
+ÚñÚ <× 11… tauta lelalhka umin ina h cara h e=
+ÚñÚ mh en umin meinh kai h cara umwn 
+ÚñÚ plhrwqh 
+
+Úì 253ÃÚ
+ÚñÚ <× 12… auth estin h entolh h emh ina agapate 
+ÚñÚ allhlous kaqws hgaphsa umas 
+ÚñÚ <× 13… meizona tauths agaphn oudeis ecei 
+ÚñÚ ina tis thn yuchn autou qh uper 
+ÚñÚ twn filwn autou 
+ÚñÚ <× 14… umeis filoi mou este ean poihte osa 
+ÚñÚ egw entellomai umin <× 15… ouketi umas 
+ÚñÚ legw doulous oti o doulos ouk oiden
+
+Úì 254¨Ú 
+ÚñÚ ti poiei autou o ksÑ umas de eirhka filous 
+ÚñÚ oti panta a hkousa para tou prÑs egnw=
+ÚñÚ risa umin 
+
+Úì 254ÃÚ
+ÚñÚ <× 16… ouc umeis me exelexasqe all egw 
+ÚñÚ exelexamhn umas kai eqhka umas 
+ÚñÚ ina umeis upaghte kai karpon fe=
+ÚñÚ rhte kai o karpos umwn menh 
+
+Úì 255¨Ú
+ÚñÚ <× 17… tauta entellomai umin ina aga=
+ÚñÚ pate allhlous 
+
+Úì 255ÃÚ
+ÚñÚ <× 18… ei o kosmos umas misei ginwskete 
+ÚñÚ oti eme prwton umwn memishken 
+ÚñÚ <× 19… ei ek tou kosmou hte o kosmos an to 
+ÚñÚ idion efilei oti de ek tou kosmou 
+ÚñÚ ouk este all egw exelexamhn u=
+ÚñÚ mas ek tou kosmou dia touto misei 
+ÚñÚ umas o kosmos 
+ÚñÚ <× 20… mnhmoneuete tou logou ou egw eipon 
+ÚñÚ umin ouk esti doulos meizwn tou 
+ÚñÚ kuÑ autou ei eme ediwxan kai umas di=
+ÚñÚ wxousin ei ton logon mou ethrhsan (kai) 
+ÚñÚ ton umeteron thrhsousin <× 21… alla tau=
+ÚñÚ ta panta poihsousin umas dia to ono=
+ÚñÚ ma mou oti ouk oidasi ton pemyan=
+ÚñÚ ta me <× 22… ei mh hlqon kai elalhsa au=
+ÚñÚ tois amartian ouk eicon nun de 
+ÚñÚ profasin ouk ecousi peri ths amar=
+
+Úì 256¨Ú
+ÚñÚ tias autwn <× 23… o eme miswn kai ton prÑa
+ÚñÚ mou misei <× 24… ei ta erga mh epoihsa en au=
+ÚñÚ tois a oudeis allos epoihsen amar=
+ÚñÚ tian ouk eicon nun de kai ewrakasi 
+ÚñÚ kai memishkasi kai eme kai ton prÑa mou 
+ÚñÚ <× 25… all ina plhrwqh o logos o gegram=
+ÚñÚ menos en tw nomw autwn oti emish=
+ÚñÚ san me dwrean 
+
+Úì 257¨Ú
+ÚñÚ <× 26… otan de elqh o paraklhtos on egw
+ÚñÚ pemyw umin para tou prÑs to pnÑa 
+ÚñÚ ths alhqeias o para tou prÑs ekporeu=
+ÚñÚ etai ekeinos marturhsei peri emou 
+ÚñÚ <× 27… kai umeis de martureite oti ap ar=
+ÚñÚ chs met emou este 
+
+Úì 257ÃÚ
+ÚñÚ <K 16… <× 1… tauta lelalhka umin ina mh skanda=
+ÚñÚ lisqhte <× 2… aposunagwgous poihsousin 
+ÚñÚ umas all ercetai wra ina pas o apo=
+ÚñÚ kteinas umas »Œ¹¹¼»*¼doxh»Û*¼ »‚¼doxei»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ latreian prosfe=
+ÚñÚ rein tw qwÑ <× 3… kai tauta poihsousin u=
+ÚñÚ min oti ouk egnwsan ton prÑa oude 
+ÚñÚ eme <× 4… alla tauta lelalhka umin i=
+ÚñÚ na otan elqh h wra mnhmoneuhte 
+ÚñÚ autwn oti egw eipon umin 
+
+Úì 258¨Ú
+ÚñÚ tauta de umin ex archs ouk eipon 
+ÚñÚ oti meq umwn hmhn <× 5… nun de upa=
+ÚñÚ gw pros ton pemyanta me kai oudeis 
+ÚñÚ ex umwn erwta me pou upageis <× 6… all 
+ÚñÚ oti tauta lelalhka umin h luph 
+ÚñÚ peplhrwken umwn thn kardian 
+
+Úì 258ÃÚ
+ÚñÚ <× 7… all egw thn alhqeian umin legw 
+ÚñÚ sumferei umin ina egw apelqw 
+ÚñÚ ean gar egw mh apelqw o para=
+ÚñÚ klhtos ouk eleusetai pros u=
+ÚñÚ mas ean de egw apelqw pemyw au=
+ÚñÚ ton pros umas <× 8… kai elqwn ekeinos 
+ÚñÚ elegxei ton kosmon peri amarti=
+ÚñÚ as kai peri dikaiosunhs k(ai) peri krisews 
+
+Úì 260¨Ú
+ÚñÚ <× 9… peri amartias men oti ou pisteu=
+ÚñÚ ousin eis eme 
+
+Úì 260ÃÚ
+ÚñÚ <× 10… peri dikaiosunhs de oti pros 
+ÚñÚ ton prÑa mou upagw kai ouk eti 
+ÚñÚ qewreite me 
+
+ÚìÊ261¨Ú
+ÚñÚ <× 11… peri de krisews oti o arcwn tou 
+ÚñÚ kosmou toutou kekritai 
+
+Úì 261ÃÚ
+ÚñÚ <× 12… eti polla ecw legein umin all ou 
+ÚñÚ dunasqe bastazein arti <× 13… otan de 
+ÚñÚ elqh ekeinos to pnÑa ths alhqeias 
+ÚñÚ odhghsei umas eis pasan thn alh=
+ÚñÚ qeian ou gar lalhsei af eautou 
+ÚñÚ all osa an akoush lalhsei kai 
+ÚñÚ ta ercomena anaggelei umin <× 14… e=
+ÚñÚ keinos eme doxasei oti ek tou e=
+ÚñÚ mou lhyetai kai anaggelei umin 
+ÚñÚ <× 15… panta osa ecei o phÑr ema estin 
+ÚñÚ dia touto eipon umin oti ek tou e=
+ÚñÚ mou lambanei kai anaggelei umin 
+
+Úì 265ÃÚ
+ÚñÚ <× 16… mikron kai ou qewreite me kai pa=
+ÚñÚ lin mikron kai oyesqe me  
+ÚñÚ <× 17… eipon oun ek twn maqhtwn autou 
+ÚñÚ pros allhlous ti estin touto o le=
+ÚñÚ gei hmin mikron kai ou qewreite me 
+
+Úì 266¨Ú
+ÚñÚ kai palin mikron kai oyesqe me kai 
+ÚñÚ oti upagw pros ton prÑa 
+ÚñÚ <× 18… OM 
+ÚñÚ <× 19… egnw oun o isÑ oti hqelon auton erw=
+ÚñÚ tan kai eipen peri toutou zhteite 
+ÚñÚ met allhlwn oti eipon mikron k(ai) 
+ÚñÚ ou qewreite me kai palin mikron 
+ÚñÚ kai oyesqe me <× 20… amhn amhn legw 
+ÚñÚ umin oti klausete umeis kai qrh=
+ÚñÚ nhsete o de kosmos carhsetai u=
+ÚñÚ meis de luphqhsesqe all h luph 
+ÚñÚ umwn eis caran genhsetai <× 21… h gunh 
+
+Úì 266ÃÚ
+ÚñÚ otan tikth luphn ecei oti hlqen 
+ÚñÚ h wra auths otan de gennhsh to pai=
+ÚñÚ dion ouk eti mnhmoneuei ths qliye=
+ÚñÚ ws dia thn caran oti egennhqh anÑos 
+ÚñÚ eis ton kosmon <× 22… kai umeis oun lu=
+ÚñÚ phn men nun ecete palin de oyomai 
+ÚñÚ umas kai carhsetai umwn h kardia 
+ÚñÚ kai thn caran umwn oudeis airei af umwn 
+
+Úì 267ÃÚ
+ÚñÚ <× 23… kai en ekeinh th hmera eme ouk erw=
+ÚñÚ thsete ouden amhn amhn legw umiÐ 
+ÚñÚ ean ti aithshte ton prÑa en tw ono=
+ÚñÚ mati mou dwsei umin <× 24… ews arti ou=
+
+Úì 268¨Ú
+ÚñÚ k hthsate ouden en tw onomati mou ai=
+ÚñÚ teite kai lhyesqe ina h cara umwn 
+ÚñÚ h peplhrwmenh 
+ÚñÚ <× 25… tauta en paroimiais lelalhka u=
+ÚñÚ min all ercetai wra ote ouk eti 
+ÚñÚ en paroimiais lalhsw pros umas 
+ÚñÚ alla parrhsia peri tou prÑs anagge=
+ÚñÚ lw umin 
+
+Úì 268ÃÚ
+ÚñÚ <× 26… en ekeinh th hmera en tw onomati 
+ÚñÚ mou aithsesqe kai ou legw umin 
+ÚñÚ oti egw erwthsw ton prÑa <× 27… autos gar 
+ÚñÚ o phÑr filei umas oti umeis eme 
+ÚñÚ pefilhkate kai pepisteukate oti 
+ÚñÚ egw para tou prÑs exhlqon <× 28… exhlqon 
+ÚñÚ para tou prÑs kai elhluqa eis ton 
+ÚñÚ kosmon palin afihmi ton kosmoÐ 
+ÚñÚ kai poreuomai pros ton prÑa
+
+Úì 270¨Ú
+ÚñÚ <× 29… legousin autw oi maqhtai autou ide 
+ÚñÚ nun parrhsia laleis kai paroimian 
+ÚñÚ oudemian legeis <× 30… nun oidamen oti 
+ÚñÚ oidas panta kai ou creian eceis ina 
+ÚñÚ tis se erwta en »Œ¹¹¼»*¼tautw»Û*¼ »‚¼toutw»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ ginwskomen 
+ÚñÚ oti apo quÑ exhlqes 
+ÚñÚ <× 31… apekriqh autois o isÑ arti pisteu=
+ÚñÚ ete <× 32… idou ercetai wra kai nun elh=
+ÚñÚ luqen ina skorpisqhte ekastos 
+ÚñÚ eis ta idia kai eme monon afhte k(ai) 
+ÚñÚ ouk eimi monos oti o phÑr met emou estiÐ
+
+Úì 270ÃÚ
+ÚñÚ <× 33… tauta lelalhka umin 
+ÚñÚ ina en emoi eirhnhn echte en tw 
+ÚñÚ kosmw qliyin exete alla qarsei=
+ÚñÚ te egw nenikhka ton kosmon 
+
+Úì 271¨Ú
+ÚñÚ <K 17… <× 1… tauta elalhsen o isÑ kai ephren 
+ÚñÚ tous ofqalmous autou eis ton ouÑnon 
+
+Úì 271ÃÚ
+ÚñÚ kai eipen peÑr elhluqen h wra 
+ÚñÚ doxason sou ton unÑ ina kai o usÑ 
+ÚñÚ sou doxash se <× 2… kaqws edwkas 
+ÚñÚ autw exousian pashs sarkos ina 
+ÚñÚ pan o dedwkas autw dwsh autois 
+ÚñÚ zwhn aiwnion 
+
+Úì 272ÃÚ
+ÚñÚ <× 3… auth de estin h aiwnios zwh ina 
+ÚñÚ ginwskwsi se ton monon alhqinon 
+ÚñÚ qnÑ kai on apesteilas inÑ cnÑ 
+
+Úì 273¨Ú
+ÚñÚ <× 4… egw se edoxasa epi ths 
+ÚñÚ ghs to ergon eteleiwsa o dedwkas 
+ÚñÚ moi ina poihsw 
+
+Úì 274ÃÚ
+ÚñÚ <× 5… kai nun doxason me su peÑr para seau=
+ÚñÚ tw th doxh h eicon pro tou ton kosmon 
+ÚñÚ einai para soi 
+
+Úì 275¨Ú
+ÚñÚ <× 6… efanerwsa sou to onoma tois anÑois 
+
+Úì 276¨Ú
+ÚñÚ ous dedwkas moi ek tou kosmou 
+ÚñÚ soi hsan kai emoi autous dedw=
+ÚñÚ kas kai ton logon sou tethrhkasiÐ
+ÚñÚ <× 7… nun egnwkan oti panta osa de=
+ÚñÚ dwkas moi para sou eisi <× 8… kai ta rh=
+ÚñÚ mata a dedwkas moi dedwka au=
+ÚñÚ tois kai autoi elabon kai egnw=
+ÚñÚ san alhqws oti para sou exhlqon 
+ÚñÚ kai episteusan oti su me apesteilas 
+
+Úì 276ÃÚ
+ÚñÚ <× 9… egw peri autwn erwtw ou peri tou 
+
+Úì 277¨Ú
+ÚñÚ kosmou erwtw alla peri wn dedw=
+ÚñÚ kas moi oti soi eisin 
+ÚñÚ <× 10… kai ta ema panta sa esti kai ta sa e=
+ÚñÚ ma kai dedoxasmai en autois <× 11… kai ouk e=
+ÚñÚ ti eimi en tw kosmw kai outoi en tw 
+ÚñÚ kosmw eisi kai egw pros se ercomai 
+
+Úì 278¨Ú
+ÚñÚ peÑr agie thrhson autous en tw onoma=
+ÚñÚ ti sou w dedwkas moi ina wsin en ka=
+ÚñÚ qws hmeis en esmen 
+
+Úì 278ÃÚ
+ÚñÚ <× 12… ote hmhn met autwn en tw kosmw 
+ÚñÚ egw ethroun autous en tw onoma=
+ÚñÚ ti sou ous dedwkas moi efulaxa 
+ÚñÚ kai oudeis ex autwn apwleto ei mh 
+ÚñÚ o usÑ ths apwleias ina h grafh plh=
+ÚñÚ rwqh <× 13… nun de pros se ercomai kai 
+ÚñÚ tauta lalw en tw kosmw ina ecw=
+ÚñÚ si thn caran thn emhn peplh=
+ÚñÚ rwmenhn en autois 
+
+Úì 279ÃÚ
+ÚñÚ <× 14… egw dedwka autois ton logon sou kai 
+ÚñÚ o kosmos emishsen autous oti ou=
+ÚñÚ k eisin ek tou kosmou kaqws egw ou=
+ÚñÚ k eimi ek tou kosmou <× 15… ouk erwtw i=
+ÚñÚ na arhs autous ek tou kosmou all 
+ÚñÚ ina thrhshs autous ek tou ponhrou 
+ÚñÚ <× 16… ek tou kosmou ouk eisi kaqws egw 
+ÚñÚ ouk eimi ek tou kosmou <× 17… agiason 
+ÚñÚ autous en th alhqeia sou o logos 
+ÚñÚ o sos alhqeia estin 
+
+Úì 280ÃÚ
+ÚñÚ <× 18… kaqws eme apesteilas eis ton kosmoÐ
+ÚñÚ kagw apesteila autous eis ton kosmoÐ 
+ÚñÚ <× 19… kai uper autwn egw agiazw emau=
+ÚñÚ ton ina kai autoi wsin hgiasmenoi 
+ÚñÚ en alhqeia <× 20… ou peri toutwn de e=
+ÚñÚ rwtw monon alla kai peri twn pi=
+ÚñÚ steuontwn dia tou logou autwn eis 
+ÚñÚ eme <× 21… ina pantes en wsi kaqws su 
+ÚñÚ peÑr en emoi ina kai autoi en hmin en 
+ÚñÚ wsin ina o kosmos pisteush oti 
+ÚñÚ su me apesteilas 
+
+Úì 281¨Ú
+ÚñÚ <× 22… kagw thn doxan hn dedwkas moi 
+ÚñÚ dedwka autois ina wsin en kaqws 
+ÚñÚ hmeis en esmen <× 23… egw en autois kai su 
+ÚñÚ en emoi ina wsi teteleiwmenoi eis en 
+ÚñÚ kai ina ginwskh o kosmos oti su me a=
+ÚñÚ pesteilas kai hgaphsa autous ka=
+ÚñÚ qws eme hgaphsas 
+
+Úì 282¨Ú
+ÚñÚ <× 24… peÑr ous dedwkas moi qelw ina opou 
+ÚñÚ eimi egw kakeinoi wsi met emou i=
+ÚñÚ na qewrwsi thn doxan thn emhn 
+ÚñÚ hn dedwkas moi oti hgaphsas me 
+ÚñÚ pro katabolhs kosmou 
+
+Úì 282ÃÚ
+ÚñÚ <× 25… peÑr dikaie kai o kosmos se ouk egnw 
+ÚñÚ egw de se egnwn kai outoi egnwsan 
+ÚñÚ oti su me apesteilas <× 26… kai egnwrisa 
+ÚñÚ autois to onoma sou kai gnwrisw i=
+ÚñÚ na h agaph hn hgaphsas me en au=
+ÚñÚ tois h kagw en autois 
+
+Úì 283¨Ú
+ÚñÚ <K 18… <× 1… tauta eipwn o isÑ exhlqen sun tois 
+ÚñÚ maqhtais autou peran tou cei=
+ÚñÚ marrou twn kedrwn opou hn kh=
+ÚñÚ pos eis on eishlqen autos kai oi ma=
+ÚñÚ qhtai autou <× 2… hdei de kai ioudas 
+ÚñÚ o paradidous auton ton topon 
+ÚñÚ oti pollakis sunhcqh o isÑ ekei 
+ÚñÚ meta twn maqhtwn autou <× 3… o 
+ÚñÚ oun ioudas labwn thn speiran 
+ÚñÚ kai ek twn arcierewn kai twn 
+ÚñÚ farisaiwn uphretas ercet(ai) 
+ÚñÚ ekei meta fanwn kai lampa=
+ÚñÚ dwn kai oplwn 
+
+Úì 284¨Ú
+ÚñÚ <× 4… isÑ oun idwn panta ta ercomena ep au=
+ÚñÚ ton exelqwn eipen autois tina zh=
+ÚñÚ teite <× 5… apekriqhsan autw inÑ ton na=
+ÚñÚ zwraion legei autois o isÑ egw eimi eisth=
+ÚñÚ kei de kai ioudas o paradidous au=
+ÚñÚ ton met autwn <× 6… ws oun eipen autois o=
+ÚñÚ ti egw eimi aphlqon eis ta opisw (kai) 
+ÚñÚ epeson camai 
+
+Úì 284ÃÚ
+ÚñÚ <× 7… palin oun ephrwthsen autous ti=
+ÚñÚ na zhteite oi de eipon inÑ ton nazw=
+ÚñÚ raion <× 8… apekriqh isÑ eipon umin oti 
+ÚñÚ egw eimi ei oun eme zhteite afete 
+ÚñÚ toutous upagein <× 9… ina plhrwqh o lo=
+ÚñÚ gos on eipen oti ous dedwkas moi ou=
+ÚñÚ k apwlesa ex autwn oudena <× 10… simwn 
+ÚñÚ oun petros ecwn macairan eilku=
+ÚñÚ sen authn kai epaisen ton tou ar=
+ÚñÚ cierews doulon kai apekoyen au=
+ÚñÚ tou to wtion to dexion hn de ono=
+ÚñÚ ma tw doulw malcos 
+
+Úì 287¨Ú
+ÚñÚ <× 11… eipen oun o isÑ tw petrw bale 
+ÚñÚ thn macairan eis thn qhkhn 
+ÚñÚ to pothrion o dedwken moi 
+ÚñÚ o phÑr ou mh piw auto 
+
+Úì 287ÃÚ
+ÚñÚ <× 12… h oun speira kai o ciliarcos kai oi u=
+ÚñÚ phretai twn ioudaiwn sunelabon 
+ÚñÚ ton inÑ kai edhsan auton <× 13… kai aphga=
+ÚñÚ gon pros annan prwton hn gar pen=
+ÚñÚ qeros tou kaiafa os hn arciereus 
+ÚñÚ tou eniautou ekeinou 
+ÚñÚ <× 14… hn de kaiafas o sumbouleusas tois 
+ÚñÚ ioudaiois oti sumferei ena anÑon 
+ÚñÚ apoqanein uper tou laou 
+ÚñÚ <× 15… hkolouqei de tw iuÑ simwn petros 
+ÚñÚ kai o allos maqhths o de maqhths 
+ÚñÚ ekeinos hn gnwstos tw arcierei k(ai) 
+ÚñÚ suneishlqen tw iuÑ eis thn aulhn 
+ÚñÚ tou arcierews <× 16… o de petros eisth=
+ÚñÚ kei pros th qura exw 
+
+Úì 288¨Ú
+ÚñÚ exhlqen oun o allos maqhths os 
+ÚñÚ hn gnwstos tw arcierei kai eipen 
+ÚñÚ th qurwrw kai eishgagen ton petron
+ÚñÚ <× 17… legei oun h paidiskh h qurwros tw 
+ÚñÚ petrw mh kai su ek twn maqhtwn 
+ÚñÚ ei tou anÑou toutou legei ekeinos 
+ÚñÚ ouk eimi 
+
+Úì 288ÃÚ
+ÚñÚ <× 18… eisthkeisan de oi douloi kai oi u=
+ÚñÚ phretai anqrakian pepoihko=
+ÚñÚ tes oti yucos hn kai eqermainon=
+ÚñÚ to hn de petros met autwn e=
+ÚñÚ stws kai qermainomenos 
+ÚñÚ <× 19… o oun arciereus hrwthsen ton 
+ÚñÚ inÑ peri twn maqhtwn autou kai 
+ÚñÚ peri ths didachs autou 
+
+Úì 289¨Ú
+ÚñÚ <× 20… apekriqh autw o isÑ egw parrhsia 
+ÚñÚ lelalhka tw kosmw egw pantote 
+ÚñÚ edidaxa en sunagwgh kai en tw ie=
+ÚñÚ rw opou pantes oi ioudaioi suner=
+ÚñÚ contai kai en kruptw elalhsa 
+ÚñÚ ouden <× 21… ti me eperwtas eperwth=
+ÚñÚ son tous akhkootas ti elalhsa 
+ÚñÚ autois ide outoi oidasin a eipon egw 
+ÚñÚ <× 22… tauta de autou eipontos eis twn 
+ÚñÚ parestwtwn edwken rapisma tw 
+
+Úì 289ÃÚ
+ÚñÚ iuÑ eipwn outws apokrinh tw arcierei 
+ÚñÚ <× 23… apekriqh autw o isÑ ei kakws elalh=
+ÚñÚ sa marturhson peri tou kakou ei de 
+ÚñÚ kalws ti me dereis 
+
+Úì 290¨Ú
+ÚñÚ <× 24… apesteilen auton o annas dedeme=
+ÚñÚ non pros kaiafan ton arcierea <× 25… hn 
+ÚñÚ de simwn petros estws kai qermai=
+ÚñÚ nomenos eipon oun autw mh kai 
+ÚñÚ su ek twn maqhtwn autou ei hrnh=
+ÚñÚ sato oun ekeinos kai eipen ouk ei=
+ÚñÚ mi <× 26… legei oun eis ek twn doulwn 
+ÚñÚ tou arcierews suggenhs wn ou ape=
+ÚñÚ koyen petros to wtion ouk egw se 
+ÚñÚ eidon en tw khpw met autou <× 27… paliÐ
+ÚñÚ oun hrnhsato o petros kai eu=
+ÚñÚ qews alektwr efwnhsen 
+
+Úì 290ÃÚ
+ÚñÚ <× 28… agousin oun ton inÑ apo tou kaiafa 
+ÚñÚ eis to praitwrion hn de prwi kai 
+ÚñÚ autoi ouk eishlqon eis to praitw=
+ÚñÚ rion ina mh mianqwsin all ina 
+ÚñÚ fagwsi to pasca 
+
+Úì 291ÃÚ
+ÚñÚ <× 29… exhlqen oun o pilatos exw pros au=
+ÚñÚ tous kai eipen tina kathgorian 
+ÚñÚ ferete kata tou anÑou toutou 
+ÚñÚ <× 30… apekriqhsan kai eipon autw ei 
+ÚñÚ mh hn outos kakopoios ouk an soi 
+ÚñÚ paredwkamen auton 
+
+Úì 292¨Ú
+ÚñÚ <× 31… eipen oun autois o pilatos labete au=
+ÚñÚ ton umeis kai kata ton nomon umwn kri=
+ÚñÚ nate auton 
+ÚñÚ eipon oun autw oi ioudaioi hmin ouk e=
+ÚñÚ xestin apokteinai oudena <× 32… ina o lo=
+ÚñÚ gos tou iuÑ plhrwqh on eipen shmai=
+ÚñÚ nwn poiw qanatw emelen apoqnhskeiÐ
+ÚñÚ <× 33… eishlqen oun palin eis to prai=
+ÚñÚ twrion o pilatos kai efwnhsen 
+ÚñÚ ton inÑ kai eipen autw su ei o ba=
+ÚñÚ sileus twn ioudaiwn <× 34… apekri=
+ÚñÚ qh isÑ af eautou su touto legeis 
+ÚñÚ h alloi soi eipon peri emou 
+
+Úì 292ÃÚ
+ÚñÚ <× 35… apekriqh o pilatos mhti egw ioudai=
+ÚñÚ os eimi to eqnos to son kai oi arcie=
+ÚñÚ reis paredwkan se emoi ti epoihs(as) 
+ÚñÚ <× 36… apekriqh isÑ h basileia h emh ou=
+ÚñÚ k estin ek tou kosmou toutou ei ek 
+ÚñÚ tou kosmou toutou hn h basileia h 
+ÚñÚ emh oi uphretai an oi emoi hgwni=
+ÚñÚ zonto ina mh paradwqw tois iou=
+ÚñÚ daiois nun de h basileia h emh ou=
+ÚñÚ k estin enteuqen 
+
+Úì 293¨Ú
+ÚñÚ <× 37… eipen oun autw o pilatos oukoun 
+ÚñÚ basileus ei su apekriqh isÑ su le=
+ÚñÚ geis oti basileus eimi egw egw eis 
+ÚñÚ touto »Œ¹¹¼»*¼gegenhmai»Û*¼ »‚¼gegennhmai»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ kai eis touto elh=
+ÚñÚ luqa eis ton kosmon ina martu=
+ÚñÚ rhsw th alhqeia pas o wn ek 
+ÚñÚ ths alhqeias akouei mou ths fw=
+ÚñÚ nhs <× 38… legei autw o pilatos ti estin 
+ÚñÚ alhqeia 
+ÚñÚ kai touto eipwn palin exhlqen 
+
+Úì 293ÃÚ
+ÚñÚ exhlqen pros tous ioudaious kai le=
+ÚñÚ gei autois egw oudemian euriskw en 
+ÚñÚ autw aitian <× 39… estin de sunhqeia u=
+ÚñÚ min ina ena umin apolusw en tw 
+ÚñÚ pasca boulesqe oun umin apolu=
+ÚñÚ sw ton basilea twn ioudaiwn 
+
+Úì 294ÃÚ
+ÚñÚ <× 40… ekraugasan oun palin pantes le=
+ÚñÚ gontes mh touton alla ton barabban 
+ÚñÚ hn de o barabbas lhsths 
+ÚñÚ <K 19… <× 1… tote oun o pilatos elaben ton inÑ 
+ÚñÚ kai emastigwsen <× 2… kai oi stratiw=
+ÚñÚ tai plexantes stefanon ex akan=
+ÚñÚ qwn epeqhkan epi thn kefa=
+ÚñÚ lhn autou kai imation porfuroun 
+ÚñÚ periebalon auton <× 3… kai hrconto 
+ÚñÚ pros auton kai elegon caire o ba=
+ÚñÚ sileus twn ioudaiwn kai edidoun 
+ÚñÚ autw rapismata <× 4… exhlqen oun 
+ÚñÚ palin exw o pilatos kai legei 
+ÚñÚ autois ide umin agw auton exw 
+ÚñÚ ina gnwte oti oudemian aitian 
+ÚñÚ en autw euriskw <× 5… exhlqen oun 
+ÚñÚ o isÑ exw forwn ton akanqinon 
+ÚñÚ stefanon (kai) to porfuroun imation 
+
+Úì 295ÃÚ
+ÚñÚ <× 6… ote oun idon auton oi arciereis kai 
+ÚñÚ oi uphretai ekraugasan legon=
+ÚñÚ tes staurwson staurwson auton 
+ÚñÚ legei autois o pilatos labete au=
+ÚñÚ ton umeis kai staurwsate egw gar 
+ÚñÚ ouc euriskw en autw aitian 
+
+Úì 296¨Ú
+ÚñÚ <× 7… apekriqhsan oi ioudai=
+ÚñÚ oi hmeis nomon ecomen kai kata ton 
+ÚñÚ nomon hmwn ofeilei apoqanein oti 
+ÚñÚ unÑ quÑ eauton epoihsen 
+ÚñÚ <× 8… ote oun hkousen o pilatos touton 
+ÚñÚ ton logon mallon efobhqh <× 9… kai ei=
+ÚñÚ shlqen palin eis to praitwrion kai 
+
+Úì 296ÃÚ
+ÚñÚ legei tw iuÑ poqen ei su o de isÑ apo=
+ÚñÚ krisin ouk edwken autw <× 10… legei oun 
+ÚñÚ autw o pilatos emoi ou laleis ou=
+ÚñÚ k oidas oti exousian ecw staurw=
+ÚñÚ sai se kai exousian ecw apolusai se 
+ÚñÚ <× 11… apekriqh isÑ ouk eices exousian 
+ÚñÚ oudemian kat emou ei mh hn soi de=
+ÚñÚ domenon anwqen dia touto o 
+ÚñÚ paradidous me soi meizona amar=
+ÚñÚ tian ecei <× 12… ek toutou o pilatos e=
+ÚñÚ zhtei apolusai auton 
+
+Úì 297¨Ú
+ÚñÚ ekraugasan oun oi ioudaioi legon=
+ÚñÚ tes ean touton apolushs ouk ei 
+ÚñÚ filos tou kaisaros pas o basilea 
+ÚñÚ eauton poiwn antilegei tw kaisa=
+ÚñÚ ri <× 13… o oun pilatos akousas toutwn 
+ÚñÚ twn logwn hgagen exw ton inÑ kai 
+ÚñÚ ekaqisen epi bhmatos eis topoÐ 
+ÚñÚ legomenon liqostrwton ebrai=
+ÚñÚ sti de gabbaqa <× 14… hn de paraskeu=
+ÚñÚ h tou pasca wra hn wsei ekth 
+ÚñÚ kai legei tois ioudaiois ide o ba=
+ÚñÚ sileus umwn <× 15… ekraugasan oun 
+ÚñÚ pantes legontes aron aron stau=
+ÚñÚ rwson auton 
+
+Úì 298¨Ú
+ÚñÚ legei autois o pilatos ton basilea 
+ÚñÚ umwn staurwsw apekriqhsan 
+ÚñÚ oi arciereis ouk ecomen basilea 
+ÚñÚ ei mh kaisara 
+ÚñÚ <× 16… »Œ¹¹¼»*¼pas»Û*¼ »‚¼OM»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ tote oun paredwken auton au=
+ÚñÚ tois ina staurwqh parelabon de 
+ÚñÚ ton inÑ <× 17… kai bastazwn ton stÑron eau=
+ÚñÚ tou exhlqen eis ton legomenon kra=
+ÚñÚ niou topon o legetai ebraisti gol=
+ÚñÚ goqa <× 18… opou auton estaurwsan k(ai) 
+ÚñÚ met autou allous duo enteuqen (kai) 
+ÚñÚ enteuqen meson de ton inÑ 
+
+Úì 301¨Ú
+ÚñÚ <× 19… egrayen de kai titlon o pilatos 
+ÚñÚ kai eqhken epi tou stÑrou hn 
+ÚñÚ de gegrammenon isÑ o nazwraios 
+ÚñÚ o basileus twn ioudaiwn 
+
+Úì 301ÃÚ
+ÚñÚ <× 20… touton oun ton titlon polloi ane=
+ÚñÚ gnwsan twn ioudaiwn oti eggus 
+ÚñÚ hn o topos ths polews opou e=
+ÚñÚ staurwqh o isÑ kai hn gegramme=
+ÚñÚ non ebraisti ellhnisti rwma=
+ÚñÚ isti <× 21… elegon oun tw pilatw oi 
+ÚñÚ arciereis twn ioudaiwn mh gra=
+ÚñÚ fe o basileus twn ioudaiwn 
+ÚñÚ all oti ekeinos eipen basi=
+ÚñÚ leus twn ioudaiwn eimi <× 22… ape=
+ÚñÚ kriqh o pilatos o gegrafa gegrafa 
+
+Úì 302ÃÚ
+ÚñÚ <× 23… oi oun stratiwtai ote estaurwsan 
+ÚñÚ ton inÑ elabon ta imatia autou (kai) 
+ÚñÚ epoihsan tessara merh ekastw 
+ÚñÚ stratiwth meros kai ton citwna 
+ÚñÚ hn de o citwn arafos ek twn a=
+ÚñÚ nwqen ufantos di olou <× 24… eipoÐ
+ÚñÚ oun pros allhlous mh sciswmen 
+ÚñÚ auton alla lacwmen peri autou 
+ÚñÚ tinos estai ina h grafh plhrw=
+ÚñÚ qh h legousa diemerisanto 
+ÚñÚ ta imatia mou eautois kai epi 
+ÚñÚ ton imatismon mou ebalon klh=
+ÚñÚ ron oi men oun stratiwtai tau=
+ÚñÚ ta epoihsan 
+
+Úì 304ÃÚ
+ÚñÚ <× 25… eisthkeisan de para tw stÑrw tou 
+ÚñÚ iuÑ h mhÑr autou kai h adelfh ths 
+ÚñÚ mrÑs autou maria h tou klwpa kai 
+ÚñÚ maria h magdalinh <× 26… isÑ oun idwn 
+ÚñÚ thn mrÑa kai ton maqhthn pare=
+ÚñÚ stwta on hgapa legei th mrÑi autou 
+ÚñÚ gunai idou o usÑ sou <× 27… eita legei 
+ÚñÚ tw maqhth ide h mhÑr sou kai 
+ÚñÚ ap ekeinhs ths wras elaben 
+ÚñÚ authn o maqhths ekeinos eis ta idia 
+
+Úì 305ÃÚ
+ÚñÚ <× 28… metauta eidws o isÑ oti panta hdh 
+ÚñÚ tetelestai ta peri autou ina plh=
+ÚñÚ rwqh h grafh legei diyw 
+
+Úì 306¨Ú
+ÚñÚ <× 29… skeuos oun ekeito ekei oxous 
+ÚñÚ meston oi de plhsantes spog=
+ÚñÚ gon oxous kai »Œ¹¹¼»*¼uswpw»Û*¼ »‚¼usswpw»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ periqentes 
+ÚñÚ proshnegkan autou tw stomati 
+
+Úì 306ÃÚ
+ÚñÚ <× 30… ote oun elaben to oxos o isÑ eipen 
+ÚñÚ tetelestai kai klinas thn ke=
+ÚñÚ falhn paredwken to pnÑa 
+
+Úì 309¨Ú
+ÚñÚ <× 31… oi oun ioudaioi ina mh meinh epi tou 
+ÚñÚ stÑrou ta swmata en tw sabbatw e=
+ÚñÚ pei hn paraskeuh hn gar mega=
+ÚñÚ lh h hmera ekeinou tou sabbatou 
+ÚñÚ hrwthsan ton pilaton ina ka=
+ÚñÚ teagwsin autwn ta skelh kai 
+ÚñÚ arqwsin <× 32… hlqon oun oi stratiwt(ai) 
+ÚñÚ kai tou men prwtou kateaxan
+ÚñÚ ta skelh kai tou allou tou su=
+ÚñÚ staurwqentos autw <× 33… epi de 
+ÚñÚ ton inÑ elqontes ws idon au=
+ÚñÚ ton hdh teqnhkota ou katea=
+ÚñÚ xan autou ta skelh <× 34… all eis twn 
+ÚñÚ stratiwtwn logch autou thn pleu=
+ÚñÚ ran enuxen kai euqews exhlqen 
+ÚñÚ aima kai udwr 
+
+Úì 311ÃÚ
+ÚñÚ <× 35… kai o ewrakws memarturhken kai 
+ÚñÚ alhqinh autou estin h marturia ka=
+ÚñÚ keinos oiden oti alhqh legei ina u=
+ÚñÚ meis pisteushte <× 36… egeneto gar tau=
+ÚñÚ ta ina h grafh plhrwqh ostoun 
+ÚñÚ ou suntribhsetai autou <× 37… kai palin 
+ÚñÚ etera grafh legei oyontai eis 
+ÚñÚ on exekenthsan 
+
+Úì 312¨Ú
+ÚñÚ <× 38… meta de tauta hrwthsen ton pi=
+ÚñÚ laton iwshf o apo arimaqaias wn 
+ÚñÚ maqhths tou iuÑ kekrummenos de 
+ÚñÚ dia ton fobon twn ioudaiwn ina a=
+ÚñÚ rh to swma tou iuÑ k(ai) epetreyen o pilatos 
+
+Úì 312ÃÚ
+ÚñÚ hlqen oun kai hren to swma autou 
+ÚñÚ <× 39… hlqen de kai nikodhmos o elqwn 
+ÚñÚ pros auton nuktos to prwton fe=
+ÚñÚ rwn migma smurnhs kai alohs ws 
+ÚñÚ litras ekaton <× 40… elabon oun to sw=
+ÚñÚ ma tou iuÑ kai edhsan auto en oqoni=
+ÚñÚ ois meta twn arwmatwn kaqws 
+ÚñÚ eqos esti tois ioudaiois entafi=
+ÚñÚ azein <× 41… hn de en tw topw opou 
+ÚñÚ estaurwqh khpos kai en tw kh=
+ÚñÚ pw mnhmeion kainon en w oude=
+ÚñÚ pw oudeis eteqh <× 42… ekei oun dia 
+ÚñÚ thn paraskeuhn twn ioudaiwn 
+ÚñÚ oti eggus hn to mnhmeion eqhkan ton inÑ 
+
+Úì 314¨Ú
+ÚñÚ <K 20… <× 1… th de mia twn sabbatwn maria h 
+ÚñÚ magdalinh ercetai prwi skotias 
+ÚñÚ eti oushs eis to mnhmeion kai ble=
+ÚñÚ pei ton liqon hrmenon ek tou mnh=
+ÚñÚ meiou <× 2… trecei oun kai ercetai pros 
+ÚñÚ simwna petron kai pros ton allon 
+ÚñÚ maqhthn on efilei o isÑ kai legei 
+ÚñÚ autois hran ton knÑ ek tou mnhmei=
+ÚñÚ ou kai ouk oidamen pou eqhkan autoÐ
+
+Úì 319ÃÚ
+ÚñÚ <× 3… exhlqen oun o petros kai o allos maqh=
+ÚñÚ ths kai hrconto eis to mnhmeion <× 4… etre=
+ÚñÚ con de oi duo omou kai o allos maqhths 
+ÚñÚ proedramen »Œ¹¹¼»*¼taceion»Û*¼ »‚¼»Û‚¼tacion»ÛŒ¹¹¼ tou petrou kai hl=
+ÚñÚ qen prwtos eis to mnhmeion <× 5… kai para=
+ÚñÚ kuyas blepei keimena ta oqonia ou 
+ÚñÚ mentoi eishlqen <× 6… ercetai oun simwÐ
+ÚñÚ petros akolouqwn autw kai eishlqeÐ
+ÚñÚ eis to mnhmeion kai qewrei ta oqoni=
+ÚñÚ a keimena <× 7… kai to soudarion o hn epi 
+ÚñÚ ths kefalhs autou ou meta twn o=
+ÚñÚ qoniwn keimenon alla cwris ente=
+ÚñÚ tuligmenon eis ena topon <× 8… tote oun 
+ÚñÚ eishlqen kai o allos maqhths o el=
+ÚñÚ qwn prwtos eis to mnhmeion kai 
+ÚñÚ eiden kai episteusen <× 9… oudepw gar 
+ÚñÚ hdeisan thn grafhn oti dei auton 
+ÚñÚ ek nekrwn anasthnai 
+
+Úì 321¨Ú
+ÚñÚ <× 10… aphlqon oun palin pros eautous 
+ÚñÚ oi maqhtai <× 11… maria de eisthkei pros 
+ÚñÚ tw mnhmeiw klaiousa exw ws oun 
+ÚñÚ eklaien parekuyen eis to mnhmeioÐ
+ÚñÚ <× 12… kai qewrei duo aggelous en leukois 
+ÚñÚ kaqezomenous ena pros th kefalh 
+ÚñÚ kai ena pros tois posin opou ekeito 
+ÚñÚ to swma tou iuÑ <× 13… kai legousin auth 
+ÚñÚ ekeinh gunai ti klaieis 
+
+Úì 322¨Ú
+ÚñÚ legei autois oti hran ton knÑ mou kai 
+ÚñÚ ouk oida pou eqhkan auton <× 14… kai tau=
+ÚñÚ ta eipousa estrafh eis ta opisw kai 
+ÚñÚ qewrei ton inÑ estwta kai ouk hdei 
+ÚñÚ oti isÑ estin 
+
+Úì 322ÃÚ
+ÚñÚ <× 15… legei auth o isÑ gunai ti klaieis ti=
+ÚñÚ na zhteis ekeinh dokousa oti o kh=
+ÚñÚ pouros estin legei autw keÑ ei su eba=
+ÚñÚ stasas auton eipe moi pou eqhkas au=
+ÚñÚ ton kagw auton arw 
+
+Úì 323¨Ú
+ÚñÚ <× 16… legei auth o isÑ maria strafeisa ekei=
+ÚñÚ nh legei autw rabbouni 
+
+Úì 323ÃÚ
+ÚñÚ <× 17… legei auth o isÑ mh mou aptou 
+ÚñÚ oupw gar anabebhka pros ton prÑa mou 
+
+Úì 324¨Ú
+ÚñÚ poreuou de pros tous adelfous mou kai ei=
+ÚñÚ pe autous anabainw pros ton prÑa mou kai 
+ÚñÚ prÑa umwn kai qnÑ mou kai qnÑ umwn 
+
+Úì 326ÃÚ
+ÚñÚ <× 18… ercetai maria h magdalinh apag=
+ÚñÚ gellousa tois maqhtais oti ewraken 
+ÚñÚ ton knÑ kai tauta eipen auth 
+
+Úì 327¨Ú
+ÚñÚ <× 19… oushs oun oyias th hmera ekeinh th mi=
+ÚñÚ a twn sabbatwn kai twn qurwn kekleis=
+ÚñÚ menwn opou hsan oi maqhtai sunh=
+ÚñÚ gmenoi dia ton fobon twn ioudaiwn 
+ÚñÚ hlqen o isÑ kai esth eis to meson kai 
+ÚñÚ legei autois eirhnh umin <× 20… kai touto ei=
+ÚñÚ pwn edeixen autois tas ceiras kai thn 
+ÚñÚ pleuran autou 
+
+Úì 329¨Ú
+ÚñÚ ecarhsan oun oi maqhtai idontes ton 
+ÚñÚ knÑ <× 21… eipen oun autois palin eirhnh u=
+ÚñÚ min kaqws apestalken me o phÑr kagw 
+ÚñÚ pempw umas <× 22… kai touto eipwn ene=
+ÚñÚ fushsen kai legei autois labete pnÑa 
+ÚñÚ agion <× 23… an tinwn afhte tas amarti=
+ÚñÚ as afientai autois an tinwn krath=
+ÚñÚ te kekrathntai <× 24… qwmas de eis 
+ÚñÚ ek twn dwdeka o legomenos didu=
+ÚñÚ mos ouk hn met autwn ote hlqen o isÑ 
+
+Úì 333¨Ú
+ÚñÚ <× 25… elegon oun autw oi alloi maqhtai »Œ¹¹¼»*¼eoraka= 
+ÚñÚ men»Û*¼ »‚¼ewrakamen»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ ton knÑ o de eipen autois ean mh idw 
+ÚñÚ en tais cersin autou ton tupon twn hlwn 
+ÚñÚ kai balw ton daktulon mou eis ton tu=
+ÚñÚ pon twn hlwn kai balw thn ceira mou 
+ÚñÚ eis thn pleuran autou ou mh pisteusw 
+
+Úì 334¨Ú
+ÚñÚ <× 26… kai meq hmeras oktw palin hsan e=
+ÚñÚ sw oi maqhtai autou kai qwmas met au=
+ÚñÚ twn ercetai o isÑ twn qurwn kekleis=
+ÚñÚ menwn kai esth eis to meson kai eipeÐ
+ÚñÚ eirhnh umin <× 27… eita legei tw qwma 
+ÚñÚ fere ton daktulon sou wde kai ide 
+ÚñÚ tas ceiras mou kai fere thn ceira sou 
+ÚñÚ kai bale eis thn pleuran mou kai mh 
+ÚñÚ ginou apistos alla pistos <× 28… kai apekri=
+ÚñÚ qh qwmas kai eipen autw o ksÑ mou (kai) 
+ÚñÚ o qsÑ mou <× 29… legei autw o isÑ oti ewrakas 
+ÚñÚ me pepisteukas makarioi oi mh idon=
+ÚñÚ tes (kai) pisteusantes 
+
+Úì 337¨Ú
+ÚñÚ <× 30… polla men oun shmeia epoihsen o isÑ 
+ÚñÚ enwpion twn maqhtwn autou a ouk e=
+ÚñÚ sti gegrammena en tw bibliw toutw <× 31… tau=
+ÚñÚ ta de gegraptai ina pisteushte oti 
+ÚñÚ isÑ estin o csÑ o usÑ tou quÑ kai ina pi=
+ÚñÚ steuontes zwhn echte en tw onomati autou 
+
+
+Úì 337ÃÚ
+ÚñÚ <K 21… <× 1… meta tauta efanerwsen eauton o isÑ tois ma(qhtais) 
+ÚñÚ palin epi ths qalasshs ths tiberia=
+ÚñÚ dos efanerwsen de outws <× 2… hsan o=
+ÚñÚ mou simwn petros kai qwmas o lego=
+ÚñÚ menos didumos kai naqanahl o apo 
+ÚñÚ kana ths galilaias kai oi tou zebedai=
+ÚñÚ ou kai alloi ek twn maqhtwn autou 
+ÚñÚ duo <× 3… legei autois simwn petros u=
+ÚñÚ pagw alieuein legousin autw erco=
+ÚñÚ meqa kai hmeis sun soi exhlqon 
+ÚñÚ kai enebhsan eis to ploion euqus 
+ÚñÚ kai en ekeinh th nukti epiasan 
+ÚñÚ ouden <× 4… prwias de hdh genomenhs 
+ÚñÚ esth o isÑ eis ton aigialon ou mentoi 
+ÚñÚ hdeisan oi maqhtai oti isÑ estin 
+ÚñÚ <× 5… legei oun autois o isÑ paidia mh ti 
+ÚñÚ prosfagion echte apekriqhsan 
+ÚñÚ autw ou <× 6… o de eipen autois bale=
+ÚñÚ te eis ta dexia merh tou ploiou to 
+ÚñÚ diktuon kai eurhsete ebalon 
+ÚñÚ oun kai ouk eti auto elkusai iscu=
+ÚñÚ san apo tou plhqous twn icquwn 
+
+Úì 339¨Ú
+ÚñÚ <× 7… legei oun o maqhths ekeinos on hga=
+ÚñÚ pa o isÑ tw petrw o ksÑ estin simwn oun 
+ÚñÚ petros akousas oti o ksÑ esti ton epen=
+ÚñÚ duthn diezwsato hn gar gumnos 
+ÚñÚ kai ebalen eauton eis thn qalassaÐ
+ÚñÚ <× 8… oi de alloi maqhtai tw ploiariw 
+ÚñÚ hlqon ou gar hsan makran apo ths 
+ÚñÚ ghs all ws apo phcwn diakosiwn 
+ÚñÚ surontes to diktuon twn icquwn 
+ÚñÚ <× 9… ws oun apebhsan epi thn ghn ble=
+ÚñÚ pousin anqrakian keimenhn (kai) o=
+ÚñÚ yarion epikeimenon kai arton 
+
+Úì 340¨Ú
+ÚñÚ <× 10… legei autois o isÑ enegkate apo twn 
+ÚñÚ oyariwn wn epiasate nun <× 11… anebh 
+ÚñÚ simwn petros kai eilkusen to di=
+ÚñÚ ktuon epi ths ghs meston icquwn 
+ÚñÚ megalwn ekaton penthkonta=
+ÚñÚ triwn kai tosoutwn ontwn ou=
+ÚñÚ k escisqh to diktuon 
+
+Úì 341¨Ú
+ÚñÚ <× 12… legei autois o isÑ deute aristhsate ou=
+ÚñÚ deis de etolma twn maqhtwn exeta=
+ÚñÚ sai auton su tis ei eidotes oti o ksÑ estin 
+ÚñÚ <× 13… ercetai o isÑ kai lambanei ton arton 
+ÚñÚ kai didwsin autois kai to oyarion o=
+ÚñÚ moiws <× 14… touto hdh triton efanerw=
+ÚñÚ qh o isÑ tois maqhtais autou eger=
+ÚñÚ qeis ek nekrwn 
+
+Úì 341ÃÚ
+ÚñÚ <× 15… ote oun hristhsan legei tw simw=
+ÚñÚ ni petrw o isÑ simwn iwna agapas me 
+ÚñÚ pleon toutwn legei autw nai keÑ su 
+ÚñÚ oidas oti filw se legei autw o isÑ boske 
+ÚñÚ ta arnia mou <× 16… legei autw palin deu=
+ÚñÚ teron simwn iwna agapas me legei 
+ÚñÚ autw nai keÑ su oidas oti filw se le=
+ÚñÚ gei autw poimaine ta probata mou 
+ÚñÚ <× 17… legei autw to triton simwn iwna fi=
+
+Úì 342¨Ú
+ÚñÚ leis me eluphqh o petros oti eipen au=
+ÚñÚ tw to triton fileis me kai legei autw keÑ 
+ÚñÚ su panta oidas su ginwskeis oti filw se 
+
+Úì 342ÃÚ
+ÚñÚ <× 18… amhn amhn legw soi ote hs newte=
+ÚñÚ ros ezwnnues seauton kai periepa=
+ÚñÚ teis opou hqeles otan de ghrashs 
+ÚñÚ ekteneis tas ceiras sou kai alloi 
+ÚñÚ se zwsousin kai apoisousin opou 
+ÚñÚ ou qeleis <× 19… touto de eipen shmainwÐ
+
+Úì 343¨Ú
+ÚñÚ poiw qanatw doxasei ton qnÑ kai tou=
+ÚñÚ to eipwn legei autw akolouqei moi 
+
+Úì 344¨Ú
+ÚñÚ <× 20… epistrafeis de o petros blepei ton ma=
+ÚñÚ qhthn akolouqounta on hgapa o isÑ os (kai) 
+ÚñÚ anepesen en tw deipnw epi to sthqos 
+ÚñÚ autou kai eipen keÑ tis estin o para=
+ÚñÚ didous se <× 21… touton idwn o petros 
+ÚñÚ legei tw iuÑ keÑ outos de ti <× 22… legei autw 
+ÚñÚ o isÑ ean auton qelw menein ews erco=
+ÚñÚ mai ti pros se su akolouqei moi <× 23… exhl=
+ÚñÚ qen oun o logos outos eis tous adel=
+ÚñÚ fous oti o maqhths ekeinos ouk a=
+ÚñÚ poqnhskei kai ouk eipen autw o isÑ 
+ÚñÚ oti ouk apoqnhskei all ean au=
+ÚñÚ ton qelw menein ews ercomai ti pros se 
+
+Úì 345¨Ú
+ÚñÚ <× 24… outos estin o maqhths o marturwn pe=
+ÚñÚ ri toutwn kai grayas tauta kai oida=
+ÚñÚ men oti alhqhs estin h marturia au=
+ÚñÚ tou <× 25… esti de kai alla polla osa epoi=
+ÚñÚ hsen o isÑ atina ean grafhtai ka=
+ÚñÚ q en oude auton oimai ton kosmon 
+ÚñÚ cwrhsai ta grafomena biblia amhn 
+
+<K 22… <× 0… OM
+
+
+
+
+
+

Property changes on: trunk/Level 0 Part 3/J-201410L2
___________________________________________________________________
Added: svn:executable
  + *

Added: trunk/Level 0 Part 3/J-300180L2
===================================================================
--- trunk/Level 0 Part 3/J-300180L2	            (rev 0)
+++ trunk/Level 0 Part 3/J-300180L2	2012-12-05 11:35:12 UTC (rev 153)
@@ -0,0 +1,959 @@
+¿ê Œ ¬§ò
+í-A 300180 (RŒ¨é§ BN í¨. 47)
+ 
+øoúö º«©éö§ ìoÂéo 120¨
+
+T¨Œö§¨éº«¶ º´ò åñM
+T¨Œö§¨é¹ éoö º«©¬öò 16.09.02
+T¨Œö§¨é¹ éoö Äéöé§ú«¶ò 17.09.02
+
+T¨Œö§Ä«¨«ö«  o ‚oÂÂŒ « º´ò åñM
+T¨Œö§Ä«¨«ö«  o ‚oÂÂŒ « º«©¬öò 16.09.02
+T¨Œö§Ä«¨«ö«  o ‚oÂÂŒ « Äéöé§ú«¶ò 17.09.02
+
+ìé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò
+
+RÂŒ«¶ éö ñ«Ã«Â1ò åñM
+ñ«Ã«Â1 Äé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò 17.08.02
+
+RÂŒ«¶ éö ñ«Ã«Â2ò ãøE Œö¶ åñM  ¨Œö§¨é¹ éoö§ ¨«oöé«¶
+RÂŒ«¶ éö ñ«Ã«Â2 º´ò åñM
+ñ«Ã«Â2 Äé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò 18.09.02
+
+Tú«§« Ä髧 ·«¨«Ê oµ¹Œ¨«¶ Œö¶ ¶éÄÄ«¨«ö«§ ¨«§oÂë¶ º´ò
+RÂŒ«¶ éöÊ ñ«Ã«Â3ò
+RÂŒ«¶ éöÊ ñ«Ã«Â3 º´ò
+
+ìéöŒÂ  ¨Œö§¨é¹ éoö Äé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò  ¯
+
+<B 4…	
+<K 0…
+<× 0… to kata iwannhn agion euaggelion
+
+<K 1…
+<× 1… en arch hn o logos kai o logos hn pros ton qnÑ kai qsÑ hn o logos
+<× 2… outos hn en arch pros ton qnÑ
+<× 3… panta di autou egeneto kai cwris autou egeneto oude en o gegonen
+<× 4… en autw zwh hn kai h zwh hn to fws twn anÑwn
+<× 5… kai to fws en th skotia fainei kai h skotia auto ou katelaben
+<× 6… egeneto anÑos apestalmenos para quÑ onoma autw iwannhs
+<× 7… outos hlqen eis marturian ina marturhsh peri tou fwtos ina pantes pisteuswsi di autou
+<× 8… ouk hn ekeinos to fws all ina marturhsh peri tou fwtos
+<× 9… hn to fws to alhqinon o fwtizei panta anÑon ercomenon eis ton kosmon
+<× 10… en tw kosmw hn kai o kosmos di autou egeneto kai o kosmos auton ouk egnw
+<× 11… eis ta idia hlqe kai oi idioi auton ou parelabon
+<× 12… osoi de elabon auton edwken autois exousian tekna quÑ genesqai tois pisteuousin eis to onoma autou
+<× 13… oi ouk ex aimatwn oude ek qelhmatos sarkos oude ek qelhmatos andros all ek quÑ egennhqhsan
+<× 14… kai o logos sarx egeneto kai eskhnwsen en hmin kai eqeasameqa thn doxan autou doxan ws monogenous para prÑs plhrhs caritos kai alhqeias
+<× 15… iwannhs marturei peri autou kai kekrage legwn outos hn on eipon o opisw mou ercomenos emprosqen mou gegonen oti prwtos mou hn
+<× 16… kai ek tou plhrwmatos autou hmeis pantes elabomen kai carin anti caritos
+<× 17… oti o nomos dia mwsews edoqh h caris kai h alhqeia dia iuÑ cuÑ egeneto
+<× 18… qnÑ oudeis ewrake pwpote o monogenhs uios o wn eis ton kolpon tou prÑs ekeinos exhghsato
+<× 19… kai auth estin h marturia tou iwannou ote apesteilan oi ioudaioi ex ierosolumwn iereis kai leuitas ina erwthswsin auton su tis ei
+<× 20… kai wmologhse kai ouk hrnhsato kai wmologhsen oti ouk eimi egw o csÑ
+<× 21… kai hrwthsan auton ti oun hlias ei su kai legei ouk eimi o profhths ei su kai apekriqh ou
+<× 22… eipon oun autw tis ei ina apokrisin dwmen tois pemyasin hmas ti legeis peri seautou
+<× 23… efh egw fwnh bowntos en th erhmw euqunate thn odon kuÑ kaqws eipen hsaias o profhths
+<× 24… kai oi apestalmenoi hsan ek twn farisaiwn
+<× 25… kai hrwthsan auton kai eipon autw ti oun baptizeis ei su ouk ei o csÑ oute hlias oute o profhths
+<× 26… apekriqh autois o iwannhs legwn egw baptizw en udati mesos de umwn esthken on umeis ouk oidate
+<× 27… autos estin o opisw mou ercomenos os emprosqen mou gegonen ou egw ouk eimi axios ina lusw autou ton imanta tou upodhmatos
+<× 28… tauta en biqabara egeneto peran tou iordanou opou hn iwannhs baptizwn
+<× 29… th epaurion blepei o iwannhs ton inÑ ercomenon pros auton kai legei ide o amnos tou quÑ o airwn thn amartian tou kosmou
+<× 30… outos esti peri ou egw eipon opisw mou ercetai anhr os emprosqen mou gegonen oti prwtos mou hn
+<× 31… kagw ouk hdein auton all ina fanerwqh tw ihÑl dia touto hlqon egw en tw udati baptizwn
+<× 32… kai emarturhsen iwannhs legwn oti teqeamai to pnÑa katabainon ws peristeran ex ouÑnou kai emeinen ep auton
+<× 33… kagw ouk hdein auton all o pemyas me baptizein en udati ekeinos moi eipen ef on an idhs to pnÑa katabainon kai menon ep auton outos estin o baptizwn en pnÑi agiw
+<× 34… kagw ewraka kai memarturhka oti outos estin o uios tou quÑ
+<× 35… th epaurion palin eisthkei o iwannhs kai ek twn maqhtwn autou duo
+<× 36… kai embleyas tw iuÑ peripatounti legei ide o amnos tou quÑ
+<× 37… kai hkousan autou oi duo maqhtai lalountos kai hkolouqhsan tw iuÑ
+<× 38… strafeis de o isÑ kai qeasamenos autous akolouqountas legei autois ti zhteite oi de eipon autw rabbi o legetai ermhneuomenon didaskale pou meneis
+<× 39… legei autois ercesqe kai idete hlqon kai eidon pou menei kai par autw emeinan thn hmeran ekeinhn wra hn ws dekath
+<× 40… hn andreas o adelfos simwnos petrou eis ek twn duo twn akousantwn para iwannou kai akolouqhsantwn autw
+<× 41… euriskei outos prwtos ton adelfon ton idion simwna kai legei autw eurhkamen ton mesian o esti meqermhneuomenon csÑ
+<× 42… kai hgagen auton pros ton inÑ embleyas autw o isÑ eipe su ei simwn o uios iwna su klhqhsh khfas o ermhneuetai petros
+<× 43… th epaurion hqelhsen exelqein eis thn galilaian kai euriskei filippon kai legei autw akolouqei moi
+<× 44… hn de o filippos apo bhqsaida ek ths polews andreou kai petrou
+<× 45… euriskei filippos ton naqanahl kai legei autw on egraye mwshs en tw nomw kai oi profhtai eurhkamen inÑ ton uion iwshf ton apo nazaret
+<× 46… kai eipen autw naqanahl ek nazaret dunatai ti agaqon einai legei autw filippos ercou kai ide
+<× 47… eiden o isÑ ton naqanahl ercomenon pros auton kai legei peri autou ide alhqws israhliths en w dolos ouk esti
+<× 48… legei autw naqanahl poqen me ginwskeis apekriqh isÑ kai eipen autw pro tou se filippon fwnhsai onta upo thn sukhn eidon se
+<× 49… apekriqh naqanahl kai legei autw rabbi su ei o uios tou quÑ su ei o basileus tou ihÑl
+<× 50… apekriqh isÑ kai eipen autw oti eipon soi eidon se upokatw ths sukhs pisteueis meizw toutwn oyei
+<× 51… kai legei autw amhn amhn legw umin ap arti oyesqe ton ouÑnon anewgota kai tous aggelous tou quÑ anabainontas kai katabainontas epi ton uion tou anÑou
+
+<K 2…
+<× 1… kai th hmera th trith gamos egeneto en kana ths galilaias kai hn h mhÑr tou iuÑ ekei
+<× 2… eklhqh de kai o isÑ kai oi maqhtai autou eis ton gamon
+<× 3… kai usterhsantos oinou legei h mhÑr tou iuÑ pros auton oinon ouk ecousi 
+<× 4… legei auth o isÑ ti emoi kai soi gunai oupw hkei h wra mou
+<× 5… legei h mhÑr autou tois diakonois o ti an legh umin poihsate
+<× 6… hsan de ekei udriai liqinai ex keimenai kata ton kaqarismon twn ioudaiwn cwrousai ana metrhtas duo h treis
+<× 7… legei autois o isÑ gemisate tas udrias udatos kai egemisan autas ews anw
+<× 8… kai legei autois antlhsate nun kai ferete tw arcitriklinw kai hnegkan
+<× 9… ws de egeusato o arcitriklinos to udwr oinon gegenhmenon kai ouk hdei poqen estin oi de diakonoi hdeisan oi hntlhkotes to udwr fwnei ton numfion o arcitriklinos
+<× 10… kai legei autw pas anÑos prwton ton kalon oinon tiqhsi kai otan mequsqwsi tote ton elassw su tethrhkas ton kalon oinon ews arti
+<× 11… tauthn epoihse thn archn twn shmeiwn o isÑ en kana ths galilaias kai efanerwse thn doxan autou kai episteusan eis auton oi maqhtai autou
+<× 12… meta touto katebh eis kapernaoum autos kai h mhÑr autou kai oi adelfoi autou kai oi maqhtai autou kai ekei emeinan ou pollas hmeras 
+<× 13… kai eggus hn to pasca twn ioudaiwn kai anebh eis ierosoluma o isÑ
+<× 14… kai euren en tw ierw tous pwlountas boas kai probata kai peristeras kai tous kermatistas kaqhmenous
+<× 15… kai poihsas fragellion ek scoiniwn pantas exebalen ek tou ierou ta te probata kai tous boas kai twn kollubistwn execee to kerma kai tas trapezas anestreye
+<× 16… kai tois tas peristeras pwlousin eipen arate tauta enteuqen mh poieite ton oikon tou prÑs mou oikon emporiou
+<× 17… emnhsqhsan de oi maqhtai autou oti gegrammenon estin o zhlos tou oikou sou katafagetai me
+<× 18… apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ti shmeion deiknueis hmin oti tauta poieis
+<× 19… apekriqh isÑ kai eipen autois lusate ton naon touton kai en trisin hmerais egerw auton
+<× 20… eipon oun oi ioudaioi tessarakonta kai ex etesin wkodomhqh o naos outos kai su en trisin hmerais egereis auton
+<× 21… ekeinos de elege peri tou naou tou swmatos autou
+<× 22… ote oun hgerqh ek nekrwn emnhsqhsan oi maqhtai autou oti touto elege kai episteusan th grafh kai tw logw w eipen o isÑ
+<× 23… ws de hn en tois ierosolumois en tw pasca en th eorth polloi episteusan eis to onoma autou qewrountes autou ta shmeia a epoiei
+<× 24… autos de o isÑ ouk episteuen eauton autois dia to auton ginwskein pantas
+<× 25… kai oti ou creian eicen ina tis marturhsh peri tou anÑou autos gar eginwske ti hn en tw anÑw
+
+<K 3…
+<× 1… hn de anÑos ek twn farisaiwn nikodhmos onoma autw arcwn twn ioudaiwn
+<× 2… outos hlqe pros ton inÑ nuktos kai eipen autw rabbi oidamen oti apo quÑ elhluqas didaskalos oudeis gar tauta ta shmeia dunatai poiein a su poieis ean mh h o qsÑ met autou
+<× 3… apekriqh isÑ kai eipen autw amhn amhn legw soi ean mh tis gennhqh anwqen ou dunatai idein thn basileian tou quÑ
+<× 4… legei pros auton nikodhmos pws dunatai anÑos gennhqhnai gerwn wn mh dunatai eis thn koilian ths mrÑs autou deuteron eiselqein kai gennhqhnai
+<× 5… apekriqh isÑ amhn amhn legw soi ean mh tis gennhqh ex udatos kai pnÑs ou dunatai eiselqein eis thn basileian tou quÑ
+<× 6… to gegennhmenon ek ths sarkos sarx esti kai to gegennhmenon ek tou pnÑs pnÑa esti
+<× 7… mh qaumashs oti eipon soi dei umas gennhqhnai anwqen
+<× 8… to pnÑa opou qelei pnei kai thn fwnhn autou akoueis all ouk oidas poqen ercetai kai pou upagei outws esti pas o gegennhmenos ek tou pnÑs
+<× 9… apekriqh nikodhmos kai eipen autw pws dunatai tauta genesqai
+<× 10… apekriqh isÑ kai eipen autw su ei o didaskalos tou ihÑl kai tauta ou ginwskeis
+<× 11… amhn amhn legw soi oti o oidamen laloumen kai o ewrakamen marturoumen kai thn marturian hmwn ou lambanete
+<× 12… ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete pws ean eipw umin ta epouÑnia pisteusete
+<× 13… kai oudeis anabebhken eis ton ouÑnon ei mh o ek tou ouÑnou katabas o uios tou anÑou o wn en tw ouÑnw
+<× 14… kai kaqws mwshs uywse ton ofin en th erhmw outws uywqhnai dei ton uion tou anÑou
+<× 15… ina pas o pisteuwn eis auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion
+<× 16… outws gar hgaphsen o qsÑ ton kosmon wste ton uion autou ton monogenh edwken ina pas o pisteuwn eis auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion
+<× 17… ou gar apesteilen o qsÑ ton uion autou eis ton kosmon ina krinh ton kosmon all ina swqh o kosmos di autou
+<× 18… o pisteuwn eis auton ou krinetai o de mh pisteuwn hdh kekritai oti mh pepisteuken eis to onoma tou monogenous uiou tou quÑ
+<× 19… auth de estin h krisis oti to fws elhluqen eis ton kosmon kai hgaphsan oi anÑoi mallon to skotos h to fws hn gar ponhra autwn ta erga
+<× 20… pas gar o faula prasswn misei to fws kai ouk ercetai pros to fws ina mh elegcqh ta erga autou
+<× 21… o de poiwn thn alhqeian ercetai pros to fws ina fanerwqh autou ta erga oti en qwÑ estin eirgasmena
+<× 22… meta tauta hlqen o isÑ kai oi maqhtai autou eis thn ioudaian ghn kai ekei dietribe met autwn kai ebaptizen
+<× 23… hn de kai iwannhs baptizwn en ainwn eggus tou salhm oti udata polla hn ekei kai pareginonto kai ebaptizonto
+<× 24… oupw gar hn beblhmenos eis thn fulakhn o iwannhs
+<× 25… egeneto oun zhthsis ek twn maqhtwn iwannou meta ioudaiou peri kaqarismou
+<× 26… kai hlqon pros ton iwannhn kai eipon autw rabbi os hn meta sou peran tou iordanou w su memarturhkas ide outos baptizei kai pantes ercontai pros auton
+<× 27… apekriqh iwannhs kai eipen ou dunatai anÑos lambanein ouden ean mh h dedomenon autw ek tou ouÑnou
+<× 28… autoi umeis moi martureite oti eipon ouk eimi egw o csÑ all oti apestalmenos eimi emprosqen ekeinou
+<× 29… o ecwn thn numfhn numfios estin o de filos tou numfiou o esthkws kai akouwn autou cara cairei dia thn fwnhn tou numfiou auth oun h cara h emh peplhrwtai
+<× 30… ekeinon dei auxanein eme de elattousqai
+<× 31… o anwqen ercomenos epanw pantwn estin o wn ek ths ghs ek ths ghs esti kai ek ths ghs lalei o ek tou ouÑnou ercomenos epanw pantwn esti
+<× 32… kai o ewrake kai hkouse touto marturei kai thn marturian autou oudeis lambanei
+<× 33… o labwn autou thn marturian esfragisen oti o qsÑ alhqhs estin
+<× 34… on gar apesteilen o qsÑ ta rhmata tou quÑ lalei ou gar ek metrou didwsin o qsÑ to pnÑa
+<× 35… o phÑr agapa ton uion kai panta dedwken en th ceiri autou
+<× 36… o pisteuwn eis ton uion ecei zwhn aiwnion o de apeiqwn tw uiw ouk oyetai thn zwhn all h orgh tou quÑ menei ep auton
+
+<K 4…
+<× 1… ws oun egnw o isÑ oti hkousan oi farisaioi oti isÑ pleionas maqhtas poiei kai baptizei h iwannhs
+<× 2… kaitoige isÑ autos ouk ebaptizen all oi maqhtai autou
+<× 3… afhke thn ioudaian kai aphlqen eis thn galilaian
+<× 4… edei de auton diercesqai dia ths samareias
+<× 5… ercetai oun eis polin ths samareias legomenhn sucar plhsion tou cwriou ou edwken iakwb iwshf tw uiw autou
+<× 6… hn de ekei phgh tou iakwb o oun isÑ kekopiakws ek ths odoiporias ekaqezeto outws epi th phgh wra hn wsei ekth
+<× 7… ercetai gunh ek ths samareias antlhsai udwr legei auth o isÑ dos moi piein
+<× 8… oi gar maqhtai autou apelhluqeisan eis thn polin ina trofas agoraswsi
+<× 9… legei oun autw h gunh h samareitis pws su ioudaios wn par emou piein aiteis oushs gunaikos samareitidos ou gar sugcrwntai ioudaioi samareitais
+<× 10… apekriqh isÑ kai eipen auth ei hdeis thn dwrean tou quÑ kai tis estin o legwn soi dos moi piein su an hthsas auton kai edwken an soi udwr zwn
+<× 11… legei autw h gunh keÑ oute antlhma eceis kai to frear esti baqu poqen oun eceis to udwr to zwn
+<× 12… mh su meizwn ei tou prÑs hmwn iakwb os edwken hmin to frear kai autos ex autou epie kai oi uioi autou kai ta qremmata autou
+<× 13… apekriqh isÑ kai eipen auth pas o pinwn ek tou udatos toutou diyhsei palin
+<× 14… os d an pih ek tou udatos ou egw dwsw autw ou mh diyhsh eis ton aiwna alla to udwr o dwsw autw genhsetai en autw phgh udatos allomenou eis zwhn aiwnion
+<× 15… legei pros auton h gunh keÑ dos moi touto to udwr ina mh diyw mhde ercwmai enqade antlein
+<× 16… legei auth o isÑ upage fwnhson ton andra sou kai elqe enqade
+<× 17… apekriqh h gunh kai eipen ouk ecw andra legei auth o isÑ kalws eipas oti andra ouk ecw
+<× 18… pente gar andras esces kai nun on eceis ouk esti sou anhr touto alhqes eirhkas
+<× 19… legei autw h gunh keÑ qewrw oti profhths ei su
+<× 20… oi prÑes hmwn en tw orei toutw prosekunhsan kai umeis legete oti en ierosolumois estin o topos opou dei proskunein
+<× 21… legei auth o isÑ gunai pisteuson moi oti ercetai wra ote oute en tw orei toutw oute en ierosolumois proskunhsete tw prÑi
+<× 22… umeis proskuneite o ouk oidate hmeis proskunoumen o oidamen oti h srÑia ek twn ioudaiwn estin
+<× 23… all ercetai wra kai nun estin ote oi alhqinoi proskunhtai proskunhsousi tw prÑi en pnÑi kai alhqeia kai gar o phÑr toioutous zhtei tous proskunountas auton
+<× 24… pnÑa o qsÑ kai tous proskunountas auton en pnÑi kai alhqeia dei proskunein
+<× 25… legei autw h gunh oida oti mesias ercetai o legomenos csÑ otan elqh ekeinos anaggelei hmin panta
+<× 26… legei auth o isÑ egw eimi o lalwn soi
+<× 27… kai epi toutw hlqon oi maqhtai autou kai eqaumasan oti meta gunaikos elalei oudeis mentoi eipe ti zhteis h ti laleis met auths
+<× 28… afhken oun thn udrian auths h gunh kai aphlqen eis thn polin kai legei tois anÑois
+<× 29… deute idete anÑon os eipe moi panta osa epoihsa mhti outos estin o csÑ
+<× 30… exhlqon oun ek ths polews kai hrconto pros auton
+<× 31… en de tw metaxu hrwtwn auton oi maqhtai autou legontes rabbi fage
+<× 32… o de eipen autois egw brwsin ecw fagein hn umeis ouk oidate
+<× 33… elegon oun oi maqhtai pros allhlous mh tis hnegken autw fagein
+<× 34… legei autois o isÑ emon brwma estin ina poiw to qelhma tou pemyantos me kai teleiwsw autou to ergon
+<× 35… ouc umeis legete oti »Œ¹¹¼»*¼OM»Û*¼»‚¼eti»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ tetramhnos esti kai o qerismos ercetai idou legw umin eparate tous ofqalmous umwn kai 
+qeasasqe tas cwras oti leukai eisi pros qerismon hdh
+<× 36… kai o qerizwn misqon lambanei kai sunagei karpon eis zwhn aiwnion ina kai o speirwn omou cairh kai o qerizwn
+<× 37… en gar toutw o logos estin o alhqinos oti allos estin o speirwn kai allos o qerizwn
+<× 38… egw apesteila umas qerizein o ouc umeis kekopiakate alloi kekopiakasi kai umeis eis ton kopon autwn eiselhluqate
+<× 39… ek de ths polews ekeinhs polloi episteusan eis auton twn samareitwn dia ton logon ths gunaikos marturoushs oti eipe moi panta osa epoihsa
+<× 40… ws oun hlqon pros auton oi samareitai hrwtwn auton meinai par autois kai emeinen ekei duo hmeras
+<× 41… kai pollw pleious episteusan dia ton logon autou
+<× 42… th te gunaiki elegon oti ouketi dia thn shn lalian pisteuomen autoi gar akhkoamen kai oidamen oti outos estin alhqws o shÑr tou kosmou o csÑ
+<× 43… meta de tas duo hmeras exhlqen ekeiqen kai aphlqen eis thn galilaian
+<× 44… autos gar o isÑ emarturhsen oti profhths en th idia prÑidi timhn ouk ecei
+<× 45… ote oun hlqen eis thn galilaian edexanto auton oi galilaioi panta ewrakotes a epoihsen en ierosolumois en th eorth kai autoi gar hlqon eis thn eorthn
+<× 46… hlqen oun palin o isÑ eis thn kana ths galilaias opou epoihse to udwr oinon kai hn tis basilikos ou o uios hsqenei en kapernaoum
+<× 47… outos akousas oti isÑ hkei ek ths ioudaias eis thn galilaian aphlqe pros auton kai hrwta auton ina katabh kai iashtai autou ton uion hmelle gar apoqnhskein
+<× 48… eipen oun o isÑ pros auton ean mh shmeia kai terata idhte ou mh pisteushte
+<× 49… legei pros auton o basilikos keÑ katabhqi prin apoqanein to paidion mou
+<× 50… legei autw o isÑ poreuou o uios sou zh kai episteusen o anÑos tw logw w eipen autw o isÑ kai eporeueto
+<× 51… hdh de autou katabainontos oi douloi autou aphnthsan autw kai aphggeilan legontes oti o pais sou zh
+<× 52… epuqeto oun par autwn thn wran en h komyoteron esce kai eipon autw oti cqes wran ebdomhn afhken auton o puretos
+<× 53… egnw oun o phÑr oti en ekeinh th wra en h eipen autw o isÑ oti o uios sou zh kai episteusen autos kai h oikia autou olh
+<× 54… touto palin deuteron shmeion epoihsen o isÑ elqwn ek ths ioudaias eis thn galilaian
+
+<K 5…
+<× 1… meta tauta hn eorth twn ioudaiwn kai anebh o isÑ eis ierosoluma
+<× 2… esti de en tois ierosolumois epi th probatikh kolumbhqra h epilegomenh ebraisti bhqesda pente stoas ecousa
+<× 3… en tautais katekeito plhqos polu twn asqenountwn tuflwn cwlwn xhrwn ekdecomenwn thn tou udatos kinhsin
+<× 4… aggelos gar kata kairon katebainen en th kolumbhqra kai etarasse to udwr o oun prwtos embas meta thn tarachn tou udatos ugihs egineto w dhpote kateiceto noshmati
+<× 5… hn de tis anÑos ekei triakontaoktw eth ecwn en th asqeneia
+<× 6… touton idwn o isÑ katakeimenon kai gnous oti polun hdh cronon ecei legei autw qeleis ugihs genesqai
+<× 7… apekriqh autw o asqenwn keÑ anÑon ouk ecw ina otan taracqh to udwr balh me eis thn kolumbhqran en w de ercomai egw allos pro emou katabainei
+<× 8… legei autw o isÑ egeirai aron ton krabbaton sou kai peripatei
+<× 9… kai euqews egeneto ugihs o anÑos kai hre ton krabbaton autou kai periepatei hn de sabbaton en ekeinh th hmera
+<× 10… elegon oun oi ioudaioi tw teqerapeumenw sabbaton estin ouk exesti soi arai ton krabbaton
+<× 11… apekriqh autois o poihsas me ugih ekeinos moi eipen aron ton krabbaton sou kai peripatei
+<× 12… hrwthsan oun auton tis estin o anÑos o eipwn soi aron ton krabbaton sou kai peripatei
+<× 13… o de iaqeis ouk hdei tis estin o gar isÑ exeneusen oclou ontos en tw topw
+<× 14… meta tauta euriskei auton o isÑ en tw ierw kai eipen autw ide ugihs gegonas mhketi amartane ina mh ceiron ti soi genhtai
+<× 15… aphlqen o anÑos kai anhggeile tois ioudaiois oti isÑ estin o poihsas auton ugih
+<× 16… kai dia touto ediwkon ton inÑ oi ioudaioi kai ezhtoun auton apokteinai oti tauta epoiei en sabbatw
+<× 17… o de isÑ apekrinato autois o phÑr mou ews arti ergazetai kagw ergazomai
+<× 18… dia touto oun mallon ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai oti ou monon elue to sabbaton alla kai prÑa idion elege ton 
+qnÑ ison eauton poiwn tw qwÑ
+<× 19… apekrinato oun o isÑ kai eipen autois amhn amhn legw umin ou dunatai o uios poiein af eautou ouden ean mh ti bleph ton prÑa poiounta a gar an ekeinos poih tauta kai o uios omoiws poiei
+<× 20… o gar phÑr filei ton uion kai panta deiknusin autw a autos poiei kai meizona toutwn deixei autw erga ina umeis qaumazhte
+<× 21… wsper gar o phÑr egeirei tous nekrous kai zwopoiei outw kai o uios ous qelei zwopoiei
+<× 22… oude gar o phÑr krinei oudena alla thn krisin pasan dedwke tw uiw
+<× 23… ina pantes timwsi ton uion kaqws timwsi ton prÑa o mh timwn ton uion ou tima ton prÑa ton pemyanta auton
+<× 24… amhn amhn legw umin oti o ton logon mou akouwn kai pisteuwn tw pemyanti me ecei zwhn aiwnion kai eis krisin ouk ercetai alla metabebhken ek tou qanatou eis thn zwhn
+<× 25… amhn amhn legw umin oti ercetai wra kai nun estin ote oi nekroi akousontai ths fwnhs tou uiou tou quÑ kai oi akousantes zhsontai
+<× 26… wsper gar o phÑr ecei zwhn en eautw outws edwke kai tw uiw zwhn »Œ¹¹¼»*¼OM»Û*¼»‚¼ecein en eautw»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼
+<× 27… »Œ¹¹¼»*¼k³a³i³ e³x³o³u³s³i³a³n³ e³d³w³k³e³n³ a³u³t³w³»Û*¼»‚¼kai exousian edwken autw»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ kai krisin poiein oti uios anÑou esti
+<× 28… mh qaumazete touto oti ercetai wra en h pantes oi en tois mnhmeiois akousontai ths fwnhs autou
+<× 29… kai ekporeusontai oi ta agaqa poihsantes eis anastasin zwhs oi de ta faula praxantes eis anastasin krisews
+<× 30… ou dunamai egw poiein ap emautou ouden kaqws akouw krinw kai h krisis h emh dikaia estin oti ou zhtw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantos me prÑs
+<× 31… ean egw marturw peri emautou h marturia mou ouk estin alhqhs
+<× 32… allos estin o marturwn peri emou kai oida oti alhqhs estin h marturia hn marturei peri emou
+<× 33… umeis apestalkate pros iwannhn kai memarturhke th alhqeia
+<× 34… egw de ou para anÑou thn marturian lambanw alla tauta legw ina umeis swqhte
+<× 35… ekeinos hn o lucnos o kaiomenos kai fainwn umeis de hqelhsate agalliaqhnai pros wran en tw fwti autou
+<× 36… egw de ecw thn marturian meizw tou iwannou ta gar erga a edwke moi o phÑr ina teleiwsw auta auta ta erga a egw poiw marturei peri emou oti o phÑr me apestalke
+<× 37… kai o pemyas me phÑr autos memarturhke peri emou oute fwnhn autou akhkoate pwpote oute eidos autou ewrakate
+<× 38… kai ton logon autou ouk ecete menonta en umin oti on apesteilen ekeinos toutw umeis ou pisteuete
+<× 39… ereunate tas grafas oti umeis dokeite en autais zwhn aiwnion ecein kai ekeinai eisin ai marturousai peri emou
+<× 40… kai ou qelete elqein pros me ina zwhn echte
+<× 41… doxan para anÑwn ou lambanw
+<× 42… all egnwka umas oti thn agaphn tou quÑ ouk ecete en eautois
+<× 43… egw elhluqa en tw onomati tou prÑs mou kai ou lambanete me ean allos elqh en tw onomati tw idiw ekeinon lhyesqe
+<× 44… pws dunasqe umeis pisteusai doxan para anÑwn lambanontes kai thn doxan thn para tou monou quÑ ou zhteite
+<× 45… mh dokeite oti egw kathgorhsw umwn pros ton prÑa estin o kathgorwn umwn mwshs eis on umeis hlpikate
+<× 46… ei gar episteuete mwsei episteuete an emoi peri emou gar ekeinos egrayen
+<× 47… ei de tois ekeinou grammasin ou pisteuete pws tois emois rhmasi pisteusete
+
+<K 6…
+<× 1… meta tauta aphlqen o isÑ peran ths qalasshs ths galilaias ths tiberiados
+<× 2… kai hkolouqei autw oclos polus oti ewrwn autou ta shmeia a epoiei epi twn asqenountwn
+<× 3… anhlqe de eis to oros o isÑ kai ekei ekaqhto meta twn maqhtwn autou
+<× 4… hn de eggus to pasca h eorth twn ioudaiwn
+<× 5… eparas oun o isÑ tous ofqalmous kai qeasamenos oti polus oclos ercetai pros auton legei pros ton filippon poqen agorasomen artous ina fagwsin outoi
+<× 6… touto de elege peirazwn auton autos gar hdei ti hmelle poiein
+<× 7… apekriqh autw filippos diakosiwn dhnariwn artoi ouk arkousin autois ina ekastos autwn bracu ti labh
+<× 8… legei autw eis ek twn maqhtwn autou andreas o adelfos simwnos petrou
+<× 9… esti paidarion en wde o ecei pente artous kriqinous kai duo oyaria alla tauta ti estin eis tosoutous
+<× 10… eipe de o isÑ poihsate tous anÑous anapesein hn de cortos polus en tw topw anepeson oun oi andres ton ariqmon wsei pentakiscilioi
+<× 11… elabe de tous artous o isÑ kai eucaristhsas diedwke tois maqhtais oi de maqhtai tois anakeimenois omoiws kai ek twn oyariwn oson hqelon
+<× 12… ws de eneplhsqhsan legei tois maqhtais autou sunagagete ta perisseusanta twn klasmatwn ina mh ti apolhtai
+<× 13… sunhgagon oun kai egemisan dwdeka kofinous klasmatwn ek twn pente artwn twn kriqinwn a eperisseuse tois bebrwkosin
+<× 14… oi oun anÑoi idontes o epoihse shmeion o isÑ elegon oti outos estin alhqws o profhths o ercomenos eis ton kosmon
+<× 15… isÑ oun gnous oti mellousin ercesqai kai arpazein auton ina poihswsin auton basilea anecwrhse palin eis to oros autos monos
+<× 16… ws de oyia egeneto katebhsan oi maqhtai autou epi thn qalassan
+<× 17… kai embantes eis to ploion hrconto peran ths qalasshs eis kapernaoum kai skotia hdh egegonei kai ouk elhluqei pros autous o isÑ
+<× 18… h te qalassa anemou megalou pneontos dihgeireto
+<× 19… elhlakotes oun ws stadious eikosipente h triakonta qewrousi ton inÑ peripatounta epi ths qalasshs kai eggus tou ploiou ginomenon kai efobhqhsan
+<× 20… o de legei autois egw eimi mh fobeisqe
+<× 21… hqelon oun labein auton eis to ploion kai euqews to ploion egeneto epi ths ghs eis hn uphgon
+<× 22… th epaurion o oclos o esthkws peran ths qalasshs idwn oti ploiarion allo ouk hn ekei ei mh en ekeino eis o enebhsan oi maqhtai autou kai oti ou suneishlqe tois maqhtais autou o isÑ eis to ploiarion alla monoi oi maqhtai autou aphlqon
+<× 23… alla de hlqe ploiaria ek tiberiados eggus tou topou opou efagon ton arton eucaristhsantos tou kuÑ
+<× 24… ote oun eiden o oclos oti isÑ ouk estin ekei oude oi maqhtai autou enebhsan autoi eis ta ploia kai hlqon eis kapernaoum zhtountes ton inÑ
+<× 25… kai eurontes auton peran ths qalasshs eipon autw rabbi pote wde gegonas
+<× 26… apekriqh autois o isÑ kai eipen amhn amhn legw umin zhteite me ouc oti eidete shmeia all oti efagete ek twn artwn kai ecortasqhte
+<× 27… ergazesqe mh thn brwsin thn apollumenhn alla thn brwsin thn menousan eis zwhn aiwnion hn o uios tou anÑou umin dwsei touton gar o phÑr esfragisen o qsÑ
+<× 28… eipon oun pros auton ti poioumen ina ergazwmeqa ta erga tou quÑ
+<× 29… apekriqh isÑ kai eipen autois touto esti to ergon tou quÑ ina pisteushte eis on apesteilen ekeinos
+<× 30… eipon oun autw ti oun poieis su shmeion ina idwmen kai pisteuswmen soi ti ergazh
+<× 31… oi prÑes hmwn to manna efagon en th erhmw kaqws esti gegrammenon arton ek tou ouÑnou edwken autois fagein
+<× 32… eipen oun autois o isÑ amhn amhn legw umin ou mwshs dedwken umin ton arton ek tou ouÑnou all o phÑr mou didwsin umin ton arton ek tou ouÑnou ton alhqinon
+<× 33… o gar artos tou quÑ estin o katabainwn ek tou ouÑnou kai zwhn didous tw kosmw
+<× 34… eipon oun pros auton keÑ pantote dos hmin ton arton touton
+<× 35… eipe de autois o isÑ egw eimi o artos ths zwhs o ercomenos pros me ou mh peinash kai o pisteuwn eis eme ou mh diyhsh pwpote
+<× 36… all eipon umin oti kai ewrakate me kai ou pisteuete
+<× 37… pan o didwsi moi o phÑr pros eme hxei kai ton ercomenon pros me ou mh ekballw exw
+<× 38… oti katabebhka ek tou ouÑnou ouc ina poiw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantos me
+<× 39… touto de esti to qelhma tou pemyantos me prÑs ina pan o dedwke moi mh apolesw ex autou alla anasthsw auto en th escath hmera
+<× 40… touto de esti to qelhma tou pemyantos me ina pas o qewrwn ton uion kai pisteuwn eis auton ech zwhn aiwnion kai anasthsw auton egw th escath hmera
+<× 41… egogguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egw eimi o artos o katabas ek tou ouÑnou
+<× 42… kai elegon ouc outos estin isÑ o uios iwshf ou hmeis oidamen ton prÑa kai thn mrÑa pws oun legei outos oti ek tou ouÑnou katabebhka
+<× 43… apekriqh oun o isÑ kai eipen autois mh gogguzete met allhlwn
+<× 44… oudeis dunatai elqein pros me ean mh o phÑr o pemyas me elkush auton kai egw anasthsw auton en th escath hmera
+<× 45… esti gegrammenon en tois profhtais kai esontai pantes didaktoi quÑ pas oun o akouwn para tou prÑs kai maqwn ercetai pros me
+<× 46… ouc oti ton prÑa tis ewraken ei mh o wn para tou quÑ outos ewrake ton prÑa
+<× 47… amhn amhn legw umin o pisteuwn eis eme ecei zwhn aiwnion
+<× 48… egw eimi o artos ths zwhs
+<× 49… oi prÑes umwn efagon to manna en th erhmw kai apeqanon
+<× 50… outos estin o artos o ek tou ouÑnou katabainwn ina tis ex autou fagh kai mh apoqanh
+<× 51… egw eimi o artos o zwn o ek tou ouÑnou katabas ean tis fagh ek toutou tou artou zhsetai eis ton aiwna kai o artos de on egw dwsw h sarx mou estin hn egw dwsw uper ths tou kosmou zwhs
+<× 52… emaconto oun pros allhlous oi ioudaioi legontes pws dunatai outos hmin dounai thn sarka fagein
+<× 53… eipen oun autois o isÑ amhn amhn legw umin ean mh faghte thn sarka tou uiou tou anÑou kai pihte autou to aima ouk ecete zwhn en eautois
+<× 54… o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima ecei zwhn aiwnion kai egw anasthsw auton th escath hmera
+<× 55… h gar sarx mou alhqws esti brwsis kai to aima mou alhqws esti posis
+<× 56… o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima en emoi menei kagw en autw
+<× 57… kaqws apesteile me o zwn phÑr kagw zw dia ton prÑa kai o trwgwn me kakeinos zhsetai di eme
+<× 58… outos estin o artos o ek tou ouÑnou katabas ou kaqws efagon oi prÑes umwn to manna kai apeqanon o trwgwn mou touton ton arton zhsetai eis ton aiwna
+<× 59… tauta eipen en sunagwgh didaskwn en kapernaoum
+<× 60… polloi oun akousantes ek twn maqhtwn autou eipon sklhros estin outos o logos tis dunatai autou akouein
+<× 61… eidws de o isÑ en eautw oti gogguzousi peri toutou oi maqhtai autou eipen autois touto umas skandalizei
+<× 62… ean oun qewrhte ton uion tou anÑou anabainonta opou hn to proteron
+<× 63… to pnÑa esti to zwopoioun h sarx ouk wfelei ouden ta rhmata a egw lalw umin pnÑa esti kai zwh estin
+<× 64… all eisin ex umwn tines oi ou pisteuousin hdei gar ex archs o isÑ tines eisin oi mh pisteuontes kai tis estin o paradwswn auton
+<× 65… kai elege dia touto eirhka umin oti oudeis dunatai elqein pros me ean mh h dedomenon autw ek tou prÑs mou
+<× 66… ek toutou polloi aphlqon twn maqhtwn autou eis ta opisw kai ouketi met autou periepatoun
+<× 67… eipen oun o isÑ tois dwdeka mh kai umeis qelete upagein
+<× 68… apekriqh oun autw simwn petros keÑ pros tina apeleusomeqa rhmata zwhs aiwniou eceis
+<× 69… kai hmeis pepisteukamen kai egnwkamen oti su ei o csÑ o uios tou quÑ tou zwntos
+<× 70… apekriqh autois ouk egw umas tous dwdeka exelexamhn kai ex umwn eis diabolos estin
+<× 71… elege de ton ioudan simwnos iskariwthn outos gar emellen auton paradidonai eis wn ek twn dwdeka
+
+<K 7…
+<× 1… kai periepatei o isÑ meta tauta en th galilaia ou gar hqelen en th ioudaia peripatein oti ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai
+<× 2… hn de eggus h eorth twn ioudaiwn h skhnophgia
+<× 3… eipon oun pros auton oi adelfoi autou metabhqi enteuqen kai upage eis thn ioudaian ina kai oi maqhtai sou qewrhswsi ta erga a poieis
+<× 4… oudeis gar en kruptw ti poiei kai zhtei autos en parrhsia einai ei tauta poieis fanerwson seauton tw kosmw
+<× 5… oude gar oi adelfoi autou episteuon eis auton
+<× 6… legei oun autois o isÑ o kairos o emos oupw parestin o de kairos o umeteros pantote estin etoimos
+<× 7… ou dunatai o kosmos misein umas eme de misei oti egw marturw peri autou oti ta erga autou ponhra estin
+<× 8… umeis anabhte eis thn eorthn tauthn egw oupw anabainw eis thn eorthn tauthn oti o kairos o emos oupw peplhrwtai
+<× 9… tauta de eipwn autois emeinen en th galilaia
+<× 10… ws de anebhsan oi adelfoi autou tote kai autos anebh eis thn eorthn ou fanerws all ws en kruptw
+<× 11… oi oun ioudaioi ezhtoun auton en th eorth kai elegon pou estin ekeinos
+<× 12… kai goggusmos polus peri autou hn en tois oclois oi men elegon oti agaqos estin alloi elegon ou alla plana ton oclon
+<× 13… oudeis mentoi parrhsia elalei peri autou dia ton fobon twn ioudaiwn
+<× 14… hdh de ths eorths mesoushs anebh o isÑ eis to ieron kai edidaske
+<× 15… kai eqaumazon oi ioudaioi legontes pws outos grammata oide mh memaqhkws
+<× 16… apekriqh oun autois o isÑ kai eipen h emh didach ouk estin emh alla tou pemyantos me
+<× 17… ean tis qelh to qelhma autou poiein gnwsetai peri ths didachs poteron ek tou quÑ estin h egw ap emautou lalw
+<× 18… o af eautou lalwn thn doxan thn idian zhtei o de zhtwn thn doxan tou pemyantos auton outos alhqhs esti kai adikia en autw ouk estin
+<× 19… ou mwshs dedwken umin ton nomon kai oudeis ex umwn poiei ton nomon ti me zhteite apokteinai
+<× 20… apekriqh o oclos kai eipe daimonion eceis tis se zhtei apokteinai
+<× 21… apekriqh isÑ kai eipen autois en ergon epoihsa kai pantes qaumazete
+<× 22… dia touto mwshs dedwken umin thn peritomhn ouc oti ek tou mwsews estin all ek twn prÑwn kai en sabbatw peritemnete anÑon
+<× 23… ei peritomhn lambanei anÑos en sabbatw ina mh luqh o nomos mwsews emoi colate oti olon anÑon ugih epoihsa en sabbatw
+<× 24… mh krinete kat oyin alla thn dikaian krisin krinate
+<× 25… elegon oun tines ek twn ierosolumitwn ouc outos estin on zhtousin apokteinai
+<× 26… kai ide parrhsia lalei kai ouden autw legousi mhpote alhqws egnwsan oi arcontes oti outos estin alhqws o csÑ
+<× 27… alla touton oidamen poqen estin o de csÑ otan erchtai oudeis ginwskei poqen estin
+<× 28… ekraxen oun en tw ierw didaskwn o isÑ kai legwn kame oidate kai oidate poqen eimi kai ap emautou ouk elhluqa all estin alhqinos o pemyas me on umeis ouk oidate
+<× 29… egw oida auton oti par autou eimi kakeinos me apesteilen
+<× 30… ezhtoun oun auton piasai kai oudeis epebalen ep auton thn ceira oti oupw elhluqei h wra autou
+<× 31… polloi de ek tou oclou episteusan eis auton kai elegon oti o csÑ otan elqh mhti pleiona shmeia poihsei wn outos epoihsen
+<× 32… &ÂŒ-«¨Œ§¬¨«; ¿Äo¬¨ Âéö«§  úo¨o¬©ú´ «¨Œ§«¶ éö ÃÃ.32-35¯
+<× 33… &ÂŒ-«¨Œ§¬¨«; ¿Äo¬¨ Âéö«§  úo¨o¬©ú´ «¨Œ§«¶ éö ÃÃ.32-35¯
+<× 34… &ÂŒ-«¨Œ§¬¨«; ¿Äo¬¨ Âéö«§  úo¨o¬©ú´ «¨Œ§«¶ éö ÃÃ.32-35¯
+<× 35… &ÂŒ-«¨Œ§¬¨«; ¿Äo¬¨ Âéö«§  úo¨o¬©ú´ «¨Œ§«¶ éö ÃÃ.32-35¯ »Á¼iou»ÛÁ¼daioi pros eautous pou outos mellei poreuesqai oti hmeis ouc eurhsomen auton mh eis thn diasporan twn ellhnwn mellei poreuesqai kai didaskein tous ellhnas
+<× 36… tis estin outos o logos on eipe zhthsete me kai ouc eurhsete kai opou eimi egw umeis ou dunasqe elqein
+<× 37… en de th escath hmera th megalh ths eorths eisthkei o isÑ kai ekraxe legwn ean tis diya ercesqw pros me kai pinetw
+<× 38… o pisteuwn eis eme kaqws eipen h grafh potamoi ek ths koilias autou reusousin udatos zwntos
+<× 39… touto de eipe peri tou pnÑs o hmellon lambanein oi pisteuontes eis auton oupw gar hn pnÑa agion oti isÑ oudepw edoxasqh
+<× 40… polloi oun ek tou oclou akousantes ton logon elegon outos estin alhqws o profhths
+<× 41… alloi elegon outos estin o csÑ alloi elegon mh gar ek ths galilaias o csÑ ercetai
+<× 42… ouci h grafh eipen oti ek tou spermatos daÑd kai apo bhqleem ths kwmhs opou hn daÑd o csÑ ercetai
+<× 43… scisma oun en tw oclw egeneto di auton
+<× 44… tines de hqelon ex autwn piasai auton all oudeis epebalen ep auton tas ceiras
+<× 45… hlqon oun oi uphretai pros tous arciereis kai farisaious kai eipon autois ekeinoi diati ouk hgagete auton
+<× 46… apekriqhsan oi uphretai oudepote outws elalhsen anÑos ws outos o anÑos
+<× 47… apekriqhsan oun autois oi farisaioi mh kai umeis peplanhsqe
+<× 48… mh tis ek twn arcontwn episteusen eis auton h ek twn farisaiwn
+<× 49… all o oclos outos o mh ginwskwn ton nomon epikataratoi eisi
+<× 50… legei nikodhmos pros autous o elqwn nuktos pros auton eis wn ex autwn
+<× 51… mh o nomos hmwn krinei ton anÑon ean mh akoush par autou proteron kai gnw ti poiei
+<× 52… apekriqhsan kai eipon autw mh kai su ek ths galilaias ei ereunhson kai ide oti profhths ek ths galilaias ouk eghgertai
+<× 53… &oº; ¿7.53-6.11 oº«Â齫¶ Œ§ ¶o¬º Ä¬Â¯ kai aphlqen ekastos eis ton oikon autou
+
+<K 8…
+<× 1… &oº; isÑ de eporeuqh eis to oros twn elaiwn
+<× 2… &oº; orqrou de palin paregeneto eis to ieron kai pas o laos hrceto pros auton kai kaqisas edidasken autous
+<× 3… &oº; agousi de oi grammateis kai oi farisaioi pros auton gunaika epi moiceia kateilhmmenhn kai sthsantes authn en mesw
+<× 4… &oº; legousin autw didaskale tauthn euromen epautofwrw moiceuomenhn
+<× 5… &oº; en de tw nomw hmwn mwshs eneteilato tas toiautas liqoboleisqai su oun ti legeis
+<× 6… &oº; touto de elegon peirazontes auton ina ecwsi kathgorian kat autou o de isÑ katw kuyas tw daktulw egrafen eis thn ghn mh prospoioumenos 
+<× 7… &oº; ws de epemenon erwtwntes auton anakuyas eipe pros autous o anamarthtos umwn prwtos ton liqon ep auth baletw
+<× 8… &oº; kai palin katw kuyas egrafen eis thn ghn
+<× 9… &oº; oi de akousantes kai upo ths suneidhsews elegcomenoi exhrconto eis kaqeis arxamenoi apo twn presbuterwn ews twn escatwn kai kateleifqh monos o isÑ kai h gunh en mesw ousa 
+<× 10… &oº; anakuyas de o isÑ kai mhdena qeasamenos plhn ths gunaikos eipen auth pou eisin ekeinoi oi kathgoroi sou oudeis se katekrinen
+<× 11… &oº; h de eipen oudeis keÑ eipe de auth o isÑ oude egw se katakrinw poreuou kai apo tou nun mhketi amartane
+<× 12… palin oun autois o isÑ elalhse legwn egw eimi to fws tou kosmou o akolouqwn emoi ou mh peripathsh en th skotia all exei to fws ths zwhs
+<× 13… eipon oun autw oi farisaioi su peri seautou martureis h marturia sou ouk estin alhqhs
+<× 14… apekriqh isÑ kai eipen autois kan egw marturw peri emautou alhqhs estin h marturia mou oti oida poqen hlqon kai pou upagw umeis de ouk oidate poqen ercomai h pou upagw
+<× 15… umeis kata thn sarka krinete egw ou krinw oudena
+<× 16… kai ean krinw de egw h krisis h emh alhqhs estin oti monos ouk eimi all egw kai o pemyas me phÑr
+<× 17… kai en tw nomw de tw umeterw gegraptai oti duo anÑwn h marturia alhqhs estin
+<× 18… egw eimi o marturwn peri emautou kai marturei peri emou o pemyas me phÑr
+<× 19… elegon oun autw pou estin o phÑr sou apekriqh isÑ oute eme oidate oute ton prÑa mou ei eme hdeite kai ton prÑa mou hdeite an
+<× 20… tauta ta rhmata elalhsen o isÑ en tw gazofulakiw didaskwn en tw ierw kai oudeis epiasen auton oti oupw elhluqei h wra autou
+<× 21… eipen oun palin autois o isÑ egw upagw kai zhthsete me kai en th amartia umwn apoqaneisqe opou egw upagw umeis ou dunasqe elqein
+<× 22… elegon oun oi ioudaioi mhti apoktenei eauton oti legei opou egw upagw umeis ou dunasqe elqein
+<× 23… kai eipen autois umeis ek twn katw este egw ek twn anw eimi umeis ek tou kosmou toutou este egw ouk eimi ek tou kosmou toutou
+<× 24… eipon oun umin oti apoqaneisqe en tais amartiais umwn ean gar mh pisteushte oti egw eimi apoqaneisqe en tais amartiais umwn
+<× 25… elegon oun autw su tis ei kai eipen autois o isÑ thn archn o ti kai lalw umin
+<× 26… polla ecw peri umwn lalein kai krinein all o pemyas me alhqhs esti kagw a hkousa par autou tauta legw eis ton kosmon
+<× 27… ouk egnwsan oti ton prÑa autois elegen
+<× 28… eipen oun autois o isÑ otan uywshte ton uion tou anÑou tote gnwsesqe oti egw eimi kai ap emautou poiw ouden alla kaqws edidaxe me o phÑr mou tauta lalw
+<× 29… kai o pemyas me met emou estin ouk afhke me monon o phÑr oti egw ta aresta autw poiw pantote
+<× 30… tauta autou lalountos polloi episteusan eis auton
+<× 31… elegen oun o isÑ pros tous pepisteukotas autw ioudaious ean umeis meinhte en tw logw tw emw alhqws maqhtai mou este
+<× 32… kai gnwsesqe thn alhqeian kai h alhqeia eleuqerwsei umas
+<× 33… apekriqhsan kai eipon autw sperma abraam esmen kai oudeni dedouleukamen pwpote pws su legeis oti eleuqeroi genhsesqe
+<× 34… apekriqh autois o isÑ amhn amhn legw umin oti pas o poiwn thn amartian doulos esti ths amartias
+<× 35… o de doulos ou menei en th oikia eis ton aiwna o uios menei eis ton aiwna
+<× 36… ean oun o uios umas eleuqerwsh ontws eleuqeroi esesqe
+<× 37… oida oti sperma abraam este alla zhteite me apokteinai oti o logos o emos ou cwrei en umin
+<× 38… egw o ewraka para tw prÑi mou lalw kai umeis oun o ewrakate para tw prÑi umwn poieite
+<× 39… apekriqhsan kai eipon autw o phÑr hmwn abraam esti legei autois o isÑ ei tekna tou abraam hte ta erga tou abraam epoieite 
+<× 40… nun de zhteite me apokteinai anÑon os thn alhqeian umin lelalhka hn hkousa para tou quÑ touto abraam ouk epoihsen
+<× 41… umeis poieite ta erga tou prÑs umwn eipon oun autw hmeis ek porneias ou gegennhmeqa ena prÑa ecomen ton qnÑ
+<× 42… eipen oun autois o isÑ ei o qsÑ phÑr umwn hn hgapate an eme egw gar ek tou quÑ exhlqon kai hkw oude gar ap emautou elhluqa all ekeinos me apesteile
+<× 43… diati thn lalian thn emhn ou ginwskete oti ou dunasqe akouein ton logon ton emon
+<× 44… umeis ek tou prÑs tou diabolou este kai tas epiqumias tou prÑs umwn qelete poiein ekeinos anqrwpoktonos hn ap archs kai en th alhqeia ouc esthken oti ouk estin alhqeia en autw otan lalh to yeudos ek twn idiwn lalei oti yeusths esti kai o phÑr autou
+<× 45… egw de oti thn alhqeian legw ou pisteuete moi
+<× 46… tis ex umwn elegcei me peri amartias ei de alhqeian legw diati umeis ou pisteuete moi
+<× 47… o wn ek tou quÑ ta rhmata tou quÑ akouei dia touto umeis ouk akouete oti ek tou quÑ ouk este
+<× 48… apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ou kalws legomen hmeis oti samareiths ei su kai daimonion eceis
+<× 49… apekriqh isÑ egw daimonion ouk ecw alla timw ton prÑa mou kai umeis atimazete me
+<× 50… egw de ou zhtw thn doxan mou estin o zhtwn kai krinwn
+<× 51… amhn amhn legw umin ean tis ton logon ton emon thrhsh qanaton ou mh qewrhsh eis ton aiwna
+<× 52… eipon oun autw oi ioudaioi nun egnwkamen oti daimonion eceis abraam apeqane kai oi profhtai kai su legeis ean tis ton logon mou thrhsh ou mh geushtai qanatou eis ton aiwna
+<× 53… mh su meizwn ei tou prÑs hmwn abraam ostis apeqane kai oi profhtai apeqanon tina seauton su poieis
+<× 54… apekriqh isÑ ean egw doxazw emauton h doxa mou ouden estin estin o phÑr mou o doxazwn me on umeis legete oti qsÑ hmwn esti
+<× 55… kai ouk egnwkate auton egw de oida auton kai ean eipw oti ouk oida auton esomai omoios umwn yeusths all oida auton kai ton logon autou thrw
+<× 56… abraam o phÑr umwn hgalliasato ina idh thn hmeran thn emhn kai eide kai ecarh
+<× 57… eipon oun oi ioudaioi pros auton penthkonta eth oupw eceis kai abraam ewrakas
+<× 58… eipen autois o isÑ amhn amhn legw umin prin abraam genesqai egw eimi
+<× 59… hran oun liqous ina balwsin ep auton isÑ de ekrubh kai exhlqen ek tou ierou dielqwn dia mesou autwn kai parhgen outws
+
+<K 9…
+<× 1… kai paragwn eiden anÑon tuflon ek geneths
+<× 2… kai hrwthsan auton oi maqhtai autou legontes rabbi tis hmarten outos h oi goneis autou ina tuflos gennhqh
+<× 3… apekriqh isÑ oute outos hmarten oute oi goneis autou all ina fanerwqh ta erga tou quÑ en autw
+<× 4… eme dei ergazesqai ta erga tou pemyantos me ews hmera estin ercetai nux ote oudeis dunatai ergazesqai
+<× 5… otan en tw kosmw w fws eimi tou kosmou
+<× 6… tauta eipwn eptuse camai kai epoihse phlon ek tou ptusmatos kai epecrise ton phlon epi tous ofqalmous tou tuflou
+<× 7… kai eipen autw upage niyai eis thn kolumbhqran tou silwam o ermhneuetai apestalmenos aphlqen oun kai eniyato kai hlqe blepwn
+<× 8… oi oun geitones kai oi qewrountes auton to proteron oti tuflos hn elegon ouc outos estin o kaqhmenos kai prosaitwn
+<× 9… alloi elegon oti outos estin alloi de oti omoios autw estin ekeinos elegen oti egw eimi
+<× 10… elegon oun autw pws anewcqhsan sou oi ofqalmoi
+<× 11… apekriqh ekeinos kai eipen anÑos legomenos isÑ phlon epoihse kai epecrise mou tous ofqalmous kai eipe moi upage eis thn kolumbhqran tou silwam kai niyai apelqwn de kai niyamenos anebleya
+<× 12… eipon oun autw pou estin ekeinos legei ouk oida
+<× 13… agousin auton pros tous farisaious ton pote tuflon
+<× 14… hn de sabbaton ote ton phlon epoihsen o isÑ kai anewxen autou tous ofqalmous
+<× 15… palin oun hrwtwn auton kai oi farisaioi pws anebleyen o de eipen autois phlon epeqhke mou epi tous ofqalmous kai eniyamhn kai blepw
+<× 16… elegon oun ek twn farisaiwn tines outos o anÑos ouk esti para tou quÑ oti to sabbaton ou threi alloi elegon pws dunatai anÑos amartwlos toiauta shmeia poiein kai scisma hn en autois
+<× 17… legousin oun tw tuflw palin su ti legeis peri autou oti hnoixe sou tous ofqalmous o de eipen oti profhths estin
+<× 18… ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti tuflos hn kai anebleyen ews otou efwnhsan tous goneis autou tou anableyantos
+<× 19… kai hrwthsan autous legontes outos estin o uios umwn on umeis legete oti tuflos egennhqh pws oun arti blepei
+<× 20… apekriqhsan de autois oi goneis autou kai eipon oidamen oti outos estin o uios hmwn kai oti tuflos egennhqh
+<× 21… pws de nun blepei ouk oidamen h tis hnoixen autou tous ofqalmous hmeis ouk oidamen autos hlikian ecei auton erwthsate autos peri eautou lalhsei
+<× 22… tauta eipon oi goneis autou oti efobounto tous ioudaious hdh gar suneteqeinto oi ioudaioi ina ean tis auton omologhsh cnÑ aposunagwgos genhtai
+<× 23… dia touto oi goneis autou eipon oti hlikian ecei auton erwthsate
+<× 24… efwnhsan oun ek deuterou ton anÑon os hn tuflos kai eipon autw dos doxan tw qwÑ hmeis oidamen oti o anÑos outos amartwlos estin
+<× 25… apekriqh oun ekeinos kai eipen ei amartwlos estin ouk oida en oida oti tuflos wn arti blepw
+<× 26… eipon de autw palin ti epoihse soi pws anewxe sou tous ofqalmous
+<× 27… apekriqh autois eipon umin hdh kai ouk hkousate ti palin qelete akouein mh kai umeis qelete autou maqhtai genesqai
+<× 28… eloidorhsan auton kai eipon su ei maqhths ekeinou hmeis de tou mwsews esmen maqhtai
+<× 29… hmeis oidamen oti mwsei lelalhken o qsÑ touton de ouk oidamen poqen estin
+<× 30… apekriqh o anÑos kai eipen autois en gar toutw qaumaston estin oti umeis ouk oidate poqen esti kai anewxe mou tous ofqalmous
+<× 31… oidamen de oti amartwlwn o qsÑ ouk akouei all ean tis qeosebhs h kai to qelhma autou poih toutou akouei
+<× 32… ek tou aiwnos ouk hkousqh oti hnoixe tis ofqalmous tuflou gegennhmenou
+<× 33… ei mh hn outos para quÑ ouk hdunato poiein ouden
+<× 34… apekriqhsan kai eipon autw en amartiais su egennhqhs olws kai su didaskeis hmas kai exebalon auton exw
+<× 35… hkousen o isÑ oti exebalon auton exw kai eurwn auton eipen autw su pisteueis eis ton uion tou quÑ
+<× 36… apekriqh ekeinos kai eipe kai tis esti keÑ ina pisteusw eis auton
+<× 37… eipe de autw o isÑ kai ewrakas auton kai o lalwn meta sou ekeinos esti
+<× 38… o de efh pisteuw keÑ kai prosekunhsen autw
+<× 39… kai eipen o isÑ eis krima egw eis ton kosmon touton hlqon ina oi mh blepontes blepwsi kai oi blepontes tufloi genwntai
+<× 40… kai hkousan ek twn farisaiwn tauta oi ontes met autou kai eipon autw mh kai hmeis tufloi esmen
+<× 41… eipen autois o isÑ ei tufloi hte ouk an eicete amartian nun de legete oti blepomen h oun amartia umwn menei
+
+<K 10…
+<× 1… amhn amhn legw umin o mh eisercomenos dia ths quras eis thn aulhn twn probatwn alla anabainwn allacoqen ekeinos klepths esti kai lhsths
+<× 2… o de eisercomenos dia ths quras poimhn esti twn probatwn
+<× 3… toutw o qurwros anoigei kai ta probata ths fwnhs autou akouei kai ta idia probata kalei kat onoma kai exagei auta
+<× 4… kai otan ta idia probata ekballh emprosqen autwn poreuetai kai ta probata autw akolouqei oti oidasi thn fwnhn autou
+<× 5… allotriw de ou mh akolouqhswsin alla feuxontai ap autou oti ouk oidasi twn allotriwn thn fwnhn
+<× 6… tauthn thn paroimian eipen autois o isÑ ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a elalei autois
+<× 7… eipen oun palin autois o isÑ amhn amhn legw umin oti egw eimi h qura twn probatwn
+<× 8… pantes osoi hlqon pro emou kleptai eisi kai lhstai all ouk hkousan autwn ta probata
+<× 9… egw eimi h qura di emou ean tis eiselqh swqhsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomhn eurhsei
+<× 10… o klepths ouk ercetai ei mh ina kleyh kai qush kai apolesh egw hlqon ina zwhn ecwsi kai perisson ecwsin
+<× 11… egw eimi o poimhn o kalos o poimhn o kalos thn yuchn autou tiqhsin uper twn probatwn
+<× 12… o misqwtos de kai ouk wn poimhn ou ouk eisi ta probata idia qewrei ton lukon ercomenon kai afihsi ta probata kai feugei kai o lukos arpazei auta kai skorpizei ta probata
+<× 13… o de misqwtos feugei oti misqwtos esti kai ou melei autw peri twn probatwn
+<× 14… egw eimi o poimhn o kalos kai ginwskw ta ema kai ginwskomai upo twn emwn
+<× 15… kaqws ginwskei me o phÑr kagw ginwskw ton prÑa kai thn yuchn mou tiqhmi uper twn probatwn
+<× 16… kai alla probata ecw a ouk estin ek ths aulhs tauths kakeina me dei agagein kai ths fwnhs mou akousousi kai genhsetai mia poimnh eis poimhn
+<× 17… dia touto o phÑr me agapa oti egw tiqhmi thn yuchn mou ina palin labw authn
+<× 18… oudeis airei authn ap emou all egw tiqhmi authn ap emautou exousian ecw qeinai authn kai exousian ecw palin labein authn tauthn thn entolhn elabon para tou prÑs mou
+<× 19… scisma oun palin egeneto en tois ioudaiois dia tous logous toutous
+<× 20… elegon de polloi ex autwn daimonion ecei kai mainetai ti autou akouete
+<× 21… alloi elegon tauta ta rhmata ouk esti daimonizomenou mh daimonion dunatai tuflwn ofqalmous anoigein
+<× 22… egeneto de ta egkainia en ierosolumois kai ceimwn hn
+<× 23… kai periepatei o isÑ en tw ierw en th stoa solomwnos
+<× 24… ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ews pote thn yuchn hmwn aireis ei su ei o csÑ eipe hmin parrhsia
+<× 25… apekriqh autois o isÑ eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou prÑs mou tauta marturei peri emou
+<× 26… all umeis ou pisteuete ou gar este ek twn probatwn twn emwn kaqws eipon umin
+<× 27… ta probata ta ema ths fwnhs mou akouei kagw ginwskw auta kai akolouqousi moi
+<× 28… kagw zwhn aiwnion didwmi autois kai ou mh apolwntai eis ton aiwna kai ouc arpasei tis auta ek ths ceiros mou
+<× 29… o phÑr mou os dedwke moi meizwn pantwn esti kai oudeis dunatai arpazein ek ths ceiros tou prÑs mou
+<× 30… egw kai o phÑr en esmen
+<× 31… ebastasan oun palin liqous oi ioudaioi ina liqaswsin auton
+<× 32… apekriqh autois o isÑ polla kala erga edeixa umin ek tou prÑs mou dia poion autwn ergon liqazete me
+<× 33… apekriqhsan autw oi ioudaioi legontes peri kalou ergou ou liqazomen se alla peri blasfhmias kai oti su anÑos wn poieis seauton qnÑ
+<× 34… apekriqh autois o isÑ ouk esti gegrammenon en tw nomw umwn egw eipa qeoi este
+<× 35… ei ekeinous eipe qeous pros ous o logos tou quÑ egeneto kai ou dunatai luqhnai h grafh
+<× 36… on o phÑr hgiase kai apesteilen eis ton kosmon umeis legete oti blasfhmeis oti eipon uios tou quÑ eimi
+<× 37… ei ou poiw ta erga tou prÑs mou mh pisteuete moi
+<× 38… ei de poiw kan emoi mh pisteuhte tois ergois pisteusate ina gnwte kai pisteushte oti en emoi o phÑr kagw en autw
+<× 39… ezhtoun oun palin piasai auton kai exhlqen ek ths ceiros autwn
+<× 40… kai aphlqe palin peran tou iordanou eis ton topon opou hn iwannhs to prwton baptizwn kai emeinen ekei
+<× 41… kai polloi hlqon pros auton kai elegon oti iwannhs men shmeion epoihsen ouden panta de osa eipen iwannhs peri toutou alhqh hn
+<× 42… kai episteusan polloi ekei eis auton
+
+
+<K 11…
+<× 1… hn de tis asqenwn lazaros apo bhqanias ek ths kwmhs marias kai marqas ths adelfhs auths
+<× 2… hn de maria h aleiyasa ton knÑ murw kai ekmaxasa tous podas autou tais qrixin eauths hs o adelfos lazaros hsqenei
+<× 3… apesteilan oun ai adelfai pros auton legousai keÑ ide on fileis asqenei
+<× 4… akousas de o isÑ eipen auth h asqeneia ouk esti pros qanaton all uper ths doxhs tou quÑ ina doxasqh o uios tou quÑ di auths
+<× 5… hgapa de o isÑ thn marqan kai thn adelfhn auths kai ton lazaron
+<× 6… ws oun hkousen oti asqenei tote men emeinen en w hn topw duo hmeras
+<× 7… epeita meta touto legei tois maqhtais agwmen eis thn ioudaian palin
+<× 8… legousin autw oi maqhtai rabbi nun ezhtoun se liqasai oi ioudaioi kai palin upageis ekei
+<× 9… apekriqh isÑ ouci dwdeka wrai eisi ths hmeras ean tis peripath en th hmera ou proskoptei oti to fws tou kosmou toutou blepei
+<× 10… ean de tis peripath en th nukti proskoptei oti to fws ouk estin en autw
+<× 11… tauta eipe kai meta touto legei autois lazaros o filos hmwn kekoimhtai alla poreuomai ina exupnisw auton
+<× 12… eipon oun oi maqhtai autou keÑ ei kekoimhtai swqhsetai
+<× 13… eirhkei de o isÑ peri tou qanatou autou ekeinoi de edoxan oti peri ths koimhsews tou upnou legei
+<× 14… tote oun eipen autois o isÑ parrhsia lazaros apeqane
+<× 15… kai cairw di umas ina pisteushte oti ouk hmhn ekei alla agwmen pros auton
+<× 16… eipen oun qwmas o legomenos didumos tois summaqhtais agwmen kai hmeis ina apoqanwmen met autou
+<× 17… elqwn oun o isÑ euren auton tessaras hmeras hdh econta en tw mnhmeiw
+<× 18… hn de h bhqania eggus twn ierosolumwn ws apo stadiwn dekapente
+<× 19… kai polloi ek twn ioudaiwn elhluqeisan pros tas peri marqan kai marian ina paramuqhswntai autas peri tou adelfou autwn
+<× 20… h oun marqa ws hkousen oti isÑ ercetai uphnthsen autw maria de en tw oikw ekaqezeto
+<× 21… eipen oun marqa pros ton inÑ keÑ ei hs wde o adelfos mou ouk an eteqnhkei
+<× 22… alla kai nun oida oti osa an aithsh ton qnÑ dwsei soi o qsÑ
+<× 23… legei auth o isÑ anasthsetai o adelfos sou
+<× 24… legei autw marqa oida oti anasthsetai en th anastasei en th escath hmera
+<× 25… eipen auth o isÑ egw eimi h anastasis kai h zwh o pisteuwn eis eme kan apoqanh zhsetai
+<× 26… kai pas o zwn kai pisteuwn eis eme ou mh apoqanh eis ton aiwna pisteueis touto
+<× 27… legei autw nai keÑ egw pepisteuka oti su ei o csÑ o uios tou quÑ o eis ton kosmon ercomenos
+<× 28… kai tauta eipousa aphlqe kai efwnhse marian thn adelfhn auths laqra eipousa o didaskalos paresti kai fwnei se
+<× 29… ekeinh ws hkousen egeiretai tacu kai ercetai pros auton
+<× 30… oupw de elhluqei o isÑ eis thn kwmhn all hn en tw topw opou uphnthsen autw h marqa
+<× 31… oi oun ioudaioi oi ontes met auths en th oikia kai paramuqoumenoi authn idontes thn marian oti tacews anesth kai exhlqen hkolouqhsan auth legontes oti upagei eis to mnhmeion ina klaush ekei
+<× 32… h oun maria ws hlqen opou hn o isÑ idousa auton epesen autou eis tous podas legousa autw keÑ ei hs wde ouk an apeqane mou o adelfos
+<× 33… isÑ oun ws eiden authn klaiousan kai tous sunelqontas auth ioudaious klaiontas enebrimhsato tw pnÑi kai etaraxen eauton
+<× 34… kai eipe pou teqeikate auton legousin autw keÑ ercou kai ide
+<× 35… edakrusen o isÑ
+<× 36… elegon oun oi ioudaioi ide pws efilei auton
+<× 37… tines de ex autwn eipon ouk hdunato outos o anoixas tous ofqalmous tou tuflou poihsai ina kai outos mh apoqanh
+<× 38… isÑ oun palin embrimwmenos en eautw ercetai eis to mnhmeion hn de sphlaion kai liqos epekeito ep autw
+<× 39… legei o isÑ arate ton liqon legei autw h adelfh tou teqnhkotos marqa keÑ hdh ozei tetartaios gar esti
+<× 40… legei auth o isÑ ouk eipon soi oti ean pisteushs oyei thn doxan tou quÑ
+<× 41… hran oun ton liqon ou hn o teqnhkws keimenos o de isÑ hre tous ofqalmous anw kai eipe peÑr eucaristw soi oti hkousas mou
+<× 42… egw de hdein oti pantote mou akoueis alla dia ton oclon ton periestwta eipon ina pisteuswsin oti su me apesteilas
+<× 43… kai tauta eipwn fwnh megalh ekraugase lazare deuro exw
+<× 44… kai exhlqen o teqnhkws dedemenos tous podas kai tas ceiras keiriais kai h oyis autou soudariw periededeto legei autois o isÑ lusate auton kai afete upagein
+<× 45… polloi oun ek twn ioudaiwn oi elqontes pros thn marian kai qeasamenoi a epoihsen o isÑ episteusan eis auton
+<× 46… tines de ex autwn aphlqon pros tous farisaious kai eipon autois osa epoihsen o isÑ
+<× 47… sunhgagon oun oi arciereis kai oi farisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outos o anÑos polla shmeia poiei
+<× 48… ean afwmen auton outws pantes pisteusousin eis auton kai eleusontai oi rwmaioi kai arousin hmwn kai ton topon kai to eqnos
+<× 49… eis de tis ex autwn kaiafas arciereus wn tou eniautou ekeinou eipen autois umeis ouk oidate ouden
+<× 50… oude dialogizesqe oti sumferei hmin ina eis anÑos apoqanh uper tou laou kai mh olon to eqnos apolhtai
+<× 51… touto de af eautou ouk eipen alla arciereus wn tou eniautou ekeinou proefhteusen oti emellen o isÑ apoqnhskein uper tou eqnous
+<× 52… kai ouc uper tou eqnous monon all ina kai ta tekna tou quÑ ta dieskorpismena sunagagh eis en
+<× 53… ap ekeinhs oun ths hmeras sunebouleusanto ina apokteinwsin auton
+<× 54… isÑ oun ouk eti parrhsia periepatei en tois ioudaiois alla aphlqen ekeiqen eis thn cwran eggus ths erhmou eis efraim legomenhn polin kakei dietribe meta twn maqhtwn autou
+<× 55… hn de eggus to pasca twn ioudaiwn kai anebhsan polloi eis ierosoluma ek ths cwras pro tou pasca ina agniswsin eautous
+<× 56… ezhtoun oun ton inÑ kai elegon met allhlwn en tw ierw esthkotes ti umin dokei oti ou mh elqh eis thn eorthn
+<× 57… dedwkeisan de kai oi arciereis kai oi farisaioi entolhn ina ean tis gnw pou esti mhnush opws piaswsin auton
+
+<K 12…
+<× 1… o oun isÑ pro ex hmerwn tou pasca hlqen eis bhqanian opou hn lazaros o teqnhkws on hgeiren ek nekrwn
+<× 2… epoihsan oun autw deipnon ekei kai h marqa dihkonei o de lazaros eis hn twn anakeimenwn sun autw
+<× 3… h oun maria labousa litran murou nardou pistikhs polutimou hleiye tous podas tou iuÑ kai exemaxe tais qrixin auths tous podas autou h de oikia eplhrwqh ek ths osmhs tou murou
+<× 4… legei oun eis ek twn maqhtwn autou ioudas simwnos iskariwths o mellwn auton paradidonai
+<× 5… diati touto to muron ouk epraqh triakosiwn dhnariwn kai edoqh ptwcois
+<× 6… eipe de touto ouc oti peri twn ptwcwn emelen autw all oti klepths hn kai to glwssokomon eice kai ta ballomena ebastazen
+<× 7… eipen oun o isÑ afes authn eis thn hmeran tou entafiasmou mou tethrhken auto
+<× 8… tous ptwcous gar pantote ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete
+<× 9… egnw oun oclos polus ek twn ioudaiwn oti ekei esti kai hlqon ou dia ton inÑ monon all ina kai ton lazaron idwsin on hgeiren ek nekrwn
+<× 10… ebouleusanto de oi arciereis ina kai ton lazaron apokteinwsin
+<× 11… oti polloi di auton uphgon twn ioudaiwn kai episteuon eis ton inÑ
+<× 12… th epaurion oclos polus o elqwn eis thn eorthn akousantes oti ercetai o isÑ eis ierosoluma
+<× 13… elabon ta baia twn foinikwn kai exhlqon eis apanthsin autw kai ekrazon wsanna euloghmenos o ercomenos en onomati kuÑ basileus tou ihÑl
+<× 14… eurwn de o isÑ onarion ekaqisen ep auto kaqws esti gegrammenon
+<× 15… mh fobou qugater siwn idou o basileus sou ercetai kaqhmenos epi pwlon onou
+<× 16… tauta de ouk egnwsan oi maqhtai autou to prwton all ote edoxasqh o isÑ tote emnhsqhsan oti tauta hn ep autw gegrammena kai tauta epoihsan autw
+<× 17… emarturei oun o oclos o wn met autou ote ton lazaron efwnhsen ek tou mnhmeiou kai hgeiren auton ek nekrwn
+<× 18… dia touto kai uphnthsen autw o oclos oti hkouse touto auton pepoihkenai to shmeion
+<× 19… oi oun farisaioi eipon pros eautous qewreite oti ouk wfeleite ouden ide o kosmos opisw autou aphlqen
+<× 20… hsan de tines ellhnes ek twn anabainontwn ina proskunhswsin en th eorth
+<× 21… outoi oun proshlqon filippw tw apo bhqsaida ths galilaias kai hrwtwn auton legontes kurie qelomen ton inÑ idein
+<× 22… ercetai filippos kai legei tw andrea kai palin andreas kai filippos legousi tw iuÑ
+<× 23… o de isÑ apekrinato autois legwn elhluqen h wra ina doxasqh o uios tou anÑou
+<× 24… amhn amhn legw umin ean mh o kokkos tou sitou peswn eis thn ghn apoqanh autos monos menei ean de apoqanh polun karpon ferei
+<× 25… o filwn thn yuchn autou apolesei authn kai o miswn thn yuchn autou en tw kosmw toutw eis zwhn aiwnion fulaxei authn
+<× 26… ean emoi diakonh tis emoi akolouqeitw kai opou eimi egw ekei kai o diakonos o emos estai kai ean tis emoi diakonh timhsei auton o phÑr
+<× 27… nun h yuch mou tetaraktai kai ti eipw peÑr swson me ek ths wras tauths alla dia touto hlqon eis thn wran tauthn
+<× 28… peÑr doxason sou to onoma hlqen oun fwnh ek tou ouÑnou kai edoxasa kai palin doxasw
+<× 29… o oun oclos o estws kai akousas elege bronthn gegonenai alloi elegon aggelos autw lelalhken
+<× 30… apekriqh isÑ kai eipen ou di eme auth h fwnh gegonen alla di umas
+<× 31… nun krisis esti tou kosmou toutou nun o arcwn tou kosmou toutou ekblhqhsetai exw
+<× 32… kagw ean uywqw ek ths ghs pantas elkusw pros emauton
+<× 33… touto de elege shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein
+<× 34… apekriqh autw o oclos hmeis hkousamen ek tou nomou oti o csÑ menei eis ton aiwna kai pws su legeis dei uywqhnai ton uion tou anÑou tis estin outos o uios tou anÑou
+<× 35… eipen oun autois o isÑ eti mikron cronon to fws meq umwn esti peripateite ews to fws ecete ina mh skotia umas katalabh kai o peripatwn en th skotia ouk oide pou upagei
+<× 36… ews to fws ecete pisteuete eis to fws ina uioi fwtos genhsqe tauta elalhsen o isÑ kai apelqwn ekrubh ap autwn
+<× 37… tosauta de autou shmeia pepoihkotos emprosqen autwn ouk episteuon eis auton
+<× 38… ina o logos hsaiou tou profhtou plhrwqh on eipe keÑ tis episteuse th akoh hmwn kai o braciwn kuÑ tini apekalufqh
+<× 39… dia touto ouk hdunanto pisteuein oti palin eipen hsaias
+<× 40… tetuflwken autwn tous ofqalmous kai pepwrwken autwn thn kardian ina mh idwsi tois ofqalmois kai nohswsi th kardia kai epistrafwsi kai iaswmai autous
+<× 41… tauta eipen hsaias ote eide thn doxan autou kai elalhse peri autou
+<× 42… omws mentoi kai ek twn arcontwn polloi episteusan eis auton alla dia tous farisaious ouc wmologoun ina mh aposunagwgoi genwntai
+<× 43… hgaphsan gar thn doxan twn anÑwn mallon hper thn doxan tou quÑ
+<× 44… isÑ de ekraxe kai eipen o pisteuwn eis eme ou pisteuei eis eme all eis ton pemyanta me
+<× 45… kai o qewrwn eme qewrei ton pemyanta me
+<× 46… egw fws eis ton kosmon elhluqa ina pas o pisteuwn eis eme en th skotia mh meinh
+<× 47… kai ean tis mou akoush twn rhmatwn kai mh pisteush egw ou krinw auton ou gar hlqon ina krinw ton kosmon all ina swsw ton kosmon
+<× 48… o aqetwn eme kai mh lambanwn ta rhmata mou ecei ton krinonta auton o logos on elalhsa ekeinos krinei auton en th escath hmera
+<× 49… oti egw ex emautou ouk elalhsa all o pemyas me phÑr autos moi entolhn edwke ti eipw kai ti lalhsw
+<× 50… kai oida oti h entolh autou zwh aiwnios estin a oun lalw egw kaqws eirhke moi o phÑr outws lalw
+
+<K 13…
+<× 1… pro de ths eorths tou pasca eidws o isÑ oti elhluqen autou h wra ina metabh ek tou kosmou toutou pros ton prÑa agaphsas tous idious tous en tw kosmw eis telos hgaphsen autous
+<× 2… kai deipnou genomenou tou diabolou hdh beblhkotos eis thn kardian iouda simwnos iskariwtou ina auton paradw
+<× 3… eidws o isÑ oti panta dedwken autw o phÑr eis tas ceiras kai oti apo quÑ exhlqe kai pros ton qnÑ upagei
+<× 4… egeiretai ek tou deipnou kai tiqhsi ta imatia kai labwn lention diezwsen eauton
+<× 5… eita ballei udwr eis ton nipthra kai hrxato niptein tous podas twn maqhtwn kai ekmassein tw lentiw w hn diezwsmenos
+<× 6… ercetai oun pros simwna petron kai legei autw ekeinos keÑ su mou nipteis tous podas
+<× 7… apekriqh isÑ kai eipen autw o egw poiw su ouk oidas arti gnwsh de meta tauta
+<× 8… legei autw petros ou mh niyhs tous podas mou eis ton aiwna apekriqh autw o isÑ ean mh niyw se ouk eceis meros met emou
+<× 9… legei autw simwn petros keÑ mh tous podas mou monon alla kai tas ceiras kai thn kefalhn
+<× 10… legei autw o isÑ o leloumenos ou creian ecei h tous podas niyasqai all esti kaqaros olos kai umeis kaqaroi este all ouci pantes
+<× 11… hdei gar ton paradidonta auton dia touto eipen ouci pantes kaqaroi este
+<× 12… ote oun eniye tous podas autwn kai elabe ta imatia autou anapeswn palin eipen autois ginwskete ti pepoihka umin
+<× 13… umeis fwneite me o didaskalos kai o ksÑ kai kalws legete eimi gar
+<× 14… ei oun egw eniya umwn tous podas o ksÑ kai o didaskalos kai umeis ofeilete allhlwn niptein tous podas
+<× 15… upodeigma gar dedwka umin ina kaqws epoihsa umin kai umeis poihte
+<× 16… amhn amhn legw umin ouk esti doulos meizwn tou kuÑ autou oude apostolos meizwn tou pemyantos auton
+<× 17… ei tauta oidate makarioi este ean poihte auta
+<× 18… ou peri pantwn umwn legw egw oida ous exelexamhn all ina h grafh plhrwqh o trwgwn met emou ton arton ephren ep eme thn pternan autou
+<× 19… ap arti legw umin pro tou genesqai ina otan genhtai pisteushte oti egw eimi
+<× 20… amhn amhn legw umin o lambanwn ean tina pemyw eme lambanei o de eme lambanwn lambanei ton pemyanta me
+<× 21… tauta eipwn o isÑ etaracqh tw pnÑi kai emarturhse kai eipen amhn amhn legw umin oti eis ex umwn paradwsei me
+<× 22… eblepon de pros allhlous oi maqhtai aporoumenoi peri tinos legei
+<× 23… hn de anakeimenos eis twn maqhtwn autou en tw kolpw tou iuÑ on hgapa o isÑ
+<× 24… neuei oun toutw simwn petros puqesqai tis an eih peri ou legei
+<× 25… epipeswn de ekeinos epi to sthqos tou iuÑ legei autw keÑ tis estin
+<× 26… apokrinetai o isÑ ekeinos estin w egw bayas to ywmion epidwsw kai embayas to ywmion didwsin iouda simwnos iskariwth
+<× 27… kai meta to ywmion tote eishlqen eis ekeinon o satanas legei oun autw o isÑ o poieis poihson tacion
+<× 28… touto de oudeis egnw twn anakeimenwn pros ti eipen autw
+<× 29… tines gar edokoun epei to glwssokomon eicen o ioudas oti legei autw o isÑ agorason wn creian ecomen eis thn eorthn h tois ptwcois ina ti dw
+<× 30… labwn oun to ywmion ekeinos euqews exhlqen hn de nux
+<× 31… ote exhlqe legei o isÑ nun edoxasqh o uios tou anÑou kai o qsÑ edoxasqh en autw
+<× 32… ei o qsÑ edoxasqh en autw kai o qsÑ doxasei auton en eautw kai euqus doxasei auton
+<× 33… teknia eti mikron meq umwn eimi zhthsete me kai kaqws eipon tois ioudaiois oti opou upagw egw umeis ou dunasqe elqein kai umin legw arti
+<× 34… entolhn kainhn didwmi umin ina agapate allhlous kaqws hgaphsa umas ina kai umeis agapate allhlous
+<× 35… en toutw gnwsontai pantes oti emoi maqhtai este ean agaphn echte en allhlois
+<× 36… legei autw simwn petros keÑ pou upageis apekriqh autw o isÑ opou egw upagw ou dunasai moi nun akolouqhsai usteron de akolouqhseis moi
+<× 37… legei autw o petros keÑ diati ou dunamai soi akolouqhsai arti thn yuchn mou uper sou qhsw
+<× 38… apekriqh autw o isÑ thn yuchn sou uper emou qhseis amhn amhn legw soi ou mh alektwr fwnhsh ews ou aparnhsh me tris
+
+<K 14…
+<× 1… mh tarassesqw umwn h kardia pisteuete eis ton qnÑ kai eis eme pisteuete
+<× 2… en th oikia tou prÑs mou monai pollai eisin ei de mh eipon an umin poreuomai etoimasai topon umin
+<× 3… kai ean poreuqw kai etoimasw umin topon palin ercomai kai paralhyomai umas pros emauton ina opou eimi egw kai umeis hte
+<× 4… kai opou egw upagw oidate kai thn odon oidate
+<× 5… legei autw qwmas keÑ ouk oidamen pou upageis kai pws dunameqa thn odon eidenai
+<× 6… legei autw o isÑ egw eimi h odos kai h alhqeia kai h zwh oudeis ercetai pros ton prÑa ei mh di emou
+<× 7… ei egnwkeite me kai ton prÑa mou egnwkeite an kai ap arti ginwskete auton kai ewrakate auton
+<× 8… legei autw filippos keÑ deixon hmin ton prÑa kai arkei hmin
+<× 9… legei autw o isÑ tosouton cronon meq umwn eimi kai ouk egnwkas me filippe o ewrakws eme ewrake ton prÑa kai pws su legeis deixon hmin ton prÑa
+<× 10… ou pisteueis oti egw en tw prÑi kai o phÑr en emoi esti ta rhmata a egw lalw umin ap emautou ou lalw o de phÑr o en emoi menwn autos poiei ta erga
+<× 11… pisteuete moi oti egw en tw prÑi kai o phÑr en emoi ei de mh dia ta erga auta pisteuete moi
+<× 12… amhn amhn legw umin o pisteuwn eis eme ta erga a egw poiw kakeinos poihsei kai meizona toutwn poihsei oti egw pros ton prÑa mou poreuomai
+<× 13… kai o ti an aithshte en tw onomati mou touto poihsw ina doxasqh o phÑr en tw uiw
+<× 14… ean ti aithshte en tw onomati mou egw poihsw
+<× 15… ean agapate me tas entolas tas emas thrhsate
+<× 16… kai egw erwthsw ton prÑa kai allon paraklhton dwsei umin ina menh meq umwn eis ton aiwna
+<× 17… to pnÑa ths alhqeias o o kosmos ou dunatai labein oti ou qewrei auto oude ginwskei auto umeis de ginwskete auto oti par umin menei kai en umin estai
+<× 18… ouk afhsw umas orfanous ercomai pros umas
+<× 19… eti mikron kai o kosmos me ouk eti qewrei umeis de qewreite me oti egw zw kai umeis zhsesqe
+<× 20… en ekeinh th hmera gnwsesqe umeis oti egw en tw prÑi mou kai umeis en emoi kagw en umin
+<× 21… o ecwn tas entolas mou kai thrwn autas ekeinos estin o agapwn me o de agapwn me agaphqhsetai upo tou prÑs mou kai egw agaphsw auton kai emfanisw autw emauton
+<× 22… legei autw ioudas ouc o iskariwths keÑ kai ti gegonen oti hmin melleis emfanizein seauton kai ouci tw kosmw
+<× 23… apekriqh isÑ kai eipen autw ean tis agapa me ton logon mou thrhsei kai o phÑr mou agaphsei auton kai pros auton eleusomeqa kai monhn par autw poihsomen
+<× 24… o mh agapwn me tous logous mou ou threi kai o logos on akouete ouk estin emos alla tou pemyantos me prÑs
+<× 25… tauta lelalhka umin par umin menwn
+<× 26… o de paraklhtos to pnÑa to agion o pemyei o phÑr en tw onomati mou ekeinos umas didaxei panta kai upomnhsei umas panta a eipon umin
+<× 27… eirhnhn afihmi umin eirhnhn thn emhn didwmi umin ou kaqws o kosmos didwsin egw didwmi umin mh tarassesqw umwn h kardia mhde deiliatw
+<× 28… hkousate oti egw eipon umin upagw kai ercomai pros umas ei hgapate me ecarhte an oti eipon poreuomai pros ton prÑa oti o phÑr mou meizwn mou esti
+<× 29… kai nun eirhka umin prin genesqai ina otan genhtai pisteushte
+<× 30… ouk eti polla lalhsw meq umwn ercetai gar o tou kosmou arcwn kai en emoi ouk ecei ouden
+<× 31… all ina gnw o kosmos oti agapw ton prÑa kai kaqws eneteilato moi o phÑr outws poiw egeiresqe agwmen enteuqen
+
+<K 15…
+<× 1… egw eimi h ampelos h alhqinh kai o phÑr mou o gewrgos esti
+<× 2… pan klhma en emoi mh feron karpon airei auto kai pan to karpon feron kaqairei auto ina pleiona karpon ferh
+<× 3… hdh umeis kaqaroi este dia ton logon on lelalhka umin
+<× 4… meinate en emoi kagw en umin kaqws to klhma ou dunatai karpon ferein af eautou ean mh meinh en th ampelw outws oude umeis ean mh en emoi meinhte
+<× 5… egw eimi h ampelos umeis ta klhmata o menwn en emoi kagw en autw outos ferei karpon polun oti cwris emou ou dunasqe poiein ouden
+<× 6… ean mh tis meinh en emoi eblhqh exw ws to klhma kai exhranqh kai sunagousin auta kai eis to pur ballousi kai kaietai
+<× 7… ean meinhte en emoi kai ta rhmata mou en umin meinh o ean qelhte aithsesqe kai genhsetai umin
+<× 8… en toutw edoxasqh o phÑr mou ina karpon polun ferhte kai genhsesqe emoi maqhtai
+<× 9… kaqws hgaphse me o phÑr kagw hgaphsa umas meinate en th agaph th emh
+<× 10… ean tas entolas mou thrhshte meneite en th agaph mou kaqws egw tas entolas tou prÑs mou tethrhka kai menw autou en th agaph
+<× 11… tauta lelalhka umin ina h cara h emh en umin meinh kai h cara umwn plhrwqh
+<× 12… auth estin h entolh h emh ina agapate allhlous kaqws hgaphsa umas
+<× 13… meizona tauths agaphn oudeis ecei ina tis »Œ¹¹¼»*¼thnthn»Û*¼»‚¼thn»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ yuchn autou qh uper twn filwn autou
+<× 14… umeis filoi mou este ean poihte osa egw entellomai umin
+<× 15… ouketi umas legw doulous oti o doulos ouk oide ti poiei autou o kurios umas de eirhka filous oti panta a hkousa para tou prÑs mou egnwrisa umin
+<× 16… kai ouc umeis me exelexasqe all egw exelexamhn umas kai eqhka umas ina umeis upaghte kai karpon ferhte kai o karpos umwn menh ina o ti an aithshte ton prÑa en tw onomati mou dwh umin
+<× 17… tauta entellomai umin ina agapate allhlous
+<× 18… ei o kosmos umas misei ginwskete oti eme prwton umwn memishken
+<× 19… ei ek tou kosmou hte o kosmos an to idion efilei oti de ek tou kosmou ouk este all egw exelexamhn umas ek tou kosmou dia touto misei umas o kosmos
+<× 20… mnhmoneuete tou logou ou egw eipon umin ouk esti doulos meizwn tou kuriou autou ei eme ediwxan kai umas diwxousin ei ton logon mou ethrhsan kai ton umeteron thrhsousin
+<× 21… alla tauta panta poihsousin umin dia to onoma mou oti ouk oidasi ton pemyanta me
+<× 22… ei mh hlqon kai elalhsa autois amartian ouk eicon nun de profasin ouk ecousi peri ths amartias autwn
+<× 23… o eme miswn kai ton prÑa mou misei
+<× 24… ei ta erga mh epoihsa en autois a oudeis allos pepoihken amartian ouk eicon nun de kai ewrakasi kai memishkasi kai eme kai ton prÑa mou
+<× 25… all ina plhrwqh o logos o gegrammenos en tw nomw autwn oti emishsan me dwrean
+<× 26… otan de elqh o paraklhtos on egw pemyw umin para tou prÑs to pnÑa ths alhqeias o para tou prÑs ekporeuetai ekeinos marturhsei peri emou
+<× 27… kai umeis de martureite oti ap archs met emou este
+
+<K 16…
+<× 1… tauta lelalhka umin ina mh skandalisqhte
+<× 2… aposunagwgous poihsousin umas all ercetai wra ina pas o apokteinas umas doxh latreian prosferein tw qwÑ
+<× 3… kai tauta poihsousin oti ouk egnwsan ton prÑa oude eme
+<× 4… alla tauta lelalhka umin ina otan elqh h wra mnhmoneuhte autwn oti egw eipon umin tauta de umin ex archs ouk eipon oti meq umwn hmhn
+<× 5… nun de upagw pros ton pemyanta me kai oudeis ex umwn erwta me pou upageis
+<× 6… all oti tauta lelalhka umin h luph peplhrwken umwn thn kardian
+<× 7… all egw thn alhqeian legw umin sumferei umin ina egw apelqw ean gar egw mh apelqw o paraklhtos ouk eleusetai pros umas ean de poreuqw pemyw auton pros umas
+<× 8… kai elqwn ekeinos elegxei ton kosmon peri amartias kai peri dikaiosunhs kai peri krisews
+<× 9… peri amartias men oti ou pisteuousin eis eme
+<× 10… peri dikaiosunhs de oti pros ton prÑa mou upagw kai ouk eti qewreite me
+<× 11… peri de krisews oti o arcwn tou kosmou toutou kekritai
+<× 12… eti polla ecw legein umin all ou dunasqe bastazein arti
+<× 13… otan de elqh ekeinos to pnÑa ths alhqeias odhghsei umas eis pasan thn alhqeian ou gar lalhsei af eautou all osa an akoush lalhsei kai ta ercomena anaggelei umin
+<× 14… ekeinos eme doxasei oti ek tou emou lhyetai kai anaggelei umin
+<× 15… panta osa ecei o phÑr ema esti dia touto eipon oti ek tou emou lambanei kai anaggelei umin
+<× 16… mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me oti upagw pros ton prÑa
+<× 17… eipon oun ek twn maqhtwn autou pros allhlous ti esti touto o legei hmin mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me kai oti egw upagw pros ton prÑa
+<× 18… elegon oun touto ti estin o legei to mikron ouk oidamen ti lalei
+<× 19… egnw oun o isÑ oti hqelon auton erwtan kai eipen autois peri toutou zhteite met allhlwn oti eipon mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me
+<× 20… amhn amhn legw umin oti klausete kai qrhnhsete umeis o de kosmos carhsetai umeis de luphqhsesqe all h luph umwn eis caran genhsetai
+<× 21… h gunh otan tikth luphn ecei oti hlqen h wra auths otan de gennhsh to paidion ouk eti mnhmoneuei ths qliyews dia thn caran oti egennhqh anÑos eis ton kosmon
+<× 22… kai umeis oun luphn men nun ecete palin de oyomai umas kai carhsetai umwn h kardia kai thn caran umwn oudeis airei af umwn
+<× 23… kai en ekeinh th hmera eme ouk erwthsete ouden amhn amhn legw umin oti osa an aithshte ton prÑa en tw onomati mou dwsei umin
+<× 24… ews arti ouk hthsate ouden en tw onomati mou aiteite kai lhyesqe ina h cara umwn h peplhrwmenh
+<× 25… tauta en paroimiais lelalhka umin all ercetai wra ote ouk eti en paroimiais lalhsw umin alla parrhsia peri tou prÑs anaggelw umin
+<× 26… en ekeinh th hmera en tw onomati mou aithsesqe kai ou legw umin oti egw erwthsw ton prÑa peri umwn
+<× 27… autos gar o phÑr filei umas oti umeis eme pefilhkate kai pepisteukate oti egw para tou quÑ exhlqon
+<× 28… exhlqon para tou prÑs kai elhluqa eis ton kosmon palin afihmi ton kosmon kai poreuomai pros ton prÑa
+<× 29… legousin autw oi maqhtai autou ide nun parrhsia laleis kai paroimian oudemian legeis
+<× 30… nun oidamen oti oidas panta kai ou creian eceis ina tis se erwta en toutw pisteuomen oti apo quÑ exhlqes
+<× 31… apekriqh autois o isÑ arti pisteuete
+<× 32… idou ercetai wra kai nun elhluqen ina skorpisqhte ekastos eis ta idia kai eme monon afhte kai ouk eimi monos oti o phÑr met emou esti
+<× 33… tauta lelalhka umin ina en emoi eirhnhn echte en tw kosmw qliyin exete alla qarseite egw nenikhka ton kosmon
+
+<K 17…
+<× 1… tauta elalhsen o isÑ kai ephre tous ofqalmous autou eis ton ouÑnon kai eipe peÑr elhluqen h wra doxason sou ton uion ina kai o uios sou doxash se
+<× 2… kaqws edwkas autw exousian pashs sarkos ina pan o dedwkas autw dwsei autois zwhn aiwnion
+<× 3… auth de estin h aiwnios zwh ina ginwskwsi se ton monon alhqinon qnÑ kai on apesteilas inÑ cnÑ
+<× 4… egw se edoxasa epi ths ghs to ergon eteleiwsa o dedwkas moi ina poihsw
+<× 5… kai nun doxason me su peÑr para seautw th doxh h eicon pro tou ton kosmon einai para soi
+<× 6… efanerwsa sou to onoma tois anÑois ous dedwkas moi ek tou kosmou soi hsan kai emoi autous dedwkas kai ton logon sou tethrhkasi
+<× 7… nun egnwkan oti panta osa dedwkas moi para sou estin
+<× 8… oti ta rhmata a dedwkas moi dedwka autois kai autoi elabon kai egnwsan alhqws oti para sou exhlqon kai episteusan oti su me apesteilas
+<× 9… egw peri autwn erwtw ou peri tou kosmou erwtw alla peri wn dedwkas moi oti soi eisi
+<× 10… kai ta ema panta sa esti kai ta sa ema kai dedoxasmai en autois
+<× 11… kai ouk eti eimi en tw kosmw kai outoi en tw kosmw eisi kai egw pros se ercomai peÑr agie thrhson autous en tw onomati sou w dedwkas moi ina wsin en kaqws hmeis
+<× 12… ote hmhn met autwn en tw kosmw egw ethroun autous en tw onomati sou ous dedwkas moi efulaxa kai oudeis ex autwn apwleto ei mh o uios ths apwleias ina h grafh plhrwqh
+<× 13… nun de pros se ercomai kai tauta lalw en tw kosmw ina ecwsi thn caran thn emhn peplhrwmenhn en autois
+<× 14… egw dedwka autois ton logon sou kai o kosmos emishsen autous oti ouk eisin ek tou kosmou kaqws egw ouk eimi ek tou kosmou
+<× 15… ouk erwtw ina arhs autous ek tou kosmou all ina thrhshs autous ek tou ponhrou
+<× 16… ek tou kosmou ouk eisi kaqws egw ek tou kosmou ouk eimi
+<× 17… agiason autous en th alhqeia sou o logos o sos alhqeia esti
+<× 18… kaqws eme apesteilas eis ton kosmon kagw apesteila autous eis ton kosmon
+<× 19… kai uper autwn egw agiazw emauton ina kai autoi wsin hgiasmenoi en alhqeia
+<× 20… ou peri toutwn de erwtw monon alla kai peri twn pisteuontwn dia tou logou autwn eis eme
+<× 21… ina pantes en wsi kaqws su peÑr en emoi kagw en soi ina kai autoi en hmin en wsin ina o kosmos pisteush oti su me apesteilas
+<× 22… kai egw thn doxan hn dedwkas moi dedwka autois ina wsin en kaqws hmeis en esmen
+<× 23… egw en autois kai su en emoi ina wsi teteleiwmenoi eis en kai ina ginwskh o kosmos oti su me apesteilas kai hgaphsas autous kaqws eme hgaphsas
+<× 24… peÑr ous dedwkas moi qelw ina opou eimi egw kakeinoi wsi met emou ina qewrwsi thn doxan thn emhn hn dedwkas moi oti hgaphsas me pro katabolhs kosmou
+<× 25… peÑr dikaie kai o kosmos se ouk egnw egw de se egnwn kai outoi egnwsan oti su me apesteilas
+<× 26… kai egnwrisa autois to onoma sou kai gnwrisw ina h agaph hn hgaphsas me en autois h kagw en autois
+
+<K 18…
+<× 1… tauta eipwn o isÑ exhlqe sun tois maqhtais autou peran tou ceimarrou twn kedrwn opou hn khpos eis on eishlqen autos kai oi maqhtai autou
+<× 2… hdei de kai ioudas o paradidous auton ton topon oti pollakis sunhcqh o isÑ ekei meta twn maqhtwn autou
+<× 3… o oun ioudas labwn thn speiran kai ek twn arcierewn kai farisaiwn uphretas ercetai ekei meta fanwn kai lampadwn kai oplwn
+<× 4… isÑ oun eidws panta ta ercomena ep auton exelqwn eipen autois tina zhteite
+<× 5… apekriqhsan autw inÑ ton nazwraion legei autois o isÑ egw eimi eisthkei de kai ioudas o paradidous auton met autwn
+<× 6… ws oun eipen autois oti egw eimi aphlqon eis ta opisw kai epeson camai
+<× 7… palin oun autous ephrwthse tina zhteite oi de eipon inÑ ton nazwraion
+<× 8… apekriqh isÑ eipon umin oti egw eimi ei oun eme zhteite afete toutous upagein
+<× 9… ina plhrwqh o logos on eipen oti ous dedwkas moi ouk apwlesa ex autwn oudena
+<× 10… simwn oun petros ecwn macairan eilkusen authn kai epaise ton tou arcierews doulon kai apekoyen autou to wtion to dexion hn de onoma tw doulw malcos
+<× 11… eipen oun o isÑ tw petrw bale thn macairan eis thn qhkhn to pothrion o dedwke moi o phÑr ou mh piw auto
+<× 12… h oun speira kai o ciliarcos kai oi uphretai twn ioudaiwn sunelabon ton inÑ kai edhsan auton
+<× 13… kai aphgagon auton pros annan prwton hn gar penqeros tou kaiafa os hn arciereus tou eniautou ekeinou
+<× 14… hn de kaiafas o sumbouleusas tois ioudaiois oti sumferei ena anÑon apolesqai uper tou laou
+<× 15… hkolouqei de tw iuÑ simwn petros kai o allos maqhths o de maqhths ekeinos hn gnwstos tw arcierei kai suneishlqe tw iuÑ eis thn aulhn tou arcierews
+<× 16… o de petros eisthkei pros th qura exw exhlqen oun o maqhths o allos os hn gnwstos tw arcierei kai eipe th qurwrw kai eishgage ton petron
+<× 17… legei oun h paidiskh h qurwros tw petrw mh kai su ek twn maqhtwn ei tou anÑou toutou legei ekeinos ouk eimi
+<× 18… eisthkhsan de oi douloi kai oi uphretai anqrakian pepoihkotes oti yucos hn kai eqermainonto hn de met autwn o petros estws kai qermainomenos
+<× 19… o oun arciereus hrwthse ton inÑ peri twn maqhtwn autou kai peri ths didachs autou
+<× 20… apekriqh autw o isÑ egw parrhsia elalhsa tw kosmw egw pantote edidaxa en sunagwgh kai en tw ierw opou pantote oi ioudaioi sunercontai kai en kruptw elalhsa ouden
+<× 21… ti me eperwtas eperwthson tous akhkootas ti elalhsa autois ide outoi oidasin a eipon egw
+<× 22… tauta de autou eipontos eis twn uphretwn paresthkws edwke rapisma tw iuÑ eipwn outws apokrinh tw arcierei
+<× 23… apekriqh autw o isÑ ei kakws elalhsa marturhson peri tou kakou ei de kalws ti me daireis
+<× 24… apesteilen auton o annas dedemenon pros kaiafan ton arcierea
+<× 25… hn de simwn petros estws kai qermainomenos eipon oun autw mh kai su ek twn maqhtwn autou ei hrnhsato oun ekeinos kai eipen ouk eimi
+<× 26… legei eis ek twn doulwn tou arcierews suggenhs wn ou apekoye petros to wtion ouk egw se eidon en tw khpw met autou
+<× 27… palin oun hrnhsato o petros kai euqews alektwr efwnhsen
+<× 28… agousin oun ton inÑ apo tou kaiafa eis to praitwrion hn de prwi kai autoi ouk eishlqon eis to praitwrion ina mh mianqwsin all ina fagwsi to pasca
+<× 29… exhlqen oun o pilatos pros autous kai eipe tina kathgorian ferete kata tou anÑou toutou
+<× 30… apekriqhsan kai eipon autw ei mh hn outos kakopoios ouk an soi paredwkamen auton
+<× 31… eipen oun autois o pilatos labete auton umeis kai kata ton nomon umwn krinate auton eipon oun autw oi ioudaioi hmin ouk exestin apokteinai oudena
+<× 32… ina o logos tou iuÑ plhrwqh on eipe shmainwn poiw qanatw emellen apoqnhskein
+<× 33… eishlqen oun eis to praitwrion palin o pilatos kai efwnhse ton inÑ kai eipen autw su ei o basileus twn ioudaiwn
+<× 34… apekriqh autw o isÑ af eautou su touto legeis h alloi soi eipon peri emou
+<× 35… apekriqh o pilatos mhti egw ioudaios eimi to eqnos to son kai oi arciereis paredwkan se emoi ti epoihsas
+<× 36… apekriqh isÑ h basileia h emh ouk estin ek tou kosmou toutou ei ek tou kosmou toutou hn h basileia h emh oi uphretai an oi emoi hgwnizonto ina mh paradoqw tois ioudaiois nun de h basileia h emh ouk estin enteuqen
+<× 37… eipen oun autw o pilatos oukoun basileus ei su apekriqh isÑ su legeis oti basileus eimi egw egw eis touto gegennhmai kai eis touto elhluqa eis ton kosmon ina marturhsw th alhqeia pas o wn ek ths alhqeias akouei mou ths fwnhs
+<× 38… legei autw o pilatos ti estin alhqeia kai touto eipwn palin exhlqe pros tous ioudaious kai legei autois egw oudemian aitian euriskw en autw
+<× 39… esti de sunhqeia hmin ina ena umin apolusw en tw pasca boulesqe oun umin apolusw ton basilea twn ioudaiwn
+<× 40… ekraugasan oun pantes legontes mh touton alla ton barabban hn de o barabbas lhsths
+
+<K 19…
+<× 1… tote oun elaben o pilatos ton inÑ kai emastigwse
+<× 2… kai oi stratiwtai plexantes stefanon ex akanqwn epeqhkan autou th kefalh kai imation porfuroun periebalon auton
+<× 3… kai elegon caire o basileus twn ioudaiwn kai edidoun autw rapismata
+<× 4… exhlqen oun palin exw o pilatos kai legei autois ide agw umin auton exw ina gnwte oti en autw oudemian aitian euriskw
+<× 5… exhlqen oun o isÑ exw forwn ton akanqinon stefanon kai to porfuroun imation kai legei autois ide o anÑos
+<× 6… ote oun eidon auton oi arciereis kai oi uphretai ekraugasan legontes staurwson staurwson auton legei autois o pilatos labete auton umeis kai staurwsate egw gar ouc euriskw en autw aitian
+<× 7… apekriqhsan autw oi ioudaioi hmeis nomon ecomen kai kata ton nomon hmwn ofeilei apoqanein oti eauton uion quÑ epoihsen
+<× 8… ote oun hkousen o pilatos touton ton logon mallon efobhqh
+<× 9… kai eishlqen eis to praitwrion palin kai legei tw iuÑ poqen ei su o de isÑ apokrisin ouk edwken autw
+<× 10… legei oun autw o pilatos emoi ou laleis ouk oidas oti exousian ecw staurwsai se kai exousian ecw apolusai se
+<× 11… apekriqh isÑ ouk eices exousian oudemian kat emou ei mh hn soi dedomenon anwqen dia touto o paradidous me soi meizona amartian ecei
+<× 12… ek toutou ezhtei o pilatos apolusai auton oi de ioudaioi ekrazon legontes ean touton apolushs ouk ei filos tou kaisaros pas o basilea auton poiwn antilegei tw kaisari
+<× 13… o oun pilatos akousas touton ton logon hgagen exw ton inÑ kai ekaqisen epi tou bhmatos eis topon legomenon liqostrwton ebraisti de gabaqa
+<× 14… hn de paraskeuh tou pasca wra hn wsei ekth kai legei tois ioudaiois ide o basileus umwn
+<× 15… oi de ekraugasan aron aron staurwson auton legei autois o pilatos ton basilea umwn staurwsw apekriqhsan oi arciereis ouk ecomen basilea ei mh kaisara
+<× 16… tote oun paredwken auton autois ina staurwqh parelabon de ton inÑ kai hgagon
+<× 17… kai bastazwn ton stauron autou exhlqen eis ton legomenon kraniou topon os legetai ebraisti golgoqa
+<× 18… opou auton estaurwsan kai met autou allous duo enteuqen kai enteuqen meson de ton inÑ
+<× 19… egraye de kai titlon o pilatos kai eqhken epi tou stÑrou hn de gegrammenon isÑ o nazwraios o basileus twn ioudaiwn
+<× 20… touton oun ton titlon polloi anegnwsan twn ioudaiwn oti eggus hn o topos ths polews opou estÑrwqh o isÑ kai hn gegrammenon ebraisti ellhnisti rwmaisti
+<× 21… elegon oun tw pilatw oi arciereis twn ioudaiwn mh grafe o basileus twn ioudaiwn all oti ekeinos eipe basileus eimi twn ioudaiwn
+<× 22… apekriqh o pilatos o gegrafa gegrafa
+<× 23… oi oun stratiwtai ote estÑrwsan ton inÑ elabon ta imatia autou kai epoihsan tessara merh ekastw stratiwth meros kai ton citwna hn de o citwn arrafos ek twn anwqen ufantos di olou
+<× 24… eipon oun pros allhlous mh sciswmen auton alla lacwmen peri autou tinos estai ina h grafh plhrwqh h legousa diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klhron oi men oun stratiwtai tauta epoihsan
+<× 25… eisthkeisan de para tw stÑrw tou iuÑ h mhÑr autou kai h adelfh ths mrÑs autou maria h tou klwpa kai maria h magdalhnh
+<× 26… isÑ oun idwn thn mrÑa kai ton maqhthn parestwta on hgapa legei th mrÑi autou gunai ide o uios sou
+<× 27… eita legei tw maqhth idou h mhÑr sou kai ap ekeinhs ths wras elaben o maqhths authn eis ta idia
+<× 28… meta touto eidws o isÑ oti hdh panta tetelestai ina teleiwqh h grafh legei diyw
+<× 29… skeuos oun ekeito oxous meston oi de plhsantes spoggon oxous kai usswpw periqentes proshnegkan autou tw stomati
+<× 30… ote oun elabe to oxos o isÑ eipe tetelestai kai klinas thn kefalhn paredwke to pnÑa
+<× 31… oi oun ioudaioi ina mh meinh epi tou stÑrou ta swmata en tw sabbatw epei paraskeuh hn hn gar megalh h hmera ekeinou tou sabbatou hrwthsan ton pilaton ina kateagwsin autwn ta skelh kai arqwsin
+<× 32… hlqon oun oi stratiwtai kai tou men prwtou kateaxan ta skelh kai tou allou tou sustaurwqentos autw
+<× 33… epi de ton inÑ elqontes ws eidon auton hdh teqnhkota ou kateaxan autou ta skelh
+<× 34… all eis twn stratiwtwn logch autou thn pleuran enuxe kai euqews exhlqen aima kai udwr
+<× 35… kai o ewrakws memarturhke kai alhqinh estin h marturia autou kakeinos oiden oti alhqh legei ina umeis pisteushte
+<× 36… egeneto gar tauta ina h grafh plhrwqh ostoun ou suntribhsetai ap autou
+<× 37… kai palin etera grafh legei oyontai eis on exekenthsan
+<× 38… meta tauta hrwthse ton pilaton iwshf o apo arimaqaias wn maqhths tou iuÑ kekrummenos de dia ton fobon twn ioudaiwn ina arh to swma tou iuÑ kai epetreyen o pilatos hlqen oun kai hre to swma tou iuÑ
+<× 39… hlqe de kai nikodhmos o elqwn pros ton inÑ nuktos to prwton ferwn migma smurnhs kai alohs ws litras ekaton
+<× 40… elabon oun to swma tou iuÑ kai edhsan auto en oqoniois meta twn arwmatwn kaqws eqos esti tois ioudaiois entafiazein
+<× 41… hn de en tw topw opou estÑrwqh khpos kai en tw khpw mnhmeion kainon en w oudepw oudeis eteqh
+<× 42… ekei oun dia thn paraskeuhn twn ioudaiwn oti eggus hn to mnhmeion eqhkan ton inÑ
+
+<K 20…
+<× 1… th de mia twn sabbatwn maria h magdalhnh ercetai prwi skotias eti oushs eis to mnhmeion kai blepei ton liqon hrmenon ek tou mnhmeiou
+<× 2… trecei oun kai ercetai pros simwna petron kai pros ton allon maqhthn on efilei o isÑ kai legei autois hran ton knÑ ek tou mnhmeiou kai ouk oidamen pou eqhkan auton
+<× 3… exhlqen oun o petros kai o allos maqhths kai hrconto eis to mnhmeion
+<× 4… etrecon de oi duo omou kai o allos maqhths proedrame tacion tou petrou kai hlqe prwtos eis to mnhmeion
+<× 5… kai parakuyas blepei keimena ta oqonia ou mentoi eishlqen
+<× 6… ercetai oun simwn petros akolouqwn autw kai eishlqen eis to mnhmeion kai qewrei ta oqonia keimena
+<× 7… kai to soudarion o hn epi ths kefalhs autou ou meta twn oqoniwn keimenon alla cwris entetuligmenon eis ena topon
+<× 8… tote oun eishlqe kai o allos maqhths o elqwn prwtos eis to mnhmeion kai eide kai episteusen
+<× 9… oudepw gar hdeisan thn grafhn oti dei auton ek nekrwn anasthnai
+<× 10… aphlqon oun palin pros eautous oi maqhtai
+<× 11… maria de eisthkei pros tw mnhmeiw klaiousa exw ws oun eklaie parekuyen eis to mnhmeion
+<× 12… kai qewrei duo aggelous en leukois kaqezomenous ena pros th kefalh kai ena pros tois posin opou ekeito to swma tou iuÑ
+<× 13… kai legousin auth ekeinoi gunai ti klaieis legei autois oti hran ton knÑ mou kai ouk oida pou eqhkan auton
+<× 14… kai tauta eipousa estrafh eis ta opisw kai qewrei ton inÑ estwta kai ouk hdei oti isÑ esti
+<× 15… legei auth o isÑ gunai ti klaieis tina zhteis ekeinh dokousa oti o khpouros esti legei autw kurie ei su ebastasas auton eipe moi pou eqhkas auton kagw auton arw
+<× 16… legei auth o isÑ maria strafeisa ekeinh legei autw rabouni o legetai didaskale
+<× 17… legei auth o isÑ mh mou aptou oupw gar anabebhka pros ton prÑa mou poreuou de pros tous adelfous mou kai eipe autois anabainw pros ton prÑa mou kai prÑa umwn kai qnÑ mou kai qnÑ umwn
+<× 18… ercetai maria h magdalhnh apaggellousa tois maqhtais oti ewrake ton knÑ kai tauta eipen auth
+<× 19… oushs oun oyias th hmera ekeinh th mia twn sabbatwn kai twn qurwn kekleismenwn opou hsan oi maqhtai sunhgmenoi dia ton fobon twn ioudaiwn hlqen o isÑ kai esth eis to meson kai legei autois eirhnh umin
+<× 20… kai touto eipwn edeixen autois tas ceiras kai thn pleuran autou ecarhsan oun oi maqhtai idontes ton knÑ
+<× 21… eipen oun autois o isÑ palin eirhnh umin kaqws apestalke me o phÑr kagw pempw umas
+<× 22… kai touto eipwn enefushse kai legei autois labete pnÑa agion
+<× 23… an tinwn afhte tas amartias afientai autois an tinwn krathte kekrathntai
+<× 24… qwmas de eis ek twn dwdeka o legomenos didumos ouk hn met autwn ote hlqen o isÑ
+<× 25… elegon oun autw oi alloi maqhtai ewrakamen ton knÑ o de eipen autois ean mh idw en tais cersin autou ton tupon twn hlwn kai balw ton daktulon mou eis ton tupon twn hlwn kai balw thn ceira mou eis thn pleuran autou ou mh pisteusw
+<× 26… kai meq hmeras oktw palin hsan esw oi maqhtai autou kai qwmas met autwn ercetai o isÑ twn qurwn kekleismenwn kai esth eis to meson kai eipen eirhnh umin
+<× 27… eita legei tw qwma fere ton daktulon sou wde kai ide tas ceiras mou kai fere thn ceira sou kai bale eis thn pleuran mou kai mh ginou apistos alla pistos
+<× 28… kai apekriqh qwmas kai eipen autw o ksÑ mou kai o qsÑ mou
+<× 29… legei autw o isÑ oti ewrakas me pepisteukas makarioi oi mh idontes kai pisteusantes
+<× 30… polla men oun kai alla shmeia epoihsen o isÑ enwpion twn maqhtwn autou a ouk esti gegrammena en tw bibliw toutw
+<× 31… tauta de gegraptai ina pisteushte oti isÑ estin o csÑ o uios tou quÑ kai ina pisteuontes zwhn echte en tw onomati autou
+
+<K 21…
+<× 1… meta tauta efanerwsen eauton o isÑ tois maqhtais autou egerqeis ek nekrwn epi ths qalasshs ths tiberiados efanerwse de outws
+<× 2… hsan omou simwn petros kai qwmas o legomenos didumos kai naqanahl o apo kana ths galilaias kai oi tou zebedaiou kai alloi ek twn maqhtwn autou duo
+<× 3… legei autois simwn petros upagw alieuein legousin autw ercomeqa kai hmeis sun soi exhlqon kai enebhsan eis to ploion euqus kai en ekeinh th nukti epiasan ouden
+<× 4… prwias de hdh genomenhs esth o isÑ eis ton aigialon ou mentoi hdeisan oi maqhtai oti isÑ esti
+<× 5… legei oun autois o isÑ paidia mh ti prosfagion ecete apekriqhsan autw ou
+<× 6… o de eipen autois balete eis ta dexia merh tou ploiou to diktuon kai eurhsete ebalon oun kai ouk eti auto elkusai iscusan apo tou plhqous twn icquwn
+<× 7… legei oun o maqhths ekeinos on hgapa o isÑ tw petrw o ksÑ esti simwn oun petros akousas oti o ksÑ esti ton ependuthn diezwsato hn gar gumnos kai ebalen eauton eis thn qalassan
+<× 8… oi de alloi maqhtai tw ploiariw hlqon ou gar hsan makran apo ths ghs all ws apo phcwn diakosiwn surontes to diktuon twn icquwn
+<× 9… ws oun apebhsan eis thn ghn blepousin anqrakian keimenhn kai oyarion epikeimenon kai arton
+<× 10… legei autois o isÑ enegkate apo twn oyariwn wn epiasate nun
+<× 11… anebh simwn petros kai eilkuse to diktuon epi ths ghs meston icquwn megalwn ekaton penthkontatriwn kai tosoutwn ontwn ouk escisqh to diktuon
+<× 12… legei autois o isÑ deute aristhsate oudeis de etolma twn maqhtwn exetasai auton su tis ei eidotes oti o ksÑ estin
+<× 13… ercetai oun o isÑ kai lambanei ton arton kai didwsin autois kai to oyarion omoiws
+<× 14… touto hdh triton efanerwqh o isÑ tois maqhtais autou egerqeis ek nekrwn
+<× 15… ote oun hristhsan legei tw simwni petrw o isÑ simwn iwna agapas me pleion toutwn legei autw nai keÑ su oidas oti filw se legei autw boske ta arnia mou
+<× 16… legei autw palin deuteron simwn iwna agapas me legei autw nai keÑ su oidas oti filw se legei autw poimaine ta probata mou
+<× 17… legei autw to triton simwn iwna fileis me eluphqh o petros oti eipen autw to triton fileis me kai eipen autw keÑ su panta oidas su ginwskeis oti filw se legei autw o isÑ boske ta probata mou
+<× 18… amhn amhn legw soi ote hs newteros ezwnnues seauton kai periepateis opou hqeles otan de ghrashs ekteneis tas ceiras sou kai allos se zwsei kai oisei opou ou qeleis
+<× 19… touto de eipe shmainwn poiw qanatw doxasei ton qnÑ kai touto eipwn legei autw akolouqei moi
+<× 20… epistrafeis de o petros blepei ton maqhthn on hgapa o isÑ akolouqounta os kai anepesen en tw deipnw epi to sthqos autou kai eipe keÑ tis estin o paradidous se
+<× 21… touton idwn o petros legei tw iuÑ keÑ outos de ti
+<× 22… legei autw o isÑ ean auton qelw menein ews ercomai ti pros se su akolouqei moi
+<× 23… exhlqen oun o logos outos eis tous adelfous oti o maqhths ekeinos ouk apoqnhskei kai ouk eipen autw o isÑ oti ouk apoqnhskei all ean auton qelw menein ews ercomai ti pros se
+<× 24… outos estin o maqhths o marturwn peri toutwn kai grayas tauta kai oidamen oti alhqhs estin h marturia autou
+<× 25… esti de kai alla polla osa epoihsen o isÑ atina ean grafhtai kaq en oude auton oimai ton kosmon cwrhsai ta grafomena biblia amhn
+
+<K 22…
+<× 0… to kata iw(annhn) eua(ggelion) exedoq(h) meta cronous lbÑ ths tou cuÑ analhyews      sticoi btÑ 
+

Property changes on: trunk/Level 0 Part 3/J-300180L2
___________________________________________________________________
Added: svn:executable
  + *

Added: trunk/Level 0 Part 3/J-300180_rlm
===================================================================
--- trunk/Level 0 Part 3/J-300180_rlm	            (rev 0)
+++ trunk/Level 0 Part 3/J-300180_rlm	2012-12-05 11:35:12 UTC (rev 153)
@@ -0,0 +1,971 @@
+¿ê Œ ¬§ò
+í-A 300180 (RŒ¨é§ BN í¨. 47)
+ 
+øoúö º«©éö§ ìoÂéo 120¨
+
+T¨Œö§¨éº«¶ º´ò åñM
+T¨Œö§¨é¹ éoö º«©¬öò 16.09.02
+T¨Œö§¨é¹ éoö Äéöé§ú«¶ò 17.09.02
+
+T¨Œö§Ä«¨«ö«  o ‚oÂÂŒ « º´ò åñM
+T¨Œö§Ä«¨«ö«  o ‚oÂÂŒ « º«©¬öò 16.09.02
+T¨Œö§Ä«¨«ö«  o ‚oÂÂŒ « Äéöé§ú«¶ò 17.09.02
+
+ìé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò
+
+RÂŒ«¶ éö ñ«Ã«Â1ò åñM
+ñ«Ã«Â1 Äé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò 17.08.02
+
+RÂŒ«¶ éö ñ«Ã«Â2ò 
+RÂŒ«¶ éö ñ«Ã«Â2 º´ò 
+ñ«Ã«Â2 Äé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò 
+
+Tú«§« Ä髧 ·«¨«Ê oµ¹Œ¨«¶ Œö¶ ¶éÄÄ«¨«ö«§ ¨«§oÂë¶ º´ò
+RÂŒ«¶ éöÊ ñ«Ã«Â3ò
+RÂŒ«¶ éöÊ ñ«Ã«Â3 º´ò
+
+ìéöŒÂ  ¨Œö§¨é¹ éoö Äé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò  ¯
+
+<B 4…	
+<K 0…
+<× 0… to kata iwannhn agion euaggelion
+
+<K 1…
+<× 1… en arch hn o logos kai o logos hn pros ton qnÑ kai qsÑ hn o logos
+<× 2… outos hn en arch pros ton qnÑ
+<× 3… panta di autou egeneto kai cwris autou egeneto oude en o gegonen
+<× 4… en autw zwh hn kai h zwh hn to fws twn anÑwn
+<× 5… kai to fws en th skotia fainei kai h skotia auto ou katelaben
+<× 6… egeneto anÑos apestalmenos para quÑ onoma autw iwannhs
+<× 7… outos hlqen eis marturian ina marturhsh peri tou fwtos ina pantes pisteuswsi di autou
+<× 8… ouk hn ekeinos to fws all ina marturhsh peri tou fwtos
+<× 9… hn to fws to alhqinon o fwtizei panta anÑon ercomenon eis ton kosmon
+<× 10… en tw kosmw hn kai o kosmos di autou egeneto kai o kosmos auton ouk egnw
+<× 11… eis ta idia hlqe kai oi idioi auton ou parelabon
+<× 12… osoi de elabon auton edwken autois exousian tekna quÑ genesqai tois pisteuousin eis to onoma autou
+<× 13… oi ouk ex aimatwn oude ek qelhmatos sarkos oude ek qelhmatos andros all ek quÑ egennhqhsan
+<× 14… kai o logos sarx egeneto kai eskhnwsen en hmin kai eqeasameqa thn doxan autou doxan ws monogenous para prÑs plhrhs caritos kai alhqeias
+<× 15… iwannhs marturei peri autou kai kekrage legwn outos hn on eipon o opisw mou ercomenos emprosqen mou gegonen oti prwtos mou hn
+<× 16… kai ek tou plhrwmatos autou hmeis pantes elabomen kai carin anti caritos
+<× 17… oti o nomos dia mwsews edoqh h caris kai h alhqeia dia iuÑ cuÑ egeneto
+<× 18… qnÑ oudeis ewrake pwpote o monogenhs uios o wn eis ton kolpon tou prÑs ekeinos exhghsato
+<× 19… kai auth estin h marturia tou iwannou ote apesteilan oi ioudaioi ex ierosolumwn iereis kai leuitas ina erwthswsin auton su tis ei
+<× 20… kai wmologhse kai ouk hrnhsato kai wmologhsen oti ouk eimi egw o csÑ
+<× 21… kai hrwthsan auton ti oun hlias ei su kai legei ouk eimi o profhths ei su kai apekriqh ou
+<× 22… eipon oun autw tis ei ina apokrisin dwmen tois pemyasin hmas ti legeis peri seautou
+<× 23… efh egw fwnh bowntos en th erhmw euqunate thn odon kuÑ kaqws eipen hsaias o profhths
+<× 24… kai oi apestalmenoi hsan ek twn farisaiwn
+<× 25… kai hrwthsan auton kai eipon autw ti oun baptizeis ei su ouk ei o csÑ oute hlias oute o profhths
+<× 26… apekriqh autois o iwannhs legwn egw baptizw en udati mesos de umwn esthken on umeis ouk oidate
+<× 27… autos estin o opisw mou ercomenos os emprosqen mou gegonen ou egw ouk eimi axios ina lusw autou ton imanta tou upodhmatos
+<× 28… tauta en biqabara egeneto peran tou iordanou opou hn iwannhs baptizwn
+<× 29… th epaurion blepei o iwannhs ton inÑ ercomenon pros auton kai legei ide o amnos tou quÑ o airwn thn amartian tou kosmou
+<× 30… outos esti peri ou egw eipon opisw mou ercetai anhr os emprosqen mou gegonen oti prwtos mou hn
+<× 31… kagw ouk hdein auton all ina fanerwqh tw ihÑl dia touto hlqon egw en tw udati baptizwn
+<× 32… kai emarturhsen iwannhs legwn oti teqeamai to pnÑa katabainon ws peristeran ex ouÑnou kai emeinen ep auton
+<× 33… kagw ouk hdein auton all o pemyas me baptizein en udati ekeinos moi eipen ef on an idhs to pnÑa katabainon kai menon ep auton outos estin o baptizwn en pnÑi agiw
+<× 34… kagw ewraka kai memarturhka oti outos estin o uios tou quÑ
+<× 35… th epaurion palin eisthkei o iwannhs kai ek twn maqhtwn autou duo
+<× 36… kai embleyas tw iuÑ peripatounti legei ide o amnos tou quÑ
+<× 37… kai hkousan autou oi duo maqhtai lalountos kai hkolouqhsan tw iuÑ
+<× 38… strafeis de o isÑ kai qeasamenos autous akolouqountas legei autois ti zhteite oi de eipon autw rabbi o legetai ermhneuomenon didaskale pou meneis
+<× 39… legei autois ercesqe kai idete hlqon kai eidon pou menei kai par autw emeinan thn hmeran ekeinhn wra hn ws dekath
+<× 40… hn andreas o adelfos simwnos petrou eis ek twn duo twn akousantwn para iwannou kai akolouqhsantwn autw
+<× 41… euriskei outos prwtos ton adelfon ton idion simwna kai legei autw eurhkamen ton mesian o esti meqermhneuomenon csÑ
+<× 42… kai hgagen auton pros ton inÑ embleyas autw o isÑ eipe su ei simwn o uios iwna su klhqhsh khfas o ermhneuetai petros
+<× 43… th epaurion hqelhsen exelqein eis thn galilaian kai euriskei filippon kai legei autw akolouqei moi
+<× 44… hn de o filippos apo bhqsaida ek ths polews andreou kai petrou
+<× 45… euriskei filippos ton naqanahl kai legei autw on egraye mwshs en tw nomw kai oi profhtai eurhkamen inÑ ton uion iwshf ton apo nazaret
+<× 46… kai eipen autw naqanahl ek nazaret dunatai ti agaqon einai legei autw filippos ercou kai ide
+<× 47… eiden o isÑ ton naqanahl ercomenon pros auton kai legei peri autou ide alhqws israhliths en w dolos ouk esti
+<× 48… legei autw naqanahl poqen me ginwskeis apekriqh isÑ kai eipen autw pro tou se filippon fwnhsai onta upo thn sukhn eidon se
+<× 49… apekriqh naqanahl kai legei autw rabbi su ei o uios tou quÑ su ei o basileus tou ihÑl
+<× 50… apekriqh isÑ kai eipen autw oti eipon soi eidon se upokatw ths sukhs pisteueis meizw toutwn oyei
+<× 51… kai legei autw amhn amhn legw umin ap arti oyesqe ton ouÑnon anewgota kai tous aggelous tou quÑ anabainontas kai katabainontas epi ton uion tou anÑou
+
+<K 2…
+<× 1… kai th hmera th trith gamos egeneto en kana ths galilaias kai hn h mhÑr tou iuÑ ekei
+<× 2… eklhqh de kai o isÑ kai oi maqhtai autou eis ton gamon
+<× 3… kai usterhsantos oinou legei h mhÑr tou iuÑ pros auton oinon ouk ecousi 
+<× 4… legei auth o isÑ ti emoi kai soi gunai oupw hkei h wra mou
+<× 5… legei h mhÑr autou tois diakonois o ti an legh umin poihsate
+<× 6… hsan de ekei udriai liqinai ex keimenai kata ton kaqarismon twn ioudaiwn cwrousai ana metrhtas duo h treis
+<× 7… legei autois o isÑ gemisate tas udrias udatos kai egemisan autas ews anw
+<× 8… kai legei autois antlhsate nun kai ferete tw arcitriklinw kai hnegkan
+<× 9… ws de egeusato o arcitriklinos to udwr oinon gegenhmenon kai ouk hdei poqen estin oi de diakonoi hdeisan oi hntlhkotes to udwr fwnei ton numfion o arcitriklinos
+<× 10… kai legei autw pas anÑos prwton ton kalon oinon tiqhsi kai otan mequsqwsi tote ton elassw su tethrhkas ton kalon oinon ews arti
+<× 11… tauthn epoihse thn archn twn shmeiwn o isÑ en kana ths galilaias kai efanerwse thn doxan autou kai episteusan eis auton oi maqhtai autou
+<× 12… meta touto katebh eis kapernaoum autos kai h mhÑr autou kai oi adelfoi autou kai oi maqhtai autou kai ekei emeinan ou pollas hmeras 
+<× 13… kai eggus hn to pasca twn ioudaiwn kai anebh eis ierosoluma o isÑ
+<× 14… kai euren en tw ierw tous pwlountas boas kai probata kai peristeras kai tous kermatistas kaqhmenous
+<× 15… kai poihsas fragellion ek scoiniwn pantas exebalen ek tou ierou ta te probata kai tous boas kai twn kollubistwn execee to kerma kai tas trapezas anestreye
+<× 16… kai tois tas peristeras pwlousin eipen arate tauta enteuqen mh poieite ton oikon tou prÑs mou oikon emporiou
+<× 17… emnhsqhsan de oi maqhtai autou oti gegrammenon estin o zhlos tou oikou sou katafagetai me
+<× 18… apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ti shmeion deiknueis hmin oti tauta poieis
+<× 19… apekriqh isÑ kai eipen autois lusate ton naon touton kai en trisin hmerais egerw auton
+<× 20… eipon oun oi ioudaioi tessarakonta kai ex etesin wkodomhqh o naos outos kai su en trisin hmerais egereis auton
+<× 21… ekeinos de elege peri tou naou tou swmatos autou
+<× 22… ote oun hgerqh ek nekrwn emnhsqhsan oi maqhtai autou oti touto elege kai episteusan th grafh kai tw logw w eipen o isÑ
+<× 23… ws de hn en tois ierosolumois en tw pasca en th eorth polloi episteusan eis to onoma autou qewrountes autou ta shmeia a epoiei
+<× 24… autos de o isÑ ouk episteuen eauton autois dia to auton ginwskein pantas
+<× 25… kai oti ou creian eicen ina tis marturhsh peri tou anÑou autos gar eginwske ti hn en tw anÑw
+
+<K 3…
+<× 1… hn de anÑos ek twn farisaiwn nikodhmos onoma autw arcwn twn ioudaiwn
+<× 2… outos hlqe pros ton inÑ nuktos kai eipen autw rabbi oidamen oti apo quÑ elhluqas didaskalos oudeis gar tauta ta shmeia dunatai poiein a su poieis ean mh h o qsÑ met autou
+<× 3… apekriqh isÑ kai eipen autw amhn amhn legw soi ean mh tis gennhqh anwqen ou dunatai idein thn basileian tou quÑ
+<× 4… legei pros auton nikodhmos pws dunatai anÑos gennhqhnai gerwn wn mh dunatai eis thn koilian ths mrÑs autou deuteron eiselqein kai gennhqhnai
+<× 5… apekriqh isÑ amhn amhn legw soi ean mh tis gennhqh ex udatos kai pnÑs ou dunatai eiselqein eis thn basileian tou quÑ
+<× 6… to gegennhmenon ek ths sarkos sarx esti kai to gegennhmenon ek tou pnÑs pnÑa esti
+<× 7… mh qaumashs oti eipon soi dei umas gennhqhnai anwqen
+<× 8… to pnÑa opou qelei pnei kai thn fwnhn autou akoueis all ouk oidas poqen ercetai kai pou upagei outws esti pas o gegennhmenos ek tou pnÑs
+<× 9… apekriqh nikodhmos kai eipen autw pws dunatai tauta genesqai
+<× 10… apekriqh isÑ kai eipen autw su ei o didaskalos tou ihÑl kai tauta ou ginwskeis
+<× 11… amhn amhn legw soi oti o oidamen laloumen kai o ewrakamen marturoumen kai thn marturian hmwn ou lambanete
+<× 12… ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete pws ean eipw umin ta epouÑnia pisteusete
+<× 13… kai oudeis anabebhken eis ton ouÑnon ei mh o ek tou ouÑnou katabas o uios tou anÑou o wn en tw ouÑnw
+<× 14… kai kaqws mwshs uywse ton ofin en th erhmw outws uywqhnai dei ton uion tou anÑou
+<× 15… ina pas o pisteuwn eis auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion
+<× 16… outws gar hgaphsen o qsÑ ton kosmon wste ton uion autou ton monogenh edwken ina pas o pisteuwn eis auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion
+<× 17… ou gar apesteilen o qsÑ ton uion autou eis ton kosmon ina krinh ton kosmon all ina swqh o kosmos di autou
+<× 18… o pisteuwn eis auton ou krinetai o de mh pisteuwn hdh kekritai oti mh pepisteuken eis to onoma tou monogenous uiou tou quÑ
+<× 19… auth de estin h krisis oti to fws elhluqen eis ton kosmon kai hgaphsan oi anÑoi mallon to skotos h to fws hn gar ponhra autwn ta erga
+<× 20… pas gar o faula prasswn misei to fws kai ouk ercetai pros to fws ina mh elegcqh ta erga autou
+<× 21… o de poiwn thn alhqeian ercetai pros to fws ina fanerwqh autou ta erga oti en qwÑ estin eirgasmena
+<× 22… meta tauta hlqen o isÑ kai oi maqhtai autou eis thn ioudaian ghn kai ekei dietribe met autwn kai ebaptizen
+<× 23… hn de kai iwannhs baptizwn en ainwn eggus tou salhm oti udata polla hn ekei kai pareginonto kai ebaptizonto
+<× 24… oupw gar hn beblhmenos eis thn fulakhn o iwannhs
+<× 25… egeneto oun zhthsis ek twn maqhtwn iwannou meta ioudaiou peri kaqarismou
+<× 26… kai hlqon pros ton iwannhn kai eipon autw rabbi os hn meta sou peran tou iordanou w su memarturhkas ide outos baptizei kai pantes ercontai pros auton
+<× 27… apekriqh iwannhs kai eipen ou dunatai anÑos lambanein ouden ean mh h dedomenon autw ek tou ouÑnou
+<× 28… autoi umeis moi martureite oti eipon ouk eimi egw o csÑ all oti apestalmenos eimi emprosqen ekeinou
+<× 29… o ecwn thn numfhn numfios estin o de filos tou numfiou o esthkws kai akouwn autou cara cairei dia thn fwnhn tou numfiou auth oun h cara h emh peplhrwtai
+<× 30… ekeinon dei auxanein eme de elattousqai
+<× 31… o anwqen ercomenos epanw pantwn estin o wn ek ths ghs ek ths ghs esti kai ek ths ghs lalei o ek tou ouÑnou ercomenos epanw pantwn esti
+<× 32… kai o ewrake kai hkouse touto marturei kai thn marturian autou oudeis lambanei
+<× 33… o labwn autou thn marturian esfragisen oti o qsÑ alhqhs estin
+<× 34… on gar apesteilen o qsÑ ta rhmata tou quÑ lalei ou gar ek metrou didwsin o qsÑ to pnÑa
+<× 35… o phÑr agapa ton uion kai panta dedwken en th ceiri autou
+<× 36… o pisteuwn eis ton uion ecei zwhn aiwnion o de apeiqwn tw uiw ouk oyetai thn zwhn all h orgh tou quÑ menei ep auton
+
+<K 4…
+<× 1… ws oun egnw o isÑ oti hkousan oi farisaioi oti isÑ pleionas maqhtas poiei kai baptizei h iwannhs
+<× 2… kaitoige isÑ autos ouk ebaptizen all oi maqhtai autou
+<× 3… afhke thn ioudaian kai aphlqen eis thn galilaian
+<× 4… edei de auton diercesqai dia ths samareias
+<× 5… ercetai oun eis polin ths samareias legomenhn sucar plhsion tou cwriou ou edwken iakwb iwshf tw uiw autou
+<× 6… hn de ekei phgh tou iakwb o oun isÑ kekopiakws ek ths odoiporias ekaqezeto outws epi th phgh wra hn wsei ekth
+<× 7… ercetai gunh ek ths samareias antlhsai udwr legei auth o isÑ dos moi piein
+<× 8… oi gar maqhtai autou apelhluqeisan eis thn polin ina trofas agoraswsi
+<× 9… legei oun autw h gunh h samareitis pws su ioudaios wn par emou piein aiteis oushs gunaikos samareitidos ou gar sugcrwntai ioudaioi samareitais
+<× 10… apekriqh isÑ kai eipen auth ei hdeis thn dwrean tou quÑ kai tis estin o legwn soi dos moi piein su an hthsas auton kai edwken an soi udwr zwn
+<× 11… legei autw h gunh keÑ oute antlhma eceis kai to frear esti baqu poqen oun eceis to udwr to zwn
+<× 12… mh su meizwn ei tou prÑs hmwn iakwb os edwken hmin to frear kai autos ex autou epie kai oi uioi autou kai ta qremmata autou
+<× 13… apekriqh isÑ kai eipen auth pas o pinwn ek tou udatos toutou diyhsei palin
+<× 14… os d an pih ek tou udatos ou egw dwsw autw ou mh diyhsh eis ton aiwna alla to udwr o dwsw autw genhsetai en autw phgh udatos allomenou eis zwhn aiwnion
+<× 15… legei pros auton h gunh keÑ dos moi touto to udwr ina mh diyw mhde ercwmai enqade antlein
+<× 16… legei auth o isÑ upage fwnhson ton andra sou kai elqe enqade
+<× 17… apekriqh h gunh kai eipen ouk ecw andra legei auth o isÑ kalws eipas oti andra ouk ecw
+<× 18… pente gar andras esces kai nun on eceis ouk esti sou anhr touto alhqes eirhkas
+<× 19… legei autw h gunh keÑ qewrw oti profhths ei su
+<× 20… oi prÑes hmwn en tw orei toutw prosekunhsan kai umeis legete oti en ierosolumois estin o topos opou dei proskunein
+<× 21… legei auth o isÑ gunai pisteuson moi oti ercetai wra ote oute en tw orei toutw oute en ierosolumois proskunhsete tw prÑi
+<× 22… umeis proskuneite o ouk oidate hmeis proskunoumen o oidamen oti h srÑia ek twn ioudaiwn estin
+<× 23… all ercetai wra kai nun estin ote oi alhqinoi proskunhtai proskunhsousi tw prÑi en pnÑi kai alhqeia kai gar o phÑr toioutous zhtei tous proskunountas auton
+<× 24… pnÑa o qsÑ kai tous proskunountas auton en pnÑi kai alhqeia dei proskunein
+<× 25… legei autw h gunh oida oti mesias ercetai o legomenos csÑ otan elqh ekeinos anaggelei hmin panta
+<× 26… legei auth o isÑ egw eimi o lalwn soi
+<× 27… kai epi toutw hlqon oi maqhtai autou kai eqaumasan oti meta gunaikos elalei oudeis mentoi eipe ti zhteis h ti laleis met auths
+<× 28… afhken oun thn udrian auths h gunh kai aphlqen eis thn polin kai legei tois anÑois
+<× 29… deute idete anÑon os eipe moi panta osa epoihsa mhti outos estin o csÑ
+<× 30… exhlqon oun ek ths polews kai hrconto pros auton
+<× 31… en de tw metaxu hrwtwn auton oi maqhtai autou legontes rabbi fage
+<× 32… o de eipen autois egw brwsin ecw fagein hn umeis ouk oidate
+<× 33… elegon oun oi maqhtai pros allhlous mh tis hnegken autw fagein
+<× 34… legei autois o isÑ emon brwma estin ina poiw to qelhma tou pemyantos me kai teleiwsw autou to ergon
+<× 35… ouc umeis legete »Œ¹¹¼»*¼oti»Û*¼ »‚¼oti eti»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ eti tetramhnos esti kai o qerismos ercetai idou legw umin eparate tous ofqalmous umwn kai 
+qeasasqe tas cwras oti leukai eisi pros qerismon hdh
+<× 36… kai o qerizwn misqon lambanei kai sunagei karpon eis zwhn aiwnion ina kai o speirwn omou cairh kai o qerizwn
+<× 37… en gar toutw o logos estin o alhqinos oti allos estin o speirwn kai allos o qerizwn
+<× 38… egw apesteila umas qerizein o ouc umeis kekopiakate alloi kekopiakasi kai umeis eis ton kopon autwn eiselhluqate
+<× 39… ek de ths polews ekeinhs polloi episteusan eis auton twn samareitwn dia ton logon ths gunaikos marturoushs oti eipe moi panta osa epoihsa
+<× 40… ws oun hlqon pros auton oi samareitai hrwtwn auton meinai par autois kai emeinen ekei duo hmeras
+<× 41… kai pollw pleious episteusan dia ton logon autou
+<× 42… th te gunaiki elegon oti ouketi dia thn shn lalian pisteuomen autoi gar akhkoamen kai oidamen oti outos estin alhqws o shÑr tou kosmou o csÑ
+<× 43… meta de tas duo hmeras exhlqen ekeiqen kai aphlqen eis thn galilaian
+<× 44… autos gar o isÑ emarturhsen oti profhths en th idia prÑidi timhn ouk ecei
+<× 45… ote oun hlqen eis thn galilaian edexanto auton oi galilaioi panta ewrakotes a epoihsen en ierosolumois en th eorth kai autoi gar hlqon eis thn eorthn
+<× 46… hlqen oun palin o isÑ eis thn kana ths galilaias opou epoihse to udwr oinon kai hn tis basilikos ou o uios hsqenei en kapernaoum
+<× 47… outos akousas oti isÑ hkei ek ths ioudaias eis thn galilaian aphlqe pros auton kai hrwta auton ina katabh kai iashtai autou ton uion hmelle gar apoqnhskein
+<× 48… eipen oun o isÑ pros auton ean mh shmeia kai terata idhte ou mh pisteushte
+<× 49… legei pros auton o basilikos keÑ katabhqi prin apoqanein to paidion mou
+<× 50… legei autw o isÑ poreuou o uios sou zh kai episteusen o anÑos tw logw w eipen autw o isÑ kai eporeueto
+<× 51… hdh de autou katabainontos oi douloi autou aphnthsan autw kai aphggeilan legontes oti o pais sou zh
+<× 52… epuqeto oun par autwn thn wran en h komyoteron esce kai eipon autw oti cqes wran ebdomhn afhken auton o puretos
+<× 53… egnw oun o phÑr oti en ekeinh th wra en h eipen autw o isÑ oti o uios sou zh kai episteusen autos kai h oikia autou olh
+<× 54… touto palin deuteron shmeion epoihsen o isÑ elqwn ek ths ioudaias eis thn galilaian
+
+<K 5…
+<× 1… meta tauta hn eorth twn ioudaiwn kai anebh o isÑ eis ierosoluma
+<× 2… esti de en tois ierosolumois epi th probatikh kolumbhqra h epilegomenh ebraisti bhqesda pente stoas ecousa
+<× 3… en tautais katekeito plhqos polu twn asqenountwn tuflwn cwlwn xhrwn ekdecomenwn thn tou udatos kinhsin
+<× 4… aggelos gar kata kairon katebainen en th kolumbhqra kai etarasse to udwr o oun prwtos embas meta thn tarachn tou udatos ugihs egineto w dhpote kateiceto noshmati
+<× 5… hn de tis anÑos ekei triakontaoktw eth ecwn en th asqeneia
+<× 6… touton idwn o isÑ katakeimenon kai gnous oti polun hdh cronon ecei legei autw qeleis ugihs genesqai
+<× 7… apekriqh autw o asqenwn keÑ anÑon ouk ecw ina otan taracqh to udwr balh me eis thn kolumbhqran en w de ercomai egw allos pro emou katabainei
+<× 8… legei autw o isÑ egeirai aron ton krabbaton sou kai peripatei
+<× 9… kai euqews egeneto ugihs o anÑos kai hre ton krabbaton autou kai periepatei hn de sabbaton en ekeinh th hmera
+<× 10… elegon oun oi ioudaioi tw teqerapeumenw sabbaton estin ouk exesti soi arai ton krabbaton
+<× 11… apekriqh autois o poihsas me ugih ekeinos moi eipen aron ton krabbaton sou kai peripatei
+<× 12… hrwthsan oun auton tis estin o anÑos o eipwn soi aron ton krabbaton sou kai peripatei
+<× 13… o de iaqeis ouk hdei tis estin o gar isÑ exeneusen oclou ontos en tw topw
+<× 14… meta tauta euriskei auton o isÑ en tw ierw kai eipen autw ide ugihs gegonas mhketi amartane ina mh ceiron ti soi genhtai
+<× 15… aphlqen o anÑos kai anhggeile tois ioudaiois oti isÑ estin o poihsas auton ugih
+<× 16… kai dia touto ediwkon ton inÑ oi ioudaioi kai ezhtoun auton apokteinai oti tauta epoiei en sabbatw
+<× 17… o de isÑ apekrinato autois o phÑr mou ews arti ergazetai kagw ergazomai
+<× 18… dia touto oun mallon ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai oti ou monon elue to sabbaton alla kai prÑa idion elege ton 
+qnÑ ison eauton poiwn tw qwÑ
+<× 19… apekrinato oun o isÑ kai eipen autois amhn amhn legw umin ou dunatai o uios poiein af eautou ouden ean mh ti bleph ton prÑa poiounta a gar an ekeinos poih tauta kai o uios omoiws poiei
+<× 20… o gar phÑr filei ton uion kai panta deiknusin autw a autos poiei kai meizona toutwn deixei autw erga ina umeis qaumazhte
+<× 21… wsper gar o phÑr egeirei tous nekrous kai zwopoiei outw kai o uios ous qelei zwopoiei
+<× 22… oude gar o phÑr krinei oudena alla thn krisin pasan dedwke tw uiw
+<× 23… ina pantes timwsi ton uion kaqws timwsi ton prÑa o mh timwn ton uion ou tima ton prÑa ton pemyanta auton
+<× 24… amhn amhn legw umin oti o ton logon mou akouwn kai pisteuwn tw pemyanti me ecei zwhn aiwnion kai eis krisin ouk ercetai alla metabebhken ek tou qanatou eis thn zwhn
+<× 25… amhn amhn legw umin oti ercetai wra kai nun estin ote oi nekroi akousontai ths fwnhs tou uiou tou quÑ kai oi akousantes zhsontai
+<× 26… wsper gar o phÑr ecei zwhn en eautw outws edwke kai tw uiw zwhn »ð¼»Œ¹¹¼»*¼OM»Û*¼ »‚¼ecein en eautw»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼»Ûð¼
+<× 27… »€¼»Œ¹¹¼»*¼k³a³i³ e³x³o³u³s³i³a³n³ e³d³w³k³e³n³ a³u³t³w³»Û*¼ »‚¼kai exousian edwken autw»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼»Û€¼ kai krisin poiein oti uios anÑou esti
+<× 28… mh qaumazete touto oti ercetai wra en h pantes oi en tois mnhmeiois akousontai ths fwnhs autou
+<× 29… kai ekporeusontai oi ta agaqa poihsantes eis anastasin zwhs oi de ta faula praxantes eis anastasin krisews
+<× 30… ou dunamai egw poiein ap emautou ouden kaqws akouw krinw kai h krisis h emh dikaia estin oti ou zhtw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantos me prÑs
+<× 31… ean egw marturw peri emautou h marturia mou ouk estin alhqhs
+<× 32… allos estin o marturwn peri emou kai oida oti alhqhs estin h marturia hn marturei peri emou
+<× 33… umeis apestalkate pros iwannhn kai memarturhke th alhqeia
+<× 34… egw de ou para anÑou thn marturian lambanw alla tauta legw ina umeis swqhte
+<× 35… ekeinos hn o lucnos o kaiomenos kai fainwn umeis de hqelhsate agalliaqhnai pros wran en tw fwti autou
+<× 36… egw de ecw thn marturian meizw tou iwannou ta gar erga a edwke moi o phÑr ina teleiwsw auta auta ta erga a egw poiw marturei peri emou oti o phÑr me apestalke
+<× 37… kai o pemyas me phÑr autos memarturhke peri emou oute fwnhn autou akhkoate pwpote oute eidos autou ewrakate
+<× 38… kai ton logon autou ouk ecete menonta en umin oti on apesteilen ekeinos toutw umeis ou pisteuete
+<× 39… ereunate tas grafas oti umeis dokeite en autais zwhn aiwnion ecein kai ekeinai eisin ai marturousai peri emou
+<× 40… kai ou qelete elqein pros me ina zwhn echte
+<× 41… doxan para anÑwn ou lambanw
+<× 42… all egnwka umas oti thn agaphn tou quÑ ouk ecete en eautois
+<× 43… egw elhluqa en tw onomati tou prÑs mou kai ou lambanete me ean allos elqh en tw onomati tw idiw ekeinon lhyesqe
+<× 44… pws dunasqe umeis pisteusai doxan para anÑwn lambanontes kai thn doxan thn para tou monou quÑ ou zhteite
+<× 45… mh dokeite oti egw kathgorhsw umwn pros ton prÑa estin o kathgorwn umwn mwshs eis on umeis hlpikate
+<× 46… ei gar episteuete mwsei episteuete an emoi peri emou gar ekeinos egrayen
+<× 47… ei de tois ekeinou grammasin ou pisteuete pws tois emois rhmasi pisteusete
+
+<K 6…
+<× 1… meta tauta aphlqen o isÑ peran ths qalasshs ths galilaias ths tiberiados
+<× 2… kai hkolouqei autw oclos polus oti ewrwn autou ta shmeia a epoiei epi twn asqenountwn
+<× 3… anhlqe de eis to oros o isÑ kai ekei ekaqhto meta twn maqhtwn autou
+<× 4… hn de eggus to pasca h eorth twn ioudaiwn
+<× 5… eparas oun o isÑ tous ofqalmous kai qeasamenos oti polus oclos ercetai pros auton legei pros ton filippon poqen agorasomen artous ina fagwsin outoi
+<× 6… touto de elege peirazwn auton autos gar hdei ti hmelle poiein
+<× 7… apekriqh autw filippos diakosiwn dhnariwn artoi ouk arkousin autois ina ekastos autwn bracu ti labh
+<× 8… legei autw eis ek twn maqhtwn autou andreas o adelfos simwnos petrou
+<× 9… esti paidarion en wde o ecei pente artous kriqinous kai duo oyaria alla tauta ti estin eis tosoutous
+<× 10… eipe de o isÑ poihsate tous anÑous anapesein hn de cortos polus en tw topw anepeson oun oi andres ton ariqmon wsei pentakiscilioi
+<× 11… elabe de tous artous o isÑ kai eucaristhsas diedwke tois maqhtais oi de maqhtai tois anakeimenois omoiws kai ek twn oyariwn oson hqelon
+<× 12… ws de eneplhsqhsan legei tois maqhtais autou sunagagete ta perisseusanta twn klasmatwn ina mh ti apolhtai
+<× 13… sunhgagon oun kai egemisan dwdeka kofinous klasmatwn ek twn pente artwn twn kriqinwn a eperisseuse tois bebrwkosin
+<× 14… oi oun anÑoi idontes o epoihse shmeion o isÑ elegon oti outos estin alhqws o profhths o ercomenos eis ton kosmon
+<× 15… isÑ oun gnous oti mellousin ercesqai kai arpazein auton ina poihswsin auton basilea anecwrhse palin eis to oros autos monos
+<× 16… ws de oyia egeneto katebhsan oi maqhtai autou epi thn qalassan
+<× 17… kai embantes eis to ploion hrconto peran ths qalasshs eis kapernaoum kai skotia hdh egegonei kai ouk elhluqei pros autous o isÑ
+<× 18… h te qalassa anemou megalou pneontos dihgeireto
+<× 19… elhlakotes oun ws stadious eikosipente h triakonta qewrousi ton inÑ peripatounta epi ths qalasshs kai eggus tou ploiou ginomenon kai efobhqhsan
+<× 20… o de legei autois egw eimi mh fobeisqe
+<× 21… hqelon oun labein auton eis to ploion kai euqews to ploion egeneto epi ths ghs eis hn uphgon
+<× 22… th epaurion o oclos o esthkws peran ths qalasshs idwn oti ploiarion allo ouk hn ekei ei mh en ekeino eis o enebhsan oi maqhtai autou kai oti ou suneishlqe tois maqhtais autou o isÑ eis to ploiarion alla monoi oi maqhtai autou aphlqon
+<× 23… alla de hlqe ploiaria ek tiberiados eggus tou topou opou efagon ton arton eucaristhsantos tou kuÑ
+<× 24… ote oun eiden o oclos oti isÑ ouk estin ekei oude oi maqhtai autou enebhsan autoi eis ta ploia kai hlqon eis kapernaoum zhtountes ton inÑ
+<× 25… kai eurontes auton peran ths qalasshs eipon autw rabbi pote wde gegonas
+<× 26… apekriqh autois o isÑ kai eipen amhn amhn legw umin zhteite me ouc oti eidete shmeia all oti efagete ek twn artwn kai ecortasqhte
+<× 27… ergazesqe mh thn brwsin thn apollumenhn alla thn brwsin thn menousan eis zwhn aiwnion hn o uios tou anÑou umin dwsei touton gar o phÑr esfragisen o qsÑ
+<× 28… eipon oun pros auton ti poioumen ina ergazwmeqa ta erga tou quÑ
+<× 29… apekriqh isÑ kai eipen autois touto esti to ergon tou quÑ ina pisteushte eis on apesteilen ekeinos
+<× 30… eipon oun autw ti oun poieis su shmeion ina idwmen kai pisteuswmen soi ti ergazh
+<× 31… oi prÑes hmwn to manna efagon en th erhmw kaqws esti gegrammenon arton ek tou ouÑnou edwken autois fagein
+<× 32… eipen oun autois o isÑ amhn amhn legw umin ou mwshs dedwken umin ton arton ek tou ouÑnou all o phÑr mou didwsin umin ton arton ek tou ouÑnou ton alhqinon
+<× 33… o gar artos tou quÑ estin o katabainwn ek tou ouÑnou kai zwhn didous tw kosmw
+<× 34… eipon oun pros auton keÑ pantote dos hmin ton arton touton
+<× 35… eipe de autois o isÑ egw eimi o artos ths zwhs o ercomenos pros me ou mh peinash kai o pisteuwn eis eme ou mh diyhsh pwpote
+<× 36… all eipon umin oti kai ewrakate me kai ou pisteuete
+<× 37… pan o didwsi moi o phÑr pros eme hxei kai ton ercomenon pros me ou mh ekballw exw
+<× 38… oti katabebhka ek tou ouÑnou ouc ina poiw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantos me
+<× 39… touto de esti to qelhma tou pemyantos me prÑs ina pan o dedwke moi mh apolesw ex autou alla anasthsw auto en th escath hmera
+<× 40… touto de esti to qelhma tou pemyantos me ina pas o qewrwn ton uion kai pisteuwn eis auton ech zwhn aiwnion kai anasthsw auton egw th escath hmera
+<× 41… egogguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egw eimi o artos o katabas ek tou ouÑnou
+<× 42… kai elegon ouc outos estin isÑ o uios iwshf ou hmeis oidamen ton prÑa kai thn mrÑa pws oun legei outos oti ek tou ouÑnou katabebhka
+<× 43… apekriqh oun o isÑ kai eipen autois mh gogguzete met allhlwn
+<× 44… oudeis dunatai elqein pros me ean mh o phÑr o pemyas me elkush auton kai egw anasthsw auton en th escath hmera
+<× 45… esti gegrammenon en tois profhtais kai esontai pantes didaktoi quÑ pas oun o akouwn para tou prÑs kai maqwn ercetai pros me
+<× 46… ouc oti ton prÑa tis ewraken ei mh o wn para tou quÑ outos ewrake ton prÑa
+<× 47… amhn amhn legw umin o pisteuwn eis eme ecei zwhn aiwnion
+<× 48… egw eimi o artos ths zwhs
+<× 49… oi prÑes umwn efagon to manna en th erhmw kai apeqanon
+<× 50… outos estin o artos o ek tou ouÑnou katabainwn ina tis ex autou fagh kai mh apoqanh
+<× 51… egw eimi o artos o zwn o ek tou ouÑnou katabas ean tis fagh ek toutou tou artou zhsetai eis ton aiwna kai o artos de on egw dwsw h sarx mou estin hn egw dwsw uper ths tou kosmou zwhs
+<× 52… emaconto oun pros allhlous oi ioudaioi legontes pws dunatai outos hmin dounai thn sarka fagein
+<× 53… eipen oun autois o isÑ amhn amhn legw umin ean mh faghte thn sarka tou uiou tou anÑou kai pihte autou to aima ouk ecete zwhn en eautois
+<× 54… o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima ecei zwhn aiwnion kai egw anasthsw auton th escath hmera
+<× 55… h gar sarx mou alhqws esti brwsis kai to aima mou alhqws esti posis
+<× 56… o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima en emoi menei kagw en autw
+<× 57… kaqws apesteile me o zwn phÑr kagw zw dia ton prÑa kai o trwgwn me kakeinos zhsetai di eme
+<× 58… outos estin o artos o ek tou ouÑnou katabas ou kaqws efagon oi prÑes umwn to manna kai apeqanon o trwgwn mou touton ton arton zhsetai eis ton aiwna
+<× 59… tauta eipen en sunagwgh didaskwn en kapernaoum
+<× 60… polloi oun akousantes ek twn maqhtwn autou eipon sklhros estin outos o logos tis dunatai autou akouein
+<× 61… eidws de o isÑ en eautw oti gogguzousi peri toutou oi maqhtai autou eipen autois touto umas skandalizei
+<× 62… ean oun qewrhte ton uion tou anÑou anabainonta opou hn to proteron
+<× 63… to pnÑa esti to zwopoioun h sarx ouk wfelei ouden ta rhmata a egw lalw umin pnÑa esti kai zwh estin
+<× 64… all eisin ex umwn tines oi ou pisteuousin hdei gar ex archs o isÑ tines eisin oi mh pisteuontes kai tis estin o paradwswn auton
+<× 65… kai elege dia touto eirhka umin oti oudeis dunatai elqein pros me ean mh h dedomenon autw ek tou prÑs mou
+<× 66… ek toutou polloi aphlqon twn maqhtwn autou eis ta opisw kai ouketi met autou periepatoun
+<× 67… eipen oun o isÑ tois dwdeka mh kai umeis qelete upagein
+<× 68… apekriqh oun autw simwn petros keÑ pros tina apeleusomeqa rhmata zwhs aiwniou eceis
+<× 69… kai hmeis pepisteukamen kai egnwkamen oti su ei o csÑ o uios tou quÑ tou zwntos
+<× 70… apekriqh autois ouk egw umas tous dwdeka exelexamhn kai ex umwn eis diabolos estin
+<× 71… elege de ton ioudan simwnos iskariwthn outos gar emellen auton paradidonai eis wn ek twn dwdeka
+
+<K 7…
+<× 1… kai periepatei o isÑ meta tauta en th galilaia ou gar hqelen en th ioudaia peripatein oti ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai
+<× 2… hn de eggus h eorth twn ioudaiwn h skhnophgia
+<× 3… eipon oun pros auton oi adelfoi autou metabhqi enteuqen kai upage eis thn ioudaian ina kai oi maqhtai sou qewrhswsi ta erga a poieis
+<× 4… oudeis gar en kruptw ti poiei kai zhtei autos en parrhsia einai ei tauta poieis fanerwson seauton tw kosmw
+<× 5… oude gar oi adelfoi autou episteuon eis auton
+<× 6… legei oun autois o isÑ o kairos o emos oupw parestin o de kairos o umeteros pantote estin etoimos
+<× 7… ou dunatai o kosmos misein umas eme de misei oti egw marturw peri autou oti ta erga autou ponhra estin
+<× 8… umeis anabhte eis thn eorthn tauthn egw oupw anabainw eis thn eorthn tauthn oti o kairos o emos oupw peplhrwtai
+<× 9… tauta de eipwn autois emeinen en th galilaia
+<× 10… ws de anebhsan oi adelfoi autou tote kai autos anebh eis thn eorthn ou fanerws all ws en kruptw
+<× 11… oi oun ioudaioi ezhtoun auton en th eorth kai elegon pou estin ekeinos
+<× 12… kai goggusmos polus peri autou hn en tois oclois oi men elegon oti agaqos estin alloi elegon ou alla plana ton oclon
+<× 13… oudeis mentoi parrhsia elalei peri autou dia ton fobon twn ioudaiwn
+<× 14… hdh de ths eorths mesoushs anebh o isÑ eis to ieron kai edidaske
+<× 15… kai eqaumazon oi ioudaioi legontes pws outos grammata oide mh memaqhkws
+<× 16… apekriqh oun autois o isÑ kai eipen h emh didach ouk estin emh alla tou pemyantos me
+<× 17… ean tis qelh to qelhma autou poiein gnwsetai peri ths didachs poteron ek tou quÑ estin h egw ap emautou lalw
+<× 18… o af eautou lalwn thn doxan thn idian zhtei o de zhtwn thn doxan tou pemyantos auton outos alhqhs esti kai adikia en autw ouk estin
+<× 19… ou mwshs dedwken umin ton nomon kai oudeis ex umwn poiei ton nomon ti me zhteite apokteinai
+<× 20… apekriqh o oclos kai eipe daimonion eceis tis se zhtei apokteinai
+<× 21… apekriqh isÑ kai eipen autois en ergon epoihsa kai pantes qaumazete
+<× 22… dia touto mwshs dedwken umin thn peritomhn ouc oti ek tou mwsews estin all ek twn prÑwn kai en sabbatw peritemnete anÑon
+<× 23… ei peritomhn lambanei anÑos en sabbatw ina mh luqh o nomos mwsews emoi colate oti olon anÑon ugih epoihsa en sabbatw
+<× 24… mh krinete kat oyin alla thn dikaian krisin krinate
+<× 25… elegon oun tines ek twn ierosolumitwn ouc outos estin on zhtousin apokteinai
+<× 26… kai ide parrhsia lalei kai ouden autw legousi mhpote alhqws egnwsan oi arcontes oti outos estin alhqws o csÑ
+<× 27… alla touton oidamen poqen estin o de csÑ otan erchtai oudeis ginwskei poqen estin
+<× 28… ekraxen oun en tw ierw didaskwn o isÑ kai legwn kame oidate kai oidate poqen eimi kai ap emautou ouk elhluqa all estin alhqinos o pemyas me on umeis ouk oidate
+<× 29… egw oida auton oti par autou eimi kakeinos me apesteilen
+<× 30… ezhtoun oun auton piasai kai oudeis epebalen ep auton thn ceira oti oupw elhluqei h wra autou
+<× 31… polloi de ek tou oclou episteusan eis auton kai elegon oti o csÑ otan elqh mhti pleiona shmeia poihsei wn outos epoihsen
+<× 32… »ð¼»Œ¹¹¼»*¼4 Âéö«§  úo¨o¬©ú´ «¨Œ§«¶ ¿I  é§ éµ¹o§§éºÂ«Ê  o ʧŒ´ éö  ú«§«Ê Äo¬¨ Âéö«§ ·úŒ   úe * ¨«Œ¶éö© ·Œ§¯»Û*¼»‚¼hkousan oi farisaioi tou oclou gogguzontos peri autou tauta kai apesteilan uphretas oi farisaioi kai oi arciereis ina piaswsin auton»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼»Ûð¼
+<× 33… »ð¼»Œ¹¹¼»*¼4 Âéö«§  úo¨o¬©ú´ «¨Œ§«¶ ¿I  é§ éµ¹o§§éºÂ«Ê  o ʧŒ´ éö  ú«§«Ê Äo¬¨ Âéö«§ ·úŒ   úe * ¨«Œ¶éö© ·Œ§¯»Û*¼»‚¼eipen oun o isÑ eti mikron cronon meq umwn eimi kai upagw pros ton pemyanta me»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼»Ûð¼
+<× 34… »ð¼»Œ¹¹¼»*¼4 Âéö«§  úo¨o¬©ú´ «¨Œ§«¶ ¿I  é§ éµ¹o§§éºÂ«Ê  o ʧŒ´ éö  ú«§«Ê Äo¬¨ Âéö«§ ·úŒ   úe * ¨«Œ¶éö© ·Œ§¯»Û*¼»‚¼zhthsete me kai ouc eurhsete kai opou eimi egw umeis ou dunasqe elqein»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼»Ûð¼
+<× 35… »€¼»Œ¹¹¼»*¼4 Âéö«§  úo¨o¬©ú´ «¨Œ§«¶¿I  é§ éµ¹o§§éºÂ«Ê  o ʧŒ´ éö  ú«§«Ê Äo¬¨ Âéö«§ ·úŒ   úe * ¨«Œ¶éö© ·Œ§¯»Û*¼»‚¼eipon oun oi iou»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼»Û€¼ daioi pros eautous pou outos mellei poreuesqai oti hmeis ouc eurhsomen auton mh eis thn diasporan twn ellhnwn mellei poreuesqai kai didaskein tous ellhnas
+<× 36… tis estin outos o logos on eipe zhthsete me kai ouc eurhsete kai opou eimi egw umeis ou dunasqe elqein
+<× 37… en de th escath hmera th megalh ths eorths eisthkei o isÑ kai ekraxe legwn ean tis diya ercesqw pros me kai pinetw
+<× 38… o pisteuwn eis eme kaqws eipen h grafh potamoi ek ths koilias autou reusousin udatos zwntos
+<× 39… touto de eipe peri tou pnÑs o hmellon lambanein oi pisteuontes eis auton oupw gar hn pnÑa agion oti isÑ oudepw edoxasqh
+<× 40… polloi oun ek tou oclou akousantes ton logon elegon outos estin alhqws o profhths
+<× 41… alloi elegon outos estin o csÑ alloi elegon mh gar ek ths galilaias o csÑ ercetai
+<× 42… ouci h grafh eipen oti ek tou spermatos daÑd kai apo bhqleem ths kwmhs opou hn daÑd o csÑ ercetai
+<× 43… scisma oun en tw oclw egeneto di auton
+<× 44… tines de hqelon ex autwn piasai auton all oudeis epebalen ep auton tas ceiras
+<× 45… hlqon oun oi uphretai pros tous arciereis kai farisaious kai eipon autois ekeinoi diati ouk hgagete auton
+<× 46… apekriqhsan oi uphretai oudepote outws elalhsen anÑos ws outos o anÑos
+<× 47… apekriqhsan oun autois oi farisaioi mh kai umeis peplanhsqe
+<× 48… mh tis ek twn arcontwn episteusen eis auton h ek twn farisaiwn
+<× 49… all o oclos outos o mh ginwskwn ton nomon epikataratoi eisi
+<× 50… legei nikodhmos pros autous o elqwn nuktos pros auton eis wn ex autwn
+<× 51… mh o nomos hmwn krinei ton anÑon ean mh akoush par autou proteron kai gnw ti poiei
+<× 52… apekriqhsan kai eipon autw mh kai su ek ths galilaias ei ereunhson kai ide oti profhths ek ths galilaias ouk eghgertai
+<× 53… ¿7.53-8.11 oº«Â齫¶ Œ§ ¶o¬º Ä¬Â¯ kai aphlqen ekastos eis ton oikon autou
+
+<K 8…
+<× 1… isÑ de eporeuqh eis to oros twn elaiwn
+<× 2… orqrou de palin paregeneto eis to ieron kai pas o laos hrceto pros auton kai kaqisas edidasken autous
+<× 3… agousi de oi grammateis kai oi farisaioi pros auton gunaika epi moiceia kateilhmmenhn kai sthsantes authn en mesw
+<× 4… legousin autw didaskale tauthn euromen epautofwrw moiceuomenhn
+<× 5… en de tw nomw hmwn mwshs eneteilato tas toiautas liqoboleisqai su oun ti legeis
+<× 6… touto de elegon peirazontes auton ina ecwsi kathgorian kat autou o de isÑ katw kuyas tw daktulw egrafen eis thn ghn mh prospoioumenos 
+<× 7… ws de epemenon erwtwntes auton anakuyas eipe pros autous o anamarthtos umwn prwtos ton liqon ep auth baletw
+<× 8… kai palin katw kuyas egrafen eis thn ghn
+<× 9… oi de akousantes kai upo ths suneidhsews elegcomenoi exhrconto eis kaqeis arxamenoi apo twn presbuterwn ews twn escatwn kai kateleifqh monos o isÑ kai h gunh en mesw ousa 
+<× 10… anakuyas de o isÑ kai mhdena qeasamenos plhn ths gunaikos eipen auth pou eisin ekeinoi oi kathgoroi sou oudeis se katekrinen
+<× 11… h de eipen oudeis keÑ eipe de auth o isÑ oude egw se katakrinw poreuou kai apo tou nun mhketi amartane
+<× 12… palin oun autois o isÑ elalhse legwn egw eimi to fws tou kosmou o akolouqwn emoi ou mh peripathsh en th skotia all exei to fws ths zwhs
+<× 13… eipon oun autw oi farisaioi su peri seautou martureis h marturia sou ouk estin alhqhs
+<× 14… apekriqh isÑ kai eipen autois kan egw marturw peri emautou alhqhs estin h marturia mou oti oida poqen hlqon kai pou upagw umeis de ouk oidate poqen ercomai h pou upagw
+<× 15… umeis kata thn sarka krinete egw ou krinw oudena
+<× 16… kai ean krinw de egw h krisis h emh alhqhs estin oti monos ouk eimi all egw kai o pemyas me phÑr
+<× 17… kai en tw nomw de tw umeterw gegraptai oti duo anÑwn h marturia alhqhs estin
+<× 18… egw eimi o marturwn peri emautou kai marturei peri emou o pemyas me phÑr
+<× 19… elegon oun autw pou estin o phÑr sou apekriqh isÑ oute eme oidate oute ton prÑa mou ei eme hdeite kai ton prÑa mou hdeite an
+<× 20… tauta ta rhmata elalhsen o isÑ en tw gazofulakiw didaskwn en tw ierw kai oudeis epiasen auton oti oupw elhluqei h wra autou
+<× 21… eipen oun palin autois o isÑ egw upagw kai zhthsete me kai en th amartia umwn apoqaneisqe opou egw upagw umeis ou dunasqe elqein
+<× 22… elegon oun oi ioudaioi mhti apoktenei eauton oti legei opou egw upagw umeis ou dunasqe elqein
+<× 23… kai eipen autois umeis ek twn katw este egw ek twn anw eimi umeis ek tou kosmou toutou este egw ouk eimi ek tou kosmou toutou
+<× 24… eipon oun umin oti apoqaneisqe en tais amartiais umwn ean gar mh pisteushte oti egw eimi apoqaneisqe en tais amartiais umwn
+<× 25… elegon oun autw su tis ei kai eipen autois o isÑ thn archn o ti kai lalw umin
+<× 26… polla ecw peri umwn lalein kai krinein all o pemyas me alhqhs esti kagw a hkousa par autou tauta legw eis ton kosmon
+<× 27… ouk egnwsan oti ton prÑa autois elegen
+<× 28… eipen oun autois o isÑ otan uywshte ton uion tou anÑou tote gnwsesqe oti egw eimi kai ap emautou poiw ouden alla kaqws edidaxe me o phÑr mou tauta lalw
+<× 29… kai o pemyas me met emou estin ouk afhke me monon o phÑr oti egw ta aresta autw poiw pantote
+<× 30… tauta autou lalountos polloi episteusan eis auton
+<× 31… elegen oun o isÑ pros tous pepisteukotas autw ioudaious ean umeis meinhte en tw logw tw emw alhqws maqhtai mou este
+<× 32… kai gnwsesqe thn alhqeian kai h alhqeia eleuqerwsei umas
+<× 33… apekriqhsan kai eipon autw sperma abraam esmen kai oudeni dedouleukamen pwpote pws su legeis oti eleuqeroi genhsesqe
+<× 34… apekriqh autois o isÑ amhn amhn legw umin oti pas o poiwn thn amartian doulos esti ths amartias
+<× 35… o de doulos ou menei en th oikia eis ton aiwna o uios menei eis ton aiwna
+<× 36… ean oun o uios umas eleuqerwsh ontws eleuqeroi esesqe
+<× 37… oida oti sperma abraam este alla zhteite me apokteinai oti o logos o emos ou cwrei en umin
+<× 38… egw o ewraka para tw prÑi mou lalw kai umeis oun o ewrakate para tw prÑi umwn poieite
+<× 39… apekriqhsan kai eipon autw o phÑr hmwn abraam esti legei autois o isÑ ei tekna tou abraam hte ta erga tou abraam epoieite 
+<× 40… nun de zhteite me apokteinai anÑon os thn alhqeian umin lelalhka hn hkousa para tou quÑ touto abraam ouk epoihsen
+<× 41… umeis poieite ta erga tou prÑs umwn eipon oun autw hmeis ek porneias ou gegennhmeqa ena prÑa ecomen ton qnÑ
+<× 42… eipen oun autois o isÑ ei o qsÑ phÑr umwn hn hgapate an eme egw gar ek tou quÑ exhlqon kai hkw oude gar ap emautou elhluqa all ekeinos me apesteile
+<× 43… diati thn lalian thn emhn ou ginwskete oti ou dunasqe akouein ton logon ton emon
+<× 44… umeis ek tou prÑs tou diabolou este kai tas epiqumias tou prÑs umwn qelete poiein ekeinos anqrwpoktonos hn ap archs kai en th alhqeia ouc esthken oti ouk estin alhqeia en autw otan lalh to yeudos ek twn idiwn lalei oti yeusths esti kai o phÑr autou
+<× 45… egw de oti thn alhqeian legw ou pisteuete moi
+<× 46… tis ex umwn elegcei me peri amartias ei de alhqeian legw diati umeis ou pisteuete moi
+<× 47… o wn ek tou quÑ ta rhmata tou quÑ akouei dia touto umeis ouk akouete oti ek tou quÑ ouk este
+<× 48… apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ou kalws legomen hmeis oti samareiths ei su kai daimonion eceis
+<× 49… apekriqh isÑ egw daimonion ouk ecw alla timw ton prÑa mou kai umeis atimazete me
+<× 50… egw de ou zhtw thn doxan mou estin o zhtwn kai krinwn
+<× 51… amhn amhn legw umin ean tis ton logon ton emon thrhsh qanaton ou mh qewrhsh eis ton aiwna
+<× 52… eipon oun autw oi ioudaioi nun egnwkamen oti daimonion eceis abraam apeqane kai oi profhtai kai su legeis ean tis ton logon mou thrhsh ou mh geushtai qanatou eis ton aiwna
+<× 53… mh su meizwn ei tou prÑs hmwn abraam ostis apeqane kai oi profhtai apeqanon tina seauton su poieis
+<× 54… apekriqh isÑ ean egw doxazw emauton h doxa mou ouden estin estin o phÑr mou o doxazwn me on umeis legete oti qsÑ hmwn esti
+<× 55… kai ouk egnwkate auton egw de oida auton kai ean eipw oti ouk oida auton esomai omoios umwn yeusths all oida auton kai ton logon autou thrw
+<× 56… abraam o phÑr umwn hgalliasato ina idh thn hmeran thn emhn kai eide kai ecarh
+<× 57… eipon oun oi ioudaioi pros auton penthkonta eth oupw eceis kai abraam ewrakas
+<× 58… eipen autois o isÑ amhn amhn legw umin prin abraam genesqai egw eimi
+<× 59… hran oun liqous ina balwsin ep auton isÑ de ekrubh kai exhlqen ek tou ierou dielqwn dia mesou autwn kai parhgen outws
+
+<K 9…
+<× 1… kai paragwn eiden anÑon tuflon ek geneths
+<× 2… kai hrwthsan auton oi maqhtai autou legontes rabbi tis hmarten outos h oi goneis autou ina tuflos gennhqh
+<× 3… apekriqh isÑ oute outos hmarten oute oi goneis autou all ina fanerwqh ta erga tou quÑ en autw
+<× 4… eme dei ergazesqai ta erga tou pemyantos me ews hmera estin ercetai nux ote oudeis dunatai ergazesqai
+<× 5… otan en tw kosmw w fws eimi tou kosmou
+<× 6… tauta eipwn eptuse camai kai epoihse phlon ek tou ptusmatos kai epecrise ton phlon epi tous ofqalmous tou tuflou
+<× 7… kai eipen autw upage niyai eis thn kolumbhqran tou silwam o ermhneuetai apestalmenos aphlqen oun kai eniyato kai hlqe blepwn
+<× 8… oi oun geitones kai oi qewrountes auton to proteron oti tuflos hn elegon ouc outos estin o kaqhmenos kai prosaitwn
+<× 9… alloi elegon oti outos estin alloi de oti omoios autw estin ekeinos elegen oti egw eimi
+<× 10… elegon oun autw pws anewcqhsan sou oi ofqalmoi
+<× 11… apekriqh ekeinos kai eipen anÑos legomenos isÑ phlon epoihse kai epecrise mou tous ofqalmous kai eipe moi upage eis thn kolumbhqran tou silwam kai niyai apelqwn de kai niyamenos anebleya
+<× 12… eipon oun autw pou estin ekeinos legei ouk oida
+<× 13… agousin auton pros tous farisaious ton pote tuflon
+<× 14… hn de sabbaton ote ton phlon epoihsen o isÑ kai anewxen autou tous ofqalmous
+<× 15… palin oun hrwtwn auton kai oi farisaioi pws anebleyen o de eipen autois phlon epeqhke mou epi tous ofqalmous kai eniyamhn kai blepw
+<× 16… elegon oun ek twn farisaiwn tines outos o anÑos ouk esti para tou quÑ oti to sabbaton ou threi alloi elegon pws dunatai anÑos amartwlos toiauta shmeia poiein kai scisma hn en autois
+<× 17… legousin oun tw tuflw palin su ti legeis peri autou oti hnoixe sou tous ofqalmous o de eipen oti profhths estin
+<× 18… ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti tuflos hn kai anebleyen ews otou efwnhsan tous goneis autou tou anableyantos
+<× 19… kai hrwthsan autous legontes outos estin o uios umwn on umeis legete oti tuflos egennhqh pws oun arti blepei
+<× 20… apekriqhsan de autois oi goneis autou kai eipon oidamen oti outos estin o uios hmwn kai oti tuflos egennhqh
+<× 21… pws de nun blepei ouk oidamen h tis hnoixen autou tous ofqalmous hmeis ouk oidamen autos hlikian ecei auton erwthsate autos peri eautou lalhsei
+<× 22… tauta eipon oi goneis autou oti efobounto tous ioudaious hdh gar suneteqeinto oi ioudaioi ina ean tis auton omologhsh cnÑ aposunagwgos genhtai
+<× 23… dia touto oi goneis autou eipon oti hlikian ecei auton erwthsate
+<× 24… efwnhsan oun ek deuterou ton anÑon os hn tuflos kai eipon autw dos doxan tw qwÑ hmeis oidamen oti o anÑos outos amartwlos estin
+<× 25… apekriqh oun ekeinos kai eipen ei amartwlos estin ouk oida en oida oti tuflos wn arti blepw
+<× 26… eipon de autw palin ti epoihse soi pws anewxe sou tous ofqalmous
+<× 27… apekriqh autois eipon umin hdh kai ouk hkousate ti palin qelete akouein mh kai umeis qelete autou maqhtai genesqai
+<× 28… eloidorhsan auton kai eipon su ei maqhths ekeinou hmeis de tou mwsews esmen maqhtai
+<× 29… hmeis oidamen oti mwsei lelalhken o qsÑ touton de ouk oidamen poqen estin
+<× 30… apekriqh o anÑos kai eipen autois en gar toutw qaumaston estin oti umeis ouk oidate poqen esti kai anewxe mou tous ofqalmous
+<× 31… oidamen de oti amartwlwn o qsÑ ouk akouei all ean tis qeosebhs h kai to qelhma autou poih toutou akouei
+<× 32… ek tou aiwnos ouk hkousqh oti hnoixe tis ofqalmous tuflou gegennhmenou
+<× 33… ei mh hn outos para quÑ ouk hdunato poiein ouden
+<× 34… apekriqhsan kai eipon autw en amartiais su egennhqhs olws kai su didaskeis hmas kai exebalon auton exw
+<× 35… hkousen o isÑ oti exebalon auton exw kai eurwn auton eipen autw su pisteueis eis ton uion tou quÑ
+<× 36… apekriqh ekeinos kai eipe kai tis esti keÑ ina pisteusw eis auton
+<× 37… eipe de autw o isÑ kai ewrakas auton kai o lalwn meta sou ekeinos esti
+<× 38… o de efh pisteuw keÑ kai prosekunhsen autw
+<× 39… kai eipen o isÑ eis krima egw eis ton kosmon touton hlqon ina oi mh blepontes blepwsi kai oi blepontes tufloi genwntai
+<× 40… kai hkousan ek twn farisaiwn tauta oi ontes met autou kai eipon autw mh kai hmeis tufloi esmen
+<× 41… eipen autois o isÑ ei tufloi hte ouk an eicete amartian nun de legete oti blepomen h oun amartia umwn menei
+
+<K 10…
+<× 1… amhn amhn legw umin o mh eisercomenos dia ths quras eis thn aulhn twn probatwn alla anabainwn allacoqen ekeinos klepths esti kai lhsths
+<× 2… o de eisercomenos dia ths quras poimhn esti twn probatwn
+<× 3… toutw o qurwros anoigei kai ta probata ths fwnhs autou akouei kai ta idia probata kalei kat onoma kai exagei auta
+<× 4… kai otan ta idia probata ekballh emprosqen autwn poreuetai kai ta probata autw akolouqei oti oidasi thn fwnhn autou
+<× 5… allotriw de ou mh akolouqhswsin alla feuxontai ap autou oti ouk oidasi twn allotriwn thn fwnhn
+<× 6… tauthn thn paroimian eipen autois o isÑ ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a elalei autois
+<× 7… eipen oun palin autois o isÑ amhn amhn legw umin oti egw eimi h qura twn probatwn
+<× 8… pantes osoi hlqon pro emou kleptai eisi kai lhstai all ouk hkousan autwn ta probata
+<× 9… egw eimi h qura di emou ean tis eiselqh swqhsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomhn eurhsei
+<× 10… o klepths ouk ercetai ei mh ina kleyh kai qush kai apolesh egw hlqon ina zwhn ecwsi kai perisson ecwsin
+<× 11… egw eimi o poimhn o kalos o poimhn o kalos thn yuchn autou tiqhsin uper twn probatwn
+<× 12… o misqwtos de kai ouk wn poimhn ou ouk eisi ta probata idia qewrei ton lukon ercomenon kai afihsi ta probata kai feugei kai o lukos arpazei auta kai skorpizei ta probata
+<× 13… o de misqwtos feugei oti misqwtos esti kai ou melei autw peri twn probatwn
+<× 14… egw eimi o poimhn o kalos kai ginwskw ta ema kai ginwskomai upo twn emwn
+<× 15… kaqws ginwskei me o phÑr kagw ginwskw ton prÑa kai thn yuchn mou tiqhmi uper twn probatwn
+<× 16… kai alla probata ecw a ouk estin ek ths aulhs tauths kakeina me dei agagein kai ths fwnhs mou akousousi kai genhsetai mia poimnh eis poimhn
+<× 17… dia touto o phÑr me agapa oti egw tiqhmi thn yuchn mou ina palin labw authn
+<× 18… oudeis airei authn ap emou all egw tiqhmi authn ap emautou exousian ecw qeinai authn kai exousian ecw palin labein authn tauthn thn entolhn elabon para tou prÑs mou
+<× 19… scisma oun palin egeneto en tois ioudaiois dia tous logous toutous
+<× 20… elegon de polloi ex autwn daimonion ecei kai mainetai ti autou akouete
+<× 21… alloi elegon tauta ta rhmata ouk esti daimonizomenou mh daimonion dunatai tuflwn ofqalmous anoigein
+<× 22… egeneto de ta egkainia en ierosolumois kai ceimwn hn
+<× 23… kai periepatei o isÑ en tw ierw en th stoa solomwnos
+<× 24… ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ews pote thn yuchn hmwn aireis ei su ei o csÑ eipe hmin parrhsia
+<× 25… apekriqh autois o isÑ eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou prÑs mou tauta marturei peri emou
+<× 26… all umeis ou pisteuete ou gar este ek twn probatwn twn emwn kaqws eipon umin
+<× 27… ta probata ta ema ths fwnhs mou akouei kagw ginwskw auta kai akolouqousi moi
+<× 28… kagw zwhn aiwnion didwmi autois kai ou mh apolwntai eis ton aiwna kai ouc arpasei tis auta ek ths ceiros mou
+<× 29… o phÑr mou os dedwke moi meizwn pantwn esti kai oudeis dunatai arpazein ek ths ceiros tou prÑs mou
+<× 30… egw kai o phÑr en esmen
+<× 31… ebastasan oun palin liqous oi ioudaioi ina liqaswsin auton
+<× 32… apekriqh autois o isÑ polla kala erga edeixa umin ek tou prÑs mou dia poion autwn ergon liqazete me
+<× 33… apekriqhsan autw oi ioudaioi legontes peri kalou ergou ou liqazomen se alla peri blasfhmias kai oti su anÑos wn poieis seauton qnÑ
+<× 34… apekriqh autois o isÑ ouk esti gegrammenon en tw nomw umwn egw eipa qeoi este
+<× 35… ei ekeinous eipe qeous pros ous o logos tou quÑ egeneto kai ou dunatai luqhnai h grafh
+<× 36… on o phÑr hgiase kai apesteilen eis ton kosmon umeis legete oti blasfhmeis oti eipon uios tou quÑ eimi
+<× 37… ei ou poiw ta erga tou prÑs mou mh pisteuete moi
+<× 38… ei de poiw kan emoi mh pisteuhte tois ergois pisteusate ina gnwte kai pisteushte oti en emoi o phÑr kagw en autw
+<× 39… ezhtoun oun palin piasai auton kai exhlqen ek ths ceiros autwn
+<× 40… kai aphlqe palin peran tou iordanou eis ton topon opou hn iwannhs to prwton baptizwn kai emeinen ekei
+<× 41… kai polloi hlqon pros auton kai elegon oti iwannhs men shmeion epoihsen ouden panta de osa eipen iwannhs peri toutou alhqh hn
+<× 42… kai episteusan polloi ekei eis auton
+
+
+<K 11…
+<× 1… hn de tis asqenwn lazaros apo bhqanias ek ths kwmhs marias kai marqas ths adelfhs auths
+<× 2… hn de maria h aleiyasa ton knÑ murw kai ekmaxasa tous podas autou tais qrixin eauths hs o adelfos lazaros hsqenei
+<× 3… apesteilan oun ai adelfai pros auton legousai keÑ ide on fileis asqenei
+<× 4… akousas de o isÑ eipen auth h asqeneia ouk esti pros qanaton all uper ths doxhs tou quÑ ina doxasqh o uios tou quÑ di auths
+<× 5… hgapa de o isÑ thn marqan kai thn adelfhn auths kai ton lazaron
+<× 6… ws oun hkousen oti asqenei tote men emeinen en w hn topw duo hmeras
+<× 7… epeita meta touto legei tois maqhtais agwmen eis thn ioudaian palin
+<× 8… legousin autw oi maqhtai rabbi nun ezhtoun se liqasai oi ioudaioi kai palin upageis ekei
+<× 9… apekriqh isÑ ouci dwdeka wrai eisi ths hmeras ean tis peripath en th hmera ou proskoptei oti to fws tou kosmou toutou blepei
+<× 10… ean de tis peripath en th nukti proskoptei oti to fws ouk estin en autw
+<× 11… tauta eipe kai meta touto legei autois lazaros o filos hmwn kekoimhtai alla poreuomai ina exupnisw auton
+<× 12… eipon oun oi maqhtai autou keÑ ei kekoimhtai swqhsetai
+<× 13… eirhkei de o isÑ peri tou qanatou autou ekeinoi de edoxan oti peri ths koimhsews tou upnou legei
+<× 14… tote oun eipen autois o isÑ parrhsia lazaros apeqane
+<× 15… kai cairw di umas ina pisteushte oti ouk hmhn ekei alla agwmen pros auton
+<× 16… eipen oun qwmas o legomenos didumos tois summaqhtais agwmen kai hmeis ina apoqanwmen met autou
+<× 17… elqwn oun o isÑ euren auton tessaras hmeras hdh econta en tw mnhmeiw
+<× 18… hn de h bhqania eggus twn ierosolumwn ws apo stadiwn dekapente
+<× 19… kai polloi ek twn ioudaiwn elhluqeisan pros tas peri marqan kai marian ina paramuqhswntai autas peri tou adelfou autwn
+<× 20… h oun marqa ws hkousen oti isÑ ercetai uphnthsen autw maria de en tw oikw ekaqezeto
+<× 21… eipen oun marqa pros ton inÑ keÑ ei hs wde o adelfos mou ouk an eteqnhkei
+<× 22… alla kai nun oida oti osa an aithsh ton qnÑ dwsei soi o qsÑ
+<× 23… legei auth o isÑ anasthsetai o adelfos sou
+<× 24… legei autw marqa oida oti anasthsetai en th anastasei en th escath hmera
+<× 25… eipen auth o isÑ egw eimi h anastasis kai h zwh o pisteuwn eis eme kan apoqanh zhsetai
+<× 26… kai pas o zwn kai pisteuwn eis eme ou mh apoqanh eis ton aiwna pisteueis touto
+<× 27… legei autw nai keÑ egw pepisteuka oti su ei o csÑ o uios tou quÑ o eis ton kosmon ercomenos
+<× 28… kai tauta eipousa aphlqe kai efwnhse marian thn adelfhn auths laqra eipousa o didaskalos paresti kai fwnei se
+<× 29… ekeinh ws hkousen egeiretai tacu kai ercetai pros auton
+<× 30… oupw de elhluqei o isÑ eis thn kwmhn all hn en tw topw opou uphnthsen autw h marqa
+<× 31… oi oun ioudaioi oi ontes met auths en th oikia kai paramuqoumenoi authn idontes thn marian oti tacews anesth kai exhlqen hkolouqhsan auth legontes oti upagei eis to mnhmeion ina klaush ekei
+<× 32… h oun maria ws hlqen opou hn o isÑ idousa auton epesen autou eis tous podas legousa autw keÑ ei hs wde ouk an apeqane mou o adelfos
+<× 33… isÑ oun ws eiden authn klaiousan kai tous sunelqontas auth ioudaious klaiontas enebrimhsato tw pnÑi kai etaraxen eauton
+<× 34… kai eipe pou teqeikate auton legousin autw keÑ ercou kai ide
+<× 35… edakrusen o isÑ
+<× 36… elegon oun oi ioudaioi ide pws efilei auton
+<× 37… tines de ex autwn eipon ouk hdunato outos o anoixas tous ofqalmous tou tuflou poihsai ina kai outos mh apoqanh
+<× 38… isÑ oun palin embrimwmenos en eautw ercetai eis to mnhmeion hn de sphlaion kai liqos epekeito ep autw
+<× 39… legei o isÑ arate ton liqon legei autw h adelfh tou teqnhkotos marqa keÑ hdh ozei tetartaios gar esti
+<× 40… legei auth o isÑ ouk eipon soi oti ean pisteushs oyei thn doxan tou quÑ
+<× 41… hran oun ton liqon ou hn o teqnhkws keimenos o de isÑ hre tous ofqalmous anw kai eipe peÑr eucaristw soi oti hkousas mou
+<× 42… egw de hdein oti pantote mou akoueis alla dia ton oclon ton periestwta eipon ina pisteuswsin oti su me apesteilas
+<× 43… kai tauta eipwn fwnh megalh ekraugase lazare deuro exw
+<× 44… kai exhlqen o teqnhkws dedemenos tous podas kai tas ceiras keiriais kai h oyis autou soudariw periededeto legei autois o isÑ lusate auton kai afete upagein
+<× 45… polloi oun ek twn ioudaiwn oi elqontes pros thn marian kai qeasamenoi a epoihsen o isÑ episteusan eis auton
+<× 46… tines de ex autwn aphlqon pros tous farisaious kai eipon autois osa epoihsen o isÑ
+<× 47… sunhgagon oun oi arciereis kai oi farisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outos o anÑos polla shmeia poiei
+<× 48… ean afwmen auton outws pantes pisteusousin eis auton kai eleusontai oi rwmaioi kai arousin hmwn kai ton topon kai to eqnos
+<× 49… eis de tis ex autwn kaiafas arciereus wn tou eniautou ekeinou eipen autois umeis ouk oidate ouden
+<× 50… oude dialogizesqe oti sumferei hmin ina eis anÑos apoqanh uper tou laou kai mh olon to eqnos apolhtai
+<× 51… touto de af eautou ouk eipen alla arciereus wn tou eniautou ekeinou proefhteusen oti emellen o isÑ apoqnhskein uper tou eqnous
+<× 52… kai ouc uper tou eqnous monon all ina kai ta tekna tou quÑ ta dieskorpismena sunagagh eis en
+<× 53… ap ekeinhs oun ths hmeras sunebouleusanto ina apokteinwsin auton
+<× 54… isÑ oun ouk eti parrhsia periepatei en tois ioudaiois alla aphlqen ekeiqen eis thn cwran eggus ths erhmou eis efraim legomenhn polin kakei dietribe meta twn maqhtwn autou
+<× 55… hn de eggus to pasca twn ioudaiwn kai anebhsan polloi eis ierosoluma ek ths cwras pro tou pasca ina agniswsin eautous
+<× 56… ezhtoun oun ton inÑ kai elegon met allhlwn en tw ierw esthkotes ti umin dokei oti ou mh elqh eis thn eorthn
+<× 57… dedwkeisan de kai oi arciereis kai oi farisaioi entolhn ina ean tis gnw pou esti mhnush opws piaswsin auton
+
+<K 12…
+<× 1… o oun isÑ pro ex hmerwn tou pasca hlqen eis bhqanian opou hn lazaros o teqnhkws on hgeiren ek nekrwn
+<× 2… epoihsan oun autw deipnon ekei kai h marqa dihkonei o de lazaros eis hn twn anakeimenwn sun autw
+<× 3… h oun maria labousa litran murou nardou pistikhs polutimou hleiye tous podas tou iuÑ kai exemaxe tais qrixin auths tous podas autou h de oikia eplhrwqh ek ths osmhs tou murou
+<× 4… legei oun eis ek twn maqhtwn autou ioudas simwnos iskariwths o mellwn auton paradidonai
+<× 5… diati touto to muron ouk epraqh triakosiwn dhnariwn kai edoqh ptwcois
+<× 6… eipe de touto ouc oti peri twn ptwcwn emelen autw all oti klepths hn kai to glwssokomon eice kai ta ballomena ebastazen
+<× 7… eipen oun o isÑ afes authn eis thn hmeran tou entafiasmou mou tethrhken auto
+<× 8… tous ptwcous gar pantote ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete
+<× 9… egnw oun oclos polus ek twn ioudaiwn oti ekei esti kai hlqon ou dia ton inÑ monon all ina kai ton lazaron idwsin on hgeiren ek nekrwn
+<× 10… ebouleusanto de oi arciereis ina kai ton lazaron apokteinwsin
+<× 11… oti polloi di auton uphgon twn ioudaiwn kai episteuon eis ton inÑ
+<× 12… th epaurion oclos polus o elqwn eis thn eorthn akousantes oti ercetai o isÑ eis ierosoluma
+<× 13… elabon ta baia twn foinikwn kai exhlqon eis apanthsin autw kai ekrazon wsanna euloghmenos o ercomenos en onomati kuÑ basileus tou ihÑl
+<× 14… eurwn de o isÑ onarion ekaqisen ep auto kaqws esti gegrammenon
+<× 15… mh fobou qugater siwn idou o basileus sou ercetai kaqhmenos epi pwlon onou
+<× 16… tauta de ouk egnwsan oi maqhtai autou to prwton all ote edoxasqh o isÑ tote emnhsqhsan oti tauta hn ep autw gegrammena kai tauta epoihsan autw
+<× 17… emarturei oun o oclos o wn met autou ote ton lazaron efwnhsen ek tou mnhmeiou kai hgeiren auton ek nekrwn
+<× 18… dia touto kai uphnthsen autw o oclos oti hkouse touto auton pepoihkenai to shmeion
+<× 19… oi oun farisaioi eipon pros eautous qewreite oti ouk wfeleite ouden ide o kosmos opisw autou aphlqen
+<× 20… hsan de tines ellhnes ek twn anabainontwn ina proskunhswsin en th eorth
+<× 21… outoi oun proshlqon filippw tw apo bhqsaida ths galilaias kai hrwtwn auton legontes kurie qelomen ton inÑ idein
+<× 22… ercetai filippos kai legei tw andrea kai palin andreas kai filippos legousi tw iuÑ
+<× 23… o de isÑ apekrinato autois legwn elhluqen h wra ina doxasqh o uios tou anÑou
+<× 24… amhn amhn legw umin ean mh o kokkos tou sitou peswn eis thn ghn apoqanh autos monos menei ean de apoqanh polun karpon ferei
+<× 25… o filwn thn yuchn autou apolesei authn kai o miswn thn yuchn autou en tw kosmw toutw eis zwhn aiwnion fulaxei authn
+<× 26… ean emoi diakonh tis emoi akolouqeitw kai opou eimi egw ekei kai o diakonos o emos estai kai ean tis emoi diakonh timhsei auton o phÑr
+<× 27… nun h yuch mou tetaraktai kai ti eipw peÑr swson me ek ths wras tauths alla dia touto hlqon eis thn wran tauthn
+<× 28… peÑr doxason sou to onoma hlqen oun fwnh ek tou ouÑnou kai edoxasa kai palin doxasw
+<× 29… o oun oclos o estws kai akousas elege bronthn gegonenai alloi elegon aggelos autw lelalhken
+<× 30… apekriqh isÑ kai eipen ou di eme auth h fwnh gegonen alla di umas
+<× 31… nun krisis esti tou kosmou toutou nun o arcwn tou kosmou toutou ekblhqhsetai exw
+<× 32… kagw ean uywqw ek ths ghs pantas elkusw pros emauton
+<× 33… touto de elege shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein
+<× 34… apekriqh autw o oclos hmeis hkousamen ek tou nomou oti o csÑ menei eis ton aiwna kai pws su legeis dei uywqhnai ton uion tou anÑou tis estin outos o uios tou anÑou
+<× 35… eipen oun autois o isÑ eti mikron cronon to fws meq umwn esti peripateite ews to fws ecete ina mh skotia umas katalabh kai o peripatwn en th skotia ouk oide pou upagei
+<× 36… ews to fws ecete pisteuete eis to fws ina uioi fwtos genhsqe tauta elalhsen o isÑ kai apelqwn ekrubh ap autwn
+<× 37… tosauta de autou shmeia pepoihkotos emprosqen autwn ouk episteuon eis auton
+<× 38… ina o logos hsaiou tou profhtou plhrwqh on eipe keÑ tis episteuse th akoh hmwn kai o braciwn kuÑ tini apekalufqh
+<× 39… dia touto ouk hdunanto pisteuein oti palin eipen hsaias
+<× 40… tetuflwken autwn tous ofqalmous kai pepwrwken autwn thn kardian ina mh idwsi tois ofqalmois kai nohswsi th kardia kai epistrafwsi kai iaswmai autous
+<× 41… tauta eipen hsaias ote eide thn doxan autou kai elalhse peri autou
+<× 42… omws mentoi kai ek twn arcontwn polloi episteusan eis auton alla dia tous farisaious ouc wmologoun ina mh aposunagwgoi genwntai
+<× 43… hgaphsan gar thn doxan twn anÑwn mallon hper thn doxan tou quÑ
+<× 44… isÑ de ekraxe kai eipen o pisteuwn eis eme ou pisteuei eis eme all eis ton pemyanta me
+<× 45… kai o qewrwn eme qewrei ton pemyanta me
+<× 46… egw fws eis ton kosmon elhluqa ina pas o pisteuwn eis eme en th skotia mh meinh
+<× 47… kai ean tis mou akoush twn rhmatwn kai mh pisteush egw ou krinw auton ou gar hlqon ina krinw ton kosmon all ina swsw ton kosmon
+<× 48… o aqetwn eme kai mh lambanwn ta rhmata mou ecei ton krinonta auton o logos on elalhsa ekeinos krinei auton en th escath hmera
+<× 49… oti egw ex emautou ouk elalhsa all o pemyas me phÑr autos moi entolhn edwke ti eipw kai ti lalhsw
+<× 50… kai oida oti h entolh autou zwh aiwnios estin a oun lalw egw kaqws eirhke moi o phÑr outws lalw
+
+<K 13…
+<× 1… pro de ths eorths tou pasca eidws o isÑ oti elhluqen autou h wra ina metabh ek tou kosmou toutou pros ton prÑa agaphsas tous idious tous en tw kosmw eis telos hgaphsen autous
+<× 2… kai deipnou genomenou tou diabolou hdh beblhkotos eis thn kardian iouda simwnos iskariwtou ina auton paradw
+<× 3… eidws o isÑ oti panta dedwken autw o phÑr eis tas ceiras kai oti apo quÑ exhlqe kai pros ton qnÑ upagei
+<× 4… egeiretai ek tou deipnou kai tiqhsi ta imatia kai labwn lention diezwsen eauton
+<× 5… eita ballei udwr eis ton nipthra kai hrxato niptein tous podas twn maqhtwn kai ekmassein tw lentiw w hn diezwsmenos
+<× 6… ercetai oun pros simwna petron kai legei autw ekeinos keÑ su mou nipteis tous podas
+<× 7… apekriqh isÑ kai eipen autw o egw poiw su ouk oidas arti gnwsh de meta tauta
+<× 8… legei autw petros ou mh niyhs tous podas mou eis ton aiwna apekriqh autw o isÑ ean mh niyw se ouk eceis meros met emou
+<× 9… legei autw simwn petros keÑ mh tous podas mou monon alla kai tas ceiras kai thn kefalhn
+<× 10… legei autw o isÑ o leloumenos ou creian ecei h tous podas niyasqai all esti kaqaros olos kai umeis kaqaroi este all ouci pantes
+<× 11… hdei gar ton paradidonta auton dia touto eipen ouci pantes kaqaroi este
+<× 12… ote oun eniye tous podas autwn kai elabe ta imatia autou anapeswn palin eipen autois ginwskete ti pepoihka umin
+<× 13… umeis fwneite me o didaskalos kai o ksÑ kai kalws legete eimi gar
+<× 14… ei oun egw eniya umwn tous podas o ksÑ kai o didaskalos kai umeis ofeilete allhlwn niptein tous podas
+<× 15… upodeigma gar dedwka umin ina kaqws epoihsa umin kai umeis poihte
+<× 16… amhn amhn legw umin ouk esti doulos meizwn tou kuÑ autou oude apostolos meizwn tou pemyantos auton
+<× 17… ei tauta oidate makarioi este ean poihte auta
+<× 18… ou peri pantwn umwn legw egw oida ous exelexamhn all ina h grafh plhrwqh o trwgwn met emou ton arton ephren ep eme thn pternan autou
+<× 19… ap arti legw umin pro tou genesqai ina otan genhtai pisteushte oti egw eimi
+<× 20… amhn amhn legw umin o lambanwn ean tina pemyw eme lambanei o de eme lambanwn lambanei ton pemyanta me
+<× 21… tauta eipwn o isÑ etaracqh tw pnÑi kai emarturhse kai eipen amhn amhn legw umin oti eis ex umwn paradwsei me
+<× 22… eblepon de pros allhlous oi maqhtai aporoumenoi peri tinos legei
+<× 23… hn de anakeimenos eis twn maqhtwn autou en tw kolpw tou iuÑ on hgapa o isÑ
+<× 24… neuei oun toutw simwn petros puqesqai tis an eih peri ou legei
+<× 25… epipeswn de ekeinos epi to sthqos tou iuÑ legei autw keÑ tis estin
+<× 26… apokrinetai o isÑ ekeinos estin w egw bayas to ywmion epidwsw kai embayas to ywmion didwsin iouda simwnos iskariwth
+<× 27… kai meta to ywmion tote eishlqen eis ekeinon o satanas legei oun autw o isÑ o poieis poihson tacion
+<× 28… touto de oudeis egnw twn anakeimenwn pros ti eipen autw
+<× 29… tines gar edokoun epei to glwssokomon eicen o ioudas oti legei autw o isÑ agorason wn creian ecomen eis thn eorthn h tois ptwcois ina ti dw
+<× 30… labwn oun to ywmion ekeinos euqews exhlqen hn de nux
+<× 31… ote exhlqe legei o isÑ nun edoxasqh o uios tou anÑou kai o qsÑ edoxasqh en autw
+<× 32… ei o qsÑ edoxasqh en autw kai o qsÑ doxasei auton en eautw kai euqus doxasei auton
+<× 33… teknia eti mikron meq umwn eimi zhthsete me kai kaqws eipon tois ioudaiois oti opou upagw egw umeis ou dunasqe elqein kai umin legw arti
+<× 34… entolhn kainhn didwmi umin ina agapate allhlous kaqws hgaphsa umas ina kai umeis agapate allhlous
+<× 35… en toutw gnwsontai pantes oti emoi maqhtai este ean agaphn echte en allhlois
+<× 36… legei autw simwn petros keÑ pou upageis apekriqh autw o isÑ opou egw upagw ou dunasai moi nun akolouqhsai usteron de akolouqhseis moi
+<× 37… legei autw o petros keÑ diati ou dunamai soi akolouqhsai arti thn yuchn mou uper sou qhsw
+<× 38… apekriqh autw o isÑ thn yuchn sou uper emou qhseis amhn amhn legw soi ou mh alektwr fwnhsh ews ou aparnhsh me tris
+
+<K 14…
+<× 1… mh tarassesqw umwn h kardia pisteuete eis ton qnÑ kai eis eme pisteuete
+<× 2… en th oikia tou prÑs mou monai pollai eisin ei de mh eipon an umin poreuomai etoimasai topon umin
+<× 3… kai ean poreuqw kai etoimasw umin topon palin ercomai kai paralhyomai umas pros emauton ina opou eimi egw kai umeis hte
+<× 4… kai opou egw upagw oidate kai thn odon oidate
+<× 5… legei autw qwmas keÑ ouk oidamen pou upageis kai pws dunameqa thn odon eidenai
+<× 6… legei autw o isÑ egw eimi h odos kai h alhqeia kai h zwh oudeis ercetai pros ton prÑa ei mh di emou
+<× 7… ei egnwkeite me kai ton prÑa mou egnwkeite an kai ap arti ginwskete auton kai ewrakate auton
+<× 8… legei autw filippos keÑ deixon hmin ton prÑa kai arkei hmin
+<× 9… legei autw o isÑ tosouton cronon meq umwn eimi kai ouk egnwkas me filippe o ewrakws eme ewrake ton prÑa kai pws su legeis deixon hmin ton prÑa
+<× 10… ou pisteueis oti egw en tw prÑi kai o phÑr en emoi esti ta rhmata a egw lalw umin ap emautou ou lalw o de phÑr o en emoi menwn autos poiei ta erga
+<× 11… pisteuete moi oti egw en tw prÑi kai o phÑr en emoi ei de mh dia ta erga auta pisteuete moi
+<× 12… amhn amhn legw umin o pisteuwn eis eme ta erga a egw poiw kakeinos poihsei kai meizona toutwn poihsei oti egw pros ton prÑa mou poreuomai
+<× 13… kai o ti an aithshte en tw onomati mou touto poihsw ina doxasqh o phÑr en tw uiw
+<× 14… ean ti aithshte en tw onomati mou egw poihsw
+<× 15… ean agapate me tas entolas tas emas thrhsate
+<× 16… kai egw erwthsw ton prÑa kai allon paraklhton dwsei umin ina menh meq umwn eis ton aiwna
+<× 17… to pnÑa ths alhqeias o o kosmos ou dunatai labein oti ou qewrei auto oude ginwskei auto umeis de ginwskete auto oti par umin menei kai en umin estai
+<× 18… ouk afhsw umas orfanous ercomai pros umas
+<× 19… eti mikron kai o kosmos me ouk eti qewrei umeis de qewreite me oti egw zw kai umeis zhsesqe
+<× 20… en ekeinh th hmera gnwsesqe umeis oti egw en tw prÑi mou kai umeis en emoi kagw en umin
+<× 21… o ecwn tas entolas mou kai thrwn autas ekeinos estin o agapwn me o de agapwn me agaphqhsetai upo tou prÑs mou kai egw agaphsw auton kai emfanisw autw emauton
+<× 22… legei autw ioudas ouc o iskariwths keÑ kai ti gegonen oti hmin melleis emfanizein seauton kai ouci tw kosmw
+<× 23… apekriqh isÑ kai eipen autw ean tis agapa me ton logon mou thrhsei kai o phÑr mou agaphsei auton kai pros auton eleusomeqa kai monhn par autw poihsomen
+<× 24… o mh agapwn me tous logous mou ou threi kai o logos on akouete ouk estin emos alla tou pemyantos me prÑs
+<× 25… tauta lelalhka umin par umin menwn
+<× 26… o de paraklhtos to pnÑa to agion o pemyei o phÑr en tw onomati mou ekeinos umas didaxei panta kai upomnhsei umas panta a eipon umin
+<× 27… eirhnhn afihmi umin eirhnhn thn emhn didwmi umin ou kaqws o kosmos didwsin egw didwmi umin mh tarassesqw umwn h kardia mhde deiliatw
+<× 28… hkousate oti egw eipon umin upagw kai ercomai pros umas ei hgapate me ecarhte an oti eipon poreuomai pros ton prÑa oti o phÑr mou meizwn mou esti
+<× 29… kai nun eirhka umin prin genesqai ina otan genhtai pisteushte
+<× 30… ouk eti polla lalhsw meq umwn ercetai gar o tou kosmou arcwn kai en emoi ouk ecei ouden
+<× 31… all ina gnw o kosmos oti agapw ton prÑa kai kaqws eneteilato moi o phÑr outws poiw egeiresqe agwmen enteuqen
+
+<K 15…
+<× 1… egw eimi h ampelos h alhqinh kai o phÑr mou o gewrgos esti
+<× 2… pan klhma en emoi mh feron karpon airei auto kai pan to karpon feron kaqairei auto ina pleiona karpon ferh
+<× 3… hdh umeis kaqaroi este dia ton logon on lelalhka umin
+<× 4… meinate en emoi kagw en umin kaqws to klhma ou dunatai karpon ferein af eautou ean mh meinh en th ampelw outws oude umeis ean mh en emoi meinhte
+<× 5… egw eimi h ampelos umeis ta klhmata o menwn en emoi kagw en autw outos ferei karpon polun oti cwris emou ou dunasqe poiein ouden
+<× 6… ean mh tis meinh en emoi eblhqh exw ws to klhma kai exhranqh kai sunagousin auta kai eis to pur ballousi kai kaietai
+<× 7… ean meinhte en emoi kai ta rhmata mou en umin meinh o ean qelhte aithsesqe kai genhsetai umin
+<× 8… en toutw edoxasqh o phÑr mou ina karpon polun ferhte kai genhsesqe emoi maqhtai
+<× 9… kaqws hgaphse me o phÑr kagw hgaphsa umas meinate en th agaph th emh
+<× 10… ean tas entolas mou thrhshte meneite en th agaph mou kaqws egw tas entolas tou prÑs mou tethrhka kai menw autou en th agaph
+<× 11… tauta lelalhka umin ina h cara h emh en umin meinh kai h cara umwn plhrwqh
+<× 12… auth estin h entolh h emh ina agapate allhlous kaqws hgaphsa umas
+<× 13… meizona tauths agaphn oudeis ecei ina tis »Œ¹¹¼»*¼thn»Û*¼ »‚¼OM»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ thn yuchn autou qh uper twn filwn autou
+<× 14… umeis filoi mou este ean poihte osa egw entellomai umin
+<× 15… ouketi umas legw doulous oti o doulos ouk oide ti poiei autou o kurios umas de eirhka filous oti panta a hkousa para tou prÑs mou egnwrisa umin
+<× 16… kai ouc umeis me exelexasqe all egw exelexamhn umas kai eqhka umas ina umeis upaghte kai karpon ferhte kai o karpos umwn menh ina o ti an aithshte ton prÑa en tw onomati mou dwh umin
+<× 17… tauta entellomai umin ina agapate allhlous
+<× 18… ei o kosmos umas misei ginwskete oti eme prwton umwn memishken
+<× 19… ei ek tou kosmou hte o kosmos an to idion efilei oti de ek tou kosmou ouk este all egw exelexamhn umas ek tou kosmou dia touto misei umas o kosmos
+<× 20… mnhmoneuete tou logou ou egw eipon umin ouk esti doulos meizwn tou kuriou autou ei eme ediwxan kai umas diwxousin ei ton logon mou ethrhsan kai ton umeteron thrhsousin
+<× 21… alla tauta panta poihsousin umin dia to onoma mou oti ouk oidasi ton pemyanta me
+<× 22… ei mh hlqon kai elalhsa autois amartian ouk eicon nun de profasin ouk ecousi peri ths amartias autwn
+<× 23… o eme miswn kai ton prÑa mou misei
+<× 24… ei ta erga mh epoihsa en autois a oudeis allos pepoihken amartian ouk eicon nun de kai ewrakasi kai memishkasi kai eme kai ton prÑa mou
+<× 25… all ina plhrwqh o logos o gegrammenos en tw nomw autwn oti emishsan me dwrean
+<× 26… otan de elqh o paraklhtos on egw pemyw umin para tou prÑs to pnÑa ths alhqeias o para tou prÑs ekporeuetai ekeinos marturhsei peri emou
+<× 27… kai umeis de martureite oti ap archs met emou este
+
+<K 16…
+<× 1… tauta lelalhka umin ina mh skandalisqhte
+<× 2… aposunagwgous poihsousin umas all ercetai wra ina pas o apokteinas umas doxh latreian prosferein tw qwÑ
+<× 3… kai tauta poihsousin oti ouk egnwsan ton prÑa oude eme
+<× 4… alla tauta lelalhka umin ina otan elqh h wra mnhmoneuhte autwn oti egw eipon umin tauta de umin ex archs ouk eipon oti meq umwn hmhn
+<× 5… nun de upagw pros ton pemyanta me kai oudeis ex umwn erwta me pou upageis
+<× 6… all oti tauta lelalhka umin h luph peplhrwken umwn thn kardian
+<× 7… all egw thn alhqeian legw umin sumferei umin ina egw apelqw ean gar egw mh apelqw o paraklhtos ouk eleusetai pros umas ean de poreuqw pemyw auton pros umas
+<× 8… kai elqwn ekeinos elegxei ton kosmon peri amartias kai peri dikaiosunhs kai peri krisews
+<× 9… peri amartias men oti ou pisteuousin eis eme
+<× 10… peri dikaiosunhs de oti pros ton prÑa mou upagw kai ouk eti qewreite me
+<× 11… peri de krisews oti o arcwn tou kosmou toutou kekritai
+<× 12… eti polla ecw legein umin all ou dunasqe bastazein arti
+<× 13… otan de elqh ekeinos to pnÑa ths alhqeias odhghsei umas eis pasan thn alhqeian ou gar lalhsei af eautou all osa an akoush lalhsei kai ta ercomena anaggelei umin
+<× 14… ekeinos eme doxasei oti ek tou emou lhyetai kai anaggelei umin
+<× 15… panta osa ecei o phÑr ema esti dia touto eipon oti ek tou emou lambanei kai anaggelei umin
+<× 16… mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me oti upagw pros ton prÑa
+<× 17… eipon oun ek twn maqhtwn autou pros allhlous ti esti touto o legei hmin mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me kai oti egw upagw pros ton prÑa
+<× 18… elegon oun touto ti estin o legei to mikron ouk oidamen ti lalei
+<× 19… egnw oun o isÑ oti hqelon auton erwtan kai eipen autois peri toutou zhteite met allhlwn oti eipon mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me
+<× 20… amhn amhn legw umin oti klausete kai qrhnhsete umeis o de kosmos carhsetai umeis de luphqhsesqe all h luph umwn eis caran genhsetai
+<× 21… h gunh otan tikth luphn ecei oti hlqen h wra auths otan de gennhsh to paidion ouk eti mnhmoneuei ths qliyews dia thn caran oti egennhqh anÑos eis ton kosmon
+<× 22… kai umeis oun luphn men nun ecete palin de oyomai umas kai carhsetai umwn h kardia kai thn caran umwn oudeis airei af umwn
+<× 23… kai en ekeinh th hmera eme ouk erwthsete ouden amhn amhn legw umin oti osa an aithshte ton prÑa en tw onomati mou dwsei umin
+<× 24… ews arti ouk hthsate ouden en tw onomati mou aiteite kai lhyesqe ina h cara umwn h peplhrwmenh
+<× 25… tauta en paroimiais lelalhka umin all ercetai wra ote ouk eti en paroimiais lalhsw umin alla parrhsia peri tou prÑs anaggelw umin
+<× 26… en ekeinh th hmera en tw onomati mou aithsesqe kai ou legw umin oti egw erwthsw ton prÑa peri umwn
+<× 27… autos gar o phÑr filei umas oti umeis eme pefilhkate kai pepisteukate oti egw para tou quÑ exhlqon
+<× 28… exhlqon para tou prÑs kai elhluqa eis ton kosmon palin afihmi ton kosmon kai poreuomai pros ton prÑa
+<× 29… legousin autw oi maqhtai autou ide nun parrhsia laleis kai paroimian oudemian legeis
+<× 30… nun oidamen oti oidas panta kai ou creian eceis ina tis se erwta en toutw pisteuomen oti apo quÑ exhlqes
+<× 31… apekriqh autois o isÑ arti pisteuete
+<× 32… idou ercetai wra kai nun elhluqen ina skorpisqhte ekastos eis ta idia kai eme monon afhte kai ouk eimi monos oti o phÑr met emou esti
+<× 33… tauta lelalhka umin ina en emoi eirhnhn echte en tw kosmw qliyin exete alla qarseite egw nenikhka ton kosmon
+
+<K 17…
+<× 1… tauta elalhsen o isÑ kai ephre tous ofqalmous autou eis ton ouÑnon kai eipe peÑr elhluqen h wra doxason sou ton uion ina kai o uios sou doxash se
+<× 2… kaqws edwkas autw exousian pashs sarkos ina pan o dedwkas autw dwsei autois zwhn aiwnion
+<× 3… auth de estin h aiwnios zwh ina ginwskwsi se ton monon alhqinon qnÑ kai on apesteilas inÑ cnÑ
+<× 4… egw se edoxasa epi ths ghs to ergon eteleiwsa o dedwkas moi ina poihsw
+<× 5… kai nun doxason me su peÑr para seautw th doxh h eicon pro tou ton kosmon einai para soi
+<× 6… efanerwsa sou to onoma tois anÑois ous dedwkas moi ek tou kosmou soi hsan kai emoi autous dedwkas kai ton logon sou tethrhkasi
+<× 7… nun egnwkan oti panta osa dedwkas moi para sou estin
+<× 8… oti ta rhmata a dedwkas moi dedwka autois kai autoi elabon kai egnwsan alhqws oti para sou exhlqon kai episteusan oti su me apesteilas
+<× 9… egw peri autwn erwtw ou peri tou kosmou erwtw alla peri wn dedwkas moi oti soi eisi
+<× 10… kai ta ema panta sa esti kai ta sa ema kai dedoxasmai en autois
+<× 11… kai ouk eti eimi en tw kosmw kai outoi en tw kosmw eisi kai egw pros se ercomai peÑr agie thrhson autous en tw onomati sou w dedwkas moi ina wsin en kaqws hmeis
+<× 12… ote hmhn met autwn en tw kosmw egw ethroun autous en tw onomati sou ous dedwkas moi efulaxa kai oudeis ex autwn apwleto ei mh o uios ths apwleias ina h grafh plhrwqh
+<× 13… nun de pros se ercomai kai tauta lalw en tw kosmw ina ecwsi thn caran thn emhn peplhrwmenhn en autois
+<× 14… egw dedwka autois ton logon sou kai o kosmos emishsen autous oti ouk eisin ek tou kosmou kaqws egw ouk eimi ek tou kosmou
+<× 15… ouk erwtw ina arhs autous ek tou kosmou all ina thrhshs autous ek tou ponhrou
+<× 16… ek tou kosmou ouk eisi kaqws egw ek tou kosmou ouk eimi
+<× 17… agiason autous en th alhqeia sou o logos o sos alhqeia esti
+<× 18… kaqws eme apesteilas eis ton kosmon kagw apesteila autous eis ton kosmon
+<× 19… kai uper autwn egw agiazw emauton ina kai autoi wsin hgiasmenoi en alhqeia
+<× 20… ou peri toutwn de erwtw monon alla kai peri twn pisteuontwn dia tou logou autwn eis eme
+<× 21… ina pantes en wsi kaqws su peÑr en emoi kagw en soi ina kai autoi en hmin en wsin ina o kosmos pisteush oti su me apesteilas
+<× 22… kai egw thn doxan hn dedwkas moi dedwka autois ina wsin en kaqws hmeis en esmen
+<× 23… egw en autois kai su en emoi ina wsi teteleiwmenoi eis en kai ina ginwskh o kosmos oti su me apesteilas kai hgaphsas autous kaqws eme hgaphsas
+<× 24… peÑr ous dedwkas moi qelw ina opou eimi egw kakeinoi wsi met emou ina qewrwsi thn doxan thn emhn hn dedwkas moi oti hgaphsas me pro katabolhs kosmou
+<× 25… peÑr dikaie kai o kosmos se ouk egnw egw de se egnwn kai outoi egnwsan oti su me apesteilas
+<× 26… kai egnwrisa autois to onoma sou kai gnwrisw ina h agaph hn hgaphsas me en autois h kagw en autois
+
+<K 18…
+<× 1… tauta eipwn o isÑ exhlqe sun tois maqhtais autou peran tou ceimarrou twn kedrwn opou hn khpos eis on eishlqen autos kai oi maqhtai autou
+<× 2… hdei de kai ioudas o paradidous auton ton topon oti pollakis sunhcqh o isÑ ekei meta twn maqhtwn autou
+<× 3… o oun ioudas labwn thn speiran kai ek twn arcierewn kai farisaiwn uphretas ercetai ekei meta fanwn kai lampadwn kai oplwn
+<× 4… isÑ oun eidws panta ta ercomena ep auton exelqwn eipen autois tina zhteite
+<× 5… apekriqhsan autw inÑ ton nazwraion legei autois o isÑ egw eimi eisthkei de kai ioudas o paradidous auton met autwn
+<× 6… ws oun eipen autois oti egw eimi aphlqon eis ta opisw kai epeson camai
+<× 7… palin oun autous ephrwthse tina zhteite oi de eipon inÑ ton nazwraion
+<× 8… apekriqh isÑ eipon umin oti egw eimi ei oun eme zhteite afete toutous upagein
+<× 9… ina plhrwqh o logos on eipen oti ous dedwkas moi ouk apwlesa ex autwn oudena
+<× 10… simwn oun petros ecwn macairan eilkusen authn kai epaise ton tou arcierews doulon kai apekoyen autou to wtion to dexion hn de onoma tw doulw malcos
+<× 11… eipen oun o isÑ tw petrw bale thn macairan eis thn qhkhn to pothrion o dedwke moi o phÑr ou mh piw auto
+<× 12… h oun speira kai o ciliarcos kai oi uphretai twn ioudaiwn sunelabon ton inÑ kai edhsan auton
+<× 13… kai aphgagon auton pros annan prwton hn gar penqeros tou kaiafa os hn arciereus tou eniautou ekeinou
+<× 14… hn de kaiafas o sumbouleusas tois ioudaiois oti sumferei ena anÑon apolesqai uper tou laou
+<× 15… hkolouqei de tw iuÑ simwn petros kai o allos maqhths o de maqhths ekeinos hn gnwstos tw arcierei kai suneishlqe tw iuÑ eis thn aulhn tou arcierews
+<× 16… o de petros eisthkei pros th qura exw exhlqen oun o maqhths o allos os hn gnwstos tw arcierei kai eipe th qurwrw kai eishgage ton petron
+<× 17… legei oun h paidiskh h qurwros tw petrw mh kai su ek twn maqhtwn ei tou anÑou toutou legei ekeinos ouk eimi
+<× 18… eisthkhsan de oi douloi kai oi uphretai anqrakian pepoihkotes oti yucos hn kai eqermainonto hn de met autwn o petros estws kai qermainomenos
+<× 19… o oun arciereus hrwthse ton inÑ peri twn maqhtwn autou kai peri ths didachs autou
+<× 20… apekriqh autw o isÑ egw parrhsia elalhsa tw kosmw egw pantote edidaxa en sunagwgh kai en tw ierw opou pantote oi ioudaioi sunercontai kai en kruptw elalhsa ouden
+<× 21… ti me eperwtas eperwthson tous akhkootas ti elalhsa autois ide outoi oidasin a eipon egw
+<× 22… tauta de autou eipontos eis twn uphretwn paresthkws edwke rapisma tw iuÑ eipwn outws apokrinh tw arcierei
+<× 23… apekriqh autw o isÑ ei kakws elalhsa marturhson peri tou kakou ei de kalws ti me daireis
+<× 24… apesteilen auton o annas dedemenon pros kaiafan ton arcierea
+<× 25… hn de simwn petros estws kai qermainomenos eipon oun autw mh kai su ek twn maqhtwn autou ei hrnhsato oun ekeinos kai eipen ouk eimi
+<× 26… legei eis ek twn doulwn tou arcierews suggenhs wn ou apekoye petros to wtion ouk egw se eidon en tw khpw met autou
+<× 27… palin oun hrnhsato o petros kai euqews alektwr efwnhsen
+<× 28… agousin oun ton inÑ apo tou kaiafa eis to praitwrion hn de prwi kai autoi ouk eishlqon eis to praitwrion ina mh mianqwsin all ina fagwsi to pasca
+<× 29… exhlqen oun o pilatos pros autous kai eipe tina kathgorian ferete kata tou anÑou toutou
+<× 30… apekriqhsan kai eipon autw ei mh hn outos kakopoios ouk an soi paredwkamen auton
+<× 31… eipen oun autois o pilatos labete auton umeis kai kata ton nomon umwn krinate auton eipon oun autw oi ioudaioi hmin ouk exestin apokteinai oudena
+<× 32… ina o logos tou iuÑ plhrwqh on eipe shmainwn poiw qanatw emellen apoqnhskein
+<× 33… eishlqen oun eis to praitwrion palin o pilatos kai efwnhse ton inÑ kai eipen autw su ei o basileus twn ioudaiwn
+<× 34… apekriqh autw o isÑ af eautou su touto legeis h alloi soi eipon peri emou
+<× 35… apekriqh o pilatos mhti egw ioudaios eimi to eqnos to son kai oi arciereis paredwkan se emoi ti epoihsas
+<× 36… apekriqh isÑ h basileia h emh ouk estin ek tou kosmou toutou ei ek tou kosmou toutou hn h basileia h emh oi uphretai an oi emoi hgwnizonto ina mh paradoqw tois ioudaiois nun de h basileia h emh ouk estin enteuqen
+<× 37… eipen oun autw o pilatos oukoun basileus ei su apekriqh isÑ su legeis oti basileus eimi egw egw eis touto gegennhmai kai eis touto elhluqa eis ton kosmon ina marturhsw th alhqeia pas o wn ek ths alhqeias akouei mou ths fwnhs
+<× 38… legei autw o pilatos ti estin alhqeia kai touto eipwn palin exhlqe pros tous ioudaious kai legei autois egw oudemian aitian euriskw en autw
+<× 39… esti de sunhqeia hmin ina ena umin apolusw en tw pasca boulesqe oun umin apolusw ton basilea twn ioudaiwn
+<× 40… ekraugasan oun pantes legontes mh touton alla ton barabban hn de o barabbas lhsths
+
+<K 19…
+<× 1… tote oun elaben o pilatos ton inÑ kai emastigwse
+<× 2… kai oi stratiwtai plexantes stefanon ex akanqwn epeqhkan autou th kefalh kai imation porfuroun periebalon auton
+<× 3… kai elegon caire o basileus twn ioudaiwn kai edidoun autw rapismata
+<× 4… exhlqen oun palin exw o pilatos kai legei autois ide agw umin auton exw ina gnwte oti en autw oudemian aitian euriskw
+<× 5… exhlqen oun o isÑ exw forwn ton akanqinon stefanon kai to porfuroun imation kai legei autois ide o anÑos
+<× 6… ote oun eidon auton oi arciereis kai oi uphretai ekraugasan legontes staurwson staurwson auton legei autois o pilatos labete auton umeis kai staurwsate egw gar ouc euriskw en autw aitian
+<× 7… apekriqhsan autw oi ioudaioi hmeis nomon ecomen kai kata ton nomon hmwn ofeilei apoqanein oti eauton uion quÑ epoihsen
+<× 8… ote oun hkousen o pilatos touton ton logon mallon efobhqh
+<× 9… kai eishlqen eis to praitwrion palin kai legei tw iuÑ poqen ei su o de isÑ apokrisin ouk edwken autw
+<× 10… legei oun autw o pilatos emoi ou laleis ouk oidas oti exousian ecw staurwsai se kai exousian ecw apolusai se
+<× 11… apekriqh isÑ ouk eices exousian oudemian kat emou ei mh hn soi dedomenon anwqen dia touto o paradidous me soi meizona amartian ecei
+<× 12… ek toutou ezhtei o pilatos apolusai auton oi de ioudaioi ekrazon legontes ean touton apolushs ouk ei filos tou kaisaros pas o basilea auton poiwn antilegei tw kaisari
+<× 13… o oun pilatos akousas touton ton logon hgagen exw ton inÑ kai ekaqisen epi tou bhmatos eis topon legomenon liqostrwton ebraisti de gabaqa
+<× 14… hn de paraskeuh tou pasca wra hn wsei ekth kai legei tois ioudaiois ide o basileus umwn
+<× 15… oi de ekraugasan aron aron staurwson auton legei autois o pilatos ton basilea umwn staurwsw apekriqhsan oi arciereis ouk ecomen basilea ei mh kaisara
+<× 16… tote oun paredwken auton autois ina staurwqh parelabon de ton inÑ kai hgagon
+<× 17… kai bastazwn ton stauron autou exhlqen eis ton legomenon kraniou topon os legetai ebraisti golgoqa
+<× 18… opou auton estaurwsan kai met autou allous duo enteuqen kai enteuqen meson de ton inÑ
+<× 19… egraye de kai titlon o pilatos kai eqhken epi tou stÑrou hn de gegrammenon isÑ o nazwraios o basileus twn ioudaiwn
+<× 20… touton oun ton titlon polloi anegnwsan twn ioudaiwn oti eggus hn o topos ths polews opou estÑrwqh o isÑ kai hn gegrammenon ebraisti ellhnisti rwmaisti
+<× 21… elegon oun tw pilatw oi arciereis twn ioudaiwn mh grafe o basileus twn ioudaiwn all oti ekeinos eipe basileus eimi twn ioudaiwn
+<× 22… apekriqh o pilatos o gegrafa gegrafa
+<× 23… oi oun stratiwtai ote estÑrwsan ton inÑ elabon ta imatia autou kai epoihsan tessara merh ekastw stratiwth meros kai ton citwna hn de o citwn arrafos ek twn anwqen ufantos di olou
+<× 24… eipon oun pros allhlous mh sciswmen auton alla lacwmen peri autou tinos estai ina h grafh plhrwqh h legousa diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klhron oi men oun stratiwtai tauta epoihsan
+<× 25… eisthkeisan de para tw stÑrw tou iuÑ h mhÑr autou kai h adelfh ths mrÑs autou maria h tou klwpa kai maria h magdalhnh
+<× 26… isÑ oun idwn thn mrÑa kai ton maqhthn parestwta on hgapa legei th mrÑi autou gunai ide o uios sou
+<× 27… eita legei tw maqhth idou h mhÑr sou kai ap ekeinhs ths wras elaben o maqhths authn eis ta idia
+<× 28… meta touto eidws o isÑ oti hdh panta tetelestai ina teleiwqh h grafh legei diyw
+<× 29… skeuos oun ekeito oxous meston oi de plhsantes spoggon oxous kai usswpw periqentes proshnegkan autou tw stomati
+<× 30… ote oun elabe to oxos o isÑ eipe tetelestai kai klinas thn kefalhn paredwke to pnÑa
+<× 31… oi oun ioudaioi ina mh meinh epi tou stÑrou ta swmata en tw sabbatw epei paraskeuh hn hn gar megalh h hmera ekeinou tou sabbatou hrwthsan ton pilaton ina kateagwsin autwn ta skelh kai arqwsin
+<× 32… hlqon oun oi stratiwtai kai tou men prwtou kateaxan ta skelh kai tou allou tou sustaurwqentos autw
+<× 33… epi de ton inÑ elqontes ws eidon auton hdh teqnhkota ou kateaxan autou ta skelh
+<× 34… all eis twn stratiwtwn logch autou thn pleuran enuxe kai euqews exhlqen aima kai udwr
+<× 35… kai o ewrakws memarturhke kai alhqinh estin h marturia autou kakeinos oiden oti alhqh legei ina umeis pisteushte
+<× 36… egeneto gar tauta ina h grafh plhrwqh ostoun ou suntribhsetai ap autou
+<× 37… kai palin etera grafh legei oyontai eis on exekenthsan
+<× 38… meta tauta hrwthse ton pilaton iwshf o apo arimaqaias wn maqhths tou iuÑ kekrummenos de dia ton fobon twn ioudaiwn ina arh to swma tou iuÑ kai epetreyen o pilatos hlqen oun kai hre to swma tou iuÑ
+<× 39… hlqe de kai nikodhmos o elqwn pros ton inÑ nuktos to prwton ferwn migma smurnhs kai alohs ws litras ekaton
+<× 40… elabon oun to swma tou iuÑ kai edhsan auto en oqoniois meta twn arwmatwn kaqws eqos esti tois ioudaiois entafiazein
+<× 41… hn de en tw topw opou estÑrwqh khpos kai en tw khpw mnhmeion kainon en w oudepw oudeis eteqh
+<× 42… ekei oun dia thn paraskeuhn twn ioudaiwn oti eggus hn to mnhmeion eqhkan ton inÑ
+
+<K 20…
+<× 1… th de mia twn sabbatwn maria h magdalhnh ercetai prwi skotias eti oushs eis to mnhmeion kai blepei ton liqon hrmenon ek tou mnhmeiou
+<× 2… trecei oun kai ercetai pros simwna petron kai pros ton allon maqhthn on efilei o isÑ kai legei autois hran ton knÑ ek tou mnhmeiou kai ouk oidamen pou eqhkan auton
+<× 3… exhlqen oun o petros kai o allos maqhths kai hrconto eis to mnhmeion
+<× 4… etrecon de oi duo omou kai o allos maqhths proedrame tacion tou petrou kai hlqe prwtos eis to mnhmeion
+<× 5… kai parakuyas blepei keimena ta oqonia ou mentoi eishlqen
+<× 6… ercetai oun simwn petros akolouqwn autw kai eishlqen eis to mnhmeion kai qewrei ta oqonia keimena
+<× 7… kai to soudarion o hn epi ths kefalhs autou ou meta twn oqoniwn keimenon alla cwris entetuligmenon eis ena topon
+<× 8… tote oun eishlqe kai o allos maqhths o elqwn prwtos eis to mnhmeion kai eide kai episteusen
+<× 9… oudepw gar hdeisan thn grafhn oti dei auton ek nekrwn anasthnai
+<× 10… aphlqon oun palin pros eautous oi maqhtai
+<× 11… maria de eisthkei pros tw mnhmeiw klaiousa exw ws oun eklaie parekuyen eis to mnhmeion
+<× 12… kai qewrei duo aggelous en leukois kaqezomenous ena pros th kefalh kai ena pros tois posin opou ekeito to swma tou iuÑ
+<× 13… kai legousin auth ekeinoi gunai ti klaieis legei autois oti hran ton knÑ mou kai ouk oida pou eqhkan auton
+<× 14… kai tauta eipousa estrafh eis ta opisw kai qewrei ton inÑ estwta kai ouk hdei oti isÑ esti
+<× 15… legei auth o isÑ gunai ti klaieis tina zhteis ekeinh dokousa oti o khpouros esti legei autw kurie ei su ebastasas auton eipe moi pou eqhkas auton kagw auton arw
+<× 16… legei auth o isÑ maria strafeisa ekeinh legei autw rabouni o legetai didaskale
+<× 17… legei auth o isÑ mh mou aptou oupw gar anabebhka pros ton prÑa mou poreuou de pros tous adelfous mou kai eipe autois anabainw pros ton prÑa mou kai prÑa umwn kai qnÑ mou kai qnÑ umwn
+<× 18… ercetai maria h magdalhnh apaggellousa tois maqhtais oti ewrake ton knÑ kai tauta eipen auth
+<× 19… oushs oun oyias th hmera ekeinh th mia twn sabbatwn kai twn qurwn kekleismenwn opou hsan oi maqhtai sunhgmenoi dia ton fobon twn ioudaiwn hlqen o isÑ kai esth eis to meson kai legei autois eirhnh umin
+<× 20… kai touto eipwn edeixen autois tas ceiras kai thn pleuran autou ecarhsan oun oi maqhtai idontes ton knÑ
+<× 21… eipen oun autois o isÑ palin eirhnh umin kaqws apestalke me o phÑr kagw pempw umas
+<× 22… kai touto eipwn enefushse kai legei autois labete pnÑa agion
+<× 23… an tinwn afhte tas amartias afientai autois an tinwn krathte kekrathntai
+<× 24… qwmas de eis ek twn dwdeka o legomenos didumos ouk hn met autwn ote hlqen o isÑ
+<× 25… elegon oun autw oi alloi maqhtai ewrakamen ton knÑ o de eipen autois ean mh idw en tais cersin autou ton tupon twn hlwn kai balw ton daktulon mou eis ton tupon twn hlwn kai balw thn ceira mou eis thn pleuran autou ou mh pisteusw
+<× 26… kai meq hmeras oktw palin hsan esw oi maqhtai autou kai qwmas met autwn ercetai o isÑ twn qurwn kekleismenwn kai esth eis to meson kai eipen eirhnh umin
+<× 27… eita legei tw qwma fere ton daktulon sou wde kai ide tas ceiras mou kai fere thn ceira sou kai bale eis thn pleuran mou kai mh ginou apistos alla pistos
+<× 28… kai apekriqh qwmas kai eipen autw o ksÑ mou kai o qsÑ mou
+<× 29… legei autw o isÑ oti ewrakas me pepisteukas makarioi oi mh idontes kai pisteusantes
+<× 30… polla men oun kai alla shmeia epoihsen o isÑ enwpion twn maqhtwn autou a ouk esti gegrammena en tw bibliw toutw
+<× 31… tauta de gegraptai ina pisteushte oti isÑ estin o csÑ o uios tou quÑ kai ina pisteuontes zwhn echte en tw onomati autou
+
+<K 21…
+<× 1… meta tauta efanerwsen eauton o isÑ tois maqhtais autou egerqeis ek nekrwn epi ths qalasshs ths tiberiados efanerwse de outws
+<× 2… hsan omou simwn petros kai qwmas o legomenos didumos kai naqanahl o apo kana ths galilaias kai oi tou zebedaiou kai alloi ek twn maqhtwn autou duo
+<× 3… legei autois simwn petros upagw alieuein legousin autw ercomeqa kai hmeis sun soi exhlqon kai enebhsan eis to ploion euqus kai en ekeinh th nukti epiasan ouden
+<× 4… prwias de hdh genomenhs esth o isÑ eis ton aigialon ou mentoi hdeisan oi maqhtai oti isÑ esti
+<× 5… legei oun autois o isÑ paidia mh ti prosfagion ecete apekriqhsan autw ou
+<× 6… o de eipen autois balete eis ta dexia merh tou ploiou to diktuon kai eurhsete ebalon oun kai ouk eti auto elkusai iscusan apo tou plhqous twn icquwn
+<× 7… legei oun o maqhths ekeinos on hgapa o isÑ tw petrw o ksÑ esti simwn oun petros akousas oti o ksÑ esti ton ependuthn diezwsato hn gar gumnos kai ebalen eauton eis thn qalassan
+<× 8… oi de alloi maqhtai tw ploiariw hlqon ou gar hsan makran apo ths ghs all ws apo phcwn diakosiwn surontes to diktuon twn icquwn
+<× 9… ws oun apebhsan eis thn ghn blepousin anqrakian keimenhn kai oyarion epikeimenon kai arton
+<× 10… legei autois o isÑ enegkate apo twn oyariwn wn epiasate nun
+<× 11… anebh simwn petros kai eilkuse to diktuon epi ths ghs meston icquwn megalwn ekaton penthkontatriwn kai tosoutwn ontwn ouk escisqh to diktuon
+<× 12… legei autois o isÑ deute aristhsate oudeis de etolma twn maqhtwn exetasai auton su tis ei eidotes oti o ksÑ estin
+<× 13… ercetai oun o isÑ kai lambanei ton arton kai didwsin autois kai to oyarion omoiws
+<× 14… touto hdh triton efanerwqh o isÑ tois maqhtais autou egerqeis ek nekrwn
+<× 15… ote oun hristhsan legei tw simwni petrw o isÑ simwn iwna agapas me pleion toutwn legei autw nai keÑ su oidas oti filw se legei autw boske ta arnia mou
+<× 16… legei autw palin deuteron simwn iwna agapas me legei autw nai keÑ su oidas oti filw se legei autw poimaine ta probata mou
+<× 17… legei autw to triton simwn iwna fileis me eluphqh o petros oti eipen autw to triton fileis me kai eipen autw keÑ su panta oidas su ginwskeis oti filw se legei autw o isÑ boske ta probata mou
+<× 18… amhn amhn legw soi ote hs newteros ezwnnues seauton kai periepateis opou hqeles otan de ghrashs ekteneis tas ceiras sou kai allos se zwsei kai oisei opou ou qeleis
+<× 19… touto de eipe shmainwn poiw qanatw doxasei ton qnÑ kai touto eipwn legei autw akolouqei moi
+<× 20… epistrafeis de o petros blepei ton maqhthn on hgapa o isÑ akolouqounta os kai anepesen en tw deipnw epi to sthqos autou kai eipe keÑ tis estin o paradidous se
+<× 21… touton idwn o petros legei tw iuÑ keÑ outos de ti
+<× 22… legei autw o isÑ ean auton qelw menein ews ercomai ti pros se su akolouqei moi
+<× 23… exhlqen oun o logos outos eis tous adelfous oti o maqhths ekeinos ouk apoqnhskei kai ouk eipen autw o isÑ oti ouk apoqnhskei all ean auton qelw menein ews ercomai ti pros se
+<× 24… outos estin o maqhths o marturwn peri toutwn kai grayas tauta kai oidamen oti alhqhs estin h marturia autou
+<× 25… esti de kai alla polla osa epoihsen o isÑ atina ean grafhtai kaq en oude auton oimai ton kosmon cwrhsai ta grafomena biblia amhn
+
+<K 22…
+<× 0… to kata iwÑ eua(ggelion) exedoq(h) meta cronous lbÑ ths tou cuÑ analhyews      sticoi bÑt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
\ No newline at end of file


Property changes on: trunk/Level 0 Part 3/J-300180_rlm
___________________________________________________________________
Added: svn:executable
  + *

Added: trunk/Level 0 Part 3/J-300183L2
===================================================================
--- trunk/Level 0 Part 3/J-300183L2	            (rev 0)
+++ trunk/Level 0 Part 3/J-300183L2	2012-12-05 11:35:12 UTC (rev 153)
@@ -0,0 +1,34 @@
+¿ê Œ ¬§ò
+í-A 300180 (RŒ¨é§ BN í¨. 47)
+ 
+øoúö º«©éö§ ìoÂéo 120¨ -- úé§ Äé« é§  ú« Âoö© o¨¨« éoö éö 7.32-35
+
+T¨Œö§¨éº«¶ º´ò åñM
+T¨Œö§¨é¹ éoö º«©¬öò 16.09.02
+T¨Œö§¨é¹ éoö Äéöé§ú«¶ò 17.09.02
+
+T¨Œö§Ä«¨«ö«  o ‚oÂÂŒ « º´ò åñM
+T¨Œö§Ä«¨«ö«  o ‚oÂÂŒ « º«©¬öò 16.09.02
+T¨Œö§Ä«¨«ö«  o ‚oÂÂŒ « Äéöé§ú«¶ò 17.09.02
+
+ìé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò
+
+RÂŒ«¶ éö ñ«Ã«Â1ò åñM
+ñ«Ã«Â1 Äé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò 17.08.02
+
+RÂŒ«¶ éö ñ«Ã«Â2ò ãøE Œö¶ åñM  ¨Œö§¨é¹ éoö§ ¨«oöé«¶
+RÂŒ«¶ éö ñ«Ã«Â2 º´ò åñM
+ñ«Ã«Â2 Äé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò 18.09.02
+
+Tú«§« Ä髧 ·«¨«Ê oµ¹Œ¨«¶ Œö¶ ¶éÄÄ«¨«ö«§ ¨«§oÂë¶ º´ò
+RÂŒ«¶ éöÊ ñ«Ã«Â3ò
+RÂŒ«¶ éöÊ ñ«Ã«Â3 º´ò
+
+ìéöŒÂ  ¨Œö§¨é¹ éoö Äé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò  ¯
+<B 4…	
+<K 7…
+<× 32… hkousan oi farisaioi tou oclou gogguzontos peri autou tauta kai apesteilan uphretas oi farisaioi kai oi arciereis ina piaswsin auton
+<× 33… eipen oun o isÑ eti mikron cronon meq umwn eimi kai upagw pros ton pemyanta me
+<× 34… zhthsete me kai ouc eurhsete kai opou eimi egw umeis ou dunasqe elqein
+<× 35… eipon oun oi iou»Á¼daioi»ÛÁ¼ 
+

Property changes on: trunk/Level 0 Part 3/J-300183L2
___________________________________________________________________
Added: svn:executable
  + *

Added: trunk/Level 0 Part 3/J-300350-accents
===================================================================
--- trunk/Level 0 Part 3/J-300350-accents	            (rev 0)
+++ trunk/Level 0 Part 3/J-300350-accents	2012-12-05 11:35:12 UTC (rev 153)
@@ -0,0 +1,97 @@
+¿ê Œ ¬§ò
+í-A 35 ( «Å  oÄ  ú« o¨¨« o¨ «Å«¹  Œ  5.4, 14.3, 19.38 Œö¶ 21.15), ·é ú Œ«ö § Œö¶ ¹¬ö ¬Œ éoö oÄ  ú« 1993 ¹¨éö éö© oÄ  ú« A¹o§ oÂéû« ëéŒûoöéŒ «¶é éoö (IêBN 960-315-007-C) éµ¹o¨ «¶ ÃéŒ øoúŒöö«§ KŒ¨ŒÃé¶o¹o¬Âo§¾ «¶é éoö oÄ Y. 깫ÂÂéö© úŒö©«¶ Œ  4.9, 5.8-12, 12.6, 18.23, 20.16. R¬ö ¬Œ éoö of AD o¨¨« «¶ Œ  9.16. 7.53-8.11 oº«Â齫¶ éö µ§ Œ§ ¶o¬º Ä¬Â.
+ 
+øoúö º«©éö§ ìoÂéo 128¨
+
+T¨Œö§¨éº«¶ º´ò 
+T¨Œö§¨é¹ éoö º«©¬öò 
+T¨Œö§¨é¹ éoö Äéöé§ú«¶ò 
+
+T¨Œö§Ä«¨«ö«  o ‚oÂÂŒ « º´ò åñM
+T¨Œö§Ä«¨«ö«  o ‚oÂÂŒ « º«©¬öò 23.01.03
+T¨Œö§Ä«¨«ö«  o ‚oÂÂŒ « Äéöé§ú«¶ò
+
+ìé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò
+
+RÂŒ«¶ éö ñ«Ã«Â1ò åñM
+ñ«Ã«Â1 Äé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò 23.01.03
+
+RÂŒ«¶ éö ñ«Ã«Â2ò åñM
+RÂŒ«¶ éö ñ«Ã«Â2 º´ò 13.02.03
+ñ«Ã«Â2 Äé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò oµ¹Œ¨«¶ ·é ú ãøE¾§  ¨Œö§¨é¹ éoö Œö¶ ¶éÄÄ«¨«ö«§ ¨«§oÂë¶
+
+Tú«§« Ä髧 ·«¨«Ê oµ¹Œ¨«¶ Œö¶ ¶éÄÄ«¨«ö«§ ¨«§oÂë¶ º´ò
+RÂŒ«¶ éöÊ ñ«Ã«Â3ò 11.07.03
+RÂŒ«¶ éöÊ ñ«Ã«Â3 º´ò åñM, Œ«ö § Œö¶ ¹¬ö ¬Œ éoö ú«û«¶ º´ ‚øê,  ú«ö ¨«Ã駫¶ º´ åñM
+
+ìéöŒÂ  ¨Œö§¨é¹ éoö Äé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò  ¯
+
+<B 4…	
+<K 0…
+<× 0… TO KATA IWANNHN AGION EUAGGELION
+
+	<K 1… <× 1… ÆEn ajrch'/ h\n oJ Lovgo", kai; oJ Lovgo" h\n pro;" to;n Qeovn, kai; Qeo;" h\n oJ Lovgo". <× 2… Ou|to" h\n ejn ajrch'/ pro;" to;n Qeovn. <× 3… pavnta diÆ aujtou' ejgevneto, kai; cwri;" aujtou' ejgevneto oujde; e}n o} gevgonen. <× 4… ejn aujtw'/ zwh; h\n, kai; hJ zwh; h\n to; fw'" tw'n ajnqrwvpwn. <× 5… kai; to; fw'" ejn th'/ skotiva/ faivnei, kai; hJ skotiva aujto; ouj katevlaben. 
+	<× 6… ÆEgevneto a[nqrwpo" ajpestalmevno" para; Qeou', o[noma aujtw'/ ÆIwavnnh": <× 7… ou|to" h\lqen eij" marturivan, i{na marturhvsh/ peri; tou' fwtov", i{na pavnte" pisteuvswsi diÆ aujtou'. <× 8… oujk h\n ejkei'no" to; fw'", ajllÆ i{na marturhvsh/ peri; tou' fwtov". <× 9… ÇHn to; fw'" to; ajlhqinovn, o} fwtivzei pavnta a[nqrwpon ejrcovmenon eij" to;n kovsmon. <× 10… ejn tw'/ kovsmw/ h\n, kai; oJ kovsmo" diÆ aujtou' ejgevneto, kai; oJ kovsmo" aujto;n oujk e[gnw. <× 11… eij" ta; i[dia h\lqe, kai; oiJ i[dioi aujto;n ouj parevlabon. <× 12… o{soi de; e[labon aujtovn, e[dwken aujtoi'" ejxousivan tevkna Qeou' genevsqai, toi'" pisteuvousin eij" to; o[noma aujtou', <× 13… oi} oujk ejx aiJmavtwn, oujde; ejk qelhvmato" sarkov", oujde; ejk qelhvmato" ajndrov", ajllÆ ejk Qeou' ejgennhvqhsan. <× 14… Kai; oJ Lovgo" sa;rx ejgevneto kai; ejskhvnwsen ejn hJmi'n, kai; ejqeasavmeqa th;n dovxan aujtou', dovxan wJ" monogenou'" para; patrov", plhvrh" cavrito" kai; ajlhqeiva". <× 15… ÆIwavnnh" marturei' peri; aujtou' kai; kevkrage levgwn: ou|to" h\n o}n ei\pon, oJ ojpivsw mou ejrcovmeno" e[mprosqevn mou gevgonen, o{ti prw'tov" mou h\n. <× 16… Kai; ejk tou' plhrwvmato" aujtou' hJmei'" pavnte" ejlavbomen, kai; cavrin ajnti; cavrito": <× 17… o{ti oJ novmo" dia; Mwsevw" ejdovqh, hJ cavri" kai; hJ ajlhvqeia dia; ÆIhsou' Cristou' ejgevneto. <× 18… Qeo;n oujdei;" eJwvrake pwvpote: oJ monogenh;" uiJo;" oJ w]n eij" to;n kovlpon tou' patrov", ejkei'no" ejxhghvsato. 
+	<× 19… Kai; au{th ejsti;n hJ marturiva tou' ÆIwavnnou, o{te ajpevsteilan oiJ ÆIoudai'oi ejx ïIerosoluvmwn iJerei'" kai; Leui>vta" i{na ejrwthvswsin aujtovn: su; tiv~ ei\É <× 20… kai; wJmolovghse, kai; oujk hjrnhvsato: kai; wJmolovghsen o{ti oujk eijmi; ejgw; oJ Cristov". <× 21… kai; hjrwvthsan aujtovn: tiv ou\nÉ ÆHliva" ei\ suvÉ kai; levgei: oujk eijmiv. oJ profhvth" ei\ suvÉ kai; ajpekrivqh, ou[. <× 22… ei\pon ou\n aujtw'/: tiv" ei\É i{na ajpovkrisin dw'men toi'" pevmyasin hJma'": tiv levgei" peri; seautou'É <× 23… e[fh: ejgw; fwnh; bow'nto" ejn th'/ ejrhvmw/, eujquvnate th;n oJdo;n Kurivou, kaqw;" ei\pen JHsai?a" oJ profhvth". <× 24… kai; oiJ ajpestalmevnoi h\san ejk tw'n Farisaivwn: <× 25… kai; hjrwvthsan aujto;n kai; ei\pon aujtw'/: tiv ou\n baptivzei", eij su; oujk ei\ oJ Cristo;" ou[te ÆHliva" ou[te oJ profhvth"É <× 26… ajpekrivqh aujtoi'" oJ ÆIwavnnh" levgwn: ejgw; baptivzw ejn u{dati: mevso" de; uJmw'n e{sthken o}n uJmei'" oujk oi[date. <× 27… aujtov" ejstin oJ ojpivsw mou ejrcovmeno", o}" e[mprosqevn mou gevgonen, ou| ejgw; oujk eijmi; a[xio" i{na luvsw aujtou' to;n iJmavnta tou' uJpodhvmato". <× 28… Tau'ta ejn Biqabara'/ ejgevneto pevran tou' ÆIordavnou, o{pou h\n ÆIwavnnh" baptivzwn. <× 29… Th'/ ejpauvrion blevpei oJ ÆIwavnnh" to;n ÆIhsou'n ejrcovmenon pro;" aujto;n kai; levgei: i[de oJ ajmno;" tou' Qeou' oJ ai[rwn th;n aJmartivan tou' kovsmou. <× 30… ou|tov" ejsti peri; ou| ejgw; ei\pon: ojpivsw mou e[rcetai ajnh;r o}" e[mprosqevn mou gevgonen, o{ti prw'tov" mou h\n. <× 31… kajgw; oujk h[/dein aujtovn, ajllÆ i{na fanerwqh'/ tw'/ ÆIsrahvl, dia; tou'to h\lqon ejgw; ejn tw'/ u{dati baptivzwn. <× 32… kai; ejmartuvrhsen ÆIwavnnh" levgwn o{ti teqevamai to; Pneu'ma katabai'non wJ" peristera;n ejx oujranou', kai; e[meinen ejpÆ aujtovn. <× 33… kajgw; oujk h[/dein aujtovn, ajllÆ oJ pevmya" me baptivzein ejn u{dati, ejkei'nov" moi ei\pen: ejfÆ o}n a]n i[dh/" to; Pneu'ma katabai'non kai; mevnon ejpÆ aujtovn, ou|tov" ejstin oJ baptivzwn ejn Pneuvmati JAgivw/. <× 34… kajgw; eJwvraka kai; memartuvrhka o{ti ou|tov" ejstin oJ uiJo;" tou' Qeou'. 
+	<× 35… Th'/ ejpauvrion pavlin eiJsthvkei oJ ÆIwavnnh" kai; ejk tw'n maqhtw'n aujtou' duvo, <× 36… kai; ejmblevya" tw'/ ÆIhsou' peripatou'nti levgei: i[de oJ ajmno;" tou' Qeou'. <× 37… kai; h[kousan aujtou' oiJ duvo maqhtai; lalou'nto", kai; hjkolouvqhsan tw'/ ÆIhsou'. <× 38… strafei;" de; oJ ÆIhsou'" kai; qeasavmeno" aujtou;" ajkolouqou'nta" levgei aujtoi'": tiv zhtei'teÉ oiJ de; ei\pon aujtw'/: rJabbiv: o} levgetai eJrmhneuovmenon didavskale: pou' mevnei"É <× 39… levgei aujtoi'": e[rcesqe kai; i[dete. h\lqon kai; ei\don pou' mevnei, kai; parÆ aujtw'/ e[meinan th;n hJmevran ejkeivnhn: w{ra h\n wJ" dekavth. <× 40… h\n ÆAndreva" oJ ajdelfo;" Sivmwno" Pevtrou ei|" ejk tw'n duvo tw'n ajkousavntwn para; ÆIwavnnou kai; ajkolouqhsavntwn aujtw'/. <× 41… euJrivskei ou|to" prw'to~ to;n ajdelfo;n to;n i[dion Sivmwna kai; levgei aujtw'/: euJrhvkamen to;n Mesivan: o{ ejsti meqermhneuovmenon Cristov": <× 42… kai; h[gagen aujto;n pro;" to;n ÆIhsou'n. ejmblevya" aujtw'/ oJ ÆIhsou'" ei\pe: su; ei\ Sivmwn oJ uiJo;" ÆIwna', su; klhqhvsh/ Khfa'", o} eJrmhneuvetai Pevtro". 
+	<× 43… Th'/ ejpauvrion hjqevlhsen ejxelqei'n eij" th;n Galilaivan: kai; euJrivskei Fivlippon kai; levgei aujtw'/: ajkolouvqei moi. <× 44… h\n de; oJ Fivlippo" ajpo; Bhqsai>dav, ejk th'" povlew" ÆAndrevou kai; Pevtrou. <× 45… euJrivskei Fivlippo" to;n Naqanah;l kai; levgei aujtw'/: o}n e[graye Mwsh'" ejn tw'/ novmw/ kai; oiJ profh'tai, euJrhvkamen, ÆIhsou'n to;n uiJo;n tou' ÆIwsh;f to;n ajpo; Nazarevt. <× 46… kai; ei\pen aujtw'/ Naqanahvl: ejk Nazare;t duvnataiv ti ajgaqo;n ei\naiÉ levgei aujtw'/ Fivlippo": e[rcou kai; i[de. <× 47… ei\den oJ ÆIhsou'" to;n Naqanah;l ejrcovmenon pro;" aujto;n kai; levgei peri; aujtou': i[de ajlhqw'" ÆIsrahlivth", ejn w|/ dovlo" oujk e[sti. <× 48… levgei aujtw'/ Naqanahvl: povqen me ginwvskei"É ajpekrivqh ÆIhsou'" kai; ei\pen aujtw'/: pro; tou' se Fivlippon fwnh'sai, o[nta uJpo; th;n sukh'n ei\dovn se. <× 49… ajpekrivqh Naqanah;l kai; levgei aujtw'/: rJabbiv, su; ei\ oJ uiJo;" tou' Qeou', su; ei\ oJ basileu;" tou' ÆIsrahvl. <× 50… ajpekrivqh ÆIhsou'" kai; ei\pen aujtw'/: o{ti ei\povn soi, ei\dovn se uJpokavtw th'" sukh'", pisteuvei"É meivzw touvtwn o[yei. <× 51… kai; levgei aujtw'/: ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n, ajpÆ a[rti o[yesqe to;n oujrano;n ajnew/govta, kai; tou;" ajggevlou" tou' Qeou' ajnabaivnonta" kai; katabaivnonta" ejpi; to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou. 
+	<K 2… <× 1… Kai; th'/ hJmevra/ th'/ trivth/ gavmo" ejgevneto ejn Kana' th'" Galilaiva", kai; h\n hJ mhvthr tou' ÆIhsou' ejkei': <× 2… ejklhvqh de; kai; oJ ÆIhsou'" kai; oiJ maqhtai; aujtou' eij" to;n gavmon. <× 3… kai; uJsterhvsanto" oi[nou levgei hJ mhvthr tou' ÆIhsou' pro;" aujtovn: oi\non oujk e[cousi. <× 4… levgei aujth'/ oJ ÆIhsou'": tiv ejmoi; kai; soiv, guvnaiÉ ou[pw h{kei hJ w{ra mou. <× 5… levgei hJ mhvthr aujtou' toi'" diakovnoi": o{ ti a]n levgh/ uJmi'n, poihvsate. <× 6… h\san de; ejkei' uJdrivai livqinai e}x keivmenai kata; to;n kaqarismo;n tw'n ÆIoudaivwn, cwrou'sai ajna; metrhta;" duvo h] trei'". <× 7… levgei aujtoi'" oJ ÆIhsou'": gemivsate ta;" uJdriva" u{dato". kai; ejgevmisan aujta;" e{w" a[nw. <× 8… kai; levgei aujtoi'": ajntlhvsate nu'n kai; fevrete tw'/ ajrcitriklivnw/. kai; h[negkan. <× 9… wJ" de; ejgeuvsato oJ ajrcitrivklino" to; u{dwr oi\non gegenhmevnon- kai; oujk h[/dei povqen ejstivn: oiJ de; diavkonoi h[/deisan oiJ hjntlhkovte" to; u{dwr- fwnei' to;n numfivon oJ ajrcitrivklino" <× 10… kai; levgei aujtw'/: pa'" a[nqrwpo" prw'ton to;n kalo;n oi\non tivqhsi, kai; o{tan mequsqw'si, tovte to;n ejlavssw: su; tethvrhka" to;n kalo;n oi\non e{w" a[rti. <× 11… Tauvthn ejpoivhse th;n ajrch;n tw'n shmeivwn oJ ÆIhsou'" ejn Kana' th'" Galilaiva" kai; ejfanevrwse th;n dovxan aujtou', kai; ejpivsteusan eij" aujto;n oiJ maqhtai; aujtou'. 
+	<× 12… Meta; tou'to katevbh eij" Kapernaou;m aujto;" kai; hJ mhvthr aujtou' kai; oiJ ajdelfoi; aujtou' kai; oiJ maqhtai; aujtou', kai; ejkei' e[meinan ouj polla;" hJmevra". <× 13… kai; ejggu;" h\n to; pavsca tw'n ÆIoudaivwn, kai; ajnevbh eij" ïIerosovluma oJ ÆIhsou'". <× 14… kai; eu|ren ejn tw'/ iJerw'/ tou;" pwlou'nta" bova" kai; provbata kai; peristerav", kai; tou;" kermatista;" kaqhmevnou". <× 15… kai; poihvsa" fragevllion ejk scoinivwn pavnta" ejxevbalen ejk tou' iJerou', tav te provbata kai; tou;" bova", kai; tw'n kollubistw'n ejxevcee to; kevrma kai; ta;" trapevza" ajnevstreye, <× 16… kai; toi'" ta;" peristera;" pwlou'sin ei\pen: a[rate tau'ta ejnteu'qen: mh; poiei'te to;n oi\kon tou' patrov" mou oi\kon ejmporivou. <× 17… ejmnhvsqhsan de; oiJ maqhtai; aujtou' o{ti gegrammevnon ejstivn, oJ zh'lo" tou' oi[kou sou katafavgetaiv me. <× 18… ajpekrivqhsan ou\n oiJ ÆIoudai'oi kai; ei\pon aujtw'/: tiv shmei'on deiknuvei" hJmi'n o{ti tau'ta poiei'"É <× 19… ajpekrivqh ÆIhsou'" kai; ei\pen aujtoi'": luvsate to;n nao;n tou'ton, kai; ejn trisi;n hJmevrai" ejgerw' aujtovn. <× 20… ei\pon ou\n oiJ ÆIoudai'oi: tessaravkonta kai; e}x e[tesin wj/kodomhvqh oJ nao;" ou|to", kai; su; ejn trisi;n hJmevrai" ejgerei'" aujtovnÉ <× 21… ejkei'no" de; e[lege peri; tou' naou' tou' swvmato" aujtou'. <× 22… o{te ou\n hjgevrqh ejk nekrw'n, ejmnhvsqhsan oiJ maqhtai; aujtou' o{ti tou'to e[lege, kai; ejpivsteusan th'/ grafh'/ kai; tw'/ lovgw/ w|/ ei\pen oJ ÆIhsou'". 
+	<× 23… ïW" de; h\n ejn toi'" ïIerosoluvmoi" ejn tw'/ pavsca ejn th'/ eJorth'/, polloi; ejpivsteusan eij" to; o[noma aujtou', qewrou'nte" aujtou' ta; shmei'a a} ejpoivei. <× 24… aujto;" de; oJ ÆIhsou'" oujk ejpivsteuen eJauto;n aujtoi'" dia; to; aujto;n ginwvskein pavnta", <× 25… kai; o{ti ouj creivan ei\cen i{na ti" marturhvsh/ peri; tou' ajnqrwvpou: aujto;" ga;r ejgivnwske tiv h\n ejn tw'/ ajnqrwvpw/. 
+	<K 3… <× 1… ÇHn de; a[nqrwpo" ejk tw'n Farisaivwn, Nikovdhmo" o[noma aujtw'/, a[rcwn tw'n ÆIoudaivwn. <× 2… ou|to" h\lqe pro;" to;n ÆIhsou'n nukto;" kai; ei\pen aujtw'/: rJabbiv, oi[damen o{ti ajpo; Qeou' ejlhvluqa" didavskalo": oujdei;" ga;r tau'ta ta; shmei'a duvnatai poiei'n a} su; poiei'", eja;n mh; h\/ oJ Qeo;" metÆ aujtou'. <× 3… ajpekrivqh jIhsou'" kai; ei\pen aujtw'/: ajmh;n ajmh;n levgw soi, eja;n mhv ti" gennhqh'/ a[nwqen, ouj duvnatai ijdei'n th;n basileivan tou' Qeou'. <× 4… levgei pro;" aujto;n Nikovdhmo": pw'" duvnatai a[nqrwpo" gennhqh'nai gevrwn w[nÉ mh; duvnatai eij" th;n koilivan th'" mhtro;" aujtou' deuvteron eijselqei'n kai; gennhqh'naiÉ <× 5… ajpekrivqh ÆIhsou'": ajmh;n ajmh;n levgw soi, eja;n mhv ti" gennhqh'/ ejx u{dato" kai; Pneuvmato", ouj duvnatai eijselqei'n eij" th;n  basileivan tou' Qeou'. <× 6… to; gegennhmevnon ejk th'" sarko;" savrx ejsti, kai; to; gegennhmevnon ejk tou' Pneuvmato" pneu'mav ejsti. <× 7… mh; qaumavsh/" o{ti ei\povn soi, dei' uJma'" gennhqh'nai a[nwqen. <× 8… to; pneu'ma o{pou qevlei pnei', kai; th;n fwnh;n aujtou' ajkouvei", ajllÆ oujk oi\da" povqen e[rcetai kai; pou' uJpavgei: ou{tw" ejsti; pa'" oJ gegennhmevno" ejk tou' Pneuvmato". <× 9… ajpekrivqh Nikovdhmo" kai; ei\pen aujtw'/: pw'" duvnatai tau'ta genevsqaiÉ <× 10… ajpekrivqh ÆIhsou'" kai; ei\pen aujtw'/ su; ei\ oJ didavskalo" tou' ÆIsrah;l kai; tau'ta ouj ginwvskei"É <× 11… ajmh;n ajmh;n levgw soi o{ti o} oi[damen lalou'men kai; o} eJwravkamen marturou'men, kai; th;n marturivan hJmw'n ouj lambavnete. <× 12… eij ta; ejpivgeia ei\pon uJmi'n kai; ouj pisteuvete, pw'" eja;n ei[pw uJmi'n ta; ejpouravnia pisteuvseteÉ <× 13… kai; oujdei;" ajnabevbhken eij" to;n oujrano;n eij mh; oJ ejk tou' oujranou' katabav", oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou oJ w]n ejn tw'/ oujranw'/. <× 14… kai; kaqw;" Mwsh'" u{ywse to;n o[fin ejn th'/ ejrhvmw/, ou{tw" uJywqh'nai dei' to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou, <× 15… i{na pa'" oJ pisteuvwn eij" aujto;n mh; ajpovlhtai, ajllÆ e[ch/ zwh;n aijwvnion. <× 16… ou{tw" ga;r hjgavphsen oJ Qeo;" to;n kovsmon, w{ste to;n uiJo;n aujtou' to;n monogenh' e[dwken, i{na pa'" oJ pisteuvwn eij~ aujto;n mh; ajpovlhtai, ajllÆ e[ch/ zwh;n aijwvnion. <× 17… ouj ga;r ajpevsteilen oJ Qeo;" to;n uiJo;n aujtou' eij" to;n kovsmon i{na krivnh/ to;n kovsmon, ajllÆ i{na swqh'/ oJ kovsmo" diÆ aujtou'. <× 18… oJ pisteuvwn eij" aujto;n ouj krivnetai, oJ de; mh; pisteuvwn h[dh kevkritai, o{ti mh; pepivsteuken eij" to; o[noma tou' monogenou'" uiJou' tou' Qeou'. <× 19… au{th dev ejstin hJ krivsi", o{ti to; fw'" ejlhvluqen eij" to;n kovsmon, kai; hjgavphsan oiJ a[nqrwpoi ma'llon to; skovto" h] to; fw'", h\n ga;r ponhra; aujtw'n ta; e[rga. <× 20… pa'" ga;r oJ fau'la pravsswn misei' to; fw'" kai; oujk e[rcetai pro;" to; fw'", i{na mh; ejlegcqh'/ ta; e[rga aujtou': <× 21… oJ de; poiw'n th;n ajlhvqeian e[rcetai pro;" to; fw'", i{na fanerwqh'/ aujtou' ta; e[rga, o{ti ejn Qew'/ ejstin eijrgasmevna. 
+	<× 22… Meta; tau'ta h\lqen oJ ÆIhsou'" kai; oiJ maqhtai; aujtou' eij" th;n ÆIoudaivan gh'n, kai; ejkei' dievtribe metÆ aujtw'n kai; ejbavptizen. <× 23… h\n de; kai; ÆIwavnnh" baptivzwn ejn Aijnw;n ejggu;" tou' Salhvm, o{ti u{data polla; h\n ejkei', kai; paregivnonto kai; ejbaptivzonto: <× 24… ou[pw ga;r h\n beblhmevno" eij" th;n fulakh;n oJ ÆIwavnnh". <× 25… ÆEgevneto ou\n zhvthsi" ejk tw'n maqhtw'n ÆIwavnnou meta; ÆIoudaivou peri; kaqarismou'. <× 26… kai; h\lqon pro;" to;n ÆIwavnnhn kai; ei\pon aujtw'/: rJabbiv, o}" h\n meta; sou' pevran tou' ÆIordavnou, w|/ su; memartuvrhka", i[de ou|to" baptivzei kai; pavnte" e[rcontai pro;" aujtovn. <× 27… ajpekrivqh ÆIwavnnh" kai; ei\pen: ouj duvnatai a[nqrwpo" lambavnein oujdevn, eja;n mh; h\/ dedomevnon aujtw'/ ejk tou' oujranou'. <× 28… aujtoi; uJmei'" moi marturei'te o{ti ei\pon: oujk eijmi; ejgw; oJ Cristov", ajllÆ o{ti ajpestalmevno" eijmi; e[mprosqen ejkeivnou. <× 29… oJ e[cwn th;n nuvmfhn numfivo" ejstivn: oJ de; fivlo" tou' numfivou, oJ eJsthkw;" kai; ajkouvwn aujtou', cara'/ caivrei dia; th;n fwnh;n tou' numfivou. au{th ou\n hJ cara; hJ ejmh; peplhvrwtai. <× 30… ejkei'non dei' aujxavnein, ejme; de; ejlattou'sqai. <× 31… oJ a[nwqen ejrcovmeno" ejpavnw pavntwn ejstivn: oJ w]n ejk th'" gh'" ejk th'" gh'" ejsti kai; ejk th'" gh'" lalei': oJ ejk tou' oujranou' ejrcovmeno" ejpavnw pavntwn ejstiv, <× 32… kai; o} eJwvrake kai; h[kouse, tou'to marturei', kai; th;n marturivan aujtou' oujdei;" lambavnei. <× 33… oJ labw;n aujtou' th;n marturivan ejsfravgisen o{ti oJ Qeo;" ajlhqhv" ejstin. <× 34… o}n ga;r ajpevsteilen oJ Qeov", ta; rJhvmata tou' Qeou' lalei': ouj ga;r ejk mevtrou divdwsin oJ Qeo;" to; Pneu'ma. <× 35… oJ path;r ajgapa'/ to;n uiJo;n kai; pavnta devdwken ejn th'/ ceiri; aujtou'. <× 36… oJ pisteuvwn eij" to;n uiJo;n e[cei zwh;n aijwvnion: oJ de; ajpeiqw'n tw'/ uiJw'/ oujk o[yetai th;n zwhvn, ajllÆ hJ ojrgh; tou' Qeou' mevnei ejpÆ aujtovn.
+ 	<K 4… <× 1… ïW" ou\n e[gnw oJ ÆIhsou'" o{ti h[kousan oiJ Farisai'oi o{ti ÆIhsou'" pleivona" maqhta;" poiei' kai; baptivzei h] ÆIwavnnh": <× 2… kaivtoige ÆIhsou'" aujto;" oujk ejbavptizen, ajllÆ oiJ maqhtai; aujtou': <× 3… ajfh'ke th;n ÆIoudaivan kai; ajph'lqen eij" th;n Galilaivan. <× 4… [Edei de; aujto;n dievrcesqai dia; th'" Samareiva". <× 5… e[rcetai ou\n eij" povlin th'" Samareiva" legomevnhn Sucavr, plhsivon tou' cwrivou ou| e[dwken ÆIakw;b jIwsh;f tw'/ uiJw'/ aujtou': <× 6… h\n de; ejkei' phgh; tou' ÆIakwvb. oJ ou\n ÆIhsou'" kekopiakw;" ejk th'" oJdoiporiva" ejkaqevzeto ou{tw" ejpi; th'/ phgh'/: w{ra h\n wJsei; e{kth. <× 7… e[rcetai gunh; ejk th'" Samareiva" ajntlh'sai u{dwr. levgei aujth'/ oJ ÆIhsou'": dov" moi piei'n. <× 8… oiJ ga;r maqhtai; aujtou' ajpelhluvqeisan eij" th;n povlin i{na trofa;" ajgoravswsi. <× 9… levgei ou\n aujtw'/ hJ gunh; hJ Samarei'ti": pw'" su; ÆIoudai'o" w]n parÆ ejmou' piei'n aijtei'", ou[sh" gunaiko;" Samareivtido"É ouj ga;r sugcrw'ntai ÆIoudai'oi Samareivtai~. <× 10… ajpekrivqh ÆIhsou'" kai; ei\pen aujth'/: eij h[/dei" th;n dwrea;n tou' Qeou', kai; tiv" ejstin oJ levgwn soi, dov" moi piei'n, su; a]n h[/thsa" aujtovn, kai; e[dwken a[n soi u{dwr zw'n. <× 11… levgei aujtw'/ hJ gunhv: Kuvrie, ou[te a[ntlhma e[cei", kai; to; frevar ejsti; baquv: povqen ou\n e[cei" to; u{dwr to; zw'nÉ <× 12… mh; su; meivzwn ei\ tou' patro;" hJmw'n ÆIakwvb, o}" e[dwken hJmi'n to; frevar, kai; aujto;" ejx aujtou' e[pie kai; oiJ uiJoi; aujtou' kai; ta; qrevmmata aujtou'É <× 13… ajpekrivqh ÆIhsou'" kai; ei\pen aujth'/: pa'" oJ pivnwn ejk tou' u{dato" touvtou diyhvsei pavlin: <× 14… o}" dÆ a]n pivh/ ejk tou' u{dato" ou| ejgw; dwvsw aujtw'/, ouj mh; diyhvsh/ eij" to;n aijw'na, ajlla; to; u{dwr o} dwvsw aujtw'/, genhvsetai ejn aujtw'/ phgh; u{dato" aJllomevnou eij" zwh;n aijwvnion. <× 15… levgei pro;" aujto;n hJ gunhv: Kuvrie, dov" moi tou'to to; u{dwr, i{na mh; diyw' mhde; e[rcwmai ejnqavde ajntlei'n. <× 16… levgei aujth'/ oJ jIhsou'": u{page fwvnhson to;n a[ndra sou kai; ejlqe; ejnqavde. <× 17… ajpekrivqh hJ gunh; kai; ei\pen: oujk e[cw a[ndra. levgei aujth'/ oJ ÆIhsou'": kalw'" ei\pa" o{ti a[ndra oujk e[cw: <× 18… pevnte ga;r a[ndra" e[sce", kai; nu'n o}n e[cei" oujk e[sti sou ajnhvr: tou'to ajlhqe;" ei[rhka". <× 19… levgei aujtw'/ hJ gunhv: Kuvrie, qewrw' o{ti profhvth" ei\ suv. <× 20… oiJ patevre" hJmw'n ejn tw'/ o[rei touvtw/ prosekuvnhsan: kai; uJmei'" levgete o{ti ejn ïIerosoluvmoi" ejsti;n oJ tovpo" o{pou dei' proskunei'n. <× 21… levgei aujth'/ oJ ÆIhsou'": guvnai, pivsteusovn moi o{ti e[rcetai w{ra o{te ou[te ejn tw'/ o[rei touvtw/ ou[te ejn ïIerosoluvmoi" proskunhvsete tw'/ patriv. <× 22… uJmei'" proskunei'te o} oujk oi[date, hJmei'" proskunou'men o} oi[damen: o{ti hJ swthriva ejk tw'n ÆIoudaivwn ejstivn. <× 23… ajllÆ e[rcetai w{ra, kai; nu'n ejstin, o{te oiJ ajlhqinoi; proskunhtai; proskunhvsousi tw'/ patri; ejn pneuvmati kai; ajlhqeiva/: kai; ga;r oJ path;r toiouvtou" zhtei' tou;" proskunou'nta" aujtovn. <× 24… pneu'ma oJ Qeov", kai; tou;" proskunou'nta" aujto;n ejn pneuvmati kai; ajlhqeiva/ dei' proskunei'n. <× 25… levgei aujtw'/ hJ gunhv: oi\da o{ti Mesiva" e[rcetai oJ legovmeno" Cristov": o{tan e[lqh/ ejkei'no", ajnaggelei' hJmi'n pavnta. <× 26… levgei aujth'/ oJ ÆIhsou'": ejgwv eijmi oJ lalw'n soi. <× 27… kai; ejpi; touvtw/ h\lqon oiJ maqhtai; aujtou', kai; ejqauvmasan o{ti meta; gunaiko;" ejlavlei: oujdei;" mevntoi ei\pe, tiv zhtei'" h] tiv lalei'" metÆ aujth'"É <× 28… jAfh'ken ou\n th;n uJdrivan aujth'" hJ gunh; kai; ajph'lqen eij" th;n povlin, kai; levgei toi'" ajnqrwvpoi": <× 29… deu'te i[dete a[nqrwpon o}" ei\pev moi pavnta o{sa ejpoivhsa: mhvti ou|tov" ejstin oJ Cristov"É <× 30… ejxh'lqon ejk th'" povlew" kai; h[rconto pro;" aujtovn. 
+	<× 31… ÆEn de; tw'/ metaxu; hjrwvtwn aujto;n oiJ maqhtai; aujtou' levgonte": rJabbiv, favge. <× 32… oJ de; ei\pen aujtoi'": ejgw; brw'sin e[cw fagei'n, h}n uJmei'" oujk oi[date. <× 33… e[legon ou\n oiJ maqhtai; pro;" ajllhvlou": mhv ti" h[negken aujtw'/ fagei'nÉ <× 34… levgei aujtoi'" oJ ÆIhsou'": ejmo;n brw'mav ejstin i{na poiw' to; qevlhma tou' pevmyantov" me kai; teleiwvsw aujtou' to; e[rgon. <× 35… oujc uJmei'" levgete o{ti tetravmhnov" ejsti kai; oJ qerismo;" e[rcetaiÉ ijdou; levgw uJmi'n, ejpavrate tou;" ojfqalmou;" uJmw'n kai; qeavsasqe ta;" cwvra", o{ti leukaiv eijsi pro;" qerismo;n h[dh. <× 36… kai; oJ qerivzwn misqo;n lambavnei kai; sunavgei karpo;n eij" zwh;n aijwvnion, i{na kai; oJ speivrwn oJmou' caivrh/ kai; oJ qerivzwn. <× 37… ejn ga;r touvtw/ oJ lovgo" ejsti;n oJ ajlhqinov", o{ti a[llo" ejsti;n oJ speivrwn kai; a[llo" oJ qerivzwn. <× 38… ejgw; ajpevsteila uJma'" qerivzein o} oujc uJmei'" kekopiavkate: a[lloi kekopiavkasi, kai; uJmei'" eij" to;n kovpon aujtw'n eijselhluvqate. <× 39… ÆEk de; th'" povlew" ejkeivnh" polloi; ejpivsteusan eij" aujto;n tw'n Samareitw'n dia; to;n lovgon th'" gunaikov", marturouvsh" o{ti ei\pev moi pavnta o{sa ejpoivhsa. <× 40… wJ" ou\n h\lqon pro;" aujto;n oiJ Samarei'tai, hjrwvtwn aujto;n mei'nai parÆ aujtoi'": kai; e[meinen ejkei' duvo hJmevra". <× 41… kai; pollw'/ pleivou" ejpivsteusan dia; to;n lovgon aujtou', <× 42… th'/ te gunaiki; e[legon o{ti oujkevti dia; th;n sh;n lalia;n pisteuvomen: aujtoi; ga;r ajkhkovamen, kai; oi[damen o{ti ou|tov" ejstin ajlhqw'" oJ swth;r tou' kovsmou oJ Cristov". 
+	<× 43… Meta; de; ta;" duvo hJmevra" ejxh'lqen ejkei'qen kai; ajph'lqen eij" th;n Galilaivan. <× 44… aujto;" ga;r oJ ÆIhsou'" ejmartuvrhsen o{ti profhvth" ejn th'/ ijdiva/ patrivdi timh;n oujk e[cei. <× 45… o{te ou\n h\lqen eij" th;n Galilaivan, ejdevxanto aujto;n oiJ Galilai'oi, pavnta eJwrakovte" a} ejpoivhsen ejn ïIerosoluvmoi" ejn th'/ eJorth'/: kai; aujtoi; ga;r h\lqon eij" th;n eJorthvn. <× 46… ÇHlqen ou\n pavlin oJ jIhsou'" eij" th;n Kana' th'" Galilaiva", o{pou ejpoivhse to; u{dwr oi\non. kai; h\n ti" basilikov", ou| oJ uiJo;" hjsqevnei ejn Kapernaouvm: <× 47… ou|to" ajkouvsa" o{ti ÆIhsou'" h{kei ejk th'" ÆIoudaiva" eij" th;n Galilaivan, ajph'lqe pro;" aujto;n kai; hjrwvta aujto;n i{na katabh'/ kai; ijavshtai aujtou' to;n uiJo;n: h[melle ga;r ajpoqnhv/skein. <× 48… ei\pen ou\n oJ ÆIhsou'" pro;" aujtovn: eja;n mh; shmei'a kai; tevrata i[dhte, ouj mh; pisteuvshte. <× 49… levgei pro;" aujto;n oJ basilikov": Kuvrie, katavbhqi pri;n ajpoqanei'n to; paidivon mou. <× 50… levgei aujtw'/ oJ ÆIhsou'": poreuvou: oJ uiJov" sou zh'/. kai; ejpivsteusen oJ a[nqrwpo" tw'/ lovgw/ w|/ ei\pen aujtw'/ oJ ÆIhsou'", kai; ejporeuveto. <× 51… h[dh de; aujtou' katabaivnonto" oiJ dou'loi aujtou' ajphvnthsan aujtw'/ kai; ajphvggeilan levgonte" o{ti oJ pai'" sou zh'/. <× 52… ejpuvqeto ou\n parÆ aujtw'n th;n w{ran ejn h|/ komyovteron e[sce: kai; ei\pon aujtw'/ o{ti cqe;" w{ran eJbdovmhn ajfh'ken aujto;n oJ puretov". <× 53… e[gnw ou\n oJ path;r o{ti ejn ejkeivnh/ th'/ w{ra/ ejn h|/ ei\pen aujtw'/ oJ ÆIhsou'" o{ti oJ uiJov" sou zh'/: kai; ejpivsteusen aujto;" kai; hJ oijkiva aujtou' o{lh. <× 54… Tou'to pavlin deuvteron shmei'on ejpoivhsen oJ ÆIhsou'" ejlqw;n ejk th'" ÆIoudaiva" eij" th;n Galilaivan. 
+	<K 5… <× 1… Meta; tau'ta h\n eJorth; tw'n ÆIoudaivwn, kai; ajnevbh oJ ÆIhsou'" eij" ïIerosovluma. <× 2… e[sti de; ejn toi'" jIerosoluvmoi" ejpi; th'/ probatikh'/ kolumbhvqra, hJ ejpilegomevnh ïEbrai>sti; Bhqesdav, pevnte stoa;" e[cousa. <× 3… ejn tauvtai" katevkeito plh'qo" polu; tw'n ajsqenouvntwn, tuflw'n, cwlw'n, xhrw'n, ejkdecomevnwn th;n tou' u{dato" kivnhsin. <× 4… a[ggelo" ga;r kata; kairo;n katevbainen ejn th'/ kolumbhvqra/, kai; ejtavrasse to; u{dwr: oJ ou\n prw'to" ejmba;" meta; th;n tarach;n tou' u{dato" uJgih;" ejgivneto w|/ dhvpote kateivceto noshvmati. <× 5… h\n dev ti" a[nqrwpo" ejkei' triakontaoktw; e[th e[cwn ejn th'/ ajsqeneiva/: <× 6… tou'ton ijdw;n oJ ÆIhsou'" katakeivmenon, kai; gnou;" o{ti polu;n h[dh crovnon e[cei, levgei aujtw'/: qevlei" uJgih;" genevsqaiÉ <× 7… ajpekrivqh aujtw'/ oJ ajsqenw'n: Kuvrie, a[nqrwpon oujk e[cw, i{na o{tan taracqh'/ to; u{dwr, bavlh/ me eij" th;n kolumbhvqran: ejn w|/ de; e[rcomai ejgwv, a[llo" pro; ejmou' katabaivnei. <× 8… levgei aujtw'/ oJ ÆIhsou'": e[geire, a\ron to;n kravbattovn sou kai; peripavtei. <× 9… kai; eujqevw" ejgevneto uJgih;" oJ a[nqrwpo", kai; h\re to;n kravbatton aujtou' kai; periepavtei. h\n de; savbbaton ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/. <× 10… e[legon ou\n oiJ ÆIoudai'oi tw'/ teqerapeumevnw/: savbbatovn ejstin: oujk e[xestiv soi a\rai to;n kravbatton. <× 11… ajpekrivqh aujtoi'": oJ poihvsa" me uJgih', ejkei'nov" moi ei\pen: a\ron to;n kravbattovn sou kai; peripavtei. <× 12… hjrwvthsan ou\n aujtovn: tiv" ejstin oJ a[nqrwpo" oJ eijpwvn soi, a\ron to;n kravbattovn sou kai; peripavteiÉ <× 13… oJ de; ijaqei;" oujk h[/dei tiv" ejstin: oJ ga;r ÆIhsou'" ejxevneusen o[clou o[nto" ejn tw'/ tovpw/. <× 14… meta; tau'ta euJrivskei aujto;n oJ ÆIhsou'" ejn tw'/ iJerw'/ kai; ei\pen aujtw'/: i[de uJgih;" gevgona": mhkevti aJmavrtane, i{na mh; cei'rovn tiv soi gevnhtai. <× 15… ajph'lqen oJ a[nqrwpo" kai; ajnhvggeile toi'" ÆIoudaivoi" o{ti ÆIhsou'" ejstin oJ poihvsa" aujto;n uJgih'. 
+	<× 16… Kai; dia; tou'to ejdivwkon to;n ÆIhsou'n oiJ ÆIoudai'oi kai; ejzhvtoun aujto;n ajpoktei'nai, o{ti tau'ta ejpoivei ejn sabbavtw/. <× 17… oJ de; ÆIhsou'" ajpekrivnato aujtoi'": oJ pathvr mou e{w" a[rti ejrgavzetai, kajgw; ejrgavzomai. <× 18… dia; tou'to ou\n ma'llon ejzhvtoun aujto;n oiJ ÆIoudai'oi ajpoktei'nai, o{ti ouj movnon e[lue to; savbbaton, ajlla; kai; patevra i[dion e[lege to;n Qeovn, i[son eJauto;n poiw'n tw'/ Qew'/. <× 19… ajpekrivnato ou\n oJ ÆIhsou'" kai; ei\pen aujtoi'": ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n, ouj duvnatai oJ uiJo;" poiei'n ajfÆ eJautou' oujdevn, eja;n mhv ti blevph/ to;n patevra poiou'nta: a} ga;r a]n ejkei'no" poih'/, tau'ta kai; oJ uiJo;" oJmoivw" poiei'. <× 20… oJ ga;r path;r filei' to;n uiJo;n kai; pavnta deivknusin aujtw'/ a} aujto;" poiei', kai; meivzona touvtwn deivxei aujtw'/ e[rga, i{na uJmei'" qaumavzhte. <× 21… w{sper ga;r oJ path;r ejgeivrei tou;" nekrou;" kai; zw/opoiei', ou{tw" kai; oJ uiJo;" ou}" qevlei zw/opoiei'. <× 22… oujde; ga;r oJ path;r krivnei oujdevna, ajlla; th;n krivsin pa'san devdwke tw'/ uiJw'/, <× 23… i{na pavnte" timw'si to;n uiJovn, kaqw;" timw'si to;n patevra. oJ mh; timw'n to;n uiJo;n ouj tima'/ to;n patevra to;n pevmyanta aujtovn. <× 24… ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n o{ti oJ to;n lovgon mou ajkouvwn kai; pisteuvwn tw'/ pevmyantiv me e[cei zwh;n aijwvnion, kai; eij" krivsin oujk e[rcetai, ajlla; metabevbhken ejk tou' qanavtou eij" th;n zwhvn. <× 25… ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n o{ti e[rcetai w{ra, kai; nu'n ejstin, o{te oiJ nekroi; ajkouvsontai th'" fwnh'" tou' uiJou' tou' Qeou', kai; oiJ ajkouvsante" zhvsontai. <× 26… w{sper ga;r oJ path;r e[cei zwh;n ejn eJautw'/, ou{tw" e[dwke kai; tw'/ uiJw'/ zwh;n e[cein ejn eJautw'/: <× 27… kai; ejxousivan e[dwken aujtw'/ kai; krivsin poiei'n, o{ti uiJo;" ajnqrwvpou ejstiv. <× 28… mh; qaumavzete tou'to: o{ti e[rcetai w{ra ejn h|/ pavnte" oiJ ejn toi'" mnhmeivoi" ajkouvsontai th'" fwnh'" aujtou', <× 29… kai; ejkporeuvsontai oiJ ta; ajgaqa; poihvsante" eij" ajnavstasin zwh'", oiJ de; ta; fau'la pravxante" eij" ajnavstasin krivsew". <× 30… ouj duvnamai ejgw; poiei'n ajpÆ ejmautou' oujdevn. kaqw;" ajkouvw krivnw, kai; hJ krivsi" hJ ejmh; dikaiva ejstivn: o{ti ouj zhtw' to; qevlhma to; ejmovn, ajlla; to; qevlhma tou' pevmyantov" me patrov~. <× 31… jEa;n ejgw; marturw' peri; ejmautou', hJ marturiva mou oujk e[stin ajlhqhv". <× 32… a[llo" ejsti;n oJ marturw'n peri; ejmou', kai; oi\da o{ti ajlhqhv" ejstin hJ marturiva h}n marturei' peri; ejmou'. <× 33… uJmei'" ajpestavlkate pro;" ÆIwavnnhn, kai; memartuvrhke th'/ ajlhqeiva/: <× 34… ejgw; de; ouj para; ajnqrwvpou th;n marturivan lambavnw, ajlla; tau'ta levgw i{na uJmei'" swqh'te. <× 35… ejkei'no" h\n oJ luvcno" oJ kaiovmeno" kai; faivnwn, uJmei'" de; hjqelhvsate ajgalliaqh'nai pro;" w{ran ejn tw'/ fwti; aujtou'. <× 36… ejgw; de; e[cw th;n marturivan meivzw tou' ÆIwavnnou: ta; ga;r e[rga a} e[dwkev moi oJ path;r i{na teleiwvsw aujtav, aujta; ta; e[rga a} ejgw; poiw', marturei' peri; ejmou' o{ti oJ pathvr me ajpevstalke. <× 37… kai; oJ pevmya" me pathvr, aujto;" memartuvrhke peri; ejmou'. ou[te fwnh;n aujtou' ajkhkovate pwvpote ou[te ei\do" aujtou' eJwravkate, <× 38… kai; to;n lovgon aujtou' oujk e[cete mevnonta ejn uJmi'n, o{ti o}n ajpevsteilen ejkei'no", touvtw/ uJmei'" ouj pisteuvete. <× 39… ejreuna'te ta;" grafav", o{ti uJmei'" dokei'te ejn aujtai'" zwh;n aijwvnion e[cein: kai; ejkei'naiv eijsin aiJ marturou'sai peri; ejmou': <× 40… kai; ouj qevlete ejlqei'n prov" me i{na zwh;n e[chte. <× 41… dovxan para; ajnqrwvpwn ouj lambavnw: <× 42… ajllÆ e[gnwka uJma'" o{ti th;n ajgavphn tou' Qeou' oujk e[cete ejn eJautoi'". <× 43… ejgw; ejlhvluqa ejn tw'/ ojnovmati tou' patrov" mou, kai; ouj lambavnetev me: eja;n a[llo" e[lqh/ ejn tw'/ ojnovmati tw'/ ijdivw/, ejkei'non lhvyesqe. <× 44… pw'" duvnasqe uJmei'" pisteu'sai, dovxan para; ajnqrwvpwn lambavnonte", kai; th;n dovxan th;n para; tou' movnou Qeou' ouj zhtei'teÉ <× 45… mh; dokei'te o{ti ejgw; kathgorhvsw uJmw'n pro;" to;n patevra: e[stin oJ kathgorw'n uJmw'n Mwsh'", eij" o}n uJmei'" hjlpivkate. <× 46… eij ga;r ejpisteuvete Mwsei', ejpisteuvete a]n ejmoiv: peri; ejmou' ga;r ejkei'no" e[grayen. <× 47… eij de; toi'" ejkeivnou gravmmasin ouj pisteuvete, pw'" toi'" ejmoi'" rJhvmasi pisteuvseteÉ 
+	<K 6… <× 1… Meta; tau'ta ajph'lqen oJ ÆIhsou'" pevran th'" qalavssh" th'" Galilaiva" th'" Tiberiavdo": <× 2… kai; hjkolouvqei aujtw'/ o[clo" poluv", o{ti eJwvrwn aujtou' ta; shmei'a a} ejpoivei ejpi; tw'n ajsqenouvntwn. <× 3… ajnh'lqe de; eij" to; o[ro" oJ ÆIhsou'" kai; ejkei' ejkavqhto meta; tw'n maqhtw'n aujtou'. <× 4… h\n de; ejggu;" to; pavsca, hJ eJorth; tw'n ÆIoudaivwn. <× 5… ejpavra" ou\n oJ jIhsou'" tou;" ojfqalmou;" kai; qeasavmeno" o{ti polu;" o[clo" e[rcetai pro;" aujtovn, levgei pro;" to;n Fivlippon: povqen ajgoravsomen a[rtou" i{na favgwsin ou|toiÉ <× 6… tou'to de; e[lege peiravzwn aujtovn: aujto;" ga;r h[/dei tiv h[melle poiei'n. <× 7… ajpekrivqh aujtw'/ Fivlippo": diakosivwn dhnarivwn a[rtoi oujk ajrkou'sin aujtoi'" i{na e{kasto" aujtw'n bracuv ti lavbh/. <× 8… levgei aujtw'/ ei|" ejk tw'n maqhtw'n aujtou', ÆAndreva" oJ ajdelfo;" Sivmwno" Pevtrou: <× 9… e[sti paidavrion e}n w|de, o} e[cei pevnte a[rtou" kriqivnou" kai; duvo ojyavria: ajlla; tau'ta tiv ejstin eij" tosouvtou"É <× 10… ei\pe de; oJ ÆIhsou'": poihvsate tou;" ajnqrwvpou" ajnapesei'n: h\n de; covrto" polu;" ejn tw'/ tovpw/. ajnevpeson ou\n oiJ a[ndre" to;n ajriqmo;n wJsei; pentakiscivlioi. <× 11… e[labe de; tou;" a[rtou" oJ ÆIhsou'" kai; eujcaristhvsa" dievdwke toi'" maqhtai'", oiJ de; maqhtai; toi'" ajnakeimevnoi": oJmoivw" kai; ejk tw'n ojyarivwn o{son h[qelon. <× 12… wJ" de; ejneplhvsqhsan, levgei toi'" maqhtai'" aujtou': sunagavgete ta; perisseuvsanta tw'n klasmavtwn, i{na mhv ti ajpovlhtai. <× 13… sunhvgagon ou\n kai; ejgevmisan dwvdeka kofivnou" klasmavtwn ejk tw'n pevnte a[rtwn tw'n kriqivnwn a} ejperivsseuse toi'" bebrwkovsin. <× 14… OiJ ou\n a[nqrwpoi, ijdovnte" o} ejpoivhse shmei'on oJ jIhsou'", e[legon o{ti ou|tov" ejstin ajlhqw'" oJ profhvth" oJ ejrcovmeno" eij" to;n kovsmon. <× 15… ÆIhsou'" ou\n gnou;" o{ti mevllousin e[rcesqai kai; aJrpavzein aujto;n i{na poihvswsin aujto;n basileva, ajnecwvrhse pavlin eij" to; o[ro" aujto;" movno". 
+	<× 16… ïW" de; ojyiva ejgevneto, katevbhsan oiJ maqhtai; aujtou' ejpi; th;n qavlassan, <× 17… kai; ejmbavnte" eij" to; ploi'on h[rconto pevran th'" qalavssh" eij" Kapernaouvm. kai; skotiva h[dh ejgegovnei kai; oujk ejlhluvqei pro;" aujtou;" oJ ÆIhsou'", <× 18… h{ te qavlassa ajnevmou megavlou pnevonto" dihgeivreto. <× 19… ejlhlakovte" ou\n wJ" stadivou" ei[kosi pevnte h] triavkonta qewrou'si to;n ÆIhsou'n peripatou'nta ejpi; th'" qalavssh" kai; ejggu;" tou' ploivou ginovmenon, kai; ejfobhvqhsan. <× 20… oJ de; levgei aujtoi'": ejgwv eijmi: mh; fobei'sqe. <× 21… h[qelon ou\n labei'n aujto;n eij" to; ploi'on, kai; eujqevw" to; ploi'on ejgevneto ejpi; th'" gh'" eij" h}n uJph'gon. 
+	<× 22… Th'/ ejpauvrion oJ o[clo" oJ eJsthkw;" pevran th'" qalavssh" ijdw;n o{ti ploiavrion a[llo oujk h\n ejkei' eij mh; e{n ejkei'no eij~ o} ejnevbhsan oiJ maqhtai; aujtou', kai; o{ti ouj suneish'lqe toi'" maqhtai'" aujtou' oJ ÆIhsou'" eij" to; ploiavrion, ajlla; movnoi oiJ maqhtai; aujtou' ajph'lqon: <× 23… a[lla de; h\lqe ploiavria ejk Tiberiavdo" ejggu;" tou' tovpou, o{pou e[fagon to;n a[rton eujcaristhvsanto" tou' Kurivou: <× 24… o{te ou\n ei\den oJ o[clo" o{ti ÆIhsou'" oujk e[stin ejkei' oujde; oiJ maqhtai; aujtou', ejnevbhsan aujtoi; eij" ta; ploi'a kai; h\lqon eij" Kapernaou;m zhtou'nte" to;n ÆIhsou'n. <× 25… kai; euJrovnte" aujto;n pevran th'" qalavssh" ei\pon aujtw'/: rJabbiv, povte w|de gevgona"É <× 26… ajpekrivqh aujtoi'" oJ ÆIhsou'" kai; ei\pen: ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n, zhtei'tev me, oujc o{ti ei[dete shmei'a, ajllÆ o{ti ejfavgete ejk tw'n a[rtwn kai; ejcortavsqhte. <× 27… ejrgavzesqe mh; th;n brw'sin th;n ajpollumevnhn, ajlla; th;n brw'sin th;n mevnousan eij" zwh;n aijwvnion, h}n oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou uJmi'n dwvsei: tou'ton ga;r oJ path;r ejsfravgisen oJ Qeov". <× 28… ei\pon ou\n pro;" aujtovn: tiv poiw'men i{na ejrgazwvmeqa ta; e[rga tou' Qeou'É <× 29… ajpekrivqh ÆIhsou'" kai; ei\pen aujtoi'": tou'tov ejsti to; e[rgon tou' Qeou', i{na pisteuvshte eij" o}n ajpevsteilen ejkei'no". <× 30… ei\pon ou\n aujtw'/: tiv ou\n poiei'" su; shmei'on i{na i[dwmen kai; pisteuvswmevn soiÉ tiv ejrgavzh/É <× 31… oiJ patevre" hJmw'n to; mavnna e[fagon ejn th'/ ejrhvmw/, kaqwv" ejsti gegrammevnon: a[rton ejk tou' oujranou' e[dwken aujtoi'" fagei'n. <× 32… ei\pen ou\n aujtoi'" oJ ÆIhsou'": ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n, ouj Mwsh'" devdwken uJmi'n to;n a[rton ejk tou' oujranou', ajllÆ oJ pathvr mou divdwsin uJmi'n to;n a[rton ejk tou' oujranou' to;n ajlhqinovn. <× 33… oJ ga;r a[rto" tou' Qeou' ejstin oJ katabaivnwn ejk tou' oujranou' kai; zwh;n didou;" tw'/ kovsmw/. <× 34… ei\pon ou\n pro;" aujtovn: Kuvrie, pavntote do;" hJmi'n to;n a[rton tou'ton. <× 35… ei\pe de; aujtoi'" oJ ÆIhsou'": ejgwv eijmi oJ a[rto" th'" zwh'": oJ ejrcovmeno" prov" me ouj mh; peinavsh/, kai; oJ pisteuvwn eij" ejme; ouj mh; diyhvsh/ pwvpote. <× 36… ajllÆ ei\pon uJmi'n o{ti kai; eJwravkatev me kai; ouj pisteuvete. <× 37… pa'n o} divdwsiv moi oJ pathvr, pro;" ejme; h{xei, kai; to;n ejrcovmenon prov" me ouj mh; ejkbavlw e[xw: <× 38… o{ti katabevbhka ejk tou' oujranou' oujc i{na poiw' to; qevlhma to; ejmovn, ajlla; to; qevlhma tou' pevmyantov" me. <× 39… tou'to dev ejsti to; qevlhma tou' pevmyantov" me patro;~, i{na pa'n o} devdwkev moi mh; ajpolevsw ejx aujtou', ajlla; ajnasthvsw aujto; ejn th'/ ejscavth/ hJmevra/. <× 40… tou'to dev ejsti to; qevlhma tou' pevmyantov" me, i{na pa'" oJ qewrw'n to;n uiJo;n kai; pisteuvwn eij" aujto;n e[ch/ zwh;n aijwvnion, kai; ajnasthvsw aujto;n ejgw; th'/ ejscavth/ hJmevra/. <× 41… ÆEgovgguzon ou\n oiJ ÆIoudai'oi peri; aujtou' o{ti ei\pen, ejgwv eijmi oJ a[rto" oJ kataba;" ejk tou' oujranou', <× 42… kai; e[legon: oujc ou|tov" ejstin ÆIhsou'" oJ uiJo;" ÆIwshvf, ou| hJmei'" oi[damen to;n patevra kai; th;n mhtevraÉ pw'" ou\n levgei ou|to" o{ti ejk tou' oujranou' katabevbhkaÉ <× 43… ajpekrivqh ou\n oJ ÆIhsou'" kai; ei\pen aujtoi'": mh; gogguvzete met j ajllhvlwn. <× 44… oujdei;" duvnatai ejlqei'n prov" me, eja;n mh; oJ path;r oJ pevmya" me eJlkuvsh/ aujtovn, kai; ejgw; ajnasthvsw aujto;n ejn th'/ ejscavth/ hJmevra/. <× 45… e[sti gegrammevnon ejn toi'" profhvtai": kai; e[sontai pavnte" didaktoi; Qeou'. pa'" ou\n oJ ajkouvwn para; tou' patro;" kai; maqw;n e[rcetai prov" me: <× 46… oujc o{ti to;n patevra ti" eJwvraken, eij mh; oJ w]n para; tou' Qeou', ou|to" eJwvrake to;n patevra. <× 47… ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n, oJ pisteuvwn eij" ejme; e[cei zwh;n aijwvnion. <× 48… ejgwv eijmi oJ a[rto" th'" zwh'". <× 49… oiJ patevre" uJmw'n e[fagon to; mavnna ejn th'/ ejrhvmw/ kai; ajpevqanon: <× 50… ou|tov" ejstin oJ a[rto" oJ ejk tou' oujranou' katabaivnwn, i{na ti" ejx aujtou' favgh/ kai; mh; ajpoqavnh/. <× 51… ejgwv eijmi oJ a[rto" oJ zw'n oJ ejk tou' oujranou' katabav": ejavn ti" favgh/ ejk touvtou tou' a[rtou, zhvsetai eij" to;n aijw'na. kai; oJ a[rto" de; o}n ejgw; dwvsw, hJ savrx mouv ejstin, h}n ejgw; dwvsw uJpe;r th'" tou' kovsmou zwh'". <× 52… ÆEmavconto ou\n pro;" ajllhvlou" oiJ ÆIoudai'oi levgonte": pw'" duvnatai ou|to" hJmi'n dou'nai th;n savrka fagei'nÉ <× 53… ei\pen ou\n aujtoi'" oJ ÆIhsou'": ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n, eja;n mh; favghte th;n savrka tou' uiJou' tou' ajnqrwvpou kai; pivhte aujtou' to; ai|ma, oujk e[cete zwh;n ejn eJautoi'". <× 54… oJ trwvgwn mou th;n savrka kai; pivnwn mou to; ai|ma e[cei zwh;n aijwvnion, kai; ejgw; ajnasthvsw aujto;n th'/ ejscavth/ hJmevra/. <× 55… hJ ga;r savrx mou ajlhqw'" ejsti brw'si", kai; to; ai|mav mou ajlhqw'" ejsti povsi". <× 56… oJ trwvgwn mou th;n savrka kai; pivnwn mou to; ai|ma ejn ejmoi; mevnei, kajgw; ejn aujtw'/. <× 57… kaqw;" ajpevsteilev me oJ zw'n path;r kajgw; zw' dia; to;n patevra, kai; oJ trwvgwn me kajkei'no" zhvsetai diÆ ejmev. <× 58… ou|tov" ejstin oJ a[rto" oJ ejk tou' oujranou' katabav", ouj kaqw;" e[fagon oiJ patevre" uJmw'n to; mavnna kai; ajpevqanon: oJ trwvgwn mou tou'ton to;n a[rton zhvsetai eij" to;n aijw'na. <× 59… Tau'ta ei\pen ejn sunagwgh'/ didavskwn ejn Kapernaouvm. 
+	<× 60… Polloi; ou\n ajkouvsante" ejk tw'n maqhtw'n aujtou' ei\pon: sklhrov" ejstin ou|to" oJ lovgo": tiv" duvnatai aujtou' ajkouveinÉ <× 61… eijdw;" de; oJ ÆIhsou'" ejn eJautw'/ o{ti gogguvzousi peri; touvtou oiJ maqhtai; aujtou', ei\pen aujtoi'": tou'to uJma'" skandalivzeiÉ <× 62… eja;n ou\n qewrh'te to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ajnabaivnonta o{pou h\n to; provteronÉ <× 63… to; pneu'mav ejsti to; zw/opoiou'n, hJ sa;rx oujk wjfelei' oujdevn: ta; rJhvmata a} ejgw; lalw' uJmi'n, pneu'mav ejsti kai; zwhv ejstin. <× 64… ajllÆ eijsi;n ejx uJmw'n tine" oi} ouj pisteuvousin. h[/dei ga;r ejx ajrch'" oJ ÆIhsou'" tivne" eijsi;n oiJ mh; pisteuvonte" kai; tiv" ejstin oJ paradwvswn aujtovn. <× 65… kai; e[lege: dia; tou'to ei[rhka uJmi'n o{ti oujdei;" duvnatai ejlqei'n prov" me, eja;n mh; h\/ dedomevnon aujtw'/ ejk tou' patrov" mou. <× 66… ÆEk touvtou polloi; ajph'lqon tw'n maqhtw'n aujtou' eij" ta; ojpivsw kai; oujkevti met j aujtou' periepavtoun. <× 67… ei\pen ou\n oJ ÆIhsou'" toi'" dwvdeka: mh; kai; uJmei'" qevlete uJpavgeinÉ <× 68… ajpekrivqh ou\n aujtw'/ Sivmwn Pevtro": Kuvrie, pro;" tivna ajpeleusovmeqaÉ rJhvmata zwh'" aijwnivou e[cei": <× 69… kai; hJmei'" pepisteuvkamen kai; ejgnwvkamen o{ti su; ei\ oJ Cristo;" oJ uiJo;" tou' Qeou' tou' zw'nto". <× 70… ajpekrivqh aujtoi'": oujk ejgw; uJma'" tou;" dwvdeka ejxelexavmhnÉ kai; ejx uJmw'n ei|" diavbolov" ejstin. <× 71… e[lege de; to;n ÆIouvdan Sivmwno" ÆIskariwvthn: ou|to" ga;r e[mellen aujto;n paradidovnai, ei|" w]n ejk tw'n dwvdeka. 
+	<K 7… <× 1… Kai; periepavtei oJ ÆIhsou'" meta; tau'ta ejn th'/ Galilaiva/: ouj ga;r h[qelen ejn th'/ ÆIoudaiva/ peripatei'n, o{ti ejzhvtoun aujto;n oiJ ÆIoudai'oi ajpoktei'nai. <× 2… h\n de; ejggu;" hJ eJorth; tw'n ÆIoudaivwn hJ skhnophgiva. <× 3… ei\pon ou\n pro;" aujto;n oiJ ajdelfoi; aujtou': metavbhqi ejnteu'qen kai; u{page eij" th;n ÆIoudaivan, i{na kai; oiJ maqhtaiv sou qewrhvswsi ta; e[rga a} poiei'": <× 4… oujdei;" gavr ejn kruptw'/ ti poiei' kai; zhtei' aujto;" ejn parrhsiva/ ei\nai. eij tau'ta poiei'", fanevrwson seauto;n tw'/ kovsmw/. <× 5… oujde; ga;r oiJ ajdelfoi; aujtou' ejpivsteuon eij" aujtovn. <× 6… levgei ou\n aujtoi'" oJ ÆIhsou'": oJ kairo;" oJ ejmo;" ou[pw pavrestin, oJ de; kairo;" oJ uJmevtero" pavntotev ejstin e{toimo". <× 7… ouj duvnatai oJ kovsmo" misei'n uJma'": ejme; de; misei', o{ti ejgw; marturw' peri; aujtou' o{ti ta; e[rga aujtou' ponhrav ejstin. <× 8… uJmei'" ajnavbhte eij" th;n eJorth;n tauvthn: ejgw; ou[pw ajnabaivnw eij" th;n eJorth;n tauvthn, o{ti oJ kairo;" oJ ejmo;" ou[pw peplhvrwtai. <× 9… tau'ta de; eijpw;n aujtoi'" e[meinen ejn th'/ Galilaiva/. <× 10… ïW" de; ajnevbhsan oiJ ajdelfoi; aujtou', tovte kai; aujto;" ajnevbh eij" th;n eJorthvn, ouj fanerw'", ajllÆ wJ" ejn kruptw'/. <× 11… oiJ ou\n ÆIoudai'oi ejzhvtoun aujto;n ejn th'/ eJorth'/ kai; e[legon: pou' ejstin ejkei'no"É <× 12… kai; goggusmo;" polu;" peri; aujtou' h\n ejn toi'" o[cloi". oiJ me;n e[legon o{ti ajgaqov" ejstin: a[lloi e[legon, ou[, ajlla; plana'/ to;n o[clon. <× 13… oujdei;" mevntoi parrhsiva/ ejlavlei peri; aujtou' dia; to;n fovbon tw'n ÆIoudaivwn. 
+	<× 14… [Hdh de; th'" eJorth'" mesouvsh" ajnevbh oJ ÆIhsou'" eij" to; iJero;n kai; ejdivdaske. <× 15… kai; ejqauvmazon oiJ ÆIoudai'oi levgonte": pw'" ou|to" gravmmata oi\de mh; memaqhkwv"É <× 16… ajpekrivqh ou\n aujtoi'" oJ ÆIhsou'" kai; ei\pen: hJ ejmh; didach; oujk e[stin ejmhv, ajlla; tou' pevmyantov" me: <× 17… ejavn ti" qevlh/ to; qevlhma aujtou' poiei'n, gnwvsetai peri; th'" didach'", povteron ejk tou' Qeou' ejstin h] ejgw; ajpÆ ejmautou' lalw'. <× 18… oJ ajfÆ eJautou' lalw'n th;n dovxan th;n ijdivan zhtei', oJ de; zhtw'n th;n dovxan tou' pevmyanto" aujtovn, ou|to" ajlhqhv" ejsti, kai; ajdikiva ejn aujtw'/ oujk e[stin. <× 19… ouj Mwsh'" devdwken uJmi'n to;n novmonÉ kai; oujdei;" ejx uJmw'n poiei' to;n novmon. tiv me zhtei'te ajpoktei'naiÉ <× 20… ajpekrivqh oJ o[clo" kai; ei\pe: daimovnion e[cei": tiv" se zhtei' ajpoktei'naiÉ <× 21… ajpekrivqh ÆIhsou'" kai; ei\pen aujtoi'": e}n e[rgon ejpoivhsa, kai; pavnte" qaumavzete <× 22… dia; tou'to. Mwsh'" devdwken uJmi'n th;n peritomhvn, oujc o{ti ejk tou' Mwsevw" ejstivn, ajllÆ ejk tw'n patevrwn, kai; ejn sabbavtw/ peritevmnete a[nqrwpon. <× 23… eij peritomh;n lambavnei a[nqrwpo" ejn sabbavtw/ i{na mh; luqh'/ oJ novmo" Mwsevw", ejmoi; cola'te o{ti o{lon a[nqrwpon uJgih' ejpoivhsa ejn sabbavtw/! <× 24… mh; krivnete katÆ o[yin, ajlla; th;n dikaivan krivsin krivnate. <× 25… [Elegon ou\n tine" ejk tw'n ïIerosolumitw'n: oujc ou|tov" ejstin o}n zhtou'sin ajpoktei'naiÉ <× 26… kai; i[de parrhsiva/ lalei', kai; oujde;n aujtw'/ levgousi. mhvpote ajlhqw'" e[gnwsan oiJ a[rconte" o{ti ou|tov" ejstin alhqw'~ oJ Cristov"É <× 27… ajlla; tou'ton oi[damen povqen ejstivn: oJ de; Cristo;" o{tan e[rchtai, oujdei;" ginwvskei povqen ejstivn. <× 28… e[kraxen ou\n ejn tw'/ iJerw'/ didavskwn oJ ÆIhsou'" kai; levgwn: kajme; oi[date, kai; oi[date povqen eijmiv: kai; ajpÆ ejmautou' oujk ejlhvluqa, ajllÆ e[stin ajlhqino;" oJ pevmya" me, o}n uJmei'" oujk oi[date: <× 29… ejgw; oi\da aujtovn, o{ti parÆ aujtou' eijmi kajkei'nov" me ajpevsteilen. <× 30… ÆEzhvtoun ou\n aujto;n piavsai, kai; oujdei;" ejpevbalen ejpÆ aujto;n th;n cei'ra, o{ti ou[pw ejlhluvqei hJ w{ra aujtou'. <× 31… polloi; de; ejk tou' o[clou ejpivsteusan eij" aujto;n kai; e[legon o{ti oJ Cristo;" o{tan e[lqh/, mhvti pleivona shmei'a poihvsei w|n ou|to" ejpoivhsenÉ <× 32… h[kousan oiJ Farisai'oi tou' o[clou gogguvzonto" peri; aujtou' tau'ta, kai; ajpevsteilan uJphrevta" oiJ Farisai'oi kai; oiJ ajrcierei'" i{na piavswsin aujtovn. <× 33… ei\pen ou\n oJ ÆIhsou'": e[ti mikro;n crovnon meqÆ uJmw'n eijmi kai; uJpavgw pro;" to;n pevmyantav me. <× 34… zhthvsetev me kai; oujc euJrhvsete: kai; o{pou eijmi; ejgwv, uJmei'" ouj duvnasqe ejlqei'n. <× 35… ei\pon ou\n oiJ ÆIoudai'oi pro;" eJautouv": pou' ou|to" mevllei poreuvesqai, o{ti hJmei'" oujc euJrhvsomen aujtovnÉ mh; eij" th;n diaspora;n tw'n ïEllhvnwn mevllei poreuvesqai kai; didavskein tou;" {Ellhna"É <× 36… tiv" ejstin ou|to" oJ lovgo" o}n ei\pe, zhthvsetev me kai; oujc euJrhvsete, kai; o{pou eijmi; ejgwv, uJmei'" ouj duvnasqe ejlqei'nÉ 
+	<× 37… ÆEn de; th'/ ejscavth/ hJmevra/ th'/ megavlh/ th'" eJorth'" eiJsthvkei oJ ÆIhsou'" kai; e[kraxe levgwn: ejavn ti" diya'/, ejrcevsqw prov" me kai; pinevtw. <× 38… oJ pisteuvwn eij" ejmev, kaqw;" ei\pen hJ grafhv, potamoi; ejk th'" koiliva" aujtou' rJeuvsousin u{dato" zw'nto". <× 39… tou'to de; ei\pe peri; tou' Pneuvmato" o{ h[mellon lambavnein oiJ pisteuvonte" eij" aujtovn: ou[pw ga;r h\n Pneu'ma {Agion, o{ti ÆIhsou'" oujdevpw ejdoxavsqh. <× 40… polloi; ou\n ejk tou' o[clou ajkouvsante" to;n lovgon e[legon: ou|tov" ejstin ajlhqw'" oJ profhvth": <× 41… a[lloi e[legon: ou|tov" ejstin oJ Cristov": a[lloi e[legon: mh; ga;r ejk th'" Galilaiva" oJ Cristo;" e[rcetaiÉ <× 42… oujci; hJ grafh; ei\pen o{ti ejk tou' spevrmato" Daui>;d kai; ajpo; Bhqlee;m th'" kwvmh", o{pou h\n Daui>vd, oJ Cristo;" e[rcetaiÉ <× 43… scivsma ou\n ejn tw'/ o[clw/ ejgevneto diÆ aujtovn. <× 44… tine;" de; h[qelon ejx aujtw'n piavsai aujtovn, ajllÆ oujdei;" ejpevbalen ejpÆ aujto;n ta;" cei'ra". <× 45… ÇHlqon ou\n oiJ uJphrevtai pro;" tou;" ajrcierei'" kai; Farisaivou", kai; ei\pon aujtoi'" ejkei'noi: diativ oujk hjgavgete aujtovnÉ <× 46… ajpekrivqhsan oiJ uJphrevtai: oujdevpote ou}tw" ejlavlhsen a[nqrwpo", wJ" ou|to" oJ a[nqrwpo". <× 47… ajpekrivqhsan ou\n aujtoi'" oiJ Farisai'oi: mh; kai; uJmei'" peplavnhsqeÉ <× 48… mhv ti" ejk tw'n ajrcovntwn ejpivsteusen eij" aujto;n h] ejk tw'n FarisaivwnÉ <× 49… ajllÆ oJ o[clo" ou|to" oJ mh; ginwvskwn to;n novmon ejpikatavratoiv eijsi! <× 50… levgei Nikovdhmo" pro;" aujtouv", oJ ejlqw;n nukto;" pro;" aujtovn, ei|" w]n ejx aujtw'n: <× 51… mh; oJ novmo" hJmw'n krivnei to;n a[nqrwpon, eja;n mh; ajkouvsh/ parÆ aujtou' provteron kai; gnw'/ tiv poiei'É <× 52… ajpekrivqhsan kai; ei\pon aujtw'/: mh; kai; su; ejk th'" Galilaiva" ei\É ejreuvnhson kai; i[de o{ti profhvth" ejk th'" Galilaiva" oujk ejghvgertai. <× 53… ¿&oº;¯ Kai; ajph'lqen e{kasto" eij" to;n oi\kon aujtou'. 
+	<K 8… <× 1… ¿&oº;¯ jIhsou'" de; ejporeuvqh eij" to; o[ro" tw'n ejlaiw'n: <× 2… ¿&oº;¯ o[rqrou de; pavlin paregevneto eij" to; iJerovn, kai; pa'" oJ lao;" h[rceto pro;" aujtovn: kai; kaqivsa" ejdivdasken aujtouv". <× 3… ¿&oº;¯ a[gousi de; oiJ grammatei'" kai; oiJ Farisai'oi pro;~ aujto;n gunai'ka ejpi; moiceiva/ kateilhmmevnhn, kai; sthvsante" aujth;n ejn mevsw/. <× 4… ¿&oº;¯ levgousin aujtw'/: didavskale, tauvthn eu{romen ejpÆ aujtofwvrw/ moiceuomevnhn: <× 5… ¿&oº;¯ ejn de; tw'/ novmw/ hJmw'n Mwsh'" ejneteivlato ta;" toiauvta" liqobolei'sqai. su; ou\n tiv levgei"É <× 6… ¿&oº;¯ tou'to de; e[legon peiravzonte" aujtovn. i{na e[cwsi kathgorivan katÆ aujtou'. oJ de; jIhsou'" kavtw kuvya" tw'/ daktuvlw/ e[grafen eij" th;n gh'n. mh; prospoiouvmeno~: <× 7… ¿&oº;¯ wJ" de; ejpevmenon ejrwtw'nte" aujtovn, ajnakuvya~ ei\pe pro;~ aujtou;": oJ ajnamavrthto" uJmw'n prw'to" to;n livqon ejpÆ aujth'/ balevtw. <× 8… ¿&oº;¯ kai; pavlin kavtw kuvya" e[grafen eij" th;n gh'n. <× 9… ¿&oº;¯ oiJ de; ajkouvsante" kai; uJpo; th'~ suneidhvsew~ ejlegcovmenoi ejxhvrconto ei|" kaqÆ ei|", ajrxavmenoi ajpo; tw'n presbutevrwn e{w" tw'n ejscavtwn: kai; kateleivfqh movno" oJ jIhsou'" kai; hJ gunh; ejn mevsw/ ou\sa: <× 10… ¿&oº;¯ ajnakuvya" de; oJ jIhsou'" kai; mhdevna qeasavmeno~ plh;n th'~ gunaiko;~ ei\pen aujth'/: pou' eijsin ejkei'noi oiJ kathvgoroiv souÉ oujdeiv" se katevkrinenÉ <× 11… ¿&oº;¯ hJ de; ei\pen: oujdei;", Kuvrie. ei\pe de; aujth'/ oJ jIhsou'": oujde; ejgwv se katakrivnw: poreuvou kai; ajpo; tou' nu'n mhkevti aJmavrtane: 
+	<× 12… Pavlin ou\n aujtoi'" oJ ÆIhsou'" ejlavlhse levgwn: ejgwv eijmi to; fw'" tou' kovsmou: oJ ajkolouqw'n ejmoi; ouj mh; peripathvsh/ ejn th'/ skotiva/, ajllÆ e{xei to; fw'" th'" zwh'". <× 13… ei\pon ou\n aujtw'/ oiJ Farisai'oi: su; peri; seautou' marturei'": hJ marturiva sou oujk e[stin ajlhqhv". <× 14… ajpekrivqh ÆIhsou'" kai; ei\pen aujtoi'": ka]n ejgw; marturw' peri; ejmautou', ajlhqhv" ejstin hJ marturiva mou, o{ti oi\da povqen h\lqon kai; pou' uJpavgw: uJmei'" de; oujk oi[date povqen e[rcomai h] pou' uJpavgw. <× 15… uJmei'" kata; th;n savrka krivnete: ejgw; ouj krivnw oujdevna. <× 16… kai; eja;n krivnw de; ejgwv, hJ krivsi" hJ ejmh; ajlhqhv" ejstin, o{ti movno" oujk eijmiv, ajllÆ ejgw; kai; oJ pevmya" me pathvr. <× 17… kai; ejn tw'/ novmw/ de; tw'/ uJmetevrw/ gevgraptai o{ti duvo ajnqrwvpwn hJ marturiva ajlhqhv" ejstin. <× 18… ejgwv eijmi oJ marturw'n peri; ejmautou', kai; marturei' peri; ejmou' oJ pevmya" me pathvr. <× 19… e[legon ou\n aujtw'/: pou' ejstin oJ pathvr souÉ ajpekrivqh ÆIhsou'": ou[te ejme; oi[date ou[te to;n patevra mou: eij ejme; h[/deite, kai; to;n patevra mou h[/deite a]n. <× 20… Tau'ta ta; rJhvmata ejlavlhsen oJ jIhsou'" ejn tw'/ gazofulakivw/, didavskwn ejn tw'/ iJerw'/, kai; oujdei;" ejpivasen aujtovn, o{ti ou[pw ejlhluvqei hJ w{ra aujtou'. 
+	<× 21… Ei\pen ou\n pavlin aujtoi'" oJ jIhsou'": ejgw; uJpavgw kai; zhthvsetev me, kai; ejn th'/ aJmartiva/ uJmw'n ajpoqanei'sqe: o{pou ejgw; uJpavgw, uJmei'" ouj duvnasqe ejlqei'n. <× 22… e[legon ou\n oiJ ÆIoudai'oi: mhvti ajpoktenei' eJautovn, o{ti levgei, o{pou ejgw; uJpavgw, uJmei'" ouj duvnasqe ejlqei'nÉ <× 23… kai; ei\pen aujtoi'": uJmei'" ejk tw'n kavtw ejstev, ejgw; ejk tw'n a[nw eijmiv: uJmei'" ejk tou' kovsmou touvtou ejstev, ejgw; oujk eijmi; ejk tou' kovsmou touvtou. <× 24… ei\pon ou\n uJmi'n o{ti ajpoqanei'sqe ejn tai'" aJmartivai" uJmw'n: eja;n ga;r mh;  pisteuvshte o{ti ejgwv eijmi, ajpoqanei'sqe ejn tai'" aJmartivai" uJmw'n. <× 25… e[legon ou\n  aujtw'/: su; tiv" ei\É kai; ei\pen aujtoi'" oJ ÆIhsou'": th;n ajrch;n o{ ti kai; lalw' uJmi'n. <× 26… polla; e[cw peri; uJmw'n lalei'n kai; krivnein: ajllÆ oJ pevmya" me ajlhqhv" ejsti, kajgw; a} h[kousa parÆ aujtou', tau'ta levgw eij" to;n kovsmon. <× 27… oujk e[gnwsan o{ti to;n patevra aujtoi'" e[legen. <× 28… ei\pen ou\n aujtoi'" oJ ÆIhsou'": o{tan uJywvshte to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou, tovte gnwvsesqe o{ti ejgwv eijmi, kai; ajpÆ ejmautou' poiw' oujdevn, ajlla; kaqw;" ejdivdaxev me oJ pathvr mou, tau'ta lalw'. <× 29… kai; oJ pevmya" me metÆ ejmou' ejstin: oujk ajfh'kev me movnon oJ pathvr, o{ti ejgw; ta; ajresta; aujtw'/ poiw' pavntote. <× 30… Tau'ta aujtou' lalou'nto" polloi; ejpivsteusan eij" aujtovn. 
+	<× 31… [Elegen ou\n oJ ÆIhsou'" pro;" tou;" pepisteukovta" aujtw'/ ÆIoudaivou": eja;n uJmei'" meivnhte ejn tw'/ lovgw/ tw'/ ejmw'/, ajlhqw'" maqhtaiv mouv ejste, <× 32… kai; gnwvsesqe th;n ajlhvqeian, kai; hJ ajlhvqeia ejleuqerwvsei uJma'". <× 33… ajpekrivqhsan kai; ei\pon aujtw'/: spevrma ÆAbraavm ejsmen kai; oujdeni; dedouleuvkamen pwvpote: pw'" su; levgei" o{ti ejleuvqeroi genhvsesqeÉ <× 34… ajpekrivqh aujtoi'" oJ ÆIhsou'": ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n o{ti pa'" oJ poiw'n th;n aJmartivan dou'lov" ejsti th'" aJmartiva". <× 35… oJ de; dou'lo" ouj mevnei ejn th'/ oijkiva/ eij" to;n aijw'na: oJ uiJo;" mevnei eij" to;n  aijw'na. <× 36… eja;n ou\n oJ uiJo;" uJma'" ejleuqerwvsh/, o[ntw" ejleuvqeroi e[sesqe. <× 37… oi\da o{ti spevrma ÆAbraavm ejste: ajlla; zhtei'tev me ajpoktei'nai, o{ti oJ lovgo" oJ ejmo;" ouj cwrei' ejn uJmi'n. <× 38… ejgw; o} eJwvraka para; tw'/ patriv mou lalw': kai; uJmei'" ou\n o} eJwravkate para; tw'/ patri; uJmw'n poiei'te. <× 39… ajpekrivqhsan kai; ei\pon aujtw'/: oJ path;r hJmw'n ÆAbraa;m ejsti. levgei aujtoi'" oJ ÆIhsou'": eij tevkna tou' ÆAbraavm h\te, ta; e[rga tou' ÆAbraa;m ejpoiei'te. <× 40… nu'n de; zhtei'tev me ajpoktei'nai, a[nqrwpon o}" th;n ajlhvqeian uJmi'n lelavlhka, h}n h[kousa para; tou' Qeou': tou'to ÆAbraa;m oujk ejpoivhsen. <× 41… uJmei'" poiei'te ta; e[rga tou' patro;" uJmw'n. ei\pon ou\n aujtw'/: hJmei'" ejk porneiva" ouj gegennhvmeqa: e{na patevra e[comen, to;n Qeovn. <× 42… ei\pen ou\n aujtoi'" oJ ÆIhsou'": eij oJ Qeo;" path;r uJmw'n h\n, hjgapa'te a]n ejmev: ejgw; ga;r ejk tou' Qeou' ejxh'lqon kai; h{kw: oujde; ga;r ajpÆ ejmautou' ejlhvluqa, ajllÆ ejkei'nov" me ajpevsteile. <× 43… diativ th;n lalia;n th;n ejmh;n ouj ginwvsketeÉ o{ti ouj duvnasqe ajkouvein to;n lovgon to;n ejmovn. <× 44… uJmei'" ejk tou' patro;" tou' diabovlou ejstev, kai; ta;" ejpiqumiva" tou' patro;" uJmw'n qevlete poiei'n. ejkei'no" ajnqrwpoktovno" h\n ajpÆ ajrch'" kai; ejn th'/ ajlhqeiva/ oujc e{sthken, o{ti oujk e[stin ajlhvqeia ejn aujtw'/: o{tan lalh'/ to; yeu'do", ejk tw'n ijdivwn lalei', o{ti yeuvsth" ejsti; kai; oJ path;r aujtou'. <× 45… ejgw; de; o{ti th;n ajlhvqeian levgw, ouj pisteuvetev moi. <× 46… tiv" ejx uJmw'n ejlevgcei me peri; aJmartiva"É eij de; ajlhvqeian levgw, diativ uJmei'" ouj pisteuvetev moiÉ <× 47… oJ w]n ejk tou' Qeou' ta; rJhvmata tou' Qeou' ajkouvei: dia; tou'to uJmei'" oujk ajkouvete, o{ti ejk tou' Qeou' oujk ejstev. <× 48… ajpekrivqhsan ou\n oiJ ÆIoudai'oi kai; ei\pon aujtw'/: ouj kalw'" levgomen hJmei'" o{ti Samareivth" ei\ su; kai; daimovnion e[cei"É <× 49… ajpekrivqh ÆIhsou'": ejgw; daimovnion oujk e[cw, ajlla; timw' to;n patevra mou, kai; uJmei'" ajtimavzetev me. <× 50… ejgw; de; ouj zhtw' th;n dovxan mou: e[stin oJ zhtw'n kai; krivnwn. <× 51… ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n, ejavn ti" to;n lovgon to;n ejmo;n thrhvsh/, qavnaton ouj mh; qewrhvsh/ eij" to;n aijw'na. <× 52… ei\pon ou\n aujtw'/ oiJ ÆIoudai'oi: nu'n ejgnwvkamen o{ti daimovnion e[cei". ÆAbraa;m ajpevqane kai; oiJ profh'tai, kai; su; levgei", ejavn ti" to;n lovgon mou thrhvsh/ ouj mh; geuvshtai qanavtou eij" to;n aijw'naÉ <× 53… mh; su; meivzwn ei\ tou' patro;" hJmw'n ÆAbraavm, o{sti" ajpevqaneÉ kai; oiJ profh'tai ajpevqanon: tivna seauto;n su; poiei'"É <× 54… ajpekrivqh ÆIhsou'": eja;n ejgw; doxavzw ejmautovn, hJ dovxa mou oujdevn ejstin: e[stin oJ pathvr mou oJ doxavzwn me, o}n uJmei'" levgete o{ti Qeo;" hJmw'n ejsti, <× 55… kai; oujk ejgnwvkate aujtovn: ejgw; de; oi\da aujtovn. kai;  eja;n ei[pw o{ti oujk oi\da aujtovn, e[somai o{moio" uJmw'n yeuvsth": ajllÆ oi\da aujto;n kai; to;n lovgon aujtou' thrw'. <× 56… ÆAbraa;m oJ path;r uJmw'n hjgalliavsato i{na i[dh/ th;n hJmevran th;n ejmhvn, kai; ei\de kai; ejcavrh. <× 57… ei\pon ou\n oiJ ÆIoudai'oi pro;" aujtovn: penthvkonta e[th ou[pw e[cei" kai; ÆAbraa;m eJwvraka"É <× 58… ei\pen aujtoi'" oJ ÆIhsou'": ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n, pri;n ÆAbraa;m genevsqai ejgw; eijmi. <× 59… h\ran ou\n livqou" i{na bavlwsin ejpÆ aujtovn: ÆIhsou'" de; ejkruvbh, kai; ejxh'lqen ejk tou' iJerou' dielqw;n dia; mevsou aujtw'n, kai; parh'gen ou{tw". 
+	<K 9… <× 1… Kai; paravgwn ei\den a[nqrwpon tuflo;n ejk geneth'". <× 2… kai; hjrwvthsan aujto;n oiJ maqhtai; aujtou' levgonte": rJabbiv, tiv" h{marten, ou|to" h] oiJ gonei'" aujtou', i{na tuflo;" gennhqh'/É <× 3… ajpekrivqh ÆIhsou'": ou[te ou|to" h{marten ou[te oiJ gonei'" aujtou', ajllÆ i{na fanerwqh'/ ta; e[rga tou' Qeou' ejn aujtw'/: <× 4… ejme; dei' ejrgavzesqai ta; e[rga tou' pevmyantov" me e{w" hJmevra ejstivn: e[rcetai nu;x o{te oujdei;" duvnatai ejrgavzesqai. <× 5… o{tan ejn tw'/ kovsmw/ w\, fw'" eijmi tou' kovsmou. <× 6… tau'ta eijpw;n e[ptuse camai; kai; ejpoivhse phlo;n ejk tou' ptuvsmato", kai; ejpevcrise to;n phlo;n ejpi; tou;" ojfqalmou;" tou' tuflou' <× 7… kai; ei\pen aujtw'/: u{page nivyai eij" th;n kolumbhvqran tou' Silwavm, o} eJrmhneuvetai ajpestalmevno". ajph'lqen ou\n kai; ejnivyato, kai; h\lqe blevpwn. 
+	<× 8… OiJ ou\n geivtone" kai; oiJ qewrou'nte" aujto;n to; provteron o{ti tuflo;" h\n, e[legon: oujc ou|tov" ejstin oJ kaqhvmeno" kai; prosaitw'nÉ <× 9… a[lloi e[legon o{ti ou|tov" ejstin: a[lloi de; o{ti o{moio" aujtw'/ ejstin. ejkei'no" e[legen o{ti ejgwv eijmi. <× 10… e[legon ou\n aujtw'/: pw'" ajnewv/cqhsavn sou oiJ ojfqalmoivÉ <× 11… ajpekrivqh ejkei'no" kai; ei\pen: a[nqrwpo" legovmeno" ÆIhsou'" phlo;n ejpoivhse kai; ejpevcrisev mou tou;" ojfqalmou;" kai; ei\pev moi: u{page eij" th;n kolumbhvqran tou' Silwa;m kai; nivyai: ajpelqw;n de; kai; niyavmeno" ajnevbleya. <× 12… ei\pon ou\n aujtw'/: pou' ejstin ejkei'no"É levgei: oujk oi\da. 
+	<× 13… [Agousin aujto;n pro;" tou;" Farisaivou", tovn pote tuflovn. <× 14… h\n de; savbbaton o{te to;n phlo;n ejpoivhsen oJ ÆIhsou'" kai;  ajnevw/xen aujtou' tou;" ojfqalmouv". <× 15… pavlin ou\n hjrwvtwn aujto;n kai; oiJ Farisai'oi pw'" ajnevbleyen. oJ de; ei\pen aujtoi'": phlo;n ejpevqhkev mou ejpi; tou;" ojfqalmouv", kai; ejniyavmhn, kai; blevpw. <× 16… e[legon ou\n ejk tw'n Farisaivwn tinev": ou|to" oJ a[nqrwpo~ oujk e[sti para; tou' Qeou', o{ti to; savbbaton ouj threi'. a[lloi e[legon: pw'" duvnatai a[nqrwpo" aJmartwlo;" toiau'ta shmei'a poiei'nÉ kai; scivsma h\n ejn aujtoi'". <× 17… levgousin ou\n tw'/ tuflw'/ pavlin: su; tiv levgei" peri; aujtou', o{ti h[noixev sou tou;" ojfqalmouv"É oJ de; ei\pen o{ti profhvth" ejstivn. <× 18… oujk ejpivsteusan ou\n oiJ ÆIoudai'oi peri; aujtou' o{ti tuflo;" h\n kai; ajnevbleyen, e{w" o{tou ejfwvnhsan tou;" gonei'" aujtou' tou' ajnablevyanto" <× 19… kai; hjrwvthsan aujtou;" levgonte": ou|tov" ejstin oJ uiJo;" uJmw'n, o}n uJmei'" levgete o{ti tuflo;" ejgennhvqhÉ pw'" ou\n a[rti blevpeiÉ <× 20… ajpekrivqhsan de; aujtoi'" oiJ gonei'" aujtou' kai; ei\pon: oi[damen o{ti ou|tov~ ejstin oJ uiJo;~ hJmw'n kai; o{ti tuflo;~ ejgennhvqh: <× 21… pw'" de; nu'n blevpei oujk oi[damen, h] tiv" h[noixen aujtou' tou;" ojfqalmou;" hJmei'" oujk oi[damen: aujto;" hJlikivan e[cei, aujto;n ejrwthvsate, aujto;" peri; eJautou' lalhvsei. <× 22… tau'ta ei\pon oiJ gonei'" aujtou', o{ti ejfobou'nto tou;" ÆIoudaivou": h[dh ga;r sunetevqeinto oiJ ÆIoudai'oi i{na, ejavn ti" aujto;n oJmologhvsh/ Cristovn, ajposunavgwgo" gevnhtai. <× 23… dia; tou'to oiJ gonei'" aujtou' ei\pon o{ti hJlikivan e[cei, aujto;n ejrwthvsate. <× 24… ejfwvnhsan ou\n ejk deutevrou to;n a[nqrwpon o}" h\n tuflov", kai; ei\pon aujtw'/: do;" dovxan tw'/ Qew'/: hJmei'" oi[damen o{ti oJ a[nqrwpo" ou|to" aJmartwlov" ejstin. <× 25… ajpekrivqh ou\n ejkei'no" kai; ei\pen: eij aJmartwlov" ejstin oujk oi\da: e}n oi\da, o{ti tuflo;" w]n a[rti blevpw. <× 26… ei\pon de; aujtw'/ pavlin: tiv ejpoivhsev soiÉ pw'" ajnevw/xev sou tou;" ojfqalmouv"É <× 27… ajpekrivqh aujtoi'": ei\pon uJmi'n h[dh, kai; oujk hjkouvsate: tiv pavlin qevlete ajkouveinÉ mh; kai; uJmei'" qevlete aujtou' maqhtai; genevsqaiÉ <× 28… ejloidovrhsan aujto;n kai; ei\pon: su; ei\ maqhth;" ejkeivnou: hJmei'" de; tou' Mwsevw" ejsme;n maqhtaiv. <× 29… hJmei'" oi[damen o{ti Mwsei' lelavlhken oJ Qeov": tou'ton de; oujk oi[damen povqen ejstivn. <× 30… ajpekrivqh oJ a[nqrwpo" kai; ei\pen aujtoi'": ejn ga;r touvtw/ qaumastovn ejstin, o{ti uJmei'" oujk oi[date povqen ejstiv, kai; ajnevw/xev mou tou;" ojfqalmouv". <× 31… oi[damen de; o{ti aJmartwlw'n oJ Qeo;" oujk ajkouvei, ajllÆ ejavn ti" qeosebh;" h\/ kai; to; qevlhma aujtou' poih'/, touvtou ajkouvei. <× 32… ejk tou' aijw'no" oujk hjkouvsqh o{ti h[noixev ti" ojfqalmou;" tuflou' gegennhmevnou. <× 33… eij mh; h\n ou|to" para; Qeou', oujk hjduvnato poiei'n oujdevn. <× 34… ajpekrivqhsan kai; ei\pon aujtw'/: ejn aJmartivai" su; ejgennhvqh" o{lw", kai; su; didavskei" hJma'"É kai; ejxevbalon aujto;n e[xw. <× 35… [Hkousen oJ ÆIhsou'" o{ti ejxevbalon aujto;n e[xw, kai; euJrw;n aujto;n ei\pen aujtw'/: su; pisteuvei" eij" to;n uiJo;n tou' Qeou'É <× 36… ajpekrivqh ejkei'no" kai; ei\pe: kai; tiv" ejsti, Kuvrie, i{na pisteuvsw eij" aujtovnÉ <× 37… ei\pe de; aujtw'/ oJ ÆIhsou'": kai; eJwvraka" aujto;n kai; oJ lalw'n meta; sou' ejkei'nov" ejstin. <× 38… oJ de; e[fh: pisteuvw, Kuvrie: kai; prosekuvnhsen aujtw'/. <× 39… kai; ei\pen oJ ÆIhsou'": eij" kri'ma ejgw; eij" to;n kovsmon tou'ton h\lqon, i{na oiJ mh; blevponte" blevpwsi kai; oiJ blevponte" tufloi; gevnwntai. <× 40… kai; h[kousan ejk tw'n Farisaivwn tau'ta oiJ o[nte" metÆ aujtou', kai; ei\pon aujtw'/: mh; kai; hJmei'" tufloiv ejsmenÉ <× 41… ei\pen aujtoi'" oJ ÆIhsou'": eij tufloi; h\te, oujk a]n ei[cete aJmartivan: nu'n de; levgete o{ti blevpomen: hJ ou\n aJmartiva uJmw'n mevnei. 
+	<K 10… <× 1… ÆAmh;n ajmh;n levgw uJmi'n, oJ mh; eijsercovmeno" dia; th'" quvra" eij" th;n aujlh;n tw'n probavtwn, ajlla; ajnabaivnwn ajllacovqen, ejkei'no" klevpth" ejsti; kai; lh/sthv": <× 2… oJ de; eijsercovmeno" dia; th'" quvra" poimhvn ejsti tw'n probavtwn. <× 3… touvtw/ oJ qurwro;" ajnoivgei, kai; ta; provbata th'" fwnh'" aujtou' ajkouvei, kai; ta; i[dia provbata kalei' katÆ o[noma kai; ejxavgei aujtav. <× 4… kai; o{tan ta; i[dia provbata ejkbavllh/, e[mprosqen aujtw'n poreuvetai, kai; ta; provbata aujtw'/ ajkolouqei', o{ti oi[dasi th;n fwnh;n aujtou': <× 5… ajllotrivw/ de; ouj mh; ajkolouqhvswsin, ajlla; feuvxontai ajpÆ aujtou', o{ti oujk oi[dasi tw'n ajllotrivwn th;n fwnhvn. <× 6… Tauvthn th;n paroimivan ei\pen aujtoi'" oJ ÆIhsou'": ejkei'noi de; oujk e[gnwsan tivna h\n a} ejlavlei aujtoi'". <× 7… Ei\pen ou\n pavlin aujtoi'" oJ ÆIhsou'": ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n o{ti ejgwv eijmi hJ quvra tw'n probavtwn. <× 8… pavnte" o{soi h\lqon pro; ejmou', klevptai eijsi; kai; lh/staiv: ajllÆ oujk h[kousan aujtw'n ta; provbata. <× 9… ejgwv eijmi hJ quvra: diÆ ejmou' ejavn ti" eijsevlqh/, swqhvsetai, kai; eijseleuvsetai kai; ejxeleuvsetai, kai; nomh;n euJrhvsei. <× 10… oJ klevpth" oujk e[rcetai eij mh; i{na klevyh/ kai; quvsh/ kai; ajpolevsh/: ejgw; h\lqon i{na zwh;n e[cwsi kai; perisso;n e[cwsin. <× 11… ejgwv eijmi oJ poimh;n oJ kalov". oJ poimh;n oJ kalo;" th;n yuch;n aujtou' tivqhsin uJpe;r tw'n probavtwn: <× 12… oJ misqwto;" de; kai; oujk w]n poimhvn, ou| oujk eijsi; ta; provbata i[dia, qewrei' to;n luvkon ejrcovmenon kai; ajfivhsi ta; provbata kai; feuvgei: kai; oJ luvko" aJrpavzei aujta; kai; skorpivzei ta; provbata. <× 13… oJ de; misqwto;" feuvgei, o{ti misqwtov" ejsti kai; ouj mevlei aujtw'/ peri; tw'n probavtwn. <× 14… ejgwv eijmi oJ poimh;n oJ kalov", kai; ginwvskw ta; ejma; kai; ginwvskomai uJpo; tw'n ejmw'n, <× 15… kaqw;" ginwvskei me oJ path;r kajgw; ginwvskw to;n patevra, kai; th;n yuchvn mou tivqhmi uJpe;r tw'n probavtwn. <× 16… kai; a[lla provbata e[cw, a} oujk e[stin ejk th'" aujlh'" tauvth": kajkei'nav me dei' ajgagei'n, kai; th'" fwnh'" mou ajkouvsousi, kai; genhvsetai miva poivmnh, ei|" poimhvn. <× 17… dia; tou'to oJ pathvr me ajgapa'/, o{ti ejgw; tivqhmi th;n yuchvn mou, i{na pavlin lavbw aujthvn. <× 18… oujdei;" ai[rei aujth;n ajpÆ ejmou', ajllÆ ejgw; tivqhmi aujth;n ajpÆ ejmautou': ejxousivan e[cw qei'nai aujth;n, kai; ejxousivan e[cw pavlin labei'n aujthvn: tauvthn th;n ejntolh;n e[labon para; tou' patrov" mou. <× 19… Scivsma ou\n pavlin ejgevneto ejn toi'" ÆIoudaivoi" dia; tou;" lovgou" touvtou". <× 20… e[legon de; polloi; ejx aujtw'n: daimovnion e[cei kai; maivnetai: tiv aujtou' ajkouveteÉ <× 21… a[lloi e[legon: tau'ta ta; rJhvmata oujk e[sti daimonizomevnou: mh; daimovnion duvnatai tuflw'n ojfqalmou;" ajnoivgeinÉ 
+	<× 22… ÆEgevneto de; ta; ejgkaivnia ejn ïIerosoluvmoi", kai; ceimw;n h\n: <× 23… kai; periepavtei oJ ÆIhsou'" ejn tw'/ iJerw'/ ejn th'/ stoa'/ Solomw'no". <× 24… ejkuvklwsan ou\n aujto;n oiJ ÆIoudai'oi kai; e[legon aujtw'/: e{w" povte th;n yuch;n hJmw'n ai[rei"É eij su; ei\ oJ Cristov", eijpe; hJmi'n parrhsiva/. <× 25… ajpekrivqh aujtoi'" oJ ÆIhsou'": ei\pon uJmi'n, kai; ouj pisteuvete: ta; e[rga a} ejgw; poiw' ejn tw'/ ojnovmati tou' patrov" mou, tau'ta marturei' peri; ejmou': <× 26… ajllÆ uJmei'" ouj pisteuvete: ouj gavr ejste ejk tw'n probavtwn tw'n ejmw'n, kaqw;" ei\pon uJmi'n. <× 27… ta; provbata ta; ejma; th'" fwnh'" mou ajkouvei, kajgw; ginwvskw aujtav, kai; ajkolouqou'siv moi, <× 28… kajgw; zwh;n aijwvnion divdwmi aujtoi'", kai; ouj mh; ajpovlwntai eij" to;n aijw'na, kai; oujc aJrpavsei ti" aujta; ejk th'" ceirov" mou. <× 29… oJ pathvr mou, o}~ devdwkev moi, meivzwn pavntwn ejstiv, kai; oujdei;" duvnatai aJrpavzein ejk th'" ceiro;" tou' patrov" mou. <× 30… ejgw; kai; oJ path;r e{n ejsmen. <× 31… ÆEbavstasan ou\n pavlin livqou" oiJ ÆIoudai'oi i{na liqavswsin aujtovn. <× 32… ajpekrivqh aujtoi'" oJ ÆIhsou'": polla; kala; e[rga e[deixa uJmi'n ejk tou' patrov" mou: dia; poi'on aujtw'n e[rgon liqavzetev meÉ <× 33… ajpekrivqhsan aujtw'/ oiJ ÆIoudai'oi levgonte~: peri; kalou' e[rgou ouj liqavzomevn se, ajlla; peri; blasfhmiva", kai; o{ti su; a[nqrwpo" w]n poiei'" seauto;n Qeovn. <× 34… ajpekrivqh aujtoi'" oJ ÆIhsou'": oujk e[sti gegrammevnon ejn tw'/ novmw/ uJmw'n, ejgw; ei\pa, qeoiv ejsteÉ <× 35… eij ejkeivnou" ei\pe qeouv", pro;" ou}" oJ lovgo" tou' Qeou' ejgevneto, kai; ouj duvnatai luqh'nai hJ grafhv, <× 36… o}n oJ path;r hJgivase kai; ajpevsteilen eij" to;n kovsmon, uJmei'" levgete o{ti blasfhmei'", o{ti ei\pon, uiJo;" tou' Qeou' eijmiÉ <× 37… eij ouj poiw' ta; e[rga tou' patrov" mou, mh; pisteuvetev moi: <× 38… eij de; poiw', ka]n ejmoi; mh; pisteuvhte, toi'" e[rgoi" pisteuvsate, i{na gnw'te kai; pisteuvshte o{ti ejn ejmoi; oJ path;r kajgw; ejn aujtw'/. <× 39… ÆEzhvtoun ou\n pavlin piavsai aujto;n: kai; ejxh'lqen ejk th'" ceiro;" aujtw'n. 
+	<× 40… Kai; ajph'lqe pavlin pevran tou' ÆIordavnou, eij" to;n tovpon o{pou h\n ÆIwavnnh" to; prw'ton baptivzwn, kai; e[meinen ejkei'. <× 41… kai; polloi; h\lqon pro;" aujto;n kai; e[legon o{ti jIwavnnh" me;n shmei'on ejpoivhsen oujdevn, pavnta de; o{sa ei\pen ÆIwavnnh" peri; touvtou, ajlhqh' h\n. <× 42… kai; ejpivsteusan polloi; eij" aujto;n ejkei'. 
+	<K 11… <× 1… ÇHn dev ti" ajsqenw'n Lavzaro" ajpo; Bhqaniva", ejk th'" kwvmh" Mariva" kai; Mavrqa" th'" ajdelfh'" aujth'". <× 2… h\n de; Mariva hJ ajleivyasa to;n Kuvrion muvrw/ kai; ejkmavxasa tou;" povda" aujtou' tai'" qrixi;n eJauth'", h|" oJ ajdelfo;" Lavzaro" hjsqevnei. <× 3… ajpevsteilan ou\n aiJ ajdelfai; pro;" aujto;n levgousai: Kuvrie, i[de o}n filei'" ajsqenei'. <× 4… ajkouvsa" de; oJ jIhsou'" ei\pen: au{th hJ ajsqevneia oujk e[sti pro;" qavnaton, ajllÆ uJpe;r th'" dovxh" tou' Qeou', i{na doxasqh'/ oJ uiJo;" tou' Qeou' diÆ aujth'". <× 5… hjgavpa de; oJ ÆIhsou'" th;n Mavrqan kai; th;n ajdelfh;n aujth'" kai; to;n Lavzaron. <× 6… wJ" ou\n h[kousen o{ti ajsqenei', tovte me;n e[meinen ejn w|/ h\n tovpw/ duvo hJmevra": <× 7… e[peita meta; tou'to levgei toi'" maqhtai'": a[gwmen eij" th;n ÆIoudaivan pavlin. <× 8… levgousin aujtw'/ oiJ maqhtaiv: rJabbiv, nu'n ejzhvtoun se liqavsai oiJ ÆIoudai'oi, kai; pavlin uJpavgei" ejkei'É <× 9… ajpekrivqh ÆIhsou'": oujci; dwvdeka w|raiv eijsi th'" hJmevra"É ejavn ti" peripath'/ ejn th'/ hJmevra/, ouj proskovptei, o{ti to; fw'" tou' kovsmou touvtou blevpei: <× 10… eja;n dev ti" peripath'/ ejn th'/ nuktiv, proskovptei, o{ti to; fw'" oujk e[stin ejn aujtw'/. <× 11… tau'ta ei\pe, kai; meta; tou'to levgei aujtoi'": Lavzaro" oJ fivlo" hJmw'n kekoivmhtai: ajlla; poreuvomai i{na ejxupnivsw aujtovn. <× 12… ei\pon ou\n oiJ maqhtai; aujtou': Kuvrie, eij kekoivmhtai, swqhvsetai. <× 13… eijrhvkei de; oJ ÆIhsou'" peri; tou' qanavtou aujtou': ejkei'noi de; e[doxan o{ti peri; th'" koimhvsew" tou' u{pnou levgei. <× 14… tovte ou\n ei\pen aujtoi'" oJ ÆIhsou'" parrhsiva/: Lavzaro" ajpevqane, <× 15… kai; caivrw diÆ uJma'", i{na pisteuvshte, o{ti oujk h[mhn ejkei': ajllÆ a[gwmen pro;" aujtovn. <× 16… ei\pen ou\n Qwma'" oJ legovmeno" Divdumo" toi'" summaqhtai'": a[gwmen kai; hJmei'" i{na ajpoqavnwmen metÆ aujtou'. 
+	<× 17… ÆElqw;n ou\n oJ ÆIhsou'" eu|ren aujto;n tevssara" hJmevra" h[dh e[conta ejn tw'/ mnhmeivw/. <× 18… h\n de; hJ Bhqaniva ejggu;" tw'n JIerosoluvmwn wJ" ajpo; stadivwn dekapevnte, <× 19… kai; polloi; ejk tw'n ÆIoudaivwn ejlhluvqeisan pro;" ta;" peri; Mavrqan kai; Marivan i{na paramuqhvswntai aujta;" peri; tou' ajdelfou' aujtw'n. <× 20… hJ ou\n Mavrqa wJ" h[kousen o{ti ÆIhsou'" e[rcetai, uJphvnthsen aujtw'/: Mariva de; ejn tw'/ oi[kw/ ejkaqevzeto. <× 21… ei\pen ou\n Mavrqa pro;" to;n ÆIhsou'n: Kuvrie, eij h\" w|de, oJ ajdelfov" mou oujk a]n ejteqnhvkei. <× 22… ajlla; kai; nu'n oi\da o{ti o{sa a]n aijthvsh/ to;n Qeovn, dwvsei soi oJ Qeov". <× 23… levgei aujth'/ oJ ÆIhsou'": ajnasthvsetai oJ ajdelfov" sou. <× 24… levgei aujtw'/ Mavrqa: oi\da o{ti ajnasthvsetai ejn th'/ ajnastavsei ejn th'/ ejscavth/ hJmevra/. <× 25… ei\pen aujth'/ oJ ÆIhsou'": ejgwv eijmi hJ ajnavstasi" kai; hJ zwhv. oJ pisteuvwn eij" ejmev, ka]n ajpoqavnh/, zhvsetai: <× 26… kai; pa'" oJ zw'n kai; pisteuvwn eij" ejme; ouj mh; ajpoqavnh/ eij" to;n aijw'na. pisteuvei" tou'toÉ <× 27… levgei aujtw'/: naiv, Kuvrie, ejgw; pepivsteuka o{ti su; ei\ oJ Cristo;" oJ uiJo;" tou' Qeou' oJ eij" to;n kovsmon ejrcovmeno". <× 28… kai; tau'ta eijpou'sa ajph'lqe kai; ejfwvnhse Marivan th;n ajdelfh;n aujth'" lavqra/ eijpou'sa: oJ didavskalo" pavresti kai; fwnei' se. <× 29… ejkeivnh wJ" h[kousen, ejgeivretai tacu; kai; e[rcetai pro;" aujtovn. <× 30… ou[pw de; ejlhluvqei oJ ÆIhsou'" eij" th;n kwvmhn, ajllÆ h\n ejn tw'/ tovpw/ o{pou uJphvnthsen aujtw'/ hJ Mavrqa. <× 31… oiJ ou\n ÆIoudai'oi oiJ o[nte" metÆ aujth'" ejn th'/ oijkiva/ kai; paramuqouvmenoi aujthvn, ijdovnte" th;n Marivan o{ti tacevw" ajnevsth kai; ejxh'lqen, hjkolouvqhsan aujth'/, levgonte" o{ti uJpavgei eij" to; mnhmei'on i{na klauvsh/ ejkei'. <× 32… hJ ou\n Mariva wJ" h\lqen o{pou h\n oJ ÆIhsou'", ijdou'sa aujto;n e[pesen aujtou' eij" tou;" povda" levgousa aujtw'/: Kuvrie, eij h\" w|de, oujk a]n ajpevqane mou oJ ajdelfov". <× 33… ÆIhsou'" ou\n wJ" ei\den aujth;n klaivousan kai; tou;" sunelqovnta" aujth'/ jIoudaivou" klaivonta", ejnebrimhvsato tw'/ pneuvmati kai; ejtavraxen eJautovn, <× 34… kai; ei\pe: pou' teqeivkate aujtovnÉ levgousin aujtw'/: Kuvrie, e[rcou kai; i[de. <× 35… ejdavkrusen oJ ÆIhsou'". <× 36… e[legon ou\n oiJ ÆIoudai'oi: i[de pw'" ejfivlei aujtovn: <× 37… tine;" de; ejx aujtw'n ei\pon: oujk hjduvnato ou|to", oJ ajnoivxa" tou;" ojfqalmou;" tou' tuflou', poih'sai i{na kai; ou|to" mh; ajpoqavnh/É <× 38… ÆIhsou'" ou\n, pavlin ejmbrimwvmeno" ejn eJautw'/, e[rcetai eij" to; mnhmei'on: h\n de; sphvlaion, kai; livqo" ejpevkeito ejpÆ aujtw'/. <× 39… levgei oJ ÆIhsou'": a[rate to;n livqon. levgei aujtw'/ hJ ajdelfh; tou' teqnhkovto" Mavrqa: Kuvrie, h[dh o[zei: tetartai'o" gavr ejsti. <× 40… levgei aujth'/ oJ ÆIhsou'": oujk ei\povn soi o{ti eja;n pisteuvsh/", o[yei th;n dovxan tou' qeou'É <× 41… h\ran ou\n to;n livqon ou| h\n oJ teqnhkw;~ keivmeno~. oJ de; ÆIhsou'" h\re tou;" ojfqalmou;" a[nw kai; ei\pe: pavter, eujcaristw' soi o{ti h[kousav" mou. <× 42… ejgw; de; h[/dein o{ti pavntotev mou ajkouvei": ajlla; dia; to;n o[clon to;n periestw'ta ei\pon, i{na pisteuvswsin o{ti suv me ajpevsteila". <× 43… kai; tau'ta eijpw;n fwnh'/ megavlh/ ejkrauvgase: Lavzare, deu'ro e[xw. <× 44… kai; ejxh'lqen oJ teqnhkw;" dedemevno" tou;" povda" kai; ta;" cei'ra" keirivai", kai; hJ o[yi" aujtou' soudarivw/ periedevdeto. levgei aujtoi'" oJ ÆIhsou'": luvsate aujto;n kai; a[fete uJpavgein. 
+	<× 45… Polloi; ou\n ejk tw'n ÆIoudaivwn, oiJ ejlqovnte" pro;" th;n Marivan kai; qeasavmenoi a} ejpoivhsen oJ ÆIhsou'", ejpivsteusan eij" aujtovn. <× 46… tine;" de; ejx aujtw'n ajph'lqon pro;" tou;" Farisaivou" kai; ei\pon aujtoi'" o{sa ejpoivhsen oJ ÆIhsou'". <× 47… sunhvgagon ou\n oiJ ajrcierei'" kai; oiJ Farisai'oi sunevdrion kai; e[legon: tiv poiou'men, o{ti ou|to" oJ a[nqrwpo" polla; shmei'a poiei'É <× 48… eja;n ajfw'men aujto;n ou{tw", pavnte" pisteuvsousin eij" aujtovn, kai; ejleuvsontai oiJ ïRwmai'oi kai; ajrou'sin hJmw'n kai; to;n tovpon kai; to; e[qno". <× 49… ei|" dev ti" ejx aujtw'n Kai>avfa", ajrciereu;" w]n tou' ejniautou' ejkeivnou, ei\pen aujtoi'": uJmei'" oujk oi[date oujdevn, <× 50… oujde; dialogivzesqe o{ti sumfevrei hJmi'n i{na ei|" a[nqrwpo" ajpoqavnh/ uJpe;r tou' laou' kai; mh; o{lon to; e[qno" ajpovlhtai. <× 51… tou'to de; ajfÆ eJautou' oujk ei\pen, ajlla; ajrciereu;" w]n tou' ejniautou' ejkeivnou proefhvteusen o{ti e[mellen oJ ÆIhsou'" ajpoqnhv/skein uJpe;r tou' e[qnou", <× 52… kai; oujc uJpe;r tou' e[qnou" movnon, ajllÆ i{na kai; ta; tevkna tou' Qeou' ta; dieskorpismevna sunagavgh/ eij" e{n. <× 53… ajpÆ ejkeivnh" ou\n th'" hJmevra" sunebouleuvsanto i{na ajpokteivnwsin aujtovn. <× 54… ÆIhsou'" ou\n oujkevti parrhsiva/ periepavtei ejn toi'" ÆIoudaivoi", ajlla; ajph'lqen ejkei'qen eij" th;n cwvran ejggu;" th'" ejrhvmou, eij" ÆEfrai;m legomevnhn povlin, kajkei' dievtribe meta; tw'n maqhtw'n aujtou'. <× 55… h\n de; ejggu;" to; pavsca tw'n ÆIoudaivwn, kai; ajnevbhsan polloi; eij" ïIerosovluma ejk th'" cwvra" pro; tou' pavsca i{na aJgnivswsin eJautouv". <× 56… ejzhvtoun ou\n to;n ÆIhsou'n kai; e[legon metÆ ajllhvlwn ejn tw'/ iJerw'/ eJsthkovte": tiv uJmi'n dokei', o{ti ouj mh; e[lqh/ eij" th;n eJorthvnÉ <× 57… dedwvkeisan de; kai; oiJ ajrcierei'" kai; oiJ Farisai'oi ejntolh;n i{na ejavn ti" gnw'/ pou' ejsti, mhnuvsh/, o{pw" piavswsin aujtovn. 
+	<K 12… <× 1… ïO ou\n ÆIhsou'" pro; e}x hJmerw'n tou' pavsca h\lqen eij" Bhqanivan, o{pou h\n Lavzaro" oJ teqnhkwv", o}n h[geiren ejk nekrw'n. <× 2… ejpoivhsan ou\n aujtw'/ dei'pnon ejkei', kai; hJ Mavrqa dihkovnei: oJ de; Lavzaro" ei|" h\n tw'n ajnakeimevnwn su;n aujtw'/. <× 3… hJ ou\n Mariva, labou'sa livtran muvrou navrdou pistikh'" polutivmou, h[leiye tou;" povda" tou' ÆIhsou' kai; ejxevmaxe tai'" qrixi;n aujth'" tou;" povda" aujtou': hJ de; oijkiva ejplhrwvqh ejk th'" ojsmh'" tou' muvrou. <× 4… levgei ou\n ei|" ejk tw'n maqhtw'n aujtou', ÆIouvda" Sivmwno" ÆIskariwvth~, oJ mevllwn aujto;n paradidovnai: <× 5… diativ tou'to to; muvron oujk ejpravqh triakosivwn dhnarivwn kai; ejdovqh ptwcoi'"É <× 6… ei\pe de; tou'to oujc o{ti peri; tw'n ptwcw'n e[melen aujtw'/, ajllÆ o{ti klevpth" h\n, kai; to; glwssovkomon ei\ce kai; ta; ballovmena ejbavstazen. <× 7… ei\pen ou\n oJ ÆIhsou'": a[fe~ aujthvn, eij" th;n hJmevran tou' ejntafiasmou' mou tethvrhken aujtov. <× 8… tou;" ptwcou;" ga;r pavntote e[cete meqÆ eJautw'n, ejme; de; ouj pavntote e[cete. <× 9… [Egnw ou\n o[clo" polu;" ejk tw'n jIoudaivwn o{ti ejkei' ejsti, kai; h\lqon ouj dia; to;n ÆIhsou'n movnon, ajllÆ i{na kai; to;n Lavzaron i[dwsin o}n h[geiren ejk nekrw'n. <× 10… ejbouleuvsanto de; oiJ ajrcierei'" i{na kai; to;n Lavzaron ajpokteivnwsin, <× 11… o{ti polloi; diÆ aujto;n uJph'gon tw'n ÆIoudaivwn kai; ejpivsteuon eij" to;n ÆIhsou'n. 
+	<× 12… Th'/ ejpauvrion o[clo" polu;" oJ ejlqw;n eij" th;n eJorthvn, ajkouvsante" o{ti e[rcetai oJ ÆIhsou'" eij" ïIerosovluma, <× 13… e[labon ta; bai?a tw'n foinivkwn kai; ejxh'lqon eij" ajpavnthsin aujtw'/ kai; e[krazon: wJsanna; eujloghmevno" oJ ejrcovmeno" ejn ojnovmati Kurivou, basileu;" tou' ÆIsrahvl. <× 14… euJrw;n de; oJ ÆIhsou'" ojnavrion ejkavqisen ejpÆ aujtw/', kaqwv" ejsti gegrammevnon: <× 15… mh; fobou', quvgater Siwvn: ijdou; oJ basileuv" sou e[rcetai kaqhvmeno" ejpi; pw'lon o[nou. <× 16… Tau'ta de; oujk e[gnwsan oiJ maqhtai; aujtou' to; prw'ton, ajllÆ o{te ejdoxavsqh oJ ÆIhsou'", tovte ejmnhvsqhsan o{ti tau'ta h\n ejpÆ aujtw'/ gegrammevna, kai; tau'ta ejpoivhsan aujtw'/. <× 17… jEmartuvrei ou\n oJ o[clo" oJ w]n metÆ aujtou' o{te to;n Lavzaron ejfwvnhsen ejk tou' mnhmeivou kai; h[geiren aujto;n ejk nekrw'n. <× 18… dia; tou'to kai; uJphvnthsen aujtw'/ oJ o[clo", o{ti h[kouse tou'to aujto;n pepoihkevnai to; shmei'on. <× 19… oiJ ou\n Farisai'oi ei\pon pro;" eJautouv": qewrei'te o{ti oujk wjfelei'te oujdevnÉ i[de oJ kovsmo" ojpivsw aujtou' ajph'lqen. 
+<× 20… ÇHsan dev tine" ÓEllhne" ejk tw'n ajnabainovntwn i{na proskunhvswsin ejn th'/ eJorth'/. <× 21… ou|toi ou\n prosh'lqon Filivppw/ tw'/ ajpo; Bhqsai>da; th'" Galilaiva", kai; hjrwvtwn aujto;n levgonte": kuvrie, qevlomen to;n ÆIhsou'n ijdei'n. <× 22… e[rcetai Fivlippo" kai; levgei tw'/ ÆAndreva/, kai; pavlin ÆAndreva" kai; Fivlippo" levgousi tw'/ ÆIhsou': <× 23… oJ de; ÆIhsou'" ajpekrivnato aujtoi'" levgwn: ejlhvluqen hJ w{ra i{na doxasqh'/ oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou. <× 24… ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n, eja;n mh; oJ kovkko" tou' sivtou pesw;n eij" th;n gh'n ajpoqavnh/, aujto;" movno" mevnei: eja;n de; ajpoqavnh/, polu;n karpo;n fevrei. <× 25… oJ filw'n th;n yuch;n aujtou' ajpolevsei aujthvn, kai; oJ misw'n th;n yuch;n aujtou' ejn tw'/ kovsmw/ touvtw/, eij" zwh;n aijwvnion fulavxei aujthvn. <× 26… eja;n ejmoi; diakonh'/ ti", ejmoi; ajkolouqeivtw, kai; o{pou eijmi; ejgwv, ejkei' kai; oJ diavkono" oJ ejmo;" e[stai: kai; ejavn ti" ejmoi; diakonh'/, timhvsei aujto;n oJ pathvr. <× 27… Nu'n hJ yuchv mou tetavraktai, kai; tiv ei[pwÉ pavter, sw'sovn me ejk th'" w{ra" tauvth". ajlla; dia; tou'to h\lqon eij" th;n w{ran tauvthn. <× 28… pavter, dovxasovn sou to; o[noma. h\lqen ou\n fwnh; ejk tou' oujranou': kai; ejdovxasa kai; pavlin doxavsw. <× 29… oJ ou\n o[clo" oJ eJstw;" kai; ajkouvsa" e[lege bronth;n gegonevnai: a[lloi e[legon: a[ggelo" aujtw'/ lelavlhken. <× 30… ajpekrivqh ÆIhsou'" kai; ei\pen: ouj diÆ ejme; au{th hJ fwnh; gevgonen, ajlla; diÆ uJma'". <× 31… nu'n krivsi" ejsti; tou' kovsmou touvtou, nu'n oJ a[rcwn tou' kovsmou touvtou ejkblhqhvsetai e[xw: <× 32… kajgw; eja;n uJywqw' ejk th'" gh'", pavnta" eJlkuvsw pro;" ejmautovn. <× 33… tou'to de; e[lege shmaivnwn poivw/ qanavtw/ h[mellen ajpoqnhv/skein. <× 34… ajpekrivqh aujtw'/ oJ o[clo": hJmei'" hjkouvsamen ejk tou' novmou o{ti oJ Cristo;" mevnei eij" to;n aijw'na, kai; pw'" su; levgei", o{ti dei' uJywqh'nai to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpouÉ tiv" ejstin ou|to~ oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpouÉ <× 35… ei\pen ou\n aujtoi'" oJ ÆIhsou'": e[ti mikro;n crovnon to; fw'" meqÆ uJmw'n ejsti: peripatei'te e{w" to; fw'" e[cete, i{na mh; skotiva uJma'" katalavbh/: kai; oJ peripatw'n ejn th'/ skotiva/ oujk oi\de pou' uJpavgei. <× 36… e{w" to; fw'" e[cete, pisteuvete eij" to; fw'", i{na uiJoi; fwto;" gevnhsqe. Tau'ta ejlavlhsen oJ ÆIhsou'", kai; ajpelqw;n ejkruvbh ajpÆ aujtw'n. 
+	<× 37… Tosau'ta de; aujtou' shmei'a pepoihkovto" e[mprosqen aujtw'n oujk ejpivsteuon eij" aujtovn, <× 38… i{na oJ lovgo" JHsai?ou tou' profhvtou plhrwqh'/ o}n ei\pe: Kuvrie, tiv" ejpivsteuse th'/ ajkoh'/ hJmw'nÉ kai; oJ bracivwn Kurivou tivni ajpekaluvfqhÉ <× 39… dia; tou'to oujk hjduvnanto pisteuvein, o{ti pavlin ei\pen JHsai?a": <× 40… tetuvflwken aujtw'n tou;" ojfqalmou;" kai; pepwvrwken aujtw'n th;n kardivan, i{na mh; i[dwsi toi'" ojfqalmoi'" kai; nohvswsi th'/ kardiva/ kai; ejpistrafw'si, kai; ijavswmai aujtouv". <× 41… tau'ta ei\pen JHsai?a" o{te ei\de th;n dovxan aujtou' kai; ejlavlhse peri; aujtou'. <× 42… o{mw" mevntoi kai; ejk tw'n ajrcovntwn polloi; ejpivsteusan eij" aujtovn, ajlla; dia; tou;" Farisaivou" oujc wJmolovgoun, i{na mh; ajposunavgwgoi gevnwntai: <× 43… hjgavphsan ga;r th;n dovxan tw'n ajnqrwvpwn ma'llon h[per th;n dovxan tou' Qeou'. <× 44… ÆIhsou'" de; e[kraxe kai; ei\pen: oJ pisteuvwn eij" ejme; ouj pisteuvei eij" ejmev, ajllÆ eij" to;n pevmyantav me, <× 45… kai; oJ qewrw'n ejme; qewrei' to;n pevmyantav me. <× 46… ejgw; fw'" eij" to;n kovsmon ejlhvluqa, i{na pa'" oJ pisteuvwn eij" ejme; ejn th'/ skotiva/ mh; meivnh/. <× 47… kai; ejavn tiv" mou ajkouvsh/ tw'n rJhmavtwn kai; mh; pisteuvsh/, ejgw; ouj krivnw aujtovn: ouj ga;r h\lqon i{na krivnw to;n kovsmon, ajllÆ i{na swvsw to;n kovsmon. <× 48… oJ ajqetw'n ejme; kai; mh; lambavnwn ta; rJhvmatav mou, e[cei to;n krivnonta aujtovn: oJ lovgo" o}n ejlavlhsa, ejkei'no" krinei' aujto;n ejn th'/ ejscavth/ hJmevra/: <× 49… o{ti ejgw; ejx ejmautou' oujk ejlavlhsa, ajllÆ oJ pevmya" me path;r aujtov" moi ejntolh;n e[dwke tiv ei[pw kai; tiv lalhvsw: <× 50… kai; oi\da o{ti hJ ejntolh; aujtou' zwh; aijwvniov" ejstin. a} ou\n lalw' ejgw;, kaqw;" ei[rhkev moi oJ pathvr, ou{tw" lalw'.
+ 	<K 13… <× 1… Pro; de; th'" eJorth'" tou' pavsca eijdw;" oJ ÆIhsou'" o{ti ejlhvluqen aujtou' hJ w{ra i{na metabh'/ ejk tou' kovsmou touvtou pro;" to;n patevra, ajgaphvsa" tou;" ijdivou" tou;" ejn tw'/ kovsmw/, eij" tevlo" hjgavphsen aujtouv". <× 2… kai; deivpnou genomevnou, tou' diabovlou h[dh beblhkovto" eij" th;n kardivan ÆIouvda Sivmwno" ÆIskariwvtou i{na aujto;n paradw'/, <× 3… eijdw;" oJ jIhsou'" o{ti pavnta devdwken aujtw'/ oJ path;r eij" ta;" cei'ra", kai; o{ti ajpo; Qeou' ejxh'lqe kai; pro;" to;n Qeo;n uJpavgei, <× 4… ejgeivretai ejk tou' deivpnou kai; tivqhsi ta; iJmavtia, kai; labw;n levntion dievzwsen eJautovn: <× 5… ei\ta bavllei u{dwr eij" to;n nipth'ra, kai; h[rxato nivptein tou;" povda" tw'n maqhtw'n kai; ejkmavssein tw'/ lentivw/ w|/ h\n diezwsmevno". <× 6… e[rcetai ou\n pro;" Sivmwna Pevtron, kai; levgei aujtw'/ ejkei'no": Kuvrie, suv mou nivptei" tou;" povda"É <× 7… ajpekrivqh ÆIhsou'" kai; ei\pen aujtw'/: o} ejgw; poiw', su; oujk oi\da" a[rti, gnwvsh/ de; meta; tau'ta. <× 8… levgei aujtw'/ Pevtro": ouj mh; nivyh/" tou;" povda" mou eij" to;n aijw'na. ajpekrivqh aujtw'/ oJ jIhsou'": eja;n mh; nivyw se, oujk e[cei" mevro" metÆ ejmou'. <× 9… levgei aujtw'/ Sivmwn Pevtro": Kuvrie, mh; tou;" povda" mou movnon, ajlla; kai; ta;" cei'ra" kai; th;n kefalhvn. <× 10… levgei aujtw'/ oJ jIhsou'": oJ leloumevno" ouj creivan e[cei h] tou;" povda" nivyasqai, ajllÆ e[sti kaqaro;" o{lo": kai; uJmei'" kaqaroiv ejste, ajllÆ oujci; pavnte". <× 11… h[/dei ga;r to;n paradidovnta aujtovn: dia; tou'to ei\pen: oujci; pavnte" kaqaroiv ejste. 
+	<× 12… {Ote ou\n e[niye tou;" povda" aujtw'n kai; e[labe ta; iJmavtia aujtou', ajnapesw;n pavlin ei\pen aujtoi'": ginwvskete tiv pepoivhka uJmi'nÉ <× 13… uJmei'" fwnei'tev me, oJ Didavskalo" kai; oJ Kuvrio", kai; kalw'" levgete: eijmi; gavr. <× 14… eij ou\n ejgw; e[niya uJmw'n tou;" povda", oJ Kuvrio" kai; oJ Didavskalo", kai; uJmei'" ojfeivlete ajllhvlwn nivptein tou;" povda". <× 15… uJpovdeigma ga;r devdwka uJmi'n, i{na kaqw;" ejpoivhsa uJmi'n, kai; uJmei'" poih'te. <× 16… ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n, oujk e[sti dou'lo" meivzwn tou' kurivou aujtou', oujde; ajpovstolo" meivzwn tou' pevmyanto" aujtovn. <× 17… eij tau'ta oi[date, makavrioiv ejste eja;n poih'te aujtav. <× 18… ouj peri; pavntwn uJmw'n levgw: ejgw; oi\da ou}" ejxelexavmhn: ajllÆ i{na hJ grafh; plhrwqh'/, oJ trwvgwn metÆ ejmou' to;n a[rton ejph'ren ejpÆ ejme; th;n ptevrnan aujtou'. <× 19… ajpÆ a[rti levgw uJmi'n pro; tou' genevsqai, i{na o{tan gevnhtai pisteuvshte o{ti ejgwv eijmi. <× 20… ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n, oJ lambavnwn ejavn tina pevmyw, ejme; lambavnei, oJ de; ejme; lambavnwn lambavnei to;n pevmyantav me. <× 21… Tau'ta eijpw;n oJ ÆIhsou'" ejtaravcqh tw'/ pneuvmati, kai; ejmartuvrhse kai; ei\pen: ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n o{ti ei|" ejx uJmw'n paradwvsei me. <× 22… e[blepon de; pro;~ ajllhvlou" oiJ maqhtaiv, ajporouvmenoi peri; tivno" levgei. <× 23… h\n de; ajnakeivmeno" ei|" tw'n maqhtw'n aujtou' ejn tw'/ kovlpw/ tou' ÆIhsou', o}n hjgavpa oJ ÆIhsou'": <× 24… neuvei ou\n touvtw/ Sivmwn Pevtro" puqevsqai tiv~ a]n ei[h peri; ou| levgei. <× 25… ejpipesw;n de; ejkei'no" ejpi; to; sth'qo" tou' ÆIhsou' levgei aujtw'/: Kuvrie, tiv" ejstinÉ <× 26… ajpokrivnetai oJ ÆIhsou'": ejkei'nov" ejstin w|/ ejgw; bavya" to; ywmivon ejpidwvsw. kai; ejmbavya" to; ywmivon divdwsin ÆIouvda/ Sivmwno" ÆIskariwvth/. <× 27… kai; meta; to; ywmivon tovte eijsh'lqen eij" ejkei'non oJ satana'". levgei ou\n aujtw'/ oJ ÆIhsou'": o} poiei'", poivhson tavcion. <× 28… tou'to de; oujdei;" e[gnw tw'n ajnakeimevnwn pro;" tiv ei\pen aujtw/': <× 29… tine;" ga;;r ejdovkoun, ejpei; to; glwssovkomon ei\cen oJ ÆIouvda", o{ti levgei aujtw'/ oJ ÆIhsou'", ajgovrason w|n creivan e[comen eij" th;n eJorthvn, h] toi'" ptwcoi'" i{na ti dw'/. <× 30… labw;n ou\n to; ywmivon ejkei'no" eujqevw" ejxh'lqen: h\n de; nuvx. 
+	<× 31… {Ote ejxh'lqe, levgei oJ ÆIhsou'": nu'n ejdoxavsqh oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou, kai; oJ Qeo;" ejdoxavsqh ejn aujtw'/. <× 32… eij oJ Qeo;" ejdoxavsqh ejn aujtw'/, kai; oJ Qeo;" doxavsei aujto;n ejn eJautw'/, kai; eujqu;" doxavsei aujtovn. <× 33… tekniva, e[ti mikro;n meqÆ uJmw'n eijmi: zhthvsetev me, kai; kaqw;" ei\pon toi'" ÆIoudaivoi" o{ti o{pou uJpavgw ejgw;, uJmei'" ouj duvnasqe ejlqei'n, kai; uJmi'n levgw a[rti. <× 34… ejntolh;n kainh;n divdwmi uJmi'n i{na ajgapa'te ajllhvlou", kaqw;" hjgavphsa uJma'" i{na kai; uJmei'" ajgapa'te ajllhvlou". <× 35… ejn touvtw/ gnwvsontai pavnte" o{ti ejmoi; maqhtaiv ejste, eja;n ajgavphn e[chte ejn ajllhvloi". <× 36… levgei aujtw'/ Sivmwn Pevtro": Kuvrie, pou' uJpavgei"É ajpekrivqh aujtw'/ oJ ÆIhsou'": o{pou ejgw; uJpavgw, ouj duvnasaiv moi nu'n ajkolouqh'sai, u{steron de; ajkolouqhvsei" moi. <× 37… levgei aujtw'/ Pevtro": Kuvrie, diativ ouj duvnamaiv soi ajkolouqh'sai a[rtiÉ th;n yuchvn mou uJpe;r sou' qhvsw. <× 38… ajpekrivqh aujtw'/ oJ ÆIhsou'": th;n yuchvn sou uJpe;r ejmou' qhvsei"! ajmh;n ajmh;n levgw soi, ouj mh; ajlevktwr fwnhvsei e{w" ou| ajparnhvsh/ me triv". 
+	<K 14… <× 1… Mh; tarassevsqw uJmw'n hJ kardiva: pisteuvete eij" to;n Qeovn, kai; eij" ejme; pisteuvete. <× 2… ejn th'/ oijkiva/ tou' patrov" mou monai; pollaiv eijsin: eij de; mhv, ei\pon a]n uJmi'n: poreuvomai eJtoimavsai tovpon uJmi'n: <× 3… kai; eja;n poreuqw' kai; eJtoimavsw uJmi'n tovpon, pavlin e[rcomai kai; paralhvyomai uJma'" pro;" ejmautovn, i{na o{pou eijmi; ejgwv, kai; uJmei'" h\te. <× 4… kai; o{pou ejgw; uJpavgw oi[date, kai; th;n oJdo;n oi[date. <× 5… Levgei aujtw'/ Qwma'": Kuvrie, oujk oi[damen pou' uJpavgei": kai; pw'" dunavmeqa th;n oJdo;n eijdevnaiÉ <× 6… levgei aujtw'/ oJ ÆIhsou'": ejgwv eijmi hJ oJdo;" kai; hJ ajlhvqeia kai; hJ zwhv: oujdei;" e[rcetai pro;" to;n Patevra eij mh; diÆ ejmou'. <× 7… eij ejgnwvkeitev me, kai; to;n patevra mou ejgnwvkeite a[n. kai; ajpÆ a[rti ginwvskete aujto;n kai; eJwravkate aujtovn. <× 8… Levgei aujtw'/ Fivlippo": Kuvrie, dei'xon hJmi'n to;n patevra kai; ajrkei' hJmi'n. <× 9… levgei aujtw'/ oJ ÆIhsou'": tosou'ton crovnon meqÆ uJmw'n eijmi, kai; oujk e[gnwkav" me, FivlippeÉ oJ eJwrakw;" ejme; eJwvrake to;n patevra: kai; pw'" su; levgei", dei'xon hJmi'n to;n patevraÉ <× 10… ouj pisteuvei" o{ti ejgw; ejn tw'/ patri; kai; oJ path;r ejn ejmoiv ejstiÉ ta; rJhvmata a} ejgw; lalw' uJmi'n, ajpÆ ejmautou' ouj lalw': oJ de; path;r oJ ejn ejmoi; mevnwn aujto;" poiei' ta; e[rga. <× 11… pisteuvetev moi o{ti ejgw; ejn tw'/ patri; kai; oJ path;r ejn ejmoiv: eij de; mhv, dia; ta; e[rga aujta; pisteuvetev moi. <× 12… ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n, oJ pisteuvwn eij" ejmev, ta; e[rga a} ejgw; poiw' kajkei'no" poihvsei, kai; meivzona touvtwn poihvsei, o{ti ejgw; pro;" to;n patevra mou poreuvomai, <× 13… kai; o{ ti a]n aijthvshte ejn tw'/ ojnovmativ mou, tou'to poihvsw, i{na doxasqh'/ oJ path;r ejn tw'/ uiJw'/. <× 14… ejavn ti aijthvshte ejn tw'/ ojnovmativ mou, ejgw; poihvsw. 
+	<× 15… ÆEa;n ajgapa'tev me, ta;" ejntola;" ta;" ejma;" thrhvsate, <× 16… kai; ejgw; ejrwthvsw to;n patevra kai; a[llon paravklhton dwvsei uJmi'n, i{na mevnh/ meqÆ uJmw'n eij" to;n aijw'na, <× 17… to; Pneu'ma th'" ajlhqeiva", o} oJ kovsmo" ouj duvnatai labei'n, o{ti ouj qewrei' aujto; oujde; ginwvskei aujtov: uJmei'" de; ginwvskete aujtov, o{ti parÆ uJmi'n mevnei kai; ejn uJmi'n e[stai. <× 18… oujk ajfhvsw uJma'" ojrfanouv": e[rcomai pro;" uJma'". <× 19… e[ti mikro;n kai; oJ kovsmo" me oujkevti qewrei', uJmei'" de; qewrei'tev me, o{ti ejgw; zw' kai; uJmei'" zhvsesqe. <× 20… ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/ gnwvsesqe uJmei'" o{ti ejgw; ejn tw'/ patriv mou kai; uJmei'" ejn ejmoi; kajgw; ejn uJmi'n. <× 21… oJ e[cwn ta;" ejntolav" mou kai; thrw'n aujtav", ejkei'nov" ejstin oJ ajgapw'n me: oJ de; ajgapw'n me ajgaphqhvsetai uJpo; tou' patrov" mou, kai; ejgw; ajgaphvsw aujto;n kai; ejmfanivsw aujtw'/ ejmautovn. <× 22… Levgei aujtw'/ ÆIouvda", oujc oJ ÆIskariwvth": Kuvrie, tiv gevgonen o{ti hJmi'n mevllei" ejmfanivzein seauto;n kai; oujci; tw'/ kovsmw/É <× 23… ajpekrivqh jIhsou'" kai; ei\pen aujtw'/: ejavn ti" ajgapa'/ me, to;n lovgon mou thrhvsei, kai; oJ pathvr mou ajgaphvsei aujtovn, kai; pro;" aujto;n ejleusovmeqa kai; monh;n parÆ aujtw'/ poihvsomen. <× 24… oJ mh; ajgapw'n me tou;" lovgou" mou ouj threi': kai; oJ lovgo" o}n ajkouvete oujk e[stin ejmov", ajlla; tou' pevmyantov" me patrov". 
+	<× 25… Tau'ta lelavlhka uJmi'n parÆ uJmi'n mevnwn: <× 26… oJ de; paravklhto", to; Pneu'ma to; {Agion o} pevmyei oJ path;r ejn tw'/ ojnovmativ mou, ejkei'no" uJma'" didavxei pavnta kai; uJpomnhvsei uJma'" pavnta a} ei\pon uJmi'n. <× 27… Eijrhvnhn ajfivhmi uJmi'n, eijrhvnhn th;n ejmh;n divdwmi uJmi'n: ouj kaqw;" oJ kovsmo" divdwsin, ejgw; divdwmi uJmi'n. mh; tarassevsqw uJmw'n hJ kardiva mhde; deiliavtw. <× 28… hjkouvsate o{ti ejgw; ei\pon uJmi'n, uJpavgw kai; e[rcomai pro;" uJma'". eij hjgapa'tev me, ejcavrhte a]n o{ti ei\pon poreuvomai pro;" to;n patevra: o{ti oJ pathvr mou meivzwn mouv ejsti: <× 29… kai; nu'n ei[rhka uJmi'n pri;n genevsqai, i{na o{tan gevnhtai pisteuvshte. <× 30… oujkevti polla; lalhvsw meqÆ uJmw'n: e[rcetai ga;r oJ tou' kovsmou a[rcwn, kai; ejn ejmoi; oujk e[cei oujdevn: <× 31… ajllÆ i{na gnw'/ oJ kovsmo" o{ti ajgapw' to;n patevra, kai; kaqw;" ejneteivlatov moi oJ pathvr, ou{tw" poiw'. ejgeivresqe a[gwmen ejnteu'qen. 
+	<K 15… <× 1… ÆEgwv eijmi hJ a[mpelo" hJ ajlhqinhv, kai; oJ pathvr mou oJ gewrgov" ejsti. <× 2… pa'n klh'ma ejn ejmoi; mh; fevron karpovn, ai[rei aujtov, kai; pa'n to; karpo;n fevron, kaqaivrei aujtov, i{na pleivona karpo;n fevrh/. <× 3… h[dh uJmei'" kaqaroiv ejste dia; to;n lovgon o}n lelavlhka uJmi'n. <× 4… meivnate ejn ejmoiv, kajgw; ejn uJmi'n. kaqw;" to; klh'ma ouj duvnatai karpo;n fevrein ajfÆ eJautou', eja;n mh; meivnh/ ejn th'/ ajmpevlw/, ou{tw" oujde; uJmei'", eja;n mh; ejn ejmoi; meivnhte. <× 5… ejgwv eijmi hJ a[mpelo", uJmei'" ta; klhvmata. oJ mevnwn ejn ejmoi; kajgw; ejn aujtw'/, ou|to" fevrei karpo;n poluvn, o{ti cwri;" ejmou' ouj duvnasqe poiei'n oujdevn. <× 6… eja;n mhv ti" meivnh/ ejn ejmoiv, ejblhvqh e[xw wJ" to; klh'ma kai; ejxhravnqh, kai; sunavgousin aujta; kai; eij" to; pu'r bavllousi, kai; kaivetai. <× 7… eja;n meivnhte ejn ejmoi; kai; ta; rJhvmatav mou ejn uJmi'n meivnh/, o} eja;n qevlhte aijthvsesqe, kai; genhvsetai uJmi'n. <× 8… ejn touvtw/ ejdoxavsqh oJ pathvr mou, i{na karpo;n polu;n fevrhte, kai; genhvsesqe ejmoi; maqhtaiv. <× 9… kaqw;" hjgavphsev me oJ pathvr, kajgw; hjgavphsa uJma'": meivnate ejn th'/ ajgavph/ th'/ ejmh'/. <× 10… eja;n ta;" ejntolav" mou thrhvshte, menei'te ejn th'/ ajgavph/ mou, kaqw;" ejgw; ta;" ejntola;" tou' patrov" mou tethvrhka kai; mevnw aujtou' ejn th'/ ajgavph/. <× 11… Tau'ta lelavlhka uJmi'n i{na hJ cara; hJ ejmh; ejn uJmi'n meivnh/ kai; hJ cara; uJmw'n plhrwqh'/. <× 12… au{th ejsti;n hJ ejntolh; hJ ejmhv, i{na ajgapa'te ajllhvlou" kaqw;" hjgavphsa uJma'". <× 13… meivzona tauvth" ajgavphn oujdei;" e[cei, i{na ti" th;n yuch;n aujtou' qh'/ uJpe;r tw'n fivlwn aujtou'. <× 14… uJmei'" fivloi mouv ejste, eja;n poih'te o{sa ejgw; ejntevllomai uJmi'n. <× 15… oujkevti uJma'" levgw douvlou", o{ti oJ dou'lo" oujk oi\de tiv poiei' aujtou' oJ kuvrio": uJma'" de; ei[rhka fivlou", o{ti pavnta a} h[kousa para; tou' patrov" mou ejgnwvrisa uJmi'n. <× 16… oujc uJmei'" me ejxelevxasqe, ajllÆ ejgw; ejxelexavmhn uJma'", kai; e[qhka uJma'" i{na uJmei'" uJpavghte kai; karpo;n fevrhte, kai; oJ karpo;" uJmw'n mevnh/, i{na o{ ti a]n aijthvshte to;n patevra ejn tw'/ ojnovmativ mou, dwvh/ uJmi'n. <× 17… tau'ta ejntevllomai uJmi'n, i{na ajgapa'te ajllhvlou". 
+	<× 18… Eij oJ kovsmo" uJma'" misei', ginwvskete o{ti ejme; prw'ton uJmw'n memivshken. <× 19… eij ejk tou' kovsmou h\te, oJ kovsmo" a]n to; i[dion ejfivlei: o{ti de; ejk tou' kovsmou oujk ejstev, ajllÆ ejgw; ejxelexavmhn uJma'" ejk tou' kovsmou, dia; tou'to misei' uJma'" oJ kovsmo". <× 20… mnhmoneuvete tou' lovgou ou| ejgw; ei\pon uJmi'n: oujk e[sti dou'lo" meivzwn tou' kurivou aujtou'. eij ejme; ejdivwxan, kai; uJma'" diwvxousin: eij to;n lovgon mou ejthvrhsan, kai; to;n uJmevteron thrhvsousin. <× 21… ajlla; tau'ta pavnta poihvsousin uJmi'n dia; to; o[nomav mou, o{ti oujk oi[dasi to;n pevmyantav me. <× 22… eij mh; h\lqon kai; ejlavlhsa aujtoi'", aJmartivan oujk ei\con: nu'n de; provfasin oujk e[cousi peri; th'" aJmartiva" aujtw'n. <× 23… oJ ejme; misw'n kai; to;n patevra mou misei'. <× 24… eij ta; e[rga mh; ejpoivhsa ejn aujtoi'" a} oujdei;" a[llo" pepoivhken, aJmartivan oujk ei\con: nu'n de; kai; eJwravkasi kai; memishvkasi kai; ejme; kai; to;n patevra mou. <× 25… ajllÆ i{na plhrwqh'/ oJ lovgo" oJ gegrammevno" ejn tw'/ novmw/ aujtw'n, o{ti ejmivshsavn me dwreavn. <× 26… o{tan de; e[lqh/ oJ paravklhto" o}n ejgw; pevmyw uJmi'n para; tou' patrov", to; Pneu'ma th'" ajlhqeiva" o} para; tou' patro;" ejkporeuvetai, ejkei'no" marturhvsei peri; ejmou': <× 27… kai; uJmei'" de; marturei'te, o{ti ajpÆ ajrch'" metÆ ejmou' ejste. 
+	<K 16… <× 1… Tau'ta lelavlhka uJmi'n i{na mh; skandalisqh'te. <× 2… ajposunagwvgou" poihvsousin uJma'": ajllÆ e[rcetai w{ra i{na pa'" oJ ajpokteivna" uJma'" dovxh/ latreivan prosfevrein tw'/ Qew'/. <× 3… kai; tau'ta poihvsousin, o{ti oujk e[gnwsan to;n patevra oujde; ejmev. <× 4… ajlla; tau'ta lelavlhka uJmi'n i{na o{tan e[lqh/ hJ w{ra, mnhmoneuvhte aujtw'n o{ti ejgw; ei\pon uJmi'n. tau'ta de; uJmi'n ejx ajrch'" oujk ei\pon, o{ti meqÆ uJmw'n h[mhn. <× 5… nu'n de; uJpavgw pro;" to;n pevmyantav me, kai; oujdei;" ejx uJmw'n ejrwta'/ me pou' uJpavgei"! <× 6… ajllÆ o{ti tau'ta lelavlhka uJmi'n, hJ luvph peplhvrwken uJmw'n th;n kardivan. <× 7… ajllÆ ejgw; th;n ajlhvqeian levgw uJmi'n: sumfevrei uJmi'n i{na ejgw; ajpevlqw. eja;n ga;r ejgw; mh; ajpevlqw, oJ paravklhto" oujk ejleuvsetai pro;" uJma'": eja;n de; poreuqw', pevmyw aujto;n pro;" uJma'": <× 8… kai; ejlqw;n ejkei'no" ejlevgxei to;n kovsmon peri; aJmartiva" kai; peri; dikaiosuvnh" kai; peri; krivsew", <× 9… peri; aJmartiva" mevn, o{ti ouj pisteuvousin eij" ejmev: <× 10… peri; dikaiosuvnh" dev, o{ti pro;" to;n patevra mou uJpavgw kai; oujkevti qewrei'tev me: <× 11… peri; de; krivsew", o{ti oJ a[rcwn tou' kovsmou touvtou kevkritai. <× 12… [Eti polla; e[cw levgein uJmi'n, ajllÆ ouj duvnasqe bastavzein a[rti. <× 13… o{tan de; e[lqh/ ejkei'no", to; Pneu'ma th'" ajlhqeiva", oJdhghvsei uJma'" eij" pa'san th;n ajlhvqeian: ouj ga;r lalhvsei ajfÆ eJautou', ajllÆ o{sa a]n ajkouvsh/ lalhvsei, kai; ta; ejrcovmena ajnaggelei' uJmi'n. <× 14… ejkei'no" ejme; doxavsei, o{ti ejk tou' ejmou' lhvyetai kai; ajnaggelei' uJmi'n. <× 15… pavnta o{sa e[cei oJ path;r ejmav ejsti: dia; tou'to ei\pon o{ti ejk tou' ejmou' lambavnei kai; ajnaggelei' uJmi'n. <× 16… mikro;n kai; ouj qewrei'tev me, kai; pavlin mikro;n kai; o[yesqev me, o{ti uJpavgw pro;" to;n patevra. <× 17… Ei\pon ou\n ejk tw'n maqhtw'n aujtou' pro;" ajllhvlou": tiv ejsti tou'to o} levgei hJmi'n, mikro;n kai; ouj qewrei'tev me, kai; pavlin mikro;n kai; o[yesqev me, kai; o{ti ejgw; uJpavgw pro;" to;n patevraÉ <× 18… e[legon ou\n: tou'to tiv ejstin o} levgei to; mikrovnÉ oujk oi[damen tiv lalei'. <× 19… e[gnw ou\n oJ ÆIhsou'" o{ti h[qelon aujto;n ejrwta'n, kai; ei\pen aujtoi'": peri; touvtou zhtei'te metÆ ajllhvlwn o{ti ei\pon, mikro;n kai; ouj qewrei'tev me, kai; pavlin mikro;n kai; o[yesqev meÉ <× 20… ajmh;n  ajmh;n levgw uJmi'n o{ti klauvsete kai; qrhnhvsete uJmei'", oJ de; kovsmo" carhvsetai: uJmei'" de; luphqhvsesqe, ajllÆ hJ luvph uJmw'n eij" cara;n genhvsetai. <× 21… hJ gunh; o{tan tivkth/, luvphn e[cei, o{ti h\lqen hJ w{ra aujth'": o{tan de; gennhvsh/ to; paidivon, oujkevti mnhmoneuvei th'" qlivyew" dia; th;n cara;n o{ti ejgennhvqh a[nqrwpo" eij" to;n kovsmon. <× 22… kai; uJmei'" ou\n luvphn me;n nu'n e[cete: pavlin de; o[yomai uJma'" kai; carhvsetai uJmw'n hJ kardiva, kai; th;n cara;n uJmw'n oujdei;" ai[rei ajfÆ uJmw'n. <× 23… kai; ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/ ejme; oujk ejrwthvsete oujdevn: ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n o{ti o{sa a]n aijthvshte to;n patevra ejn tw'/ ojnovmativ mou, dwvsei uJmi'n. <× 24… e{w" a[rti oujk hj/thvsate oujde;n ejn tw'/ ojnovmativ mou: aijtei'te kai; lhvyesqe, i{na hJ cara; uJmw'n h\/ peplhrwmevnh. <× 25… Tau'ta ejn paroimivai" lelavlhka uJmi'n: ajllÆ e[rcetai w{ra o{te oujkevti ejn paroimivai" lalhvsw uJmi'n, ajlla; parrhsiva/ peri; tou' patro;" ajnaggelw' uJmi'n. <× 26… ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/ ejn tw'/ ojnovmativ mou aijthvsesqe: kai; ouj levgw uJmi'n o{ti ejgw; ejrwthvsw to;n patevra peri; uJmw'n: <× 27… aujto;" ga;r oJ path;r filei' uJma'", o{ti uJmei'" ejme; pefilhvkate, kai; pepisteuvkate o{ti ejgw; para; tou' Qeou' ejxh'lqon. <× 28… ejxh'lqon para; tou' patro;" kai; ejlhvluqa eij" to;n kovsmon: pavlin ajfivhmi to;n kovsmon kai; poreuvomai pro;" to;n patevra. <× 29… Levgousin aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou': i[de nu'n parrhsiva/ lalei'", kai; paroimivan oujdemivan levgei". <× 30… nu'n oi[damen o{ti oi\da" pavnta kai; ouj creivan e[cei" i{na tiv" se ejrwta'/. ejn touvtw/ pisteuvomen o{ti ajpo; Qeou' ejxh'lqe". <× 31… ajpekrivqh aujtoi'" oJ ÆIhsou'": a[rti pisteuvete: <× 32… ijdou; e[rcetai w{ra, kai; nu'n ejlhvluqen, i{na skorpisqh'te e{kasto" eij" ta; i[dia kai; ejme; movnon ajfh'te: kai; oujk eijmi; movno", o{ti oJ path;r metÆ ejmou' ejsti. <× 33… tau'ta lelavlhka uJmi'n i{na ejn ejmoi; eijrhvnhn e[chte. ejn tw'/ kovsmw/ qli'yin e[cete: ajlla; qarsei'te, ejgw; nenivkhka to;n kovsmon. 
+	<K 17… <× 1… Tau'ta ejlavlhsen oJ ÆIhsou'", kai; ejph're tou;" ojfqalmou;" aujtou' eij" to;n oujrano;n kai; ei\pe: pavter, ejlhvluqen hJ w{ra: dovxasovn sou to;n uiJovn, i{na kai; oJ uiJov" sou doxavsh/ se, <× 2… kaqw;" e[dwka" aujtw'/ ejxousivan pavsh" sarkov", i{na pa'n o} devdwka" aujtw'/ dwvsei aujtoi'" zwh;n aijwvnion. <× 3… au{th dev ejstin hJ aijwvnio" zwhv, i{na ginwvskwsiv se to;n movnon ajlhqino;n Qeo;n kai; o}n ajpevsteila" ÆIhsou'n Cristovn. <× 4… ejgwv se ejdovxasa ejpi; th'" gh'", to; e[rgon ejteleivwsa o} devdwkav" moi i{na poihvsw: <× 5… kai; nu'n dovxasovn me suv, pavter, para; seautw'/ th'/ dovxh/ h|/ ei\con pro; tou' to;n kovsmon ei\nai para; soiv. <× 6… ÆEfanevrwsav sou to; o[noma toi'" ajnqrwvpoi" ou}" devdwkav" moi ejk tou' kovsmou. soi; h\san kai; ejmoi; aujtou;" devdwka", kai; to;n lovgon sou tethrhvkasi. <× 7… nu'n e[gnwkan o{ti pavnta o{sa devdwkav" moi para; sou' ejstin: <× 8… o{ti ta; rJhvmata a} devdwkav" moi devdwka aujtoi'", kai; aujtoi; e[labon, kai; e[gnwsan ajlhqw'" o{ti para; sou' ejxh'lqon, kai; ejpivsteusan o{ti suv me ajpevsteila". <× 9… jEgw; peri; aujtw'n ejrwtw': ouj peri; tou' kovsmou ejrwtw', ajlla; peri; w|n devdwkav" moi, o{ti soiv eijsi, <× 10… kai; ta; ejma; pavnta sav ejsti kai; ta; sa; ejmav, kai; dedovxasmai ejn aujtoi'". <× 11… kai; oujkevti eijmi; ejn tw'/ kovsmw/, kai; ou|toi ejn tw'/ kovsmw/ eijsiv, kai; ejgw; pro;" se; e[rcomai. pavter a{gie, thvrhson aujtou;" ejn tw'/ ojnovmativ sou w|/ devdwkav" moi, i{na w\sin e}n kaqw;" hJmei'". <× 12… o{te h[mhn metÆ aujtw'n ejn tw'/ kovsmw/, ejgw; ejthvroun  aujtou;" ejn tw'/ ojnovmativ sou: ou}" devdwkav" moi ejfuvlaxa, kai; oujdei;" ejx aujtw'n  ajpwvleto eij mh; oJ uiJo;" th'" ajpwleiva", i{na hJ grafh; plhrwqh'/. <× 13… nu'n de; pro;" se; e[rcomai, kai; tau'ta lalw' ejn tw'/ kovsmw/ i{na e[cwsi th;n cara;n th;n ejmh;n peplhrwmevnhn ejn aujtoi'". <× 14… ejgw; devdwka aujtoi'" to;n lovgon sou, kai; oJ kovsmo" ejmivshsen aujtouv", o{ti oujk eijsi;n ejk tou' kovsmou, kaqw;" ejgw; oujk eijmi; ejk tou' kovsmou. <× 15… oujk ejrwtw' i{na a[rh/" aujtou;" ejk tou' kovsmou, ajllÆ i{na thrhvsh/" aujtou;" ejk tou' ponhrou'. <× 16… ejk tou' kovsmou oujk eijsiv, kaqw;" ejgw; ejk tou' kovsmou oujk eijmiv. <× 17… aJgivason aujtou;" ejn th'/ ajlhqeiva/ sou: oJ lovgo" oJ so;" ajlhvqeiav ejsti. <× 18… kaqw;" ejme; ajpevsteila" eij" to;n kovsmon, kajgw; ajpevsteila aujtou;" eij" to;n kovsmon: <× 19… kai; uJpe;r aujtw'n ejgw; aJgiavzw ejmautovn, i{na kai; aujtoi; w\sin hJgiasmevnoi ejn ajlhqeiva/. <× 20… Ouj peri; touvtwn de; ejrwtw' movnon, ajlla; kai; peri; tw'n pisteuovntwn dia; tou' lovgou aujtw'n eij" ejmev, <× 21… i{na pavnte" e}n w\si, kaqw;" suv, pavter, ejn ejmoi; kajgw; ejn soiv, i{na kai; aujtoi; ejn hJmi'n e}n w\sin, i{na oJ kovsmo" pisteuvsh/ o{ti suv me ajpevsteila". <× 22… kai; ejgw; th;n dovxan h}n devdwkav" moi devdwka aujtoi'", i{na w\sin e}n kaqw;" hJmei'" e{n ejsmen, <× 23… ejgw; ejn aujtoi'" kai; su; ejn ejmoiv, i{na w\si teteleiwmevnoi eij" e{n, kai; i{na ginwvskh/ oJ kovsmo" o{ti suv me ajpevsteila" kai; hjgavphsa" aujtou;" kaqw;" ejme; hjgavphsa". <× 24… pavter, ou}" devdwkav" moi, qevlw i{na o{pou eijmi; ejgw; kajkei'noi w\si metÆ ejmou', i{na qewrw'si th;n dovxan th;n ejmh;n h}n devdwkav" moi, o{ti hjgavphsav" me pro; katabolh'" kovsmou. <× 25… pavter divkaie, kai; oJ kovsmo" se oujk e[gnw, ejgw; dev se e[gnwn, kai; ou|toi e[gnwsan o{ti suv me ajpevsteila": <× 26… kai; ejgnwvrisa aujtoi'" to; o[nomav sou kai; gnwrivsw, i{na hJ ajgavph h}n hjgavphsav" me ejn aujtoi'" h\/, kajgw; ejn aujtoi'". 
+	<K 18… <× 1… Tau'ta eijpw;n oJ ÆIhsou'" ejxh'lqe su;n toi'" maqhtai'" aujtou' pevran tou' ceimavrrou tw'n Kevdrwn, o{pou h\n kh'po", eij" o}n eijsh'lqen aujto;" kai; oiJ maqhtai; aujtou'. <× 2… h[/dei de; kai; ÆIouvda" oJ paradidou;" aujto;n to;n tovpon, o{ti pollavki" sunhvcqh oJ ÆIhsou'" ejkei' meta; tw'n maqhtw'n aujtou'. <× 3… oJ ou\n ÆIouvda" labw;n th;n spei'ran kai; ejk tw'n ajrcierevwn kai; Farisaivwn uJphrevta" e[rcetai ejkei' meta; fanw'n kai; lampavdwn kai; o{plwn. <× 4… ÆIhsou'" ou\n eijdw;~ pavnta ta; ejrcovmena ejpÆ aujtovn, ejxelqw;n ei\pen aujtoi'": tivna zhtei'teÉ <× 5… ajpekrivqhsan aujtw'/: ÆIhsou'n to;n Nazwrai'on. levgei aujtoi'" oJ jIhsou'": ejgwv eijmi. eiJsthvkei de; kai; ÆIouvda" oJ paradidou;" aujto;n metÆ aujtw'n. <× 6… wJ" ou\n ei\pen aujtoi'" o{ti ejgwv eijmi, ajph'lqon eij" ta; ojpivsw kai; e[peson camaiv. <× 7… pavlin ou\n aujtou;" ejphrwvthse: tivna zhtei'teÉ oiJ de; ei\pon: ÆIhsou'n to;n Nazwrai'on. <× 8… ajpekrivqh ÆIhsou'": ei\pon uJmi'n o{ti ejgwv eijmi. eij ou\n ejme; zhtei'te, a[fete touvtou" uJpavgein: <× 9… i{na plhrwqh'/ oJ lovgo" o}n ei\pen, o{ti ou}" devdwkav" moi, oujk ajpwvlesa ejx aujtw'n oujdevna. <× 10… Sivmwn ou\n Pevtro" e[cwn mavcairan ei{lkusen aujthvn, kai; e[paise to;n tou' ajrcierevw" dou'lon kai; ajpevkoyen aujtou' to; wjtivon to; dexiovn: h\n de; o[noma tw'/ douvlw/ Mavlco". <× 11… ei\pen ou\n oJ ÆIhsou'" tw'/ Pevtrw/: bavle th;n mavcairan eij" th;n qhvkhn: to; pothvrion o} devdwkev moi oJ pathvr, ouj mh; pivw aujtovÉ
+	<× 12… ïH ou\n spei'ra kai; oJ cilivarco" kai; oiJ uJphrevtai tw'n jIoudaivwn sunevlabon to;n ÆIhsou'n kai; e[dhsan aujtovn, <× 13… kai; ajphvgagon aujto;n pro;" {Annan prw'ton: h\n ga;r penqero;" tou' Kai>avfa, o}" h\n ajrciereu;" tou' ejniautou' ejkeivnou. <× 14… h\n de; Kai>avfa" oJ sumbouleuvsa" toi'" ÆIoudaivoi" o{ti sumfevrei e{na a[nqrwpon ajpolevsqai uJpe;r tou' laou'. <× 15… ÆHkolouvqei de; tw'/ ÆIhsou' Sivmwn Pevtro" kai; oJ a[llo" maqhthv". oJ de; maqhth;" ejkei'no" h\n gnwsto;" tw'/ ajrcierei', kai; suneish'lqe tw'/ ÆIhsou' eij" th;n aujlh;n tou' ajrcierevw": <× 16… oJ de; Pevtro" eiJsthvkei pro;" th'/ quvra/ e[xw. ejxh'lqen ou\n oJ maqhth;" oJ a[llo", o}" h\n gnwsto;" tw'/ ajrcierei', kai; ei\pe th'/ qurwrw'/, kai; eijshvgage to;n Pevtron. <× 17… levgei ou\n hJ paidivskh hJ qurwro;" tw'/ Pevtrw/: mh; kai; su; ejk tw'n maqhtw'n ei\ tou' ajnqrwvpou touvtouÉ levgei ejkei'no": oujk eijmiv. <× 18… eiJsthvkeisan de; oiJ dou'loi kai; oiJ uJphrevtai ajnqrakia;n pepoihkovte", o{ti yu'co" h\n, kai; ejqermaivnonto: h\n de; metÆ aujtw'n oJ Pevtro" eJstw;" kai; qermainovmeno". <× 19… ïO ou\n ajrciereu;" hjrwvthse to;n ÆIhsou'n peri; tw'n maqhtw'n aujtou' kai; peri; th'" didach'" aujtou'. <× 20… ajpekrivqh aujtw'/ oJ ÆIhsou'": ejgw; parrhsiva/ ejlavlhsa tw'/ kovsmw/: ejgw; pavntote ejdivdaxa ejn sunagwgh'/ kai; ejn tw'/ iJerw'/, o{pou pavntote oiJ ÆIoudai'oi sunevrcontai, kai; ejn kruptw'/ ejlavlhsa oujdevn. <× 21… tiv me ejperwta'/"É ejperwvthson tou;" ajkhkoovta" tiv ejlavlhsa aujtoi'": i[de ou|toi oi[dasin a} ei\pon ejgwv: <× 22… tau'ta de; aujtou' eijpovnto" ei|" tw'n uJphretw'n paresthkw;~ e[dwke rJavpisma tw'/ ÆIhsou' eijpwvn: ou{tw" ajpokrivnh/ tw'/ ajrcierei'É <× 23… ajpekrivqh aujtw'/ oJ ÆIhsou'": eij kakw'" ejlavlhsa, martuvrhson peri; tou' kakou': eij de; kalw'", tiv me devrei"É <× 24… ajpevsteilen aujto;n oJ [Anna" dedemevnon pro;" Kai>avfan to;n ajrciereva. <× 25… ÇHn de; Sivmwn Pevtro" eJstw;" kai; qermainovmeno". ei\pon ou\n aujtw'/: mh; kai; su; ejk tw'n maqhtw'n aujtou' ei\É hjrnhvsato ou\n ejkei'no" kai; ei\pen: oujk eijmiv. <× 26… levgei ei|" ejk tw'n douvlwn tou' ajrcierevw", suggenh;" w]n ou| ajpevkoye Pevtro" to; wjtivon: oujk ejgwv se ei\don ejn tw'/ khvpw/ metÆ aujtou'É <× 27… pavlin ou\n hjrnhvsato oJ Pevtro", kai; eujqevw" ajlevktwr ejfwvnhsen. 
+	<× 28… [Agousin ou\n to;n ÆIhsou'n ajpo; tou' Kai>avfa eij" to; praitwvrion: h\n de; prwi?: kai; aujtoi; oujk eijsh'lqon eij" to; praitwvrion, i{na mh; mianqw'sin ajllÆ i{na favgwsi to; pavsca. <× 29… ejxh'lqen ou\n oJ Pila'to" pro;" aujtou;" kai; ei\pe: tivna kathgorivan fevrete kata; tou' ajnqrwvpou touvtouÉ <× 30… ajpekrivqhsan kai; ei\pon aujtw'/: eij mh; h\n ou|to" kakopoio;~, oujk a[n soi paredwvkamen aujtovn. <× 31… ei\pen ou\n aujtoi'" oJ Pila'to": lavbete aujto;n uJmei'", kai; kata; to;n novmon uJmw'n krivnate aujtovn. ei\pon ou\n aujtw'/ oiJ ÆIoudai'oi: hJmi'n oujk e[xestin ajpoktei'nai oujdevna: <× 32… i{na oJ lovgo" tou' ÆIhsou' plhrwqh'/ o}n ei\pe shmaivnwn poivw/ qanavtw/ e[mellen ajpoqnhv/skein. <× 33… Eijsh'lqen ou\n eij" to; praitwvrion pavlin oJ Pila'to" kai; ejfwvnhse to;n ÆIhsou'n kai; ei\pen aujtw'/: su; ei\ oJ basileu;" tw'n ÆIoudaivwnÉ <× 34… ajpekrivqh aujtw'/ oJ ÆIhsou'": ajfÆ eJautou' su; tou'to levgei" h] a[lloi soi ei\pon peri; ejmou'É <× 35… ajpekrivqh oJ Pila'to": mhvti ejgw; ÆIoudai'ov" eijmiÉ to; e[qno" to; so;n kai; oiJ ajrcierei'" parevdwkavn se ejmoiv: tiv ejpoivhsa"É <× 36… ajpekrivqh ÆIhsou'": hJ basileiva hJ ejmh; oujk e[stin ejk tou' kovsmou touvtou: eij ejk tou' kovsmou touvtou h\n hJ basileiva hJ ejmhv, oiJ uJphrevtai a]n oiJ ejmoi; hjgwnivzonto, i{na mh; paradoqw' toi'" ÆIoudaivoi": nu'n de; hJ basileiva hJ ejmh; oujk e[stin ejnteu'qen. <× 37… ei\pen ou\n aujtw'/ oJ Pila'to": oujkou'n basileu;" ei\ suvÉ ajpekrivqh ÆIhsou'": su; levgei" o{ti basileuv" eijmi ejgwv. ejgw; eij" tou'to gegevnnhmai kai; eij" tou'to ejlhvluqa eij" to;n kovsmon, i{na marturhvsw th'/ ajlhqeiva/. pa'" oJ w]n ejk th'" ajlhqeiva" ajkouvei mou th'" fwnh'". <× 38… levgei aujtw'/ oJ Pila'to": tiv ejstin ajlhvqeiaÉ kai; tou'to eijpw;n pavlin ejxh'lqe pro;" tou;" ÆIoudaivou" kai; levgei aujtoi'": ejgw; oujdemivan aijtivan euJrivskw ejn aujtw'/: <× 39… e[sti de; sunhvqeia hJmi'n i{na e{na uJmi'n ajpoluvsw ejn tw'/ pavsca: bouvlesqe ou\n uJmi'n ajpoluvsw to;n basileva tw'n ÆIoudaivwnÉ <× 40… ejkrauvgasan ou\n pavnte" levgonte": mh; tou'ton, ajlla; to;n Barabba'n. h\n de; oJ Barabba'" lh/sthv". 
+	<K 19… <× 1… Tovte ou\n e[laben oJ Pila'to" to;n ÆIhsou'n kai; ejmastivgwse. <× 2… kai; oiJ stratiw'tai plevxante" stevfanon ejx ajkanqw'n ejpevqhkan aujtou' th'/ kefalh'/, kai; iJmavtion porfurou'n perievbalon aujto;n <× 3… kai; e[legon: cai're oJ basileu;" tw'n jIoudaivwn: kai; ejdivdoun aujtw'/ rJapivsmata. <× 4… ejxh'lqen ou\n pavlin e[xw oJ Pila'to" kai; levgei aujtoi'": i[de a[gw uJmi'n aujto;n e[xw, i{na gnw'te o{ti ejn aujtw'/ oujdemivan aijtivan euJrivskw. <× 5… ejxh'lqen ou\n oJ ÆIhsou'" e[xw forw'n to;n ajkavnqinon stevfanon kai; to; porfurou'n iJmavtion, kai; levgei aujtoi'": i[de oJ a[nqrwpo". <× 6… o{te ou\n ei\don aujto;n oiJ ajrcierei'" kai; oiJ uJphrevtai, ejkrauvgasan levgonte": stauvrwson stauvrwson aujto;n. levgei aujtoi'" oJ Pila'to": lavbete aujto;n uJmei'" kai; staurwvsate: ejgw; ga;r oujc euJrivskw ejn aujtw'/ aijtivan. <× 7… ajpekrivqhsan aujtw'/ oiJ ÆIoudai'oi: hJmei'" novmon e[comen, kai; kata; to;n novmon hJmw'n ojfeivlei ajpoqanei'n, o{ti eJauto;n uiJo;n Qeou' ejpoivhsen. <× 8…  {Ote ou\n h[kousen oJ Pila'to" tou'ton to;n lovgon, ma'llon ejfobhvqh, <× 9… kai; eijsh'lqen eij" to; praitwvrion pavlin kai; levgei tw'/ ÆIhsou': povqen ei\ suvÉ oJ de; ÆIhsou'" ajpovkrisin oujk e[dwken aujtw'/. <× 10… levgei ou\n aujtw'/ oJ Pila'to": ejmoi; ouj lalei'"É oujk oi\da" o{ti ejxousivan e[cw staurw'saiv se kai; ejxousivan e[cw ajpolu'saiv seÉ <× 11… ajpekrivqh ÆIhsou'": oujk ei\ce" ejxousivan oujdemivan katÆ ejmou', eij mh; h\n soi dedomevnon a[nwqen: dia; tou'to oJ paradidouv" mev soi meivzona aJmartivan e[cei. <× 12… ejk touvtou ejzhvtei oJ Pila'to" ajpolu'sai aujtovn: oiJ de; ÆIoudai'oi e[krazon levgonte": eja;n tou'ton ajpoluvsh/", oujk ei\ fivlo" tou' Kaivsaro". pa'" oJ basileva eJauto;n poiw'n ajntilevgei tw'/ Kaivsari. <× 13… oJ ou\n Pila'to" ajkouvsa" tou'ton to;n lovgon h[gagen e[xw to;n ÆIhsou'n, kai; ejkavqisen ejpi; tou' bhvmato" eij" tovpon legovmenon Liqovstrwton, eJbrai>sti; de; Gabaqa'. <× 14… h\n de; paraskeuh; tou' pavsca, w{ra h\n wJsei; e{kth: kai; levgei toi'" ÆIoudaivoi": i[de oJ basileu;" uJmw'n. <× 15… oiJ de; ejkrauvgasan: a\ron a\ron, stauvrwson aujtovn. levgei aujtoi'" oJ Pila'to": to;n basileva uJmw'n staurwvswÉ ajpekrivqhsan oiJ ajrcierei'": oujk e[comen basileva eij mh; Kaivsara. <× 16… tovte ou\n parevdwken aujto;n aujtoi'" i{na staurwqh'/. Parevlabon de; to;n ÆIhsou'n kai; h[gagon: 
+	<× 17… kai; bastavzwn to;n stauro;n aujtou' ejxh'lqen eij" to;n legovmenon kranivou tovpon, o}~ levgetai eJbrai>sti; Golgoqa', <× 18… o{pou aujto;n ejstauvrwsan, kai; metÆ aujtou' a[llou" duvo ejnteu'qen kai; ejnteu'qen, mevson de; to;n ÆIhsou'n. <× 19… e[graye de; kai; tivtlon oJ Pila'to" kai; e[qhken ejpi; tou' staurou': h\n de; gegrammevnon: ÆIhsou'" oJ Nazwrai'o" oJ basileu;" tw'n ÆIoudaivwn. <× 20… tou'ton ou\n to;n tivtlon polloi; ajnevgnwsan tw'n ÆIoudaivwn, o{ti ejggu;" h\n oJ tovpo" th'" povlew" o{pou ejstaurwvqh oJ ÆIhsou'": kai; h\n gegrammevnon ïEbrai>stiv, ïEllhnistiv, ïRwmai>stiv. <× 21… e[legon ou\n tw'/ Pilavtw/ oiJ ajrcierei'" tw'n ÆIoudaivwn: mh; gravfe, oJ basileu;" tw'n ÆIoudaivwn, ajllÆ o{ti ejkei'no" ei\pe, basileuv" eijmi tw'n ÆIoudaivwn. <× 22… ajpekrivqh oJ Pila'to": o} gevgrafa, gevgrafa. <× 23… OiJ ou\n stratiw'tai o{te ejstauvrwsan to;n ÆIhsou'n, e[labon ta; iJmavtia aujtou' kai; ejpoivhsan tevssara mevrh, eJkavstw/ stratiwvth/ mevro", kai; to;n citw'na: h\n de; oJ citw;n a[rafo", ejk tw'n a[nwqen uJfanto;" diÆ o{lou. <× 24… ei\pon ou\n pro;" ajllhvlou": mh; scivswmen aujtovn, ajlla; lavcwmen peri; aujtou' tivno" e[stai: i{na hJ grafh; plhrwqh'/ hJ levgousa: diemerivsanto ta; iJmavtiav mou eJautoi'", kai; ejpi; to;n iJmatismovn mou e[balon klh'ron. OiJ me;n ou\n stratiw'tai tau'ta ejpoivhsan. <× 25… eiJsthvkeisan de; para; tw'/ staurw'/ tou' ÆIhsou' hJ mhvthr aujtou' kai; hJ ajdelfh; th'" mhtro;" aujtou', Mariva hJ tou' Klwpa' kai; Mariva hJ Magdalhnhv. <× 26… ÆIhsou'" ou\n ijdw;n th;n mhtevra kai; to;n maqhth;n parestw'ta o}n hjgavpa, levgei th'/ mhtri; aujtou': guvnai, ijdou; oJ uiJov" sou. <× 27… ei\ta levgei tw'/ maqhth'/: ijdou; hJ mhvthr sou. kai; ajpÆ ejkeivnh" th'" w{ra" e[laben oJ maqhth;" aujth;n eij" ta; i[dia. <× 28… Meta; tou'to eijdw;~ oJ ÆIhsou'" o{ti h[dh pavnta tetevlestai, i{na teleiwqh'/ hJ grafhv, levgei: diyw'. <× 29… skeu'o" ou\n e[keito o[xou" mestovn: oiJ de; plhvsante~ spovggon o[xou" kai uJsswvpw/ periqevnte" proshvnegkan aujtou' tw'/ stovmati. <× 30… o{te ou\n e[labe to; o[xo" oJ ÆIhsou'" ei\pe, tetevlestai, kai; klivna" th;n kefalh;n parevdwke to; pneu'ma. <× 31… OiJ ou\n ÆIoudai'oi, i{na mh; meivnh/ ejpi; tou' staurou' ta; swvmata ejn tw'/ sabbavtw/, ejpei; paraskeuh; h\n: h\n ga;r megavlh hJ hJmevra ejkeivnou tou' sabbavtou: hjrwvthsan to;n Pila'ton i{na kateagw'sin aujtw'n ta; skevlh, kai; ajrqw'sin. <× 32… h\lqon ou\n oiJ stratiw'tai, kai; tou' me;n prwvtou katevaxan ta; skevlh kai; tou' a[llou tou' sustaurwqevnto" aujtw'/: <× 33… ejpi; de; to;n ÆIhsou'n ejlqovnte" wJ" ei\don aujto;n h[dh teqnhkovta, ouj katevaxan aujtou' ta; skevlh, <× 34… ajllÆ ei|" tw'n stratiwtw'n lovgch/ aujtou' th;n pleura;n e[nuxe, kai; eujqevw" ejxh'lqen ai|ma kai; u{dwr. <× 35… kai; oJ eJwrakw;" memartuvrhke, kai; ajlhqinh; ejstin hJ marturiva aujtou', kajkei'no" oi\den o{ti ajlhqh' levgei, i{na uJmei'" pisteuvshte. <× 36… ejgevneto ga;r tau'ta, i{na hJ grafh; plhrwqh'/, ojstou'n ouj suntribhvsetai ajpÆ aujtou'. <× 37… kai; pavlin eJtevra grafh; levgei: o[yontai eij" o}n ejxekevnthsan. 
+	<× 38… Meta; tau'ta hjrwvthse to;n Pila'ton oJ ÆIwsh;f oJ ajpo; ïArimaqaiva", w]n maqhth;" tou' ÆIhsou', kekrummevno" de; dia; to;n fovbon tw'n ÆIoudaivwn, i{na a[rh/ to; sw'ma tou' ÆIhsou': kai; ejpevtreyen oJ Pila'to". h\lqen ou\n kai; h\re to; sw'ma tou' ÆIhsou'. <× 39… h\lqe de; kai; Nikovdhmo" oJ ejlqw;n pro;" to;n ÆIhsou'n nukto;" to; prw'ton, fevrwn mivgma smuvrnh" kai; ajlovh" wJ" livtra" eJkatovn. <× 40… e[labon ou\n to; sw'ma tou' ÆIhsou' kai; e[dhsan aujto; ejn ojqonivoi" meta; tw'n ajrwmavtwn, kaqw;" e[qo" ejsti; toi'" ÆIoudaivoi" ejntafiavzein. <× 41… h\n de; ejn tw'/ tovpw/ o{pou ejstaurwvqh kh'po", kai; ejn tw'/ khvpw/ mnhmei'on kainovn, ejn w|/ oujdevpw oujdei;" ejtevqh: <× 42… ejkei' ou\n dia; th;n paraskeuh;n tw'n ÆIoudaivwn, o{ti ejggu;" h\n to; mnhmei'on, e[qhkan to;n ÆIhsou'n.
+	<K 20… <× 1… Th'/ de; mia'/ tw'n sabbavtwn Mariva hJ Magdalhnh; e[rcetai prwiÖ skotiva" e[ti ou[sh" eij" to; mnhmei'on, kai; blevpei to;n livqon hjrmevnon ejk tou' mnhmeivou. <× 2… trevcei ou\n kai; e[rcetai pro;" Sivmwna Pevtron kai; pro;" to;n a[llon maqhth;n o}n ejfivlei oJ ÆIhsou'", kai; levgei aujtoi'": h\ran to;n Kuvrion ejk tou' mnhmeivou, kai; oujk oi[damen pou' e[qhkan aujtovn. <× 3… ejxh'lqen ou\n oJ Pevtro" kai; oJ a[llo" maqhth;" kai; h[rconto eij" to; mnhmei'on. <× 4… e[trecon de; oiJ duvo oJmou': kai; oJ a[llo" maqhth;" proevdrame tavcion tou' Pevtrou kai; h\lqe prw'to" eij" to; mnhmei'on, <× 5… kai; parakuvya" blevpei keivmena ta; ojqovnia, ouj mevntoi eijsh'lqen. <× 6… e[rcetai ou\n Sivmwn Pevtro" ajkolouqw'n aujtw'/, kai; eijsh'lqen eij" to; mnhmei'on kai; qewrei' ta; ojqovnia keivmena, <× 7… kai; to; soudavrion, o} h\n ejpi; th'" kefalh'" aujtou', ouj meta; tw'n ojqonivwn keivmenon, ajlla; cwri;" ejntetuligmevnon eij" e{na tovpon. <× 8… tovte ou\n eijsh'lqe kai; oJ a[llo" maqhth;" oJ ejlqw;n prw'to" eij" to; mnhmei'on, kai; ei\de kai; ejpivsteusen: <× 9… oujdevpw ga;r h[/deisan th;n grafh;n o{ti dei' aujto;n ejk nekrw'n ajnasth'nai. <× 10… ajph'lqon ou\n pavlin pro;" eJautou;" oiJ maqhtaiv. <× 11… Mariva de; eiJsthvkei pro;" tw'/ mnhmeivw/ klaivousa e[xw. wJ" ou\n e[klaie, parevkuyen eij" to; mnhmei'on <× 12… kai; qewrei' duvo ajggevlou" ejn leukoi'" kaqezomevnou", e{na pro;" th'/ kefalh'/ kai; e{na pro;" toi'" posivn, o{pou e[keito to; sw'ma tou' ÆIhsou'. <× 13… kai; levgousin aujth'/ ejkei'noi: guvnai, tiv klaivei"É levgei aujtoi'": o{ti h\ran to;n Kuvriovn mou, kai; oujk oi\da pou' e[qhkan aujtovn. <× 14… kai; tau'ta eijpou'sa ejstravfh eij" ta; ojpivsw, kai; qewrei' to;n ÆIhsou'n eJstw'ta, kai; oujk h[/dei o{ti ÆIhsou'" ejsti. <× 15… levgei aujth'/ oJ ÆIhsou'": guvnai, tiv klaivei"É tivna zhtei'"É ejkeivnh dokou'sa o{ti oJ khpourov" ejsti, levgei aujtw'/: kuvrie, eij su; ejbavstasa" aujtovn, eijpev moi pou' e[qhka" aujtovn, kajgw; aujto;n ajrw'. <× 16… levgei aujth'/ oJ ÆIhsou'": Mariva. strafei'sa ejkeivnh levgei aujtw'/: rJabbouniv, o} levgetai, didavskale. <× 17… levgei aujth'/ oJ ÆIhsou'": mhv mou a{ptou: ou[pw ga;r ajnabevbhka pro;" to;n patevra mou: poreuvou de; pro;" tou;" ajdelfouv" mou kai; eijpe; aujtoi'": ajnabaivnw pro;" to;n patevra mou kai; patevra uJmw'n, kai; Qeovn mou kai; Qeo;n uJmw'n. <× 18… e[rcetai Mariva hJ Magdalhnh; ajpaggevllousa toi'" maqhtai'" o{ti eJwvrake to;n Kuvrion, kai; tau'ta ei\pen aujth'/. 
+	<× 19… Ou[sh" ou\n ojyiva" th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ th'/ mia'/ tw'n sabbavtwn, kai; tw'n qurw'n kekleismevnwn o{pou h\san oiJ maqhtai; sunhgmevnoi dia; to;n fovbon tw'n ÆIoudaivwn, h\lqen oJ ÆIhsou'" kai; e[sth eij" to; mevson, kai; levgei aujtoi'": eijrhvnh uJmi'n. <× 20… kai; tou'to eijpw;n e[deixen aujtoi'" ta;" cei'ra" kai; th;n pleura;n aujtou'. ejcavrhsan ou\n oiJ maqhtai; ijdovnte" to;n Kuvrion. <× 21… ei\pen ou\n aujtoi'" oJ ÆIhsou'" pavlin: eijrhvnh uJmi'n. kaqw;" ajpevstalkev me oJ pathvr, kajgw; pevmpw uJma'". <× 22… kai; tou'to eijpw;n ejnefuvshse kai; levgei aujtoi'": lavbete Pneu'ma {Agion: <× 23… a[n tinwn ajfh'te ta;" aJmartiva", ajfiventai aujtoi'", a[n tinwn krath'te, kekravthntai. <× 24… Qwma'" de; ei|" ejk tw'n dwvdeka, oJ legovmeno" Divdumo", oujk h\n metÆ aujtw'n o{te h\lqen oJ ÆIhsou'". <× 25… e[legon ou\n aujtw'/ oiJ a[lloi maqhtaiv: eJwravkamen to;n Kuvrion. oJ de; ei\pen aujtoi'~: eja;n mh; i[dw ejn tai'" cersi;n aujtou' to;n tuvpon tw'n h{lwn, kai; bavlw to;n davktulovn mou eij" to;n tuvpon tw'n h{lwn, kai; bavlw th;n cei'rav mou eij" th;n pleura;n aujtou', ouj mh; pisteuvsw. <× 26… Kai; meqÆ hJmevra" ojktw; pavlin h\san e[sw oiJ maqhtai; aujtou' kai; Qwma'" metÆ aujtw'n. e[rcetai oJ ÆIhsou'" tw'n qurw'n kekleismevnwn, kai; e[sth eij" to; mevson kai; ei\pen: eijrhvnh uJmi'n. <× 27… ei\ta levgei tw'/ Qwma'/: fevre to;n davktulovn sou w|de kai; i[de ta;" cei'rav" mou, kai; fevre th;n cei'rav sou kai; bavle eij" th;n pleuravn mou, kai; mh; givnou a[pisto", ajlla; pistov". <× 28… kai; ajpekrivqh Qwma'" kai; ei\pen aujtw'/: oJ Kuvriov" mou kai; oJ Qeov" mou. <× 29… levgei aujtw'/ oJ ÆIhsou'": o{ti eJwvrakav" me, pepivsteuka": makavrioi oiJ mh; ijdovnte" kai; pisteuvsante". 
+	<× 30… Polla; me;n ou\n kai; a[lla shmei'a ejpoivhsen oJ ÆIhsou'" ejnwvpion tw'n maqhtw'n aujtou', a} oujk e[sti gegrammevna ejn tw'/ biblivw/ touvtw/: <× 31… tau'ta de; gevgraptai i{na pisteuvshte o{ti oJ ÆIhsou'" ejstin oJ Cristo;" oJ uiJo;" tou' Qeou', kai; i{na pisteuvonte" zwh;n e[chte ejn tw'/ ojnovmati aujtou'. 
+	<K 21… <× 1… Meta; tau'ta ejfanevrwsen eJauto;n oJ ÆIhsou'" toi'" maqhtai'" aujtou' ejgerqei;~ ejk nekrw'n ejpi; th'" qalavssh" th'" Tiberiavdo": ejfanevrwse de; ou{tw". <× 2… h\san oJmou' Sivmwn Pevtro", kai; Qwma'" oJ legovmeno" Divdumo", kai; Naqanah;l oJ ajpo; Kana' th'" Galilaiva", kai; oiJ tou' Zebedaivou, kai; a[lloi ejk tw'n maqhtw'n aujtou' duvo. <× 3… levgei aujtoi'" Sivmwn Pevtro": uJpavgw aJlieuvein. levgousin aujtw'/: ejrcovmeqa kai; hJmei'" su;n soiv. ejxh'lqon kai; ejnevbhsan eij" to; ploi'on eujqu;~, kai; ejn ejkeivnh/ th'/ nukti; ejpivasan oujdevn. <× 4… prwi?a" de; h[dh genomevnh" e[sth oJ ÆIhsou'" eij~ to;n aijgialovn: ouj mevntoi h/[deisan oiJ maqhtai; o{ti ÆIhsou'" ejsti. <× 5… levgei ou\n aujtoi'" oJ ÆIhsou'": paidiva, mhv ti prosfavgion e[ceteÉ ajpekrivqhsan aujtw'/: ou[. <× 6… oJ de; ei\pen aujtoi'": bavlete eij" ta; dexia; mevrh tou' ploivou to; divktuon, kai; euJrhvsete. e[balon ou\n, kai; oujkevti aujto; eJlkuvsai i[scusan ajpo; tou' plhvqou" tw'n ijcquvwn. <× 7… levgei ou\n oJ maqhth;" ejkei'no", o}n hjgavpa oJ ÆIhsou'", tw'/ Pevtrw/: oJ Kuvriov" ejsti. Sivmwn ou\n Pevtro" ajkouvsa" o{ti oJ Kuvriov" ejsti, to;n ejpenduvthn diezwvsato: h\n ga;r gumnov": kai; e[balen eJauto;n eij" th;n qavlassan: <× 8… oiJ de; a[lloi maqhtai; tw'/ ploiarivw/ h\lqon: ouj ga;r h\san makra;n ajpo; th'" gh'", ajll j wJ" ajpo; phcw'n diakosivwn, suvronte" to; divktuon tw'n ijcquvwn. <× 9… wJ" ou\n ajpevbhsan eij" th;n gh'n, blevpousin ajnqrakia;n keimevnhn kai; ojyavrion ejpikeivmenon kai; a[rton. <× 10… levgei aujtoi'" oJ ÆIhsou'": ejnevgkate ajpo; tw'n ojyarivwn w|n ejpiavsate nu'n. <× 11… ajnevbh Sivmwn Pevtro" kai; ei{lkuse to; divktuon ejpi; th'~ gh'~, mesto;n ijcquvwn megavlwn ejkato;n penthvkonta triw'n: kai; tosouvtwn o[ntwn oujk ejscivsqh to; divktuon. <× 12… levgei aujtoi'" oJ ÆIhsou'": deu'te ajristhvsate. oujdei;" de; ejtovlma tw'n maqhtw'n ejxetavsai aujto;n su; tiv" ei\, eijdovte" o{ti oJ Kuvriov" ejstin. <× 13… e[rcetai ou\n oJ ÆIhsou'" kai; lambavnei to;n a[rton kai; divdwsin aujtoi'", kai; to; ojyavrion oJmoivw". <× 14… Tou'to h[dh trivton ejfanerwvqh oJ ÆIhsou'" toi'" maqhtai'" aujtou' ejgerqei;" ejk nekrw'n. 
+	<× 15…  {Ote ou\n hjrivsthsan, levgei tw'/ Sivmwni Pevtrw/: Sivmwn ÆIwna', ajgapa'/" me plei'on touvtwnÉ levgei aujtw'/: naiv, Kuvrie, su; oi\da" o{ti filw' se. levgei aujtw'/: bovske ta; ajrniva mou. <× 16… levgei aujtw'/ pavlin deuvteron: Sivmwn jIwna', ajgapa'/" meÉ levgei aujtw'/: naiv, Kuvrie, su; oi\da" o{ti filw' se. levgei aujtw'/: poivmaine ta; provbatav mou. <× 17… levgei aujtw'/ to; trivton: Sivmwn ÆIwna', filei'" meÉ ejluphvqh oJ Pevtro" o{ti ei\pen aujtw'/ to; trivton, filei'" me, kai; ei\pen aujtw'/: Kuvrie, su; pavnta oi\da", su; ginwvskei" o{ti filw' se. levgei aujtw'/ oJ ÆIhsou'": bovske ta; provbatav mou. <× 18… ajmh;n ajmh;n levgw soi, o{te h\" newvtero", ejzwvnnue" seauto;n kai; periepavtei" o{pou h[qele": o{tan de; ghravsh/", ejktenei'" ta;" cei'rav" sou, kai; a[llo" se zwvsei, kai; oi[sei o{pou ouj qevlei". <× 19… tou'to de; ei\pe shmaivnwn poivw/ qanavtw/ doxavsei to;n Qeovn. kai; tou'to eijpw;n levgei aujtw'/: ajkolouvqei moi. <× 20… ejpistrafei;" de; oJ Pevtro" blevpei to;n maqhth;n o}n hjgavpa oJ ÆIhsou'" ajkolouqou'nta, o}" kai; ajnevpesen ejn tw'/ deivpnw/ ejpi; to; sth'qo" aujtou' kai; ei\pe: Kuvrie, tiv" ejstin oJ paradidouv" seÉ <× 21… tou'ton ijdw;n oJ Pevtro" levgei tw'/ ÆIhsou': Kuvrie, ou|to" de; tivÉ <× 22… levgei aujtw'/ oJ ÆIhsou'": eja;n aujto;n qevlw mevnein e{w" e[rcomai, tiv pro;" sevÉ su; ajkolouvqei moi. <× 23… ejxh'lqen ou\n oJ lovgo" ou|to" eij" tou;" ajdelfou;" o{ti oJ maqhth;" ejkei'no" oujk ajpoqnhv/skei: kai; oujk ei\pen aujtw'/ oJ ÆIhsou'" o{ti oujk ajpoqnhv/skei, ajllÆ eja;n aujto;n qevlw mevnein e{w" e[rcomai, tiv pro;" sevÉ 
+	<× 24… Ou|tov" ejstin oJ maqhth;" oJ marturw'n peri; touvtwn kai; gravya" tau'ta, kai; oi[damen o{ti ajlhqhv" ejstin hJ marturiva aujtou'. <× 25… e[sti de; kai; a[lla polla; o{sa ejpoivhsen oJ ÆIhsou'", a{tina eja;n gravfhtai kaqÆ e{n, oujde; aujto;n oi\mai to;n kovsmon cwrh'sai ta; grafovmena bibliva. ajmhvn. 
+
+<K 22… <× 0… to; kata; jIwavnnhn eujaggevlion. ejxedovqh meta; crovnou" lbÑ th'" tou' cristou' ajnalhvyew". stivcoi btÑ.
+
+
\ No newline at end of file


Property changes on: trunk/Level 0 Part 3/J-300350-accents
___________________________________________________________________
Added: svn:executable
  + *

Added: trunk/Level 0 Part 3/J-300350L2
===================================================================
--- trunk/Level 0 Part 3/J-300350L2	            (rev 0)
+++ trunk/Level 0 Part 3/J-300350L2	2012-12-05 11:35:12 UTC (rev 153)
@@ -0,0 +1,963 @@
+¿ê Œ ¬§ò
+í-A 35 (RŒ¨é§ BN ‚oé§Âéö í¨. 199) Túé§ é§  ú« o¹´ µo¶éÄ髶 Äo¨ ¬§« Œ§  ú« ·o¨ûéö© ºŒ§«  «Å 
+§¹«ÂÂéö© úŒö©«§ Œ 
+4.9, 5.8-12, 12.6, 18.23, 20.16.
+·o¨¶ ¶éÃé§éoö úŒö©«§ Œ  6.19, 8.9, 14.19, 14.30, 16.10, 16.21, 16.25, 17.11, 21.6, 21.11.
+ 7.53-8.11 oº«Â齫¶ Œ§ ¶o¬º Ä¬Â éö  ú« µ§
+øoúö º«©éö§ ìoÂéo 128¨
+
+T¨Œö§¨éº«¶ º´ò åñM
+T¨Œö§¨é¹ éoö º«©¬öò 13.09.02
+T¨Œö§¨é¹ éoö Äéöé§ú«¶ò
+
+T¨Œö§Ä«¨«ö«  o ‚oÂÂŒ « º´ò åñM
+T¨Œö§Ä«¨«ö«  o ‚oÂÂŒ « º«©¬öò 13.09.02
+T¨Œö§Ä«¨«ö«  o ‚oÂÂŒ « Äéöé§ú«¶ò
+
+ìé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò
+
+RÂŒ«¶ éö ñ«Ã«Â1ò åñM
+ñ«Ã«Â1 Äé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò 15.09.02
+
+RÂŒ«¶ éö ñ«Ã«Â2ò 
+Tú«§« Ä髧 ·«¨«Ê oµ¹Œ¨«¶ Œö¶ ¶éÄÄ«¨«ö«§ ¨«§oÂë¶ º´ò «ë 1 Ä髧 º´Ê åñM Œö¶ ãøE ¨«oöé«¶ º´ åñM 
+RÂŒ«¶ éö ñ«Ã«Â2 º´ò åñM
+ñ«Ã«Â2 Äé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò 15.09.02
+
+Tú«§« Ä髧 ·«¨«Ê oµ¹Œ¨«¶ Œö¶ ¶éÄÄ«¨«ö«§ ¨«§oÂë¶ º´ò
+RÂŒ«¶ éöÊ ñ«Ã«Â3ò
+RÂŒ«¶ éöÊ ñ«Ã«Â3 º´ò
+
+ìéöŒÂ  ¨Œö§¨é¹ éoö Äé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò  ¯
+
+<B 4…	
+<K 0…
+<× 0… to kata iwannhn agion euaggelion
+
+<K 1…
+<× 1… en arch hn o logos kai o logos hn pros ton qnÑ kai qsÑ hn o logos
+<× 2… outos hn en arch pros ton qnÑ
+<× 3… panta di autou egeneto kai cwris autou egeneto oude en o gegonen
+<× 4… en autw zwh hn kai h zwh hn to fws twn anÑwn
+<× 5… kai to fws en th skotia fainei kai h skotia auto ou katelaben
+<× 6… egeneto anÑos apestalmenos para quÑ onoma autw iwannhs
+<× 7… outos hlqen eis marturian ina marturhsh peri tou fwtos ina pantes pisteuswsi di autou
+<× 8… ouk hn ekeinos to fws all ina marturhsh peri tou fwtos
+<× 9… hn to fws to alhqinon o fwtizei panta anÑon ercomenon eis ton kosmon
+<× 10… en tw kosmw hn kai o kosmos di autou egeneto kai o kosmos auton ouk egnw
+<× 11… eis ta idia hlqe kai oi idioi auton ou parelabon
+<× 12… osoi de elabon auton edwken autois exousian tekna quÑ genesqai tois pisteuousin eis to onoma autou
+<× 13… oi ouk ex aimatwn oude ek qelhmatos sarkos oude ek qelhmatos andros all ek quÑ egennhqhsan
+<× 14… kai o logos sarx egeneto kai eskhnwsen en hmin kai eqeasameqa thn doxan autou doxan ws monogenous para prÑs plhrhs caritos kai alhqeias
+<× 15… iwannhs marturei peri autou kai kekrage legwn outos hn on eipon o opisw mou ercomenos emprosqen mou gegonen oti prwtos mou hn
+<× 16… kai ek tou plhrwmatos autou hmeis pantes elabomen kai carin anti caritos
+<× 17… oti o nomos dia mwsews edoqh h caris kai h alhqeia dia iuÑ cuÑ egeneto
+<× 18… qnÑ oudeis ewrake pwpote o monogenhs uios o wn eis ton kolpon tou prÑs ekeinos exhghsato
+<× 19… kai auth estin h marturia tou iwannou ote apesteilan oi ioudaioi ex ierosolumwn iereis kai leuitas ina erwthswsin auton su tis ei
+<× 20… kai wmologhse kai ouk hrnhsato kai wmologhsen oti ouk eimi egw o csÑ
+<× 21… kai hrwthsan auton ti oun hlias ei su kai legei ouk eimi o profhths ei su kai apekriqh ou
+<× 22… eipon oun autw tis ei ina apokrisin dwmen tois pemyasin hmas ti legeis peri seautou
+<× 23… efh egw fwnh bowntos en th erhmw euqunate thn odon kuÑ kaqws eipen hsaias o profhths
+<× 24… kai oi apestalmenoi hsan ek twn farisaiwn
+<× 25… kai hrwthsan auton kai eipon autw ti oun baptizeis ei su ouk ei o csÑ oute hlias oute o profhths
+<× 26… apekriqh autois o iwannhs legwn egw baptizw en udati mesos de umwn esthken on umeis ouk oidate
+<× 27… autos estin o opisw mou ercomenos os emprosqen mou gegonen ou egw ouk eimi axios ina lusw autou ton imanta tou upodhmatos
+<× 28… tauta en biqabara egeneto peran tou iordanou opou hn iwannhs baptizwn
+<× 29… th epaurion blepei o iwannhs ton inÑ ercomenon pros auton kai legei ide o amnos tou quÑ o airwn thn amartian tou kosmou
+<× 30… outos esti peri ou egw eipon opisw mou ercetai anhr os emprosqen mou gegonen oti prwtos mou hn
+<× 31… kagw ouk hdein auton all ina fanerwqh tw ihÑl dia touto hlqon egw en tw udati baptizwn
+<× 32… kai emarturhsen iwannhs legwn oti teqeamai to pnÑa katabainon ws peristeran ex ouÑnou kai emeinen ep auton
+<× 33… kagw ouk hdein auton all o pemyas me baptizein en udati ekeinos moi eipen ef on an idhs to pnÑa katabainon kai menon ep auton outos estin o baptizwn en pnÑi agiw
+<× 34… kagw ewraka kai memarturhka oti outos estin o uios tou quÑ
+<× 35… th epaurion palin eisthkei o iwannhs kai ek twn maqhtwn autou duo
+<× 36… kai embleyas tw iuÑ peripatounti legei ide o amnos tou quÑ
+<× 37… kai hkousan autou oi duo maqhtai lalountos kai hkolouqhsan tw iuÑ
+<× 38… strafeis de o isÑ kai qeasamenos autous akolouqountas legei autois ti zhteite oi de eipon autw rabbi o legetai ermhneuomenon didaskale pou meneis
+<× 39… legei autois ercesqe kai idete hlqon kai eidon pou menei kai par autw emeinan thn hmeran ekeinhn wra hn ws dekath
+<× 40… hn andreas o adelfos simwnos petrou eis ek twn duo twn akousantwn para iwannou kai akolouqhsantwn autw
+<× 41… euriskei outos prwtos ton adelfon ton idion simwna kai legei autw eurhkamen ton mesian o esti meqermhneuomenon csÑ
+<× 42… kai hgagen auton pros ton inÑ embleyas autw o isÑ eipe su ei simwn o uios iwna su klhqhsh khfas o ermhneuetai petros
+<× 43… th epaurion hqelhsen exelqein eis thn galilaian kai euriskei filippon kai legei autw akolouqei moi
+<× 44… hn de o filippos apo bhqsaida ek ths polews andreou kai petrou
+<× 45… euriskei filippos ton naqanahl kai legei autw on egraye mwshs en tw nomw kai oi profhtai eurhkamen inÑ ton uion tou iwshf ton apo nazaret
+<× 46… kai eipen autw naqanahl ek nazaret dunatai ti agaqon einai legei autw filippos ercou kai ide
+<× 47… eiden o isÑ ton naqanahl ercomenon pros auton kai legei peri autou ide alhqws israhliths en w dolos ouk esti
+<× 48… legei autw naqanahl poqen me ginwskeis apekriqh isÑ kai eipen autw pro tou se filippon fwnhsai onta upo thn sukhn eidon se
+<× 49… apekriqh naqanahl kai legei autw rabbi su ei o uios tou quÑ su ei o basileus tou ihÑl
+<× 50… apekriqh isÑ kai eipen autw oti eipon soi eidon se upokatw ths sukhs pisteueis meizw toutwn oyei
+<× 51… kai legei autw amhn amhn legw umin ap arti oyesqe ton ouÑnon anewgota kai tous aggelous tou quÑ anabainontas kai katabainontas epi ton uion tou anÑou
+
+<K 2…
+<× 1… kai th hmera th trith gamos egeneto en kana ths galilaias kai hn h mhÑr tou iuÑ ekei
+<× 2… eklhqh de kai o isÑ kai oi maqhtai autou eis ton gamon
+<× 3… kai usterhsantos oinou legei h mhÑr tou iuÑ pros auton oinon ouk ecousi 
+<× 4… legei auth o isÑ ti emoi kai soi gunai oupw hkei h wra mou
+<× 5… legei h mhÑr autou tois diakonois o ti an legh umin poihsate
+<× 6… hsan de ekei udriai liqinai ex keimenai kata ton kaqarismon twn ioudaiwn cwrousai ana metrhtas duo h treis
+<× 7… legei autois o isÑ gemisate tas udrias udatos kai egemisan autas ews anw
+<× 8… kai legei autois antlhsate nun kai ferete tw arcitriklinw kai hnegkan
+<× 9… ws de egeusato o arcitriklinos to udwr oinon gegenhmenon kai ouk hdei poqen estin oi de diakonoi hdeisan oi hntlhkotes to udwr fwnei ton numfion o arcitriklinos
+<× 10… kai legei autw pas anÑos prwton ton kalon oinon tiqhsi kai otan mequsqwsi tote ton elassw su tethrhkas ton kalon oinon ews arti
+<× 11… tauthn epoihse thn archn twn shmeiwn o isÑ en kana ths galilaias kai efanerwse thn doxan autou kai episteusan eis auton oi maqhtai autou
+<× 12… meta touto katebh eis kapernaoum autos kai h mhÑr autou kai oi adelfoi autou kai oi maqhtai autou kai ekei emeinan ou pollas hmeras 
+<× 13… kai eggus hn to pasca twn ioudaiwn kai anebh eis ierosoluma o isÑ
+<× 14… kai euren en tw ierw tous pwlountas boas kai probata kai peristeras kai tous kermatistas kaqhmenous
+<× 15… kai poihsas fragellion ek scoiniwn pantas exebalen ek tou ierou ta te probata kai tous boas kai twn kollubistwn execee to kerma kai tas trapezas anestreye
+<× 16… kai tois tas peristeras pwlousin eipen arate tauta enteuqen mh poieite ton oikon tou prÑs mou oikon emporiou
+<× 17… emnhsqhsan de oi maqhtai autou oti gegrammenon estin o zhlos tou oikou sou katafagetai me
+<× 18… apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ti shmeion deiknueis hmin oti tauta poieis
+<× 19… apekriqh isÑ kai eipen autois lusate ton naon touton kai en trisin hmerais egerw auton
+<× 20… eipon oun oi ioudaioi tessarakonta kai ex etesin wkodomhqh o naos outos kai su en trisin hmerais egereis auton
+<× 21… ekeinos de elege peri tou naou tou swmatos autou
+<× 22… ote oun hgerqh ek nekrwn emnhsqhsan oi maqhtai autou oti touto elege kai episteusan th grafh kai tw logw w eipen o isÑ
+<× 23… ws de hn en tois ierosolumois en tw pasca en th eorth polloi episteusan eis to onoma autou qewrountes autou ta shmeia a epoiei
+<× 24… autos de o isÑ ouk episteuen eauton autois dia to auton ginwskein pantas
+<× 25… kai oti ou creian eicen ina tis marturhsh peri tou anÑou autos gar eginwske ti hn en tw anÑw
+
+<K 3…
+<× 1… hn de anÑos ek twn farisaiwn nikodhmos onoma autw arcwn twn ioudaiwn
+<× 2… outos hlqe pros ton inÑ nuktos kai eipen autw rabbi oidamen oti apo quÑ elhluqas didaskalos oudeis gar tauta ta shmeia dunatai poiein a su poieis ean mh h o qsÑ met autou
+<× 3… apekriqh isÑ kai eipen autw amhn amhn legw soi ean mh tis gennhqh anwqen ou dunatai idein thn basileian tou quÑ
+<× 4… legei pros auton nikodhmos pws dunatai anÑos gennhqhnai gerwn wn mh dunatai eis thn koilian ths mrÑs autou deuteron eiselqein kai gennhqhnai
+<× 5… apekriqh isÑ amhn amhn legw soi ean mh tis gennhqh ex udatos kai pnÑs ou dunatai eiselqein eis thn basileian tou quÑ
+<× 6… to gegennhmenon ek ths sarkos sarx esti kai to gegennhmenon ek tou pnÑs pnÑa esti
+<× 7… mh qaumashs oti eipon soi dei umas gennhqhnai anwqen
+<× 8… to pnÑa opou qelei pnei kai thn fwnhn autou akoueis all ouk oidas poqen ercetai kai pou upagei outws esti pas o gegennhmenos ek tou pnÑs
+<× 9… apekriqh nikodhmos kai eipen autw pws dunatai tauta genesqai
+<× 10… apekriqh isÑ kai eipen autw su ei o didaskalos tou ihÑl kai tauta ou ginwskeis
+<× 11… amhn amhn legw soi oti o oidamen laloumen kai o ewrakamen marturoumen kai thn marturian hmwn ou lambanete
+<× 12… ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete pws ean eipw umin ta epouÑnia pisteusete
+<× 13… kai oudeis anabebhken eis ton ouÑnon ei mh o ek tou ouÑnou katabas o uios tou anÑou o wn en tw ouÑnw
+<× 14… kai kaqws mwshs uywse ton ofin en th erhmw outws uywqhnai dei ton uion tou anÑou
+<× 15… ina pas o pisteuwn eis auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion
+<× 16… outws gar hgaphsen o qsÑ ton kosmon wste ton uion autou ton monogenh edwken ina pas o pisteuwn eis auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion
+<× 17… ou gar apesteilen o qsÑ ton uion autou eis ton kosmon ina krinh ton kosmon all ina swqh o kosmos di autou
+<× 18… o pisteuwn eis auton ou krinetai o de mh pisteuwn hdh kekritai oti mh pepisteuken eis to onoma tou monogenous uiou tou quÑ
+<× 19… auth de estin h krisis oti to fws elhluqen eis ton kosmon kai hgaphsan oi anÑoi mallon to skotos h to fws hn gar ponhra autwn ta erga
+<× 20… pas gar o faula prasswn misei to fws kai ouk ercetai pros to fws ina mh elegcqh ta erga autou
+<× 21… o de poiwn thn alhqeian ercetai pros to fws ina fanerwqh autou ta erga oti en qwÑ estin eirgasmena
+<× 22… meta tauta hlqen o isÑ kai oi maqhtai autou eis thn ioudaian ghn kai ekei dietribe met autwn kai ebaptizen
+<× 23… hn de kai iwannhs baptizwn en ainwn eggus tou salhm oti udata polla hn ekei kai pareginonto kai ebaptizonto
+<× 24… oupw gar hn beblhmenos eis thn fulakhn o iwannhs
+<× 25… egeneto oun zhthsis ek twn maqhtwn iwannou meta ioudaiou peri kaqarismou
+<× 26… kai hlqon pros ton iwannhn kai eipon autw rabbi os hn meta sou peran tou iordanou w su memarturhkas ide outos baptizei kai pantes ercontai pros auton
+<× 27… apekriqh iwannhs kai eipen ou dunatai anÑos lambanein ouden ean mh h dedomenon autw ek tou ouÑnou
+<× 28… autoi umeis moi martureite oti eipon ouk eimi egw o csÑ all oti apestalmenos eimi emprosqen ekeinou
+<× 29… o ecwn thn numfhn numfios estin o de filos tou numfiou o esthkws kai akouwn autou cara cairei dia thn fwnhn tou numfiou auth oun h cara h emh peplhrwtai
+<× 30… ekeinon dei auxanein eme de elattousqai
+<× 31… o anwqen ercomenos epanw pantwn estin o wn ek ths ghs ek ths ghs esti kai ek ths ghs lalei o ek tou ouÑnou ercomenos epanw pantwn esti
+<× 32… kai o ewrake kai hkouse touto marturei kai thn marturian autou oudeis lambanei
+<× 33… o labwn autou thn marturian esfragisen oti o qsÑ alhqhs estin
+<× 34… on gar apesteilen o qsÑ ta rhmata tou quÑ lalei ou gar ek metrou didwsin o qsÑ to pnÑa
+<× 35… o phÑr agapa ton uion kai panta dedwken en th ceiri autou
+<× 36… o pisteuwn eis ton uion ecei zwhn aiwnion o de apeiqwn tw uiw ouk oyetai thn zwhn all h orgh tou quÑ menei ep auton
+
+<K 4…
+<× 1… ws oun egnw o isÑ oti hkousan oi farisaioi oti isÑ pleionas maqhtas poiei kai baptizei h iwannhs
+<× 2… kaitoige isÑ autos ouk ebaptizen all oi maqhtai autou
+<× 3… afhke thn ioudaian kai aphlqen eis thn galilaian
+<× 4… edei de auton diercesqai dia ths samareias
+<× 5… ercetai oun eis polin ths samareias legomenhn sucar plhsion tou cwriou ou edwken iakwb iwshf tw uiw autou
+<× 6… hn de ekei phgh tou iakwb o oun isÑ kekopiakws ek ths odoiporias ekaqezeto outws epi th phgh wra hn wsei ekth
+<× 7… ercetai gunh ek ths samareias antlhsai udwr legei auth o isÑ dos moi piein
+<× 8… oi gar maqhtai autou apelhluqeisan eis thn polin ina trofas agoraswsi
+<× 9… legei oun autw h gunh h samareitis pws su ioudaios wn par emou piein aiteis oushs gunaikos samareitidos ou gar sugcrwntai ioudaioi samareitais
+<× 10… apekriqh isÑ kai eipen auth ei hdeis thn dwrean tou quÑ kai tis estin o legwn soi dos moi piein su an hthsas auton kai edwken an soi udwr zwn
+<× 11… legei autw h gunh keÑ oute antlhma eceis kai to frear esti baqu poqen oun eceis to udwr to zwn
+<× 12… mh su meizwn ei tou prÑs hmwn iakwb os edwken hmin to frear kai autos ex autou epie kai oi uioi autou kai ta qremmata autou
+<× 13… apekriqh isÑ kai eipen auth pas o pinwn ek tou udatos toutou diyhsei palin
+<× 14… os d an pih ek tou udatos ou egw dwsw autw ou mh diyhsh eis ton aiwna alla to udwr o dwsw autw genhsetai en autw phgh udatos allomenou eis zwhn aiwnion
+<× 15… legei pros auton h gunh keÑ dos moi touto to udwr ina mh diyw mhde ercwmai enqade antlein
+<× 16… legei auth o isÑ upage fwnhson ton andra sou kai elqe enqade
+<× 17… apekriqh h gunh kai eipen ouk ecw andra legei auth o isÑ kalws eipas oti andra ouk ecw
+<× 18… pente gar andras esces kai nun on eceis ouk esti sou anhr touto alhqes eirhkas
+<× 19… legei autw h gunh keÑ qewrw oti profhths ei su
+<× 20… oi prÑes hmwn en tw orei toutw prosekunhsan kai umeis legete oti en ierosolumois estin o topos opou dei proskunein
+<× 21… legei auth o isÑ gunai pisteuson moi oti ercetai wra ote oute en tw orei toutw oute en ierosolumois proskunhsete tw prÑi
+<× 22… umeis proskuneite o ouk oidate hmeis proskunoumen o oidamen oti h srÑia ek twn ioudaiwn estin
+<× 23… all ercetai wra kai nun estin ote oi alhqinoi proskunhtai proskunhsousi tw prÑi en pnÑi kai alhqeia kai gar o phÑr toioutous zhtei tous proskunountas auton
+<× 24… pnÑa o qsÑ kai tous proskunountas auton en pnÑi kai alhqeia dei proskunein
+<× 25… legei autw h gunh oida oti mesias ercetai o legomenos csÑ otan elqh ekeinos anaggelei hmin panta
+<× 26… legei auth o isÑ egw eimi o lalwn soi
+<× 27… kai epi toutw hlqon oi maqhtai autou kai eqaumasan oti meta gunaikos elalei oudeis mentoi eipe ti zhteis h ti laleis met auths
+<× 28… afhken oun thn udrian auths h gunh kai aphlqen eis thn polin kai legei tois anÑois
+<× 29… deute idete anÑon os eipe moi panta osa epoihsa mhti outos estin o csÑ
+<× 30… exhlqon ek ths polews kai hrconto pros auton
+<× 31… en de tw metaxu hrwtwn auton oi maqhtai autou legontes rabbi fage
+<× 32… o de eipen autois egw brwsin ecw fagein hn umeis ouk oidate
+<× 33… elegon oun oi maqhtai pros allhlous mh tis hnegken autw fagein
+<× 34… legei autois o isÑ emon brwma estin ina poiw to qelhma tou pemyantos me kai teleiwsw autou to ergon
+<× 35… ouc umeis legete oti tetramhnos esti kai o qerismos ercetai idou legw umin eparate tous ofqalmous umwn kai 
+qeasasqe tas cwras oti leukai eisi pros qerismon hdh
+<× 36… kai o qerizwn misqon lambanei kai sunagei karpon eis zwhn aiwnion ina kai o speirwn omou cairh kai o qerizwn
+<× 37… en gar toutw o logos estin o alhqinos oti allos estin o speirwn kai allos o qerizwn
+<× 38… egw apesteila umas qerizein o ouc umeis kekopiakate alloi kekopiakasi kai umeis eis ton kopon autwn eiselhluqate
+<× 39… ek de ths polews ekeinhs polloi episteusan eis auton twn samareitwn dia ton logon ths gunaikos marturoushs oti eipe moi panta osa epoihsa
+<× 40… ws oun hlqon pros auton oi samareitai hrwtwn auton meinai par autois kai emeinen ekei duo hmeras
+<× 41… kai pollw pleious episteusan dia ton logon autou
+<× 42… th te gunaiki elegon oti ouketi dia thn shn lalian pisteuomen autoi gar akhkoamen kai oidamen oti outos estin alhqws o shÑr tou kosmou o csÑ
+<× 43… meta de tas duo hmeras exhlqen ekeiqen kai aphlqen eis thn galilaian
+<× 44… autos gar o isÑ emarturhsen oti profhths en th idia prÑidi timhn ouk ecei
+<× 45… ote oun hlqen eis thn galilaian edexanto auton oi galilaioi panta ewrakotes a epoihsen en ierosolumois en th eorth kai autoi gar hlqon eis thn eorthn
+<× 46… hlqen oun palin o isÑ eis thn kana ths galilaias opou epoihse to udwr oinon kai hn tis basilikos ou o uios hsqenei en kapernaoum
+<× 47… outos akousas oti isÑ hkei ek ths ioudaias eis thn galilaian aphlqe pros auton kai hrwta auton ina katabh kai iashtai autou ton uion hmelle gar apoqnhskein
+<× 48… eipen oun o isÑ pros auton ean mh shmeia kai terata idhte ou mh pisteushte
+<× 49… legei pros auton o basilikos keÑ katabhqi prin apoqanein to paidion mou
+<× 50… legei autw o isÑ poreuou o uios sou zh kai episteusen o anÑos tw logw w eipen autw o isÑ kai eporeueto
+<× 51… hdh de autou katabainontos oi douloi autou aphnthsan autw kai aphggeilan legontes oti o pais sou zh
+<× 52… epuqeto oun par autwn thn wran en h komyoteron esce kai eipon autw oti cqes wran ebdomhn afhken auton o puretos
+<× 53… egnw oun o phÑr oti en ekeinh th wra en h eipen autw o isÑ oti o uios sou zh kai episteusen autos kai h oikia autou olh
+<× 54… touto palin deuteron shmeion epoihsen o isÑ elqwn ek ths ioudaias eis thn galilaian
+
+<K 5…
+<× 1… meta tauta hn eorth twn ioudaiwn kai anebh o isÑ eis ierosoluma
+<× 2… esti de en tois ierosolumois epi th probatikh kolumbhqra h epilegomenh ebraisti bhqesda pente stoas ecousa
+<× 3… en tautais katekeito plhqos polu twn asqenountwn tuflwn cwlwn xhrwn ekdecomenwn thn tou udatos kinhsin
+<× 4… aggelos gar kata kairon katebainen en th kolumbhqra kai etarasse to udwr o oun prwtos embas meta thn tarachn tou udatos ugihs egineto w dhpote kateiceto noshmati
+<× 5… hn de tis anÑos ekei triakontaoktw eth ecwn en th asqeneia
+<× 6… touton idwn o isÑ katakeimenon kai gnous oti polun hdh cronon ecei legei autw qeleis ugihs genesqai
+<× 7… apekriqh autw o asqenwn keÑ anÑon ouk ecw ina otan taracqh to udwr balh me eis thn kolumbhqran en w de ercomai egw allos pro emou katabainei
+<× 8… legei autw o isÑ egeire aron ton krabatton sou kai peripatei
+<× 9… kai euqews egeneto ugihs o anÑos kai hre ton krabatton autou kai periepatei hn de sabbaton en ekeinh th hmera
+<× 10… elegon oun oi ioudaioi tw teqerapeumenw sabbaton estin ouk exesti soi arai ton krabatton
+<× 11… apekriqh autois o poihsas me ugih ekeinos moi eipen aron ton krabatton sou kai peripatei
+<× 12… hrwthsan oun auton tis estin o anÑos o eipwn soi aron ton krabatton sou kai peripatei
+<× 13… o de iaqeis ouk hdei tis estin o gar isÑ exeneusen oclou ontos en tw topw
+<× 14… meta tauta euriskei auton o isÑ en tw ierw kai eipen autw ide ugihs gegonas mhketi amartane ina mh ceiron ti soi genhtai
+<× 15… aphlqen o anÑos kai anhggeile tois ioudaiois oti isÑ estin o poihsas auton ugih
+<× 16… kai dia touto ediwkon ton inÑ oi ioudaioi kai ezhtoun auton apokteinai oti tauta epoiei en sabbatw
+<× 17… o de isÑ apekrinato autois o phÑr mou ews arti ergazetai kagw ergazomai
+<× 18… dia touto oun mallon ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai oti ou monon elue to sabbaton alla kai prÑa idion elege ton 
+qnÑ ison eauton poiwn tw qwÑ
+<× 19… apekrinato oun o isÑ kai eipen autois amhn amhn legw umin ou dunatai o uios poiein af eautou ouden ean mh ti bleph ton prÑa poiounta a gar an ekeinos poih tauta kai o uios omoiws poiei
+<× 20… o gar phÑr filei ton uion kai panta deiknusin autw a autos poiei kai meizona toutwn deixei autw erga ina umeis qaumazhte
+<× 21… wsper gar o phÑr egeirei tous nekrous kai zwopoiei outws kai o uios ous qelei zwopoiei
+<× 22… oude gar o phÑr krinei oudena alla thn krisin pasan dedwke tw uiw
+<× 23… ina pantes timwsi ton uion kaqws timwsi ton prÑa o mh timwn ton uion ou tima ton prÑa ton pemyanta auton
+<× 24… amhn amhn legw umin oti o ton logon mou akouwn kai pisteuwn tw pemyanti me ecei zwhn aiwnion kai eis krisin ouk ercetai alla metabebhken ek tou qanatou eis thn zwhn
+<× 25… amhn amhn legw umin oti ercetai wra kai nun estin ote oi nekroi akousontai ths fwnhs tou uiou tou quÑ kai oi akousantes zhsontai
+<× 26… wsper gar o phÑr ecei zwhn en eautw outws edwke kai tw uiw zwhn ecein en eautw
+<× 27… kai exousian edwken autw kai krisin poiein oti uios anÑou esti
+<× 28… mh qaumazete touto oti ercetai wra en h pantes oi en tois mnhmeiois akousontai ths fwnhs autou
+<× 29… kai ekporeusontai oi ta agaqa poihsantes eis anastasin zwhs oi de ta faula praxantes eis anastasin krisews
+<× 30… ou dunamai egw poiein ap emautou ouden kaqws akouw krinw kai h krisis h emh dikaia estin oti ou zhtw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantos me prÑs
+<× 31… ean egw marturw peri emautou h marturia mou ouk estin alhqhs
+<× 32… allos estin o marturwn peri emou kai oida oti alhqhs estin h marturia hn marturei peri emou
+<× 33… umeis apestalkate pros iwannhn kai memarturhke th alhqeia
+<× 34… egw de ou para anÑou thn marturian lambanw alla tauta legw ina umeis swqhte
+<× 35… ekeinos hn o lucnos o kaiomenos kai fainwn umeis de hqelhsate agalliaqhnai pros wran en tw fwti autou
+<× 36… egw de ecw thn marturian meizw tou iwannou ta gar erga a edwke moi o phÑr ina teleiwsw auta auta ta erga a egw poiw marturei peri emou oti o phÑr me apestalke
+<× 37… kai o pemyas me phÑr autos memarturhke peri emou oute fwnhn autou akhkoate pwpote oute eidos autou ewrakate
+<× 38… kai ton logon autou ouk ecete menonta en umin oti on apesteilen ekeinos toutw umeis ou pisteuete
+<× 39… ereunate tas grafas oti umeis dokeite en autais zwhn aiwnion ecein kai ekeinai eisin ai marturousai peri emou
+<× 40… kai ou qelete elqein pros me ina zwhn echte
+<× 41… doxan para anÑwn ou lambanw
+<× 42… all egnwka umas oti thn agaphn tou quÑ ouk ecete en eautois
+<× 43… egw elhluqa en tw onomati tou prÑs mou kai ou lambanete me ean allos elqh en tw onomati tw idiw ekeinon lhyesqe
+<× 44… pws dunasqe umeis pisteusai doxan para anÑwn lambanontes kai thn doxan thn para tou monou quÑ ou zhteite
+<× 45… mh dokeite oti egw kathgorhsw umwn pros ton prÑa estin o kathgorwn umwn mwshs eis on umeis hlpikate
+<× 46… ei gar episteuete mwsei episteuete an emoi peri emou gar ekeinos egrayen
+<× 47… ei de tois ekeinou grammasin ou pisteuete pws tois emois rhmasi pisteusete
+
+<K 6…
+<× 1… meta tauta aphlqen o isÑ peran ths qalasshs ths galilaias ths tiberiados
+<× 2… kai hkolouqei autw oclos polus oti ewrwn autou ta shmeia a epoiei epi twn asqenountwn
+<× 3… anhlqe de eis to oros o isÑ kai ekei ekaqhto meta twn maqhtwn autou
+<× 4… hn de eggus to pasca h eorth twn ioudaiwn
+<× 5… eparas oun o isÑ tous ofqalmous kai qeasamenos oti polus oclos ercetai pros auton legei pros ton filippon poqen agorasomen artous ina fagwsin outoi
+<× 6… touto de elege peirazwn auton autos gar hdei ti hmelle poiein
+<× 7… apekriqh autw filippos diakosiwn dhnariwn artoi ouk arkousin autois ina ekastos autwn bracu ti labh
+<× 8… legei autw eis ek twn maqhtwn autou andreas o adelfos simwnos petrou
+<× 9… esti paidarion en wde o ecei pente artous kriqinous kai duo oyaria alla tauta ti estin eis tosoutous
+<× 10… eipe de o isÑ poihsate tous anÑous anapesein hn de cortos polus en tw topw anepeson oun oi andres ton ariqmon wsei pentakiscilioi
+<× 11… elabe de tous artous o isÑ kai eucaristhsas diedwke tois maqhtais oi de maqhtai tois anakeimenois omoiws kai ek twn oyariwn oson hqelon
+<× 12… ws de eneplhsqhsan legei tois maqhtais autou sunagagete ta perisseusanta twn klasmatwn ina mh ti apolhtai
+<× 13… sunhgagon oun kai egemisan dwdeka kofinous klasmatwn ek twn pente artwn twn kriqinwn a eperisseuse tois bebrwkosin
+<× 14… oi oun anÑoi idontes o epoihse shmeion o isÑ elegon oti outos estin alhqws o profhths o ercomenos eis ton kosmon
+<× 15… isÑ oun gnous oti mellousin ercesqai kai arpazein auton ina poihswsin auton basilea anecwrhse palin eis to oros autos monos
+<× 16… ws de oyia egeneto katebhsan oi maqhtai autou epi thn qalassan
+<× 17… kai embantes eis to ploion hrconto peran ths qalasshs eis kapernaoum kai skotia hdh egegonei kai ouk elhluqei pros autous o isÑ
+<× 18… h te qalassa anemou megalou pneontos dihgeireto
+<× 19… elhlakotes oun ws stadious eikosi pente h triakonta qewrousi ton inÑ peripatounta epi ths qalasshs kai eggus tou ploiou ginomenon kai efobhqhsan
+<× 20… o de legei autois egw eimi mh fobeisqe
+<× 21… hqelon oun labein auton eis to ploion kai euqews to ploion egeneto epi ths ghs eis hn uphgon
+<× 22… th epaurion o oclos o esthkws peran ths qalasshs idwn oti ploiarion allo ouk hn ekei ei mh en ekeino eis o enebhsan oi maqhtai autou kai oti ou suneishlqe tois maqhtais autou o isÑ eis to ploiarion alla monoi oi maqhtai autou aphlqon
+<× 23… alla de hlqe ploiaria ek tiberiados eggus tou topou opou efagon ton arton eucaristhsantos tou kuÑ
+<× 24… ote oun eiden o oclos oti isÑ ouk estin ekei oude oi maqhtai autou enebhsan autoi eis ta ploia kai hlqon eis kapernaoum zhtountes ton inÑ
+<× 25… kai eurontes auton peran ths qalasshs eipon autw rabbi pote wde gegonas
+<× 26… apekriqh autois o isÑ kai eipen amhn amhn legw umin zhteite me ouc oti eidete shmeia all oti efagete ek twn artwn kai ecortasqhte
+<× 27… ergazesqe mh thn brwsin thn apollumenhn alla thn brwsin thn menousan eis zwhn aiwnion hn o uios tou anÑou umin dwsei touton gar o phÑr esfragisen o qsÑ
+<× 28… eipon oun pros auton ti poiwmen ina ergazwmeqa ta erga tou quÑ
+<× 29… apekriqh isÑ kai eipen autois touto esti to ergon tou quÑ ina pisteushte eis on apesteilen ekeinos
+<× 30… eipon oun autw ti oun poieis su shmeion ina idwmen kai pisteuswmen soi ti ergazh
+<× 31… oi prÑes hmwn to manna efagon en th erhmw kaqws esti gegrammenon arton ek tou ouÑnou edwken autois fagein
+<× 32… eipen oun autois o isÑ amhn amhn legw umin ou mwshs dedwken umin ton arton ek tou ouÑnou all o phÑr mou didwsin umin ton arton ek tou ouÑnou ton alhqinon
+<× 33… o gar artos tou quÑ estin o katabainwn ek tou ouÑnou kai zwhn didous tw kosmw
+<× 34… eipon oun pros auton keÑ pantote dos hmin ton arton touton
+<× 35… eipe de autois o isÑ egw eimi o artos ths zwhs o ercomenos pros me ou mh peinash kai o pisteuwn eis eme ou mh diyhsh pwpote
+<× 36… all eipon umin oti kai ewrakate me kai ou pisteuete
+<× 37… pan o didwsi moi o phÑr pros eme hxei kai ton ercomenon pros me ou mh ekbalw exw
+<× 38… oti katabebhka ek tou ouÑnou ouc ina poiw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantos me
+<× 39… touto de esti to qelhma tou pemyantos me prÑs ina pan o dedwke moi mh apolesw ex autou alla anasthsw auto en th escath hmera
+<× 40… touto de esti to qelhma tou pemyantos me ina pas o qewrwn ton uion kai pisteuwn eis auton ech zwhn aiwnion kai anasthsw auton egw th escath hmera
+<× 41… egogguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egw eimi o artos o katabas ek tou ouÑnou
+<× 42… kai elegon ouc outos estin isÑ o uios iwshf ou hmeis oidamen ton prÑa kai thn mrÑa pws oun legei outos oti ek tou ouÑnou katabebhka
+<× 43… apekriqh oun o isÑ kai eipen autois mh gogguzete met allhlwn
+<× 44… oudeis dunatai elqein pros me ean mh o phÑr o pemyas me elkush auton kai egw anasthsw auton en th escath hmera
+<× 45… esti gegrammenon en tois profhtais kai esontai pantes didaktoi quÑ pas oun o akouwn para tou prÑs kai maqwn ercetai pros me
+<× 46… ouc oti ton prÑa tis ewraken ei mh o wn para tou quÑ outos ewrake ton prÑa
+<× 47… amhn amhn legw umin o pisteuwn eis eme ecei zwhn aiwnion
+<× 48… egw eimi o artos ths zwhs
+<× 49… oi prÑes umwn efagon to manna en th erhmw kai apeqanon
+<× 50… outos estin o artos o ek tou ouÑnou katabainwn ina tis ex autou fagh kai mh apoqanh
+<× 51… egw eimi o artos o zwn o ek tou ouÑnou katabas ean tis fagh ek toutou tou artou zhsetai eis ton aiwna kai o artos de on egw dwsw h sarx mou estin hn egw dwsw uper ths tou kosmou zwhs
+<× 52… emaconto oun pros allhlous oi ioudaioi legontes pws dunatai outos hmin dounai thn sarka fagein
+<× 53… eipen oun autois o isÑ amhn amhn legw umin ean mh faghte thn sarka tou uiou tou anÑou kai pihte autou to aima ouk ecete zwhn en eautois
+<× 54… o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima ecei zwhn aiwnion kai egw anasthsw auton th escath hmera
+<× 55… h gar sarx mou alhqws esti brwsis kai to aima mou alhqws esti posis
+<× 56… o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima en emoi menei kagw en autw
+<× 57… kaqws apesteile me o zwn phÑr kagw zw dia ton prÑa kai o trwgwn me kakeinos zhsetai di eme
+<× 58… outos estin o artos o ek tou ouÑnou katabas ou kaqws efagon oi prÑes umwn to manna kai apeqanon o trwgwn mou touton ton arton zhsetai eis ton aiwna
+<× 59… tauta eipen en sunagwgh didaskwn en kapernaoum
+<× 60… polloi oun akousantes ek twn maqhtwn autou eipon sklhros estin outos o logos tis dunatai autou akouein
+<× 61… eidws de o isÑ en eautw oti gogguzousi peri toutou oi maqhtai autou eipen autois touto umas skandalizei
+<× 62… ean oun qewrhte ton uion tou anÑou anabainonta opou hn to proteron
+<× 63… to pnÑa esti to zwopoioun h sarx ouk wfelei ouden ta rhmata a egw lalw umin pnÑa esti kai zwh estin
+<× 64… all eisin ex umwn tines oi ou pisteuousin hdei gar ex archs o isÑ tines eisin oi mh pisteuontes kai tis estin o paradwswn auton
+<× 65… kai elege dia touto eirhka umin oti oudeis dunatai elqein pros me ean mh h dedomenon autw ek tou prÑs mou
+<× 66… ek toutou polloi aphlqon twn maqhtwn autou eis ta opisw kai ouketi met autou periepatoun
+<× 67… eipen oun o isÑ tois dwdeka mh kai umeis qelete upagein
+<× 68… apekriqh oun autw simwn petros keÑ pros tina apeleusomeqa rhmata zwhs aiwniou eceis
+<× 69… kai hmeis pepisteukamen kai egnwkamen oti su ei o csÑ o uios tou quÑ tou zwntos
+<× 70… apekriqh autois ouk egw umas tous dwdeka exelexamhn kai ex umwn eis diabolos estin
+<× 71… elege de ton ioudan simwnos iskariwthn outos gar emellen auton paradidonai eis wn ek twn dwdeka
+
+<K 7…
+<× 1… kai periepatei o isÑ meta tauta en th galilaia ou gar hqelen en th ioudaia peripatein oti ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai
+<× 2… hn de eggus h eorth twn ioudaiwn h skhnophgia
+<× 3… eipon oun pros auton oi adelfoi autou metabhqi enteuqen kai upage eis thn ioudaian ina kai oi maqhtai sou qewrhswsi ta erga a poieis
+<× 4… oudeis gar en kruptw ti poiei kai zhtei autos en parrhsia einai ei tauta poieis fanerwson seauton tw kosmw
+<× 5… oude gar oi adelfoi autou episteuon eis auton
+<× 6… legei oun autois o isÑ o kairos o emos oupw parestin o de kairos o umeteros pantote estin etoimos
+<× 7… ou dunatai o kosmos misein umas eme de misei oti egw marturw peri autou oti ta erga autou ponhra estin
+<× 8… umeis anabhte eis thn eorthn tauthn egw oupw anabainw eis thn eorthn tauthn oti o kairos o emos oupw peplhrwtai
+<× 9… tauta de eipwn autois emeinen en th galilaia
+<× 10… ws de anebhsan oi adelfoi autou tote kai autos anebh eis thn eorthn ou fanerws all ws en kruptw
+<× 11… oi oun ioudaioi ezhtoun auton en th eorth kai elegon pou estin ekeinos
+<× 12… kai goggusmos polus peri autou hn en tois oclois oi men elegon oti agaqos estin alloi elegon ou alla plana ton oclon
+<× 13… oudeis mentoi parrhsia elalei peri autou dia ton fobon twn ioudaiwn
+<× 14… hdh de ths eorths mesoushs anebh o isÑ eis to ieron kai edidaske
+<× 15… kai eqaumazon oi ioudaioi legontes pws outos grammata oide mh memaqhkws
+<× 16… apekriqh oun autois o isÑ kai eipen h emh didach ouk estin emh alla tou pemyantos me
+<× 17… ean tis qelh to qelhma autou poiein gnwsetai peri ths didachs poteron ek tou quÑ estin h egw ap emautou lalw
+<× 18… o af eautou lalwn thn doxan thn idian zhtei o de zhtwn thn doxan tou pemyantos auton outos alhqhs esti kai adikia en autw ouk estin
+<× 19… ou mwshs dedwken umin ton nomon kai oudeis ex umwn poiei ton nomon ti me zhteite apokteinai
+<× 20… apekriqh o oclos kai eipe daimonion eceis tis se zhtei apokteinai
+<× 21… apekriqh isÑ kai eipen autois en ergon epoihsa kai pantes qaumazete
+<× 22… dia touto mwshs dedwken umin thn peritomhn ouc oti ek tou mwsews estin all ek twn prÑwn kai en sabbatw peritemnete anÑon
+<× 23… ei peritomhn lambanei anÑos en sabbatw ina mh luqh o nomos mwsews emoi colate oti olon anÑon ugih epoihsa en sabbatw
+<× 24… mh krinete kat oyin alla thn dikaian krisin krinate
+<× 25… elegon oun tines ek twn ierosolumitwn ouc outos estin on zhtousin apokteinai
+<× 26… kai ide parrhsia lalei kai ouden autw legousi mhpote alhqws egnwsan oi arcontes oti outos estin alhqws o csÑ
+<× 27… alla touton oidamen poqen estin o de csÑ otan erchtai oudeis ginwskei poqen estin
+<× 28… ekraxen oun en tw ierw didaskwn o isÑ kai legwn kame oidate kai oidate poqen eimi kai ap emautou ouk elhluqa all estin alhqinos o pemyas me on umeis ouk oidate
+<× 29… egw oida auton oti par autou eimi kakeinos me apesteilen
+<× 30… ezhtoun oun auton piasai kai oudeis epebalen ep auton thn ceira oti oupw elhluqei h wra autou
+<× 31… polloi de ek tou oclou episteusan eis auton kai elegon oti o csÑ otan elqh mhti pleiona shmeia poihsei wn outos epoihsen
+<× 32… hkousan oi farisaioi tou oclou gogguzontos peri autou tauta kai apesteilan uphretas oi farisaioi kai oi arciereis ina piaswsin auton
+<× 33… eipen oun o isÑ eti mikron cronon meq umwn eimi kai upagw pros ton pemyanta me
+<× 34… zhthsete me kai ouc eurhsete kai opou eimi egw umeis ou dunasqe elqein
+<× 35… eipon oun oi ioudaioi pros eautous pou outos mellei poreuesqai oti hmeis ouc eurhsomen auton mh eis thn diasporan twn ellhnwn mellei poreuesqai kai didaskein tous ellhnas
+<× 36… tis estin outos o logos on eipe zhthsete me kai ouc eurhsete kai opou eimi egw umeis ou dunasqe elqein
+<× 37… en de th escath hmera th megalh ths eorths eisthkei o isÑ kai ekraxe legwn ean tis diya ercesqw pros me kai pinetw
+<× 38… o pisteuwn eis eme kaqws eipen h grafh potamoi ek ths koilias autou reusousin udatos zwntos
+<× 39… touto de eipe peri tou pnÑs o hmellon lambanein oi pisteuontes eis auton oupw gar hn pnÑa agion oti isÑ oudepw edoxasqh
+<× 40… polloi oun ek tou oclou akousantes ton logon elegon outos estin alhqws o profhths
+<× 41… alloi elegon outos estin o csÑ alloi elegon mh gar ek ths galilaias o csÑ ercetai
+<× 42… ouci h grafh eipen oti ek tou spermatos daÑd kai apo bhqleem ths kwmhs opou hn daÑd o csÑ ercetai
+<× 43… scisma oun en tw oclw egeneto di auton
+<× 44… tines de hqelon ex autwn piasai auton all oudeis epebalen ep auton tas ceiras
+<× 45… hlqon oun oi uphretai pros tous arciereis kai farisaious kai eipon autois ekeinoi diati ouk hgagete auton
+<× 46… apekriqhsan oi uphretai oudepote outws elalhsen anÑos ws outos o anÑos
+<× 47… apekriqhsan oun autois oi farisaioi mh kai umeis peplanhsqe
+<× 48… mh tis ek twn arcontwn episteusen eis auton h ek twn farisaiwn
+<× 49… all o oclos outos o mh ginwskwn ton nomon epikataratoi eisi
+<× 50… legei nikodhmos pros autous o elqwn nuktos pros auton eis wn ex autwn
+<× 51… mh o nomos hmwn krinei ton anÑon ean mh akoush par autou proteron kai gnw ti poiei
+<× 52… apekriqhsan kai eipon autw mh kai su ek ths galilaias ei ereunhson kai ide oti profhths ek ths galilaias ouk eghgertai
+<× 53… ¿&oº;¯ kai aphlqen ekastos eis ton oikon autou
+
+<K 8…
+<× 1… ¿&oº;¯ isÑ de eporeuqh eis to oros twn elaiwn
+<× 2… ¿&oº;¯ orqrou de palin paregeneto eis to ieron kai pas o laos hrceto pros auton kai kaqisas edidasken autous
+<× 3… ¿&oº;¯ agousi de oi grammateis kai oi farisaioi pros auton gunaika epi moiceia kateilhmmenhn kai sthsantes authn en mesw
+<× 4… ¿&oº;¯ legousin autw didaskale tauthn euromen ep autofwrw moiceuomenhn
+<× 5… ¿&oº;¯ en de tw nomw hmwn mwshs eneteilato tas toiautas liqoboleisqai su oun ti legeis
+<× 6… ¿&oº;¯ touto de elegon peirazontes auton ina ecwsi kathgorian kat autou o de isÑ katw kuyas tw daktulw egrafen eis thn ghn mh prospoioumenos
+<× 7… ¿&oº;¯ ws de epemenon erwtwntes auton anakuyas eipe pros autous o anamarthtos umwn prwtos ton liqon ep auth baletw
+<× 8… ¿&oº;¯ kai palin katw kuyas egrafen eis thn ghn
+<× 9… ¿&oº;¯ oi de akousantes kai upo ths suneidhsews elegcomenoi exhrconto eis kaq eis arxamenoi apo twn presbuterwn ews twn escatwn kai kateleifqh monos o isÑ kai h gunh en mesw ousa
+<× 10… ¿&oº;¯ anakuyas de o isÑ kai mhdena qeasamenos plhn ths gunaikos eipen auth pou eisin ekeinoi oi kathgoroi sou oudeis se katekrinen
+<× 11… ¿&oº;¯ h de eipen oudeis keÑ eipe de auth o isÑ oude egw se katakrinw poreuou kai apo tou nun mhketi amartane
+<× 12… palin oun autois o isÑ elalhse legwn egw eimi to fws tou kosmou o akolouqwn emoi ou mh peripathsh en th skotia all exei to fws ths zwhs
+<× 13… eipon oun autw oi farisaioi su peri seautou martureis h marturia sou ouk estin alhqhs
+<× 14… apekriqh isÑ kai eipen autois kan egw marturw peri emautou alhqhs estin h marturia mou oti oida poqen hlqon kai pou upagw umeis de ouk oidate poqen ercomai h pou upagw
+<× 15… umeis kata thn sarka krinete egw ou krinw oudena
+<× 16… kai ean krinw de egw h krisis h emh alhqhs estin oti monos ouk eimi all egw kai o pemyas me phÑr
+<× 17… kai en tw nomw de tw umeterw gegraptai oti duo anÑwn h marturia alhqhs estin
+<× 18… egw eimi o marturwn peri emautou kai marturei peri emou o pemyas me phÑr
+<× 19… elegon oun autw pou estin o phÑr sou apekriqh isÑ oute eme oidate oute ton prÑa mou ei eme hdeite kai ton prÑa mou hdeite an
+<× 20… tauta ta rhmata elalhsen o isÑ en tw gazofulakiw didaskwn en tw ierw kai oudeis epiasen auton oti oupw elhluqei h wra autou
+<× 21… eipen oun palin autois o isÑ egw upagw kai zhthsete me kai en th amartia umwn apoqaneisqe opou egw upagw umeis ou dunasqe elqein
+<× 22… elegon oun oi ioudaioi mhti apoktenei eauton oti legei opou egw upagw umeis ou dunasqe elqein
+<× 23… kai eipen autois umeis ek twn katw este egw ek twn anw eimi umeis ek tou kosmou toutou este egw ouk eimi ek tou kosmou toutou
+<× 24… eipon oun umin oti apoqaneisqe en tais amartiais umwn ean gar mh pisteushte oti egw eimi apoqaneisqe en tais amartiais umwn
+<× 25… elegon oun autw su tis ei kai eipen autois o isÑ thn archn o ti kai lalw umin
+<× 26… polla ecw peri umwn lalein kai krinein all o pemyas me alhqhs esti kagw a hkousa par autou tauta legw eis ton kosmon
+<× 27… ouk egnwsan oti ton prÑa autois elegen
+<× 28… eipen oun autois o isÑ otan uywshte ton uion tou anÑou tote gnwsesqe oti egw eimi kai ap emautou poiw ouden alla kaqws edidaxe me o phÑr mou tauta lalw
+<× 29… kai o pemyas me met emou estin ouk afhke me monon o phÑr oti egw ta aresta autw poiw pantote
+<× 30… tauta autou lalountos polloi episteusan eis auton
+<× 31… elegen oun o isÑ pros tous pepisteukotas autw ioudaious ean umeis meinhte en tw logw tw emw alhqws maqhtai mou este
+<× 32… kai gnwsesqe thn alhqeian kai h alhqeia eleuqerwsei umas
+<× 33… apekriqhsan kai eipon autw sperma abraam esmen kai oudeni dedouleukamen pwpote pws su legeis oti eleuqeroi genhsesqe
+<× 34… apekriqh autois o isÑ amhn amhn legw umin oti pas o poiwn thn amartian doulos esti ths amartias
+<× 35… o de doulos ou menei en th oikia eis ton aiwna o uios menei eis ton aiwna
+<× 36… ean oun o uios umas eleuqerwsh ontws eleuqeroi esesqe
+<× 37… oida oti sperma abraam este alla zhteite me apokteinai oti o logos o emos ou cwrei en umin
+<× 38… egw o ewraka para tw prÑi mou lalw kai umeis oun o ewrakate para tw prÑi umwn poieite
+<× 39… apekriqhsan kai eipon autw o phÑr hmwn abraam esti legei autois o isÑ ei tekna tou abraam hte ta erga tou abraam epoieite 
+<× 40… nun de zhteite me apokteinai anÑon os thn alhqeian umin lelalhka hn hkousa para tou quÑ touto abraam ouk epoihsen
+<× 41… umeis poieite ta erga tou prÑs umwn eipon oun autw hmeis ek porneias ou gegennhmeqa ena prÑa ecomen ton qnÑ
+<× 42… eipen oun autois o isÑ ei o qsÑ phÑr umwn hn hgapate an eme egw gar ek tou quÑ exhlqon kai hkw oude gar ap emautou elhluqa all ekeinos me apesteile
+<× 43… diati thn lalian thn emhn ou ginwskete oti ou dunasqe akouein ton logon ton emon
+<× 44… umeis ek tou prÑs tou diabolou este kai tas epiqumias tou prÑs umwn qelete poiein ekeinos anqrwpoktonos hn ap archs kai en th alhqeia ouc esthken oti ouk estin alhqeia en autw otan lalh to yeudos ek twn idiwn lalei oti yeusths esti kai o phÑr autou
+<× 45… egw de oti thn alhqeian legw ou pisteuete moi
+<× 46… tis ex umwn elegcei me peri amartias ei de alhqeian legw diati umeis ou pisteuete moi
+<× 47… o wn ek tou quÑ ta rhmata tou quÑ akouei dia touto umeis ouk akouete oti ek tou quÑ ouk este
+<× 48… apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ou kalws legomen hmeis oti samareiths ei su kai daimonion eceis
+<× 49… apekriqh isÑ egw daimonion ouk ecw alla timw ton prÑa mou kai umeis atimazete me
+<× 50… egw de ou zhtw thn doxan mou estin o zhtwn kai krinwn
+<× 51… amhn amhn legw umin ean tis ton logon ton emon thrhsh qanaton ou mh qewrhsh eis ton aiwna
+<× 52… eipon oun autw oi ioudaioi nun egnwkamen oti daimonion eceis abraam apeqane kai oi profhtai kai su legeis ean tis ton logon mou thrhsh ou mh geushtai qanatou eis ton aiwna
+<× 53… mh su meizwn ei tou prÑs hmwn abraam ostis apeqane kai oi profhtai apeqanon tina seauton su poieis
+<× 54… apekriqh isÑ ean egw doxazw emauton h doxa mou ouden estin estin o phÑr mou o doxazwn me on umeis legete oti qsÑ hmwn esti
+<× 55… kai ouk egnwkate auton egw de oida auton kai ean eipw oti ouk oida auton esomai omoios umwn yeusths all oida auton kai ton logon autou thrw
+<× 56… abraam o phÑr umwn hgalliasato ina idh thn hmeran thn emhn kai eide kai ecarh
+<× 57… eipon oun oi ioudaioi pros auton penthkonta eth oupw eceis kai abraam ewrakas
+<× 58… eipen autois o isÑ amhn amhn legw umin prin abraam genesqai egw eimi
+<× 59… hran oun liqous ina balwsin ep auton isÑ de ekrubh kai exhlqen ek tou ierou dielqwn dia mesou autwn kai parhgen outws
+
+<K 9…
+<× 1… kai paragwn eiden anÑon tuflon ek geneths
+<× 2… kai hrwthsan auton oi maqhtai autou legontes rabbi tis hmarten outos h oi goneis autou ina tuflos gennhqh
+<× 3… apekriqh isÑ oute outos hmarten oute oi goneis autou all ina fanerwqh ta erga tou quÑ en autw
+<× 4… eme dei ergazesqai ta erga tou pemyantos me ews hmera estin ercetai nux ote oudeis dunatai ergazesqai
+<× 5… otan en tw kosmw w fws eimi tou kosmou
+<× 6… tauta eipwn eptuse camai kai epoihse phlon ek tou ptusmatos kai epecrise ton phlon epi tous ofqalmous tou tuflou
+<× 7… kai eipen autw upage niyai eis thn kolumbhqran tou silwam o ermhneuetai apestalmenos aphlqen oun kai eniyato kai hlqe blepwn
+<× 8… oi oun geitones kai oi qewrountes auton to proteron oti tuflos hn elegon ouc outos estin o kaqhmenos kai prosaitwn
+<× 9… alloi elegon oti outos estin alloi de oti omoios autw estin ekeinos elegen oti egw eimi
+<× 10… elegon oun autw pws anewcqhsan sou oi ofqalmoi
+<× 11… apekriqh ekeinos kai eipen anÑos legomenos isÑ phlon epoihse kai epecrise mou tous ofqalmous kai eipe moi upage eis thn kolumbhqran tou silwam kai niyai apelqwn de kai niyamenos anebleya
+<× 12… eipon oun autw pou estin ekeinos legei ouk oida
+<× 13… agousin auton pros tous farisaious ton pote tuflon
+<× 14… hn de sabbaton ote ton phlon epoihsen o isÑ kai anewxen autou tous ofqalmous
+<× 15… palin oun hrwtwn auton kai oi farisaioi pws anebleyen o de eipen autois phlon epeqhke mou epi tous ofqalmous kai eniyamhn kai blepw
+<× 16… elegon oun ek twn farisaiwn tines outos o anÑos ouk esti para tou quÑ oti to sabbaton ou threi alloi elegon pws dunatai anÑos amartwlos toiauta shmeia poiein kai scisma hn en autois
+<× 17… legousin oun tw tuflw palin su ti legeis peri autou oti hnoixe sou tous ofqalmous o de eipen oti profhths estin
+<× 18… ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti tuflos hn kai anebleyen ews otou efwnhsan tous goneis autou tou anableyantos
+<× 19… kai hrwthsan autous legontes outos estin o uios umwn on umeis legete oti tuflos egennhqh pws oun arti blepei
+<× 20… apekriqhsan de autois oi goneis autou kai eipon oidamen oti outos estin o uios hmwn kai oti tuflos egennhqh
+<× 21… pws de nun blepei ouk oidamen h tis hnoixen autou tous ofqalmous hmeis ouk oidamen autos hlikian ecei auton erwthsate autos peri eautou lalhsei
+<× 22… tauta eipon oi goneis autou oti efobounto tous ioudaious hdh gar suneteqeinto oi ioudaioi ina ean tis auton omologhsh cnÑ aposunagwgos genhtai
+<× 23… dia touto oi goneis autou eipon oti hlikian ecei auton erwthsate
+<× 24… efwnhsan oun ek deuterou ton anÑon os hn tuflos kai eipon autw dos doxan tw qwÑ hmeis oidamen oti o anÑos outos amartwlos estin
+<× 25… apekriqh oun ekeinos kai eipen ei amartwlos estin ouk oida en oida oti tuflos wn arti blepw
+<× 26… eipon de autw palin ti epoihse soi pws anewxe sou tous ofqalmous
+<× 27… apekriqh autois eipon umin hdh kai ouk hkousate ti palin qelete akouein mh kai umeis qelete autou maqhtai genesqai
+<× 28… eloidorhsan auton kai eipon su ei maqhths ekeinou hmeis de tou mwsews esmen maqhtai
+<× 29… hmeis oidamen oti mwsei lelalhken o qsÑ touton de ouk oidamen poqen estin
+<× 30… apekriqh o anÑos kai eipen autois en gar toutw qaumaston estin oti umeis ouk oidate poqen esti kai anewxe mou tous ofqalmous
+<× 31… oidamen de oti amartwlwn o qsÑ ouk akouei all ean tis qeosebhs h kai to qelhma autou poih toutou akouei
+<× 32… ek tou aiwnos ouk hkousqh oti hnoixe tis ofqalmous tuflou gegennhmenou
+<× 33… ei mh hn outos para quÑ ouk hdunato poiein ouden
+<× 34… apekriqhsan kai eipon autw en amartiais su egennhqhs olws kai su didaskeis hmas kai exebalon auton exw
+<× 35… hkousen o isÑ oti exebalon auton exw kai eurwn auton eipen autw su pisteueis eis ton uion tou quÑ
+<× 36… apekriqh ekeinos kai eipe kai tis esti keÑ ina pisteusw eis auton
+<× 37… eipe de autw o isÑ kai ewrakas auton kai o lalwn meta sou ekeinos estin
+<× 38… o de efh pisteuw keÑ kai prosekunhsen autw
+<× 39… kai eipen o isÑ eis krima egw eis ton kosmon touton hlqon ina oi mh blepontes blepwsi kai oi blepontes tufloi genwntai
+<× 40… kai hkousan ek twn farisaiwn tauta oi ontes met autou kai eipon autw mh kai hmeis tufloi esmen
+<× 41… eipen autois o isÑ ei tufloi hte ouk an eicete amartian nun de legete oti blepomen h oun amartia umwn menei
+
+<K 10…
+<× 1… amhn amhn legw umin o mh eisercomenos dia ths quras eis thn aulhn twn probatwn alla anabainwn allacoqen ekeinos klepths esti kai lhsths
+<× 2… o de eisercomenos dia ths quras poimhn esti twn probatwn
+<× 3… toutw o qurwros anoigei kai ta probata ths fwnhs autou akouei kai ta idia probata kalei kat onoma kai exagei auta
+<× 4… kai otan ta idia probata ekballh emprosqen autwn poreuetai kai ta probata autw akolouqei oti oidasi thn fwnhn autou
+<× 5… allotriw de ou mh akolouqhswsin alla feuxontai ap autou oti ouk oidasi twn allotriwn thn fwnhn
+<× 6… tauthn thn paroimian eipen autois o isÑ ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a elalei autois
+<× 7… eipen oun palin autois o isÑ amhn amhn legw umin oti egw eimi h qura twn probatwn
+<× 8… pantes osoi hlqon pro emou
+ kleptai eisi kai lhstai all ouk hkousan autwn ta probata
+<× 9… egw eimi h qura di emou ean tis eiselqh swqhsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomhn eurhsei
+<× 10… o klepths ouk ercetai ei mh ina kleyh kai qush kai apolesh egw hlqon ina zwhn ecwsi kai perisson ecwsin
+<× 11… egw eimi o poimhn o kalos o poimhn o kalos thn yuchn autou tiqhsin uper twn probatwn
+<× 12… o misqwtos de kai ouk wn poimhn ou ouk eisi ta probata idia qewrei ton lukon ercomenon kai afihsi ta probata kai feugei kai o lukos arpazei auta kai skorpizei ta probata
+<× 13… o de misqwtos feugei oti misqwtos esti kai ou melei autw peri twn probatwn
+<× 14… egw eimi o poimhn o kalos kai ginwskw ta ema kai ginwskomai upo twn emwn
+<× 15… kaqws ginwskei me o phÑr kagw ginwskw ton prÑa kai thn yuchn mou tiqhmi uper twn probatwn
+<× 16… kai alla probata ecw a ouk estin ek ths aulhs tauths kakeina me dei agagein kai ths fwnhs mou akousousi kai genhsetai mia poimnh eis poimhn
+<× 17… dia touto o phÑr me agapa oti egw tiqhmi thn yuchn mou ina palin labw authn
+<× 18… oudeis airei authn ap emou all egw tiqhmi authn ap emautou exousian ecw qeinai authn kai exousian ecw palin labein authn tauthn thn entolhn elabon para tou prÑs mou
+<× 19… scisma oun palin egeneto en tois ioudaiois dia tous logous toutous
+<× 20… elegon de polloi ex autwn daimonion ecei kai mainetai ti autou akouete
+<× 21… alloi elegon tauta ta rhmata ouk esti daimonizomenou mh daimonion dunatai tuflwn ofqalmous anoigein
+<× 22… egeneto de ta egkainia en ierosolumois kai ceimwn hn
+<× 23… kai periepatei o isÑ en tw ierw en th stoa solomwnos
+<× 24… ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ews pote thn yuchn hmwn aireis ei su ei o csÑ eipe hmin parrhsia
+<× 25… apekriqh autois o isÑ eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou prÑs mou tauta marturei peri emou
+<× 26… all umeis ou pisteuete ou gar este ek twn probatwn twn emwn kaqws eipon umin
+<× 27… ta probata ta ema ths fwnhs mou akouei kagw ginwskw auta kai akolouqousi moi
+<× 28… kagw zwhn aiwnion didwmi autois kai ou mh apolwntai eis ton aiwna kai ouc arpasei tis auta ek ths ceiros mou
+<× 29… o phÑr mou os dedwke moi meizwn pantwn esti kai oudeis dunatai arpazein ek ths ceiros tou prÑs mou
+<× 30… egw kai o phÑr en esmen
+<× 31… ebastasan oun palin liqous oi ioudaioi ina liqaswsin auton
+<× 32… apekriqh autois o isÑ polla kala erga edeixa umin ek tou prÑs mou dia poion autwn ergon liqazete me
+<× 33… apekriqhsan autw oi ioudaioi legontes peri kalou ergou ou liqazomen se alla peri blasfhmias kai oti su anÑos wn poieis seauton qnÑ
+<× 34… apekriqh autois o isÑ ouk esti gegrammenon en tw nomw umwn egw eipa qeoi este
+<× 35… ei ekeinous eipe qeous pros ous o logos tou quÑ egeneto kai ou dunatai luqhnai h grafh
+<× 36… on o phÑr hgiase kai apesteilen eis ton kosmon umeis legete oti blasfhmeis oti eipon uios tou quÑ eimi
+<× 37… ei ou poiw ta erga tou prÑs mou mh pisteuete moi
+<× 38… ei de poiw kan emoi mh pisteuhte tois ergois pisteusate ina gnwte kai pisteushte oti en emoi o phÑr kagw en autw
+<× 39… ezhtoun oun palin piasai auton kai exhlqen ek ths ceiros autwn
+<× 40… kai aphlqe palin peran tou iordanou eis ton topon opou hn iwannhs to prwton baptizwn kai emeinen ekei
+<× 41… kai polloi hlqon pros auton kai elegon oti iwannhs men shmeion epoihsen ouden panta de osa eipen iwannhs peri toutou alhqh hn
+<× 42… kai episteusan polloi eis auton ekei
+
+
+<K 11…
+<× 1… hn de tis asqenwn lazaros apo bhqanias ek ths kwmhs marias kai marqas ths adelfhs auths
+<× 2… hn de maria h aleiyasa ton knÑ murw kai ekmaxasa tous podas autou tais qrixin eauths hs o adelfos lazaros hsqenei
+<× 3… apesteilan oun ai adelfai pros auton legousai keÑ ide on fileis asqenei
+<× 4… akousas de o isÑ eipen auth h asqeneia ouk esti pros qanaton all uper ths doxhs tou quÑ ina doxasqh o uios tou quÑ di auths
+<× 5… hgapa de o isÑ thn marqan kai thn adelfhn auths kai ton lazaron
+<× 6… ws oun hkousen oti asqenei tote men emeinen en w hn topw duo hmeras
+<× 7… epeita meta touto legei tois maqhtais agwmen eis thn ioudaian palin
+<× 8… legousin autw oi maqhtai rabbi nun ezhtoun se liqasai oi ioudaioi kai palin upageis ekei
+<× 9… apekriqh isÑ ouci dwdeka wrai eisi ths hmeras ean tis peripath en th hmera ou proskoptei oti to fws tou kosmou toutou blepei
+<× 10… ean de tis peripath en th nukti proskoptei oti to fws ouk estin en autw
+<× 11… tauta eipe kai meta touto legei autois lazaros o filos hmwn kekoimhtai alla poreuomai ina exupnisw auton
+<× 12… eipon oun oi maqhtai autou keÑ ei kekoimhtai swqhsetai
+<× 13… eirhkei de o isÑ peri tou qanatou autou ekeinoi de edoxan oti peri ths koimhsews tou upnou legei
+<× 14… tote oun eipen autois o isÑ parrhsia lazaros apeqane
+<× 15… kai cairw di umas ina pisteushte oti ouk hmhn ekei all agwmen pros auton
+<× 16… eipen oun qwmas o legomenos didumos tois summaqhtais agwmen kai hmeis ina apoqanwmen met autou
+<× 17… elqwn oun o isÑ euren auton tessaras hmeras hdh econta en tw mnhmeiw
+<× 18… hn de h bhqania eggus twn ierosolumwn ws apo stadiwn dekapente
+<× 19… kai polloi ek twn ioudaiwn elhluqeisan pros tas peri marqan kai marian ina paramuqhswntai autas peri tou adelfou autwn
+<× 20… h oun marqa ws hkousen oti isÑ ercetai uphnthsen autw maria de en tw oikw ekaqezeto
+<× 21… eipen oun marqa pros ton inÑ keÑ ei hs wde o adelfos mou ouk an eteqnhkei
+<× 22… alla kai nun oida oti osa an aithsh ton qnÑ dwsei soi o qsÑ
+<× 23… legei auth o isÑ anasthsetai o adelfos sou
+<× 24… legei autw marqa oida oti anasthsetai en th anastasei en th escath hmera
+<× 25… eipen auth o isÑ egw eimi h anastasis kai h zwh o pisteuwn eis eme kan apoqanh zhsetai
+<× 26… kai pas o zwn kai pisteuwn eis eme ou mh apoqanh eis ton aiwna pisteueis touto
+<× 27… legei autw nai keÑ egw pepisteuka oti su ei o csÑ o uios tou quÑ o eis ton kosmon ercomenos
+<× 28… kai tauta eipousa aphlqe kai efwnhse marian thn adelfhn auths laqra eipousa o didaskalos paresti kai fwnei se
+<× 29… ekeinh ws hkousen egeiretai tacu kai ercetai pros auton
+<× 30… oupw de elhluqei o isÑ eis thn kwmhn all hn en tw topw opou uphnthsen autw h marqa
+<× 31… oi oun ioudaioi oi ontes met auths en th oikia kai paramuqoumenoi authn idontes thn marian oti tacews anesth kai exhlqen hkolouqhsan auth legontes oti upagei eis to mnhmeion ina klaush ekei
+<× 32… h oun maria ws hlqen opou hn o isÑ idousa auton epesen autou eis tous podas legousa autw keÑ ei hs wde ouk an apeqane mou o adelfos
+<× 33… isÑ oun ws eiden authn klaiousan kai tous sunelqontas auth ioudaious klaiontas enebrimhsato tw pnÑi kai etaraxen eauton
+<× 34… kai eipe pou teqeikate auton legousin autw keÑ ercou kai ide
+<× 35… edakrusen o isÑ
+<× 36… elegon oun oi ioudaioi ide pws efilei auton
+<× 37… tines de ex autwn eipon ouk hdunato outos o anoixas tous ofqalmous tou tuflou poihsai ina kai outos mh apoqanh
+<× 38… isÑ oun palin embrimwmenos en eautw ercetai eis to mnhmeion hn de sphlaion kai liqos epekeito ep autw
+<× 39… legei o isÑ arate ton liqon legei autw h adelfh tou teqnhkotos marqa keÑ hdh ozei tetartaios gar esti
+<× 40… legei auth o isÑ ouk eipon soi oti ean pisteushs oyei thn doxan tou quÑ
+<× 41… hran oun ton liqon ou hn o teqnhkws keimenos o de isÑ hre tous ofqalmous anw kai eipe peÑr eucaristw soi oti hkousas mou
+<× 42… egw de hdein oti pantote mou akoueis alla dia ton oclon ton periestwta eipon ina pisteuswsin oti su me apesteilas
+<× 43… kai tauta eipwn fwnh megalh ekraugase lazare deuro exw
+<× 44… kai exhlqen o teqnhkws dedemenos tous podas kai tas ceiras keiriais kai h oyis autou soudariw periededeto legei autois o isÑ lusate auton kai afete upagein
+<× 45… polloi oun ek twn ioudaiwn oi elqontes pros thn marian kai qeasamenoi a epoihsen o isÑ episteusan eis auton
+<× 46… tines de ex autwn aphlqon pros tous farisaious kai eipon autois osa epoihsen o isÑ
+<× 47… sunhgagon oun oi arciereis kai oi farisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outos o anÑos polla shmeia poiei
+<× 48… ean afwmen auton outws pantes pisteusousin eis auton kai eleusontai oi rwmaioi kai arousin hmwn kai ton topon kai to eqnos
+<× 49… eis de tis ex autwn kaiafas arciereus wn tou eniautou ekeinou eipen autois umeis ouk oidate ouden
+<× 50… oude dialogizesqe oti sumferei hmin ina eis anÑos apoqanh uper tou laou kai mh olon to eqnos apolhtai
+<× 51… touto de af eautou ouk eipen alla arciereus wn tou eniautou ekeinou proefhteusen oti emellen o isÑ apoqnhskein uper tou eqnous
+<× 52… kai ouc uper tou eqnous monon all ina kai ta tekna tou quÑ ta dieskorpismena sunagagh eis en
+<× 53… ap ekeinhs oun ths hmeras sunebouleusanto ina apokteinwsin auton
+<× 54… isÑ oun ouketi parrhsia periepatei en tois ioudaiois alla aphlqen ekeiqen eis thn cwran eggus ths erhmou eis efraim legomenhn polin kakei dietribe meta twn maqhtwn autou
+<× 55… hn de eggus to pasca twn ioudaiwn kai anebhsan polloi eis ierosoluma ek ths cwras pro tou pasca ina agniswsin eautous
+<× 56… ezhtoun oun ton inÑ kai elegon met allhlwn en tw ierw esthkotes ti umin dokei oti ou mh elqh eis thn eorthn
+<× 57… dedwkeisan de kai oi arciereis kai oi farisaioi entolhn ina ean tis gnw pou esti mhnush opws piaswsin auton
+
+<K 12…
+<× 1… o oun isÑ pro ex hmerwn tou pasca hlqen eis bhqanian opou hn lazaros o teqnhkws on hgeiren ek nekrwn
+<× 2… epoihsan oun autw deipnon ekei kai h marqa dihkonei o de lazaros eis hn twn anakeimenwn sun autw
+<× 3… h oun maria labousa litran murou nardou pistikhs polutimou hleiye tous podas tou iuÑ kai exemaxe tais qrixin auths tous podas autou h de oikia eplhrwqh ek ths osmhs tou murou
+<× 4… legei oun eis ek twn maqhtwn autou ioudas simwnos iskariwths o mellwn auton paradidonai
+<× 5… diati touto to muron ouk epraqh triakosiwn dhnariwn kai edoqh ptwcois
+<× 6… eipe de touto ouc oti peri twn ptwcwn emelen autw all oti klepths hn kai to glwssokomon eice kai ta ballomena ebastazen
+<× 7… eipen oun o isÑ afes authn eis thn hmeran tou entafiasmou mou tethrhken auto
+<× 8… tous ptwcous gar pantote ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete
+<× 9… egnw oun oclos polus ek twn ioudaiwn oti ekei esti kai hlqon ou dia ton inÑ monon all ina kai ton lazaron idwsin on hgeiren ek nekrwn
+<× 10… ebouleusanto de oi arciereis ina kai ton lazaron apokteinwsin
+<× 11… oti polloi di auton uphgon twn ioudaiwn kai episteuon eis ton inÑ
+<× 12… th epaurion oclos polus o elqwn eis thn eorthn akousantes oti ercetai o isÑ eis ierosoluma
+<× 13… elabon ta baia twn foinikwn kai exhlqon eis apanthsin autw kai ekrazon wsanna euloghmenos o ercomenos en onomati kuÑ basileus tou ihÑl
+<× 14… eurwn de o isÑ onarion ekaqisen ep autw kaqws esti gegrammenon
+<× 15… mh fobou qugater siwn idou o basileus sou ercetai kaqhmenos epi pwlon onou
+<× 16… tauta de ouk egnwsan oi maqhtai autou to prwton all ote edoxasqh o isÑ tote emnhsqhsan oti tauta hn ep autw gegrammena kai tauta epoihsan autw
+<× 17… emarturei oun o oclos o wn met autou ote ton lazaron efwnhsen ek tou mnhmeiou kai hgeiren auton ek nekrwn
+<× 18… dia touto kai uphnthsen autw o oclos oti hkouse touto auton pepoihkenai to shmeion
+<× 19… oi oun farisaioi eipon pros eautous qewreite oti ouk wfeleite ouden ide o kosmos opisw autou aphlqen
+<× 20… hsan de tines ellhnes ek twn anabainontwn ina proskunhswsin en th eorth
+<× 21… outoi oun proshlqon filippw tw apo bhqsaida ths galilaias kai hrwtwn auton legontes kurie qelomen ton inÑ idein
+<× 22… ercetai filippos kai legei tw andrea kai palin andreas kai filippos legousi tw iuÑ
+<× 23… o de isÑ apekrinato autois legwn elhluqen h wra ina doxasqh o uios tou anÑou
+<× 24… amhn amhn legw umin ean mh o kokkos tou sitou peswn eis thn ghn apoqanh autos monos menei ean de apoqanh polun karpon ferei
+<× 25… o filwn thn yuchn autou apolesei authn kai o miswn thn yuchn autou en tw kosmw toutw eis zwhn aiwnion fulaxei authn
+<× 26… ean emoi diakonh tis emoi akolouqeitw kai opou eimi egw ekei kai o diakonos o emos estai kai ean tis emoi diakonh timhsei auton o phÑr
+<× 27… nun h yuch mou tetaraktai kai ti eipw peÑr swson me ek ths wras tauths alla dia touto hlqon eis thn wran tauthn
+<× 28… peÑr doxason sou to onoma hlqen oun fwnh ek tou ouÑnou kai edoxasa kai palin doxasw
+<× 29… o oun oclos o estws kai akousas elege bronthn gegonenai alloi elegon aggelos autw lelalhken
+<× 30… apekriqh isÑ kai eipen ou di eme auth h fwnh gegonen alla di umas
+<× 31… nun krisis esti tou kosmou toutou nun o arcwn tou kosmou toutou ekblhqhsetai exw
+<× 32… kagw ean uywqw ek ths ghs pantas elkusw pros emauton
+<× 33… touto de elege shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein
+<× 34… apekriqh autw o oclos hmeis hkousamen ek tou nomou oti o csÑ menei eis ton aiwna kai pws su legeis oti dei uywqhnai ton uion tou anÑou tis estin outos o uios tou anÑou
+<× 35… eipen oun autois o isÑ eti mikron cronon to fws meq umwn esti peripateite ews to fws ecete ina mh skotia umas katalabh kai o peripatwn en th skotia ouk oide pou upagei
+<× 36… ews to fws ecete pisteuete eis to fws ina uioi fwtos genhsqe tauta elalhsen o isÑ kai apelqwn ekrubh ap autwn
+<× 37… tosauta de autou shmeia pepoihkotos emprosqen autwn ouk episteuon eis auton
+<× 38… ina o logos hsaiou tou profhtou plhrwqh on eipe keÑ tis episteuse th akoh hmwn kai o braciwn kuÑ tini apekalufqh
+<× 39… dia touto ouk hdunanto pisteuein oti palin eipen hsaias
+<× 40… tetuflwken autwn tous ofqalmous kai pepwrwken autwn thn kardian ina mh idwsi tois ofqalmois kai nohswsi th kardia kai epistrafwsi kai iaswmai autous
+<× 41… tauta eipen hsaias ote eide thn doxan autou kai elalhse peri autou
+<× 42… omws mentoi kai ek twn arcontwn polloi episteusan eis auton alla dia tous farisaious ouc wmologoun ina mh aposunagwgoi genwntai
+<× 43… hgaphsan gar thn doxan twn anÑwn mallon hper thn doxan tou quÑ
+<× 44… isÑ de ekraxe kai eipen o pisteuwn eis eme ou pisteuei eis eme all eis ton pemyanta me
+<× 45… kai o qewrwn eme qewrei ton pemyanta me
+<× 46… egw fws eis ton kosmon elhluqa ina pas o pisteuwn eis eme en th skotia mh meinh
+<× 47… kai ean tis mou akoush twn rhmatwn kai mh pisteush egw ou krinw auton ou gar hlqon ina krinw ton kosmon all ina swsw ton kosmon
+<× 48… o aqetwn eme kai mh lambanwn ta rhmata mou ecei ton krinonta auton o logos on elalhsa ekeinos krinei auton en th escath hmera
+<× 49… oti egw ex emautou ouk elalhsa all o pemyas me phÑr autos moi entolhn edwke ti eipw kai ti lalhsw
+<× 50… kai oida oti h entolh autou zwh aiwnios estin a oun lalw egw kaqws eirhke moi o phÑr outws lalw
+
+<K 13…
+<× 1… pro de ths eorths tou pasca eidws o isÑ oti elhluqen autou h wra ina metabh ek tou kosmou toutou pros ton prÑa agaphsas tous idious tous en tw kosmw eis telos hgaphsen autous
+<× 2… kai deipnou genomenou tou diabolou hdh beblhkotos eis thn kardian iouda simwnos iskariwtou ina auton paradw
+<× 3… eidws o isÑ oti panta dedwken autw o phÑr eis tas ceiras kai oti apo quÑ exhlqe kai pros ton qnÑ upagei
+<× 4… egeiretai ek tou deipnou kai tiqhsi ta imatia kai labwn lention diezwsen eauton
+<× 5… eita ballei udwr eis ton nipthra kai hrxato niptein tous podas twn maqhtwn kai ekmassein tw lentiw w hn diezwsmenos
+<× 6… ercetai oun pros simwna petron kai legei autw ekeinos keÑ su mou nipteis tous podas
+<× 7… apekriqh isÑ kai eipen autw o egw poiw su ouk oidas arti gnwsh de meta tauta
+<× 8… legei autw petros ou mh niyhs tous podas mou eis ton aiwna apekriqh autw o isÑ ean mh niyw se ouk eceis meros met emou
+<× 9… legei autw simwn petros keÑ mh tous podas mou monon alla kai tas ceiras kai thn kefalhn
+<× 10… legei autw o isÑ o leloumenos ou creian ecei h tous podas niyasqai all esti kaqaros olos kai umeis kaqaroi este all ouci pantes
+<× 11… hdei gar ton paradidonta auton dia touto eipen ouci pantes kaqaroi este
+<× 12… ote oun eniye tous podas autwn kai elabe ta imatia autou anapeswn palin eipen autois ginwskete ti pepoihka umin
+<× 13… umeis fwneite me o didaskalos kai o ksÑ kai kalws legete eimi gar
+<× 14… ei oun egw eniya umwn tous podas o ksÑ kai o didaskalos kai umeis ofeilete allhlwn niptein tous podas
+<× 15… upodeigma gar dedwka umin ina kaqws epoihsa umin kai umeis poihte
+<× 16… amhn amhn legw umin ouk esti doulos meizwn tou kuriou autou oude apostolos meizwn tou pemyantos auton
+<× 17… ei tauta oidate makarioi este ean poihte auta
+<× 18… ou peri pantwn umwn legw egw oida ous exelexamhn all ina h grafh plhrwqh o trwgwn met emou ton arton ephren ep eme thn pternan autou
+<× 19… ap arti legw umin pro tou genesqai ina otan genhtai pisteushte oti egw eimi
+<× 20… amhn amhn legw umin o lambanwn ean tina pemyw eme lambanei o de eme lambanwn lambanei ton pemyanta me
+<× 21… tauta eipwn o isÑ etaracqh tw pnÑi kai emarturhse kai eipen amhn amhn legw umin oti eis ex umwn paradwsei me
+<× 22… eblepon de pros allhlous oi maqhtai aporoumenoi peri tinos legei
+<× 23… hn de anakeimenos eis twn maqhtwn autou en tw kolpw tou iuÑ on hgapa o isÑ
+<× 24… neuei oun toutw simwn petros puqesqai tis an eih peri ou legei
+<× 25… epipeswn de ekeinos epi to sthqos tou iuÑ legei autw keÑ tis estin
+<× 26… apokrinetai o isÑ ekeinos estin w egw bayas to ywmion epidwsw kai embayas to ywmion didwsin iouda simwnos iskariwth
+<× 27… kai meta to ywmion tote eishlqen eis ekeinon o satanas legei oun autw o isÑ o poieis poihson tacion
+<× 28… touto de oudeis egnw twn anakeimenwn pros ti eipen autw
+<× 29… tines gar edokoun epei to glwssokomon eicen o ioudas oti legei autw o isÑ agorason wn creian ecomen eis thn eorthn h tois ptwcois ina ti dw
+<× 30… labwn oun to ywmion ekeinos euqews exhlqen hn de nux
+<× 31… ote exhlqe legei o isÑ nun edoxasqh o uios tou anÑou kai o qsÑ edoxasqh en autw
+<× 32… ei o qsÑ edoxasqh en autw kai o qsÑ doxasei auton en eautw kai euqus doxasei auton
+<× 33… teknia eti mikron meq umwn eimi zhthsete me kai kaqws eipon tois ioudaiois oti opou upagw egw umeis ou dunasqe elqein kai umin legw arti
+<× 34… entolhn kainhn didwmi umin ina agapate allhlous kaqws hgaphsa umas ina kai umeis agapate allhlous
+<× 35… en toutw gnwsontai pantes oti emoi maqhtai este ean agaphn echte en allhlois
+<× 36… legei autw simwn petros keÑ pou upageis apekriqh autw o isÑ opou egw upagw ou dunasai moi nun akolouqhsai usteron de akolouqhseis moi
+<× 37… legei autw petros keÑ diati ou dunamai soi akolouqhsai arti thn yuchn mou uper sou qhsw
+<× 38… apekriqh autw o isÑ thn yuchn sou uper emou qhseis amhn amhn legw soi ou mh alektwr fwnhsei ews ou aparnhsh me tris
+
+<K 14…
+<× 1… mh tarassesqw umwn h kardia pisteuete eis ton qnÑ kai eis eme pisteuete
+<× 2… en th oikia tou prÑs mou monai pollai eisin ei de mh eipon an umin poreuomai etoimasai topon umin
+<× 3… kai ean poreuqw kai etoimasw umin topon palin ercomai kai paralhyomai umas pros emauton ina opou eimi egw kai umeis hte
+<× 4… kai opou egw upagw oidate kai thn odon oidate
+<× 5… legei autw qwmas keÑ ouk oidamen pou upageis kai pws dunameqa thn odon eidenai
+<× 6… legei autw o isÑ egw eimi h odos kai h alhqeia kai h zwh oudeis ercetai pros ton prÑa ei mh di emou
+<× 7… ei egnwkeite me kai ton prÑa mou egnwkeite an kai ap arti ginwskete auton kai ewrakate auton
+<× 8… legei autw filippos keÑ deixon hmin ton prÑa kai arkei hmin
+<× 9… legei autw o isÑ tosouton cronon meq umwn eimi kai ouk egnwkas me filippe o ewrakws eme ewrake ton prÑa kai pws su legeis deixon hmin ton prÑa
+<× 10… ou pisteueis oti egw en tw prÑi kai o phÑr en emoi esti ta rhmata a egw lalw umin ap emautou ou lalw o de phÑr o en emoi menwn autos poiei ta erga
+<× 11… pisteuete moi oti egw en tw prÑi kai o phÑr en emoi ei de mh dia ta erga auta pisteuete moi
+<× 12… amhn amhn legw umin o pisteuwn eis eme ta erga a egw poiw kakeinos poihsei kai meizona toutwn poihsei oti egw pros ton prÑa mou poreuomai
+<× 13… kai o ti an aithshte en tw onomati mou touto poihsw ina doxasqh o phÑr en tw uiw
+<× 14… ean ti aithshte en tw onomati mou egw poihsw
+<× 15… ean agapate me tas entolas tas emas thrhsate
+<× 16… kai egw erwthsw ton prÑa kai allon paraklhton dwsei umin ina menh meq umwn eis ton aiwna
+<× 17… to pnÑa ths alhqeias o o kosmos ou dunatai labein oti ou qewrei auto oude ginwskei auto umeis de ginwskete auto oti par umin menei kai en umin estai
+<× 18… ouk afhsw umas orfanous ercomai pros umas
+<× 19… eti mikron kai o kosmos me ouketi qewrei umeis de qewreite me oti egw zw kai umeis zhsesqe
+<× 20… en ekeinh th hmera gnwsesqe umeis oti egw en tw prÑi mou kai umeis en emoi kagw en umin
+<× 21… o ecwn tas entolas mou kai thrwn autas ekeinos estin o agapwn me o de agapwn me agaphqhsetai upo tou prÑs mou kai egw agaphsw auton kai emfanisw autw emauton
+<× 22… legei autw ioudas ouc o iskariwths keÑ ti gegonen oti hmin melleis emfanizein seauton kai ouci tw kosmw
+<× 23… apekriqh isÑ kai eipen autw ean tis agapa me ton logon mou thrhsei kai o phÑr mou agaphsei auton kai pros auton eleusomeqa kai monhn par autw poihsomen
+<× 24… o mh agapwn me tous logous mou ou threi kai o logos on akouete ouk estin emos alla tou pemyantos me prÑs
+<× 25… tauta lelalhka umin par umin menwn
+<× 26… o de paraklhtos to pnÑa to agion o pemyei o phÑr en tw onomati mou ekeinos umas didaxei panta kai upomnhsei umas panta a eipon umin
+<× 27… eirhnhn afihmi umin eirhnhn thn emhn didwmi umin ou kaqws o kosmos didwsin egw didwmi umin mh tarassesqw umwn h kardia mhde deiliatw
+<× 28… hkousate oti egw eipon umin upagw kai ercomai pros umas ei hgapate me ecarhte an oti eipon poreuomai pros ton prÑa oti o phÑr mou meizwn mou esti
+<× 29… kai nun eirhka umin prin genesqai ina otan genhtai pisteushte
+<× 30… ouketi polla lalhsw meq umwn ercetai gar o tou kosmou arcwn kai en emoi ouk ecei ouden
+<× 31… all ina gnw o kosmos oti agapw ton prÑa kai kaqws eneteilato moi o phÑr outws poiw egeiresqe agwmen enteuqen
+
+<K 15…
+<× 1… egw eimi h ampelos h alhqinh kai o phÑr mou o gewrgos esti
+<× 2… pan klhma en emoi mh feron karpon airei auto kai pan to karpon feron kaqairei auto ina pleiona karpon ferh
+<× 3… hdh umeis kaqaroi este dia ton logon on lelalhka umin
+<× 4… meinate en emoi kagw en umin kaqws to klhma ou dunatai karpon ferein af eautou ean mh meinh en th ampelw outws oude umeis ean mh en emoi meinhte
+<× 5… egw eimi h ampelos umeis ta klhmata o menwn en emoi kagw en autw outos ferei karpon polun oti cwris emou ou dunasqe poiein ouden
+<× 6… ean mh tis meinh en emoi eblhqh exw ws to klhma kai exhranqh kai sunagousin auta kai eis to pur ballousi kai kaietai
+<× 7… ean meinhte en emoi kai ta rhmata mou en umin meinh o ean qelhte aithsesqe kai genhsetai umin
+<× 8… en toutw edoxasqh o phÑr mou ina karpon polun ferhte kai genhsesqe emoi maqhtai
+<× 9… kaqws hgaphse me o phÑr kagw hgaphsa umas meinate en th agaph th emh
+<× 10… ean tas entolas mou thrhshte meneite en th agaph mou kaqws egw tas entolas tou prÑs mou tethrhka kai menw autou en th agaph
+<× 11… tauta lelalhka umin ina h cara h emh en umin meinh kai h cara umwn plhrwqh
+<× 12… auth estin h entolh h emh ina agapate allhlous kaqws hgaphsa umas
+<× 13… meizona tauths agaphn oudeis ecei ina tis thn yuchn autou qh uper twn filwn autou
+<× 14… umeis filoi mou este ean poihte osa egw entellomai umin
+<× 15… ouketi umas legw doulous oti o doulos ouk oide ti poiei autou o kurios umas de eirhka filous oti panta a hkousa para tou prÑs mou egnwrisa umin
+<× 16… ouc umeis me exelexasqe all egw exelexamhn umas kai eqhka umas ina umeis upaghte kai karpon ferhte kai o karpos umwn menh ina o ti an aithshte ton prÑa en tw onomati mou dwh umin
+<× 17… tauta entellomai umin ina agapate allhlous
+<× 18… ei o kosmos umas misei ginwskete oti eme prwton umwn memishken
+<× 19… ei ek tou kosmou hte o kosmos an to idion efilei oti de ek tou kosmou ouk este all egw exelexamhn umas ek tou kosmou dia touto misei umas o kosmos
+<× 20… mnhmoneuete tou logou ou egw eipon umin ouk esti doulos meizwn tou kuriou autou ei eme ediwxan kai umas diwxousin ei ton logon mou ethrhsan kai ton umeteron thrhsousin
+<× 21… alla tauta panta poihsousin umin dia to onoma mou oti ouk oidasi ton pemyanta me
+<× 22… ei mh hlqon kai elalhsa autois amartian ouk eicon nun de profasin ouk ecousi peri ths amartias autwn
+<× 23… o eme miswn kai ton prÑa mou misei
+<× 24… ei ta erga mh epoihsa en autois a oudeis allos pepoihken amartian ouk eicon nun de kai ewrakasi kai memishkasi kai eme kai ton prÑa mou
+<× 25… all ina plhrwqh o logos o gegrammenos en tw nomw autwn oti emishsan me dwrean
+<× 26… otan de elqh o paraklhtos on egw pemyw umin para tou prÑs to pnÑa ths alhqeias o para tou prÑs ekporeuetai ekeinos marturhsei peri emou
+<× 27… kai umeis de martureite oti ap archs met emou este
+
+<K 16…
+<× 1… tauta lelalhka umin ina mh skandalisqhte
+<× 2… aposunagwgous poihsousin umas all ercetai wra ina pas o apokteinas umas doxh latreian prosferein tw qwÑ
+<× 3… kai tauta poihsousin oti ouk egnwsan ton prÑa oude eme
+<× 4… alla tauta lelalhka umin ina otan elqh h wra mnhmoneuhte autwn oti egw eipon umin tauta de umin ex archs ouk eipon oti meq umwn hmhn
+<× 5… nun de upagw pros ton pemyanta me kai oudeis ex umwn erwta me pou upageis
+<× 6… all oti tauta lelalhka umin h luph peplhrwken umwn thn kardian
+<× 7… all egw thn alhqeian legw umin sumferei umin ina egw apelqw ean gar egw mh apelqw o paraklhtos ouk eleusetai pros umas ean de poreuqw pemyw auton pros umas
+<× 8… kai elqwn ekeinos elegxei ton kosmon peri amartias kai peri dikaiosunhs kai peri krisews
+<× 9… peri amartias men oti ou pisteuousin eis eme
+<× 10… peri dikaiosunhs de oti pros ton prÑa mou upagw kai ouketi qewreite me
+<× 11… peri de krisews oti o arcwn tou kosmou toutou kekritai
+<× 12… eti polla ecw legein umin all ou dunasqe bastazein arti
+<× 13… otan de elqh ekeinos to pnÑa ths alhqeias odhghsei umas eis pasan thn alhqeian ou gar lalhsei af eautou all osa an akoush lalhsei kai ta ercomena anaggelei umin
+<× 14… ekeinos eme doxasei oti ek tou emou lhyetai kai anaggelei umin
+<× 15… panta osa ecei o phÑr ema esti dia touto eipon oti ek tou emou lambanei kai anaggelei umin
+<× 16… mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me oti upagw pros ton prÑa
+<× 17… eipon oun ek twn maqhtwn autou pros allhlous ti esti touto o legei hmin mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me kai oti egw upagw pros ton prÑa
+<× 18… elegon oun touto ti estin o legei to mikron ouk oidamen ti lalei
+<× 19… egnw oun o isÑ oti hqelon auton erwtan kai eipen autois peri toutou zhteite met allhlwn oti eipon mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me
+<× 20… amhn amhn legw umin oti klausete kai qrhnhsete umeis o de kosmos carhsetai umeis de luphqhsesqe all h luph umwn eis caran genhsetai
+<× 21… h gunh otan tikth luphn ecei oti hlqen h wra auths otan de gennhsh to paidion ouketi mnhmoneuei ths qliyews dia thn caran oti egennhqh anÑos eis ton kosmon
+<× 22… kai umeis oun luphn men nun ecete palin de oyomai umas kai carhsetai umwn h kardia kai thn caran umwn oudeis airei af umwn
+<× 23… kai en ekeinh th hmera eme ouk erwthsete ouden amhn amhn legw umin oti osa an aithshte ton prÑa en tw onomati mou dwsei umin
+<× 24… ews arti ouk hthsate ouden en tw onomati mou aiteite kai lhyesqe ina h cara umwn h peplhrwmenh
+<× 25… tauta en paroimiais lelalhka umin all ercetai wra ote ouketi en paroimiais lalhsw umin alla parrhsia peri tou prÑs anaggelw umin
+<× 26… en ekeinh th hmera en tw onomati mou aithsesqe kai ou legw umin oti egw erwthsw ton prÑa peri umwn
+<× 27… autos gar o phÑr filei umas oti umeis eme pefilhkate kai pepisteukate oti egw para tou quÑ exhlqon
+<× 28… exhlqon para tou prÑs kai elhluqa eis ton kosmon palin afihmi ton kosmon kai poreuomai pros ton prÑa
+<× 29… legousin autw oi maqhtai autou ide nun parrhsia laleis kai paroimian oudemian legeis
+<× 30… nun oidamen oti oidas panta kai ou creian eceis ina tis se erwta en toutw pisteuomen oti apo quÑ exhlqes
+<× 31… apekriqh autois o isÑ arti pisteuete
+<× 32… idou ercetai wra kai nun elhluqen ina skorpisqhte ekastos eis ta idia kai eme monon afhte kai ouk eimi monos oti o phÑr met emou esti
+<× 33… tauta lelalhka umin ina en emoi eirhnhn echte en tw kosmw qliyin ecete alla qarseite egw nenikhka ton kosmon
+
+<K 17…
+<× 1… tauta elalhsen o isÑ kai ephre tous ofqalmous autou eis ton ouÑnon kai eipe peÑr elhluqen h wra doxason sou ton uion ina kai o uios sou doxash se
+<× 2… kaqws edwkas autw exousian pashs sarkos ina pan o dedwkas autw dwsei autois zwhn aiwnion
+<× 3… auth de estin h aiwnios zwh ina ginwskwsi se ton monon alhqinon qnÑ kai on apesteilas inÑ cnÑ
+<× 4… egw se edoxasa epi ths ghs to ergon eteleiwsa o dedwkas moi ina poihsw
+<× 5… kai nun doxason me su peÑr para seautw th doxh h eicon pro tou ton kosmon einai para soi
+<× 6… efanerwsa sou to onoma tois anÑois ous dedwkas moi ek tou kosmou soi hsan kai emoi autous dedwkas kai ton logon sou tethrhkasi
+<× 7… nun egnwkan oti panta osa dedwkas moi para sou estin
+<× 8… oti ta rhmata a dedwkas moi dedwka autois kai autoi elabon kai egnwsan alhqws oti para sou exhlqon kai episteusan oti su me apesteilas
+<× 9… egw peri autwn erwtw ou peri tou kosmou erwtw alla peri wn dedwkas moi oti soi eisi
+<× 10… kai ta ema panta sa esti kai ta sa ema kai dedoxasmai en autois
+<× 11… kai ouketi eimi en tw kosmw kai outoi en tw kosmw eisi kai egw pros se ercomai peÑr agie thrhson autous en tw onomati sou w dedwkas moi ina wsin en kaqws hmeis
+<× 12… ote hmhn met autwn en tw kosmw egw ethroun autous en tw onomati sou ous dedwkas moi efulaxa kai oudeis ex autwn apwleto ei mh o uios ths apwleias ina h grafh plhrwqh
+<× 13… nun de pros se ercomai kai tauta lalw en tw kosmw ina ecwsi thn caran thn emhn peplhrwmenhn en autois
+<× 14… egw dedwka autois ton logon sou kai o kosmos emishsen autous oti ouk eisin ek tou kosmou kaqws egw ouk eimi ek tou kosmou
+<× 15… ouk erwtw ina arhs autous ek tou kosmou all ina thrhshs autous ek tou ponhrou
+<× 16… ek tou kosmou ouk eisi kaqws egw ek tou kosmou ouk eimi
+<× 17… agiason autous en th alhqeia sou o logos o sos alhqeia esti
+<× 18… kaqws eme apesteilas eis ton kosmon kagw apesteila autous eis ton kosmon
+<× 19… kai uper autwn egw agiazw emauton ina kai autoi wsin hgiasmenoi en alhqeia
+<× 20… ou peri toutwn de erwtw monon alla kai peri twn pisteuontwn dia tou logou autwn eis eme
+<× 21… ina pantes en wsi kaqws su peÑr en emoi kagw en soi ina kai autoi en hmin en wsin ina o kosmos pisteush oti su me apesteilas
+<× 22… kai egw thn doxan hn dedwkas moi dedwka autois ina wsin en kaqws hmeis en esmen
+<× 23… egw en autois kai su en emoi ina wsi teteleiwmenoi eis en kai ina ginwskh o kosmos oti su me apesteilas kai hgaphsas autous kaqws eme hgaphsas
+<× 24… peÑr ous dedwkas moi qelw ina opou eimi egw kakeinoi wsi met emou ina qewrwsi thn doxan thn emhn hn dedwkas moi oti hgaphsas me pro katabolhs kosmou
+<× 25… peÑr dikaie kai o kosmos se ouk egnw egw de se egnwn kai outoi egnwsan oti su me apesteilas
+<× 26… kai egnwrisa autois to onoma sou kai gnwrisw ina h agaph hn hgaphsas me en autois h kagw en autois
+
+<K 18…
+<× 1… tauta eipwn o isÑ exhlqe sun tois maqhtais autou peran tou ceimarrou twn kedrwn opou hn khpos eis on eishlqen autos kai oi maqhtai autou
+<× 2… hdei de kai ioudas o paradidous auton ton topon oti pollakis sunhcqh o isÑ ekei meta twn maqhtwn autou
+<× 3… o oun ioudas labwn thn speiran kai ek twn arcierewn kai farisaiwn uphretas ercetai ekei meta fanwn kai lampadwn kai oplwn
+<× 4… isÑ oun eidws panta ta ercomena ep auton exelqwn eipen autois tina zhteite
+<× 5… apekriqhsan autw inÑ ton nazwraion legei autois o isÑ egw eimi eisthkei de kai ioudas o paradidous auton met autwn
+<× 6… ws oun eipen autois oti egw eimi aphlqon eis ta opisw kai epeson camai
+<× 7… palin oun autous ephrwthse tina zhteite oi de eipon inÑ ton nazwraion
+<× 8… apekriqh isÑ eipon umin oti egw eimi ei oun eme zhteite afete toutous upagein
+<× 9… ina plhrwqh o logos on eipen oti ous dedwkas moi ouk apwlesa ex autwn oudena
+<× 10… simwn oun petros ecwn macairan eilkusen authn kai epaise ton tou arcierews doulon kai apekoyen autou to wtion to dexion hn de onoma tw doulw malcos
+<× 11… eipen oun o isÑ tw petrw bale thn macairan eis thn qhkhn to pothrion o dedwke moi o phÑr ou mh piw auto
+<× 12… h oun speira kai o ciliarcos kai oi uphretai twn ioudaiwn sunelabon ton inÑ kai edhsan auton
+<× 13… kai aphgagon auton pros annan prwton hn gar penqeros tou kaiafa os hn arciereus tou eniautou ekeinou
+<× 14… hn de kaiafas o sumbouleusas tois ioudaiois oti sumferei ena anÑon apolesqai uper tou laou
+<× 15… hkolouqei de tw iuÑ simwn petros kai o allos maqhths o de maqhths ekeinos hn gnwstos tw arcierei kai suneishlqe tw iuÑ eis thn aulhn tou arcierews
+<× 16… o de petros eisthkei pros th qura exw exhlqen oun o maqhths o allos os hn gnwstos tw arcierei kai eipe th qurwrw kai eishgage ton petron
+<× 17… legei oun h paidiskh h qurwros tw petrw mh kai su ek twn maqhtwn ei tou anÑou toutou legei ekeinos ouk eimi
+<× 18… eisthkeisan de oi douloi kai oi uphretai anqrakian pepoihkotes oti yucos hn kai eqermainonto hn de met autwn o petros estws kai qermainomenos
+<× 19… o oun arciereus hrwthse ton inÑ peri twn maqhtwn autou kai peri ths didachs autou
+<× 20… apekriqh autw o isÑ egw parrhsia elalhsa tw kosmw egw pantote edidaxa en sunagwgh kai en tw ierw opou pantote oi ioudaioi sunercontai kai en kruptw elalhsa ouden
+<× 21… ti me eperwtas eperwthson tous akhkootas ti elalhsa autois ide outoi oidasin a eipon egw
+<× 22… tauta de autou eipontos eis twn uphretwn paresthkws edwke rapisma tw iuÑ eipwn outws apokrinh tw arcierei
+<× 23… apekriqh autw o isÑ ei kakws elalhsa marturhson peri tou kakou ei de kalws ti me dereis
+<× 24… apesteilen auton o annas dedemenon pros kaiafan ton arcierea
+<× 25… hn de simwn petros estws kai qermainomenos eipon oun autw mh kai su ek twn maqhtwn autou ei hrnhsato oun ekeinos kai eipen ouk eimi
+<× 26… legei eis ek twn doulwn tou arcierews suggenhs wn ou apekoye petros to wtion ouk egw se eidon en tw khpw met autou
+<× 27… palin oun hrnhsato o petros kai euqews alektwr efwnhsen
+<× 28… agousin oun ton inÑ apo tou kaiafa eis to praitwrion hn de prwi kai autoi ouk eishlqon eis to praitwrion ina mh mianqwsin all ina fagwsi to pasca
+<× 29… exhlqen oun o pilatos pros autous kai eipe tina kathgorian ferete kata tou anÑou toutou
+<× 30… apekriqhsan kai eipon autw ei mh hn outos kakopoios ouk an soi paredwkamen auton
+<× 31… eipen oun autois o pilatos labete auton umeis kai kata ton nomon umwn krinate auton eipon oun autw oi ioudaioi hmin ouk exestin apokteinai oudena
+<× 32… ina o logos tou iuÑ plhrwqh on eipe shmainwn poiw qanatw emellen apoqnhskein
+<× 33… eishlqen oun eis to praitwrion palin o pilatos kai efwnhse ton inÑ kai eipen autw su ei o basileus twn ioudaiwn
+<× 34… apekriqh autw o isÑ af eautou su touto legeis h alloi soi eipon peri emou
+<× 35… apekriqh o pilatos mhti egw ioudaios eimi to eqnos to son kai oi arciereis paredwkan se emoi ti epoihsas
+<× 36… apekriqh isÑ h basileia h emh ouk estin ek tou kosmou toutou ei ek tou kosmou toutou hn h basileia h emh oi uphretai an oi emoi hgwnizonto ina mh paradoqw tois ioudaiois nun de h basileia h emh ouk estin enteuqen
+<× 37… eipen oun autw o pilatos oukoun basileus ei su apekriqh isÑ su legeis oti basileus eimi egw egw eis touto gegennhmai kai eis touto elhluqa eis ton kosmon ina marturhsw th alhqeia pas o wn ek ths alhqeias akouei mou ths fwnhs
+<× 38… legei autw o pilatos ti estin alhqeia kai touto eipwn palin exhlqe pros tous ioudaious kai legei autois egw oudemian aitian euriskw en autw
+<× 39… esti de sunhqeia hmin ina ena umin apolusw en tw pasca boulesqe oun umin apolusw ton basilea twn ioudaiwn
+<× 40… ekraugasan oun pantes legontes mh touton alla ton barabban hn de o barabbas lhsths
+
+<K 19…
+<× 1… tote oun elaben o pilatos ton inÑ kai emastigwse
+<× 2… kai oi stratiwtai plexantes stefanon ex akanqwn epeqhkan autou th kefalh kai imation porfuroun periebalon auton
+<× 3… kai elegon caire o basileus twn ioudaiwn kai edidoun autw rapismata
+<× 4… exhlqen oun palin exw o pilatos kai legei autois ide agw umin auton exw ina gnwte oti en autw oudemian aitian euriskw
+<× 5… exhlqen oun o isÑ exw forwn ton akanqinon stefanon kai to porfuroun imation kai legei autois ide o anÑos
+<× 6… ote oun eidon auton oi arciereis kai oi uphretai ekraugasan legontes staurwson staurwson auton legei autois o pilatos labete auton umeis kai staurwsate egw gar ouc euriskw en autw aitian
+<× 7… apekriqhsan autw oi ioudaioi hmeis nomon ecomen kai kata ton nomon hmwn ofeilei apoqanein oti eauton uion quÑ epoihsen
+<× 8… ote oun hkousen o pilatos touton ton logon mallon efobhqh
+<× 9… kai eishlqen eis to praitwrion palin kai legei tw iuÑ poqen ei su o de isÑ apokrisin ouk edwken autw
+<× 10… legei oun autw o pilatos emoi ou laleis ouk oidas oti exousian ecw staurwsai se kai exousian ecw apolusai se
+<× 11… apekriqh isÑ ouk eices exousian oudemian kat emou ei mh hn soi dedomenon anwqen dia touto o paradidous me soi meizona amartian ecei
+<× 12… ek toutou ezhtei o pilatos apolusai auton oi de ioudaioi ekrazon legontes ean touton apolushs ouk ei filos tou kaisaros pas o basilea eauton poiwn antilegei tw kaisari
+<× 13… o oun pilatos akousas touton ton logon hgagen exw ton inÑ kai ekaqisen epi tou bhmatos eis topon legomenon liqostrwton ebraisti de gabaqa
+<× 14… hn de paraskeuh tou pasca wra hn wsei ekth kai legei tois ioudaiois ide o basileus umwn
+<× 15… oi de ekraugasan aron aron staurwson auton legei autois o pilatos ton basilea umwn staurwsw apekriqhsan oi arciereis ouk ecomen basilea ei mh kaisara
+<× 16… tote oun paredwken auton autois ina staurwqh parelabon de ton inÑ kai hgagon
+<× 17… kai bastazwn ton stauron autou exhlqen eis ton legomenon kraniou topon os legetai ebraisti golgoqa
+<× 18… opou auton estaurwsan kai met autou allous duo enteuqen kai enteuqen meson de ton inÑ
+<× 19… egraye de kai titlon o pilatos kai eqhken epi tou staurou hn de gegrammenon isÑ o nazwraios o basileus twn ioudaiwn
+<× 20… touton oun ton titlon polloi anegnwsan twn ioudaiwn oti eggus hn o topos ths polews opou estaurwqh o isÑ kai hn gegrammenon ebraisti ellhnisti rwmaisti
+<× 21… elegon oun tw pilatw oi arciereis twn ioudaiwn mh grafe o basileus twn ioudaiwn all oti ekeinos eipe basileus eimi twn ioudaiwn
+<× 22… apekriqh o pilatos o gegrafa gegrafa
+<× 23… oi oun stratiwtai ote estaurwsan ton inÑ elabon ta imatia autou kai epoihsan tessara merh ekastw stratiwth meros kai ton citwna hn de o citwn arafos ek twn anwqen ufantos di olou
+<× 24… eipon oun pros allhlous mh sciswmen auton alla lacwmen peri autou tinos estai ina h grafh plhrwqh h legousa diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klhron oi men oun stratiwtai tauta epoihsan
+<× 25… eisthkeisan de para tw staurw tou iuÑ h mhÑr autou kai h adelfh ths mrÑs autou maria h tou klwpa kai maria h magdalhnh
+<× 26… isÑ oun idwn thn mrÑa kai ton maqhthn parestwta on hgapa legei th mrÑi autou gunai idou o uios sou
+<× 27… eita legei tw maqhth idou h mhÑr sou kai ap ekeinhs ths wras elaben o maqhths authn eis ta idia
+<× 28… meta touto eidws o isÑ oti hdh panta tetelestai ina teleiwqh h grafh legei diyw
+<× 29… skeuos oun ekeito oxous meston oi de plhsantes spoggon oxous kai usswpw periqentes proshnegkan autou tw stomati
+<× 30… ote oun elabe to oxos o isÑ eipe tetelestai kai klinas thn kefalhn paredwke to pnÑa
+<× 31… oi oun ioudaioi ina mh meinh epi tou staurou ta swmata en tw sabbatw epei paraskeuh hn hn gar megalh h hmera ekeinou tou sabbatou hrwthsan ton pilaton ina kateagwsin autwn ta skelh kai arqwsin
+<× 32… hlqon oun oi stratiwtai kai tou men prwtou kateaxan ta skelh kai tou allou tou sustaurwqentos autw
+<× 33… epi de ton inÑ elqontes ws eidon auton hdh teqnhkota ou kateaxan autou ta skelh
+<× 34… all eis twn stratiwtwn logch autou thn pleuran enuxe kai euqews exhlqen aima kai udwr
+<× 35… kai o ewrakws memarturhke kai alhqinh estin h marturia autou kakeinos oiden oti alhqh legei ina umeis pisteushte
+<× 36… egeneto gar tauta ina h grafh plhrwqh ostoun ou suntribhsetai ap autou
+<× 37… kai palin etera grafh legei oyontai eis on exekenthsan
+<× 38… meta tauta hrwthse ton pilaton o iwshf o apo arimaqaias wn maqhths tou iuÑ kekrummenos de dia ton fobon twn ioudaiwn ina arh to swma tou iuÑ kai epetreyen o pilatos hlqen oun kai hre to swma tou iuÑ
+<× 39… hlqe de kai nikodhmos o elqwn pros ton inÑ nuktos to prwton ferwn migma smurnhs kai alohs ws litras ekaton
+<× 40… elabon oun to swma tou iuÑ kai edhsan auto en oqoniois meta twn arwmatwn kaqws eqos esti tois ioudaiois entafiazein
+<× 41… hn de en tw topw opou estaurwqh khpos kai en tw khpw mnhmeion kainon en w oudepw oudeis eteqh
+<× 42… ekei oun dia thn paraskeuhn twn ioudaiwn oti eggus hn to mnhmeion eqhkan ton inÑ
+
+<K 20…
+<× 1… th de mia twn sabbatwn maria h magdalhnh ercetai prwi skotias eti oushs eis to mnhmeion kai blepei ton liqon hrmenon ek tou mnhmeiou
+<× 2… trecei oun kai ercetai pros simwna petron kai pros ton allon maqhthn on efilei o isÑ kai legei autois hran ton knÑ ek tou mnhmeiou kai ouk oidamen pou eqhkan auton
+<× 3… exhlqen oun o petros kai o allos maqhths kai hrconto eis to mnhmeion
+<× 4… etrecon de oi duo omou kai o allos maqhths proedrame tacion tou petrou kai hlqe prwtos eis to mnhmeion
+<× 5… kai parakuyas blepei keimena ta oqonia ou mentoi eishlqen
+<× 6… ercetai oun simwn petros akolouqwn autw kai eishlqen eis to mnhmeion kai qewrei ta oqonia keimena
+<× 7… kai to soudarion o hn epi ths kefalhs autou ou meta twn oqoniwn keimenon alla cwris entetuligmenon eis ena topon
+<× 8… tote oun eishlqe kai o allos maqhths o elqwn prwtos eis to mnhmeion kai eide kai episteusen
+<× 9… oudepw gar hdeisan thn grafhn oti dei auton ek nekrwn anasthnai
+<× 10… aphlqon oun palin pros eautous oi maqhtai
+<× 11… maria de eisthkei pros tw mnhmeiw klaiousa exw ws oun eklaie parekuyen eis to mnhmeion
+<× 12… kai qewrei duo aggelous en leukois kaqezomenous ena pros th kefalh kai ena pros tois posin opou ekeito to swma tou iuÑ
+<× 13… kai legousin auth ekeinoi gunai ti klaieis legei autois oti hran ton knÑ mou kai ouk oida pou eqhkan auton
+<× 14… kai tauta eipousa estrafh eis ta opisw kai qewrei ton inÑ estwta kai ouk hdei oti isÑ esti
+<× 15… legei auth o isÑ gunai ti klaieis tina zhteis ekeinh dokousa oti o khpouros esti legei autw kurie ei su ebastasas auton eipe moi pou eqhkas auton kagw auton arw
+<× 16… legei auth o isÑ maria strafeisa ekeinh legei autw rabbouni o legetai didaskale
+<× 17… legei auth o isÑ mh mou aptou oupw gar anabebhka pros ton prÑa mou poreuou de pros tous adelfous mou kai eipe autois anabainw pros ton prÑa mou kai prÑa umwn kai qnÑ mou kai qnÑ umwn
+<× 18… ercetai maria h magdalhnh apaggellousa tois maqhtais oti ewrake ton knÑ kai tauta eipen auth
+<× 19… oushs oun oyias th hmera ekeinh th mia twn sabbatwn kai twn qurwn kekleismenwn opou hsan oi maqhtai sunhgmenoi dia ton fobon twn ioudaiwn hlqen o isÑ kai esth eis to meson kai legei autois eirhnh umin
+<× 20… kai touto eipwn edeixen autois tas ceiras kai thn pleuran autou ecarhsan oun oi maqhtai idontes ton knÑ
+<× 21… eipen oun autois o isÑ palin eirhnh umin kaqws apestalke me o phÑr kagw pempw umas
+<× 22… kai touto eipwn enefushse kai legei autois labete pnÑa agion
+<× 23… an tinwn afhte tas amartias afientai autois an tinwn krathte kekrathntai
+<× 24… qwmas de eis ek twn dwdeka o legomenos didumos ouk hn met autwn ote hlqen o isÑ
+<× 25… elegon oun autw oi alloi maqhtai ewrakamen ton knÑ o de eipen autois ean mh idw en tais cersin autou ton tupon twn hlwn kai balw ton daktulon mou eis ton tupon twn hlwn kai balw thn ceira mou eis thn pleuran autou ou mh pisteusw
+<× 26… kai meq hmeras oktw palin hsan esw oi maqhtai autou kai qwmas met autwn ercetai o isÑ twn qurwn kekleismenwn kai esth eis to meson kai eipen eirhnh umin
+<× 27… eita legei tw qwma fere ton daktulon sou wde kai ide tas ceiras mou kai fere thn ceira sou kai bale eis thn pleuran mou kai mh ginou apistos alla pistos
+<× 28… kai apekriqh qwmas kai eipen autw o ksÑ mou kai o qsÑ mou
+<× 29… legei autw o isÑ oti ewrakas me pepisteukas makarioi oi mh idontes kai pisteusantes
+<× 30… polla men oun kai alla shmeia epoihsen o isÑ enwpion twn maqhtwn autou a ouk esti gegrammena en tw bibliw toutw
+<× 31… tauta de gegraptai ina pisteushte oti o isÑ estin o csÑ o uios tou quÑ kai ina pisteuontes zwhn echte en tw onomati autou
+
+<K 21…
+<× 1… meta tauta efanerwsen eauton o isÑ tois maqhtais autou egerqeis ek nekrwn epi ths qalasshs ths tiberiados efanerwse de outws
+<× 2… hsan omou simwn petros kai qwmas o legomenos didumos kai naqanahl o apo kana ths galilaias kai oi tou zebedaiou kai alloi ek twn maqhtwn autou duo
+<× 3… legei autois simwn petros upagw alieuein legousin autw ercomeqa kai hmeis sun soi exhlqon kai enebhsan eis to ploion euqus kai en ekeinh th nukti epiasan ouden
+<× 4… prwias de hdh genomenhs esth o isÑ eis ton aigialon ou mentoi hdeisan oi maqhtai oti isÑ esti
+<× 5… legei oun autois o isÑ paidia mh ti prosfagion ecete apekriqhsan autw ou
+<× 6… o de eipen autois balete eis ta dexia merh tou ploiou to diktuon kai eurhsete ebalon oun kai ouketi auto elkusai iscusan apo tou plhqous twn icquwn
+<× 7… legei oun o maqhths ekeinos on hgapa o isÑ tw petrw o ksÑ esti simwn oun petros akousas oti o ksÑ esti ton ependuthn diezwsato hn gar gumnos kai ebalen eauton eis thn qalassan
+<× 8… oi de alloi maqhtai tw ploiariw hlqon ou gar hsan makran apo ths ghs all ws apo phcwn diakosiwn surontes to diktuon twn icquwn
+<× 9… ws oun apebhsan eis thn ghn blepousin anqrakian keimenhn kai oyarion epikeimenon kai arton
+<× 10… legei autois o isÑ enegkate apo twn oyariwn wn epiasate nun
+<× 11… anebh simwn petros kai eilkuse to diktuon epi ths ghs meston icquwn megalwn ekaton penthkonta triwn kai tosoutwn ontwn ouk escisqh to diktuon
+<× 12… legei autois o isÑ deute aristhsate oudeis de etolma twn maqhtwn exetasai auton su tis ei eidotes oti o ksÑ estin
+<× 13… ercetai oun o isÑ kai lambanei ton arton kai didwsin autois kai to oyarion omoiws
+<× 14… touto hdh triton efanerwqh o isÑ tois maqhtais autou egerqeis ek nekrwn
+<× 15… ote oun hristhsan legei tw simwni petrw simwn iwna agapas me pleion toutwn legei autw nai keÑ su oidas oti filw se legei autw boske ta arnia mou
+<× 16… legei autw palin deuteron simwn iwna agapas me legei autw nai keÑ su oidas oti filw se legei autw poimaine ta probata mou
+<× 17… legei autw to triton simwn iwna fileis me eluphqh o petros oti eipen autw to triton fileis me kai eipen autw keÑ su panta oidas su ginwskeis oti filw se legei autw o isÑ boske ta probata mou
+<× 18… amhn amhn legw soi ote hs newteros ezwnnues seauton kai periepateis opou hqeles otan de ghrashs ekteneis tas ceiras sou kai allos se zwsei kai oisei opou ou qeleis
+<× 19… touto de eipe shmainwn poiw qanatw doxasei ton qnÑ kai touto eipwn legei autw akolouqei moi
+<× 20… epistrafeis de o petros blepei ton maqhthn on hgapa o isÑ akolouqounta os kai anepesen en tw deipnw epi to sthqos autou kai eipe keÑ tis estin o paradidous se
+<× 21… touton idwn o petros legei tw iuÑ keÑ outos de ti
+<× 22… legei autw o isÑ ean auton qelw menein ews ercomai ti pros se su akolouqei moi
+<× 23… exhlqen oun o logos outos eis tous adelfous oti o maqhths ekeinos ouk apoqnhskei kai ouk eipen autw o isÑ oti ouk apoqnhskei all ean auton qelw menein ews ercomai ti pros se
+<× 24… outos estin o maqhths o marturwn peri toutwn kai grayas tauta kai oidamen oti alhqhs estin h marturia autou
+<× 25… esti de kai alla polla osa epoihsen o isÑ atina ean grafhtai kaq en oude auton oimai ton kosmon cwrhsai ta grafomena biblia amhn
+
+<K 22…
+<× 0… to kata iwannhn eua(ggelion) exedoqh met(a) cronous lbÑ ths tou cuÑ analhyews stic(oi) btÑ
\ No newline at end of file


Property changes on: trunk/Level 0 Part 3/J-300350L2
___________________________________________________________________
Added: svn:executable
  + *

Added: trunk/Level 0 Part 3/J-300350L2ms
===================================================================
--- trunk/Level 0 Part 3/J-300350L2ms	            (rev 0)
+++ trunk/Level 0 Part 3/J-300350L2ms	2012-12-05 11:35:12 UTC (rev 153)
@@ -0,0 +1,960 @@
+¿ê Œ ¬§ò
+í-A 35 (RŒ¨é§ BN ‚oé§Âéö í¨. 199)  úé§ é§  ú«  ¨Œö§¨é¹  oÄ  ú« µ§ é §«ÂÄ
+ 
+øoúö º«©éö§ ìoÂéo 128¨
+
+T¨Œö§¨éº«¶ º´ò åñM
+T¨Œö§¨é¹ éoö º«©¬öò 13.09.02
+T¨Œö§¨é¹ éoö Äéöé§ú«¶ò
+
+T¨Œö§Ä«¨«ö«  o ‚oÂÂŒ « º´ò åñM
+T¨Œö§Ä«¨«ö«  o ‚oÂÂŒ « º«©¬öò 13.09.02
+T¨Œö§Ä«¨«ö«  o ‚oÂÂŒ « Äéöé§ú«¶ò
+
+ìé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò
+
+RÂŒ«¶ éö ñ«Ã«Â1ò åñM
+ñ«Ã«Â1 Äé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò 15.09.02
+
+RÂŒ«¶ éö ñ«Ã«Â2ò 
+Tú«§« Ä髧 ·«¨«Ê oµ¹Œ¨«¶ Œö¶ ¶éÄÄ«¨«ö«§ ¨«§oÂë¶ º´ò «ë 1 Ä髧 º´Ê åñM Œö¶ ãøE ¨«oöé«¶ º´ ãøE 
+RÂŒ«¶ éö ñ«Ã«Â2 º´ò åñM
+ñ«Ã«Â2 Äé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò 15.09.02
+
+Tú«§« Ä髧 ·«¨«Ê oµ¹Œ¨«¶ Œö¶ ¶éÄÄ«¨«ö«§ ¨«§oÂë¶ º´ò
+RÂŒ«¶ éöÊ ñ«Ã«Â3ò
+RÂŒ«¶ éöÊ ñ«Ã«Â3 º´ò
+
+ìéöŒÂ  ¨Œö§¨é¹ éoö Äé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò  ¯
+
+<B 4…	
+<K 0…
+<× 0… to kata iwannhn agion euaggelion
+
+<K 1…
+<× 1… en arch hn o logos kai o logos hn pros ton qnÑ kai qsÑ hn o logos
+<× 2… outos hn en arch pros ton qnÑ
+<× 3… panta di autou egeneto kai cwris autou egeneto oude en o gegonen
+<× 4… en autw zwh hn kai h zwh hn to fws twn anÑwn
+<× 5… kai to fws en th skotia fainei kai h skotia auto ou katelaben
+<× 6… egeneto anÑos apestalmenos para quÑ onoma autw iwannhs
+<× 7… outos hlqen eis marturian ina marturhsh peri tou fwtos ina pantes pisteuswsi di autou
+<× 8… ouk hn ekeinos to fws all ina marturhsh peri tou fwtos
+<× 9… hn to fws to alhqinon o fwtizei panta anÑon ercomenon eis ton kosmon
+<× 10… en tw kosmw hn kai o kosmos di autou egeneto kai o kosmos auton ouk egnw
+<× 11… eis ta idia hlqe kai oi idioi auton ou parelabon
+<× 12… osoi de elabon auton edwken autois exousian tekna quÑ genesqai tois pisteuousin eis to onoma autou
+<× 13… oi ouk ex aimatwn oude ek qelhmatos sarkos oude ek qelhmatos andros all ek quÑ egennhqhsan
+<× 14… kai o logos sarx egeneto kai eskhnwsen en hmin kai eqeasameqa thn doxan autou doxan ws monogenous para prÑs plhrhs caritos kai alhqeias
+<× 15… iwannhs marturei peri autou kai kekrage legwn outos hn on eipon o opisw mou ercomenos emprosqen mou gegonen oti prwtos mou hn
+<× 16… kai ek tou plhrwmatos autou hmeis pantes elabomen kai carin anti caritos
+<× 17… oti o nomos dia mwsews edoqh h caris kai h alhqeia dia iuÑ cuÑ egeneto
+<× 18… qnÑ oudeis ewrake pwpote o monogenhs uios o wn eis ton kolpon tou prÑs ekeinos exhghsato
+<× 19… kai auth estin h marturia tou iwannou ote apesteilan oi ioudaioi ex ierosolumwn iereis kai leuitas ina erwthswsin auton su tis ei
+<× 20… kai wmologhse kai ouk hrnhsato kai wmologhsen oti ouk eimi egw o csÑ
+<× 21… kai hrwthsan auton ti oun hlias ei su kai legei ouk eimi o profhths ei su kai apekriqh ou
+<× 22… eipon oun autw tis ei ina apokrisin dwmen tois pemyasin hmas ti legeis peri seautou
+<× 23… efh egw fwnh bowntos en th erhmw euqunate thn odon kuÑ kaqws eipen hsaias o profhths
+<× 24… kai oi apestalmenoi hsan ek twn farisaiwn
+<× 25… kai hrwthsan auton kai eipon autw ti oun baptizeis ei su ouk ei o csÑ oute hlias oute o profhths
+<× 26… apekriqh autois o iwannhs legwn egw baptizw en udati mesos de umwn esthken on umeis ouk oidate
+<× 27… autos estin o opisw mou ercomenos os emprosqen mou gegonen ou egw ouk eimi axios ina lusw autou ton imanta tou upodhmatos
+<× 28… tauta en biqabara egeneto peran tou iordanou opou hn iwannhs baptizwn
+<× 29… th epaurion blepei o iwannhs ton inÑ ercomenon pros auton kai legei ide o amnos tou quÑ o airwn thn amartian tou kosmou
+<× 30… outos esti peri ou egw eipon opisw mou ercetai anhr os emprosqen mou gegonen oti prwtos mou hn
+<× 31… kagw ouk hdein auton all ina fanerwqh tw ihÑl dia touto hlqon egw en tw udati baptizwn
+<× 32… kai emarturhsen iwannhs legwn oti teqeamai to pnÑa katabainon ws peristeran ex ouÑnou kai emeinen ep auton
+<× 33… kagw ouk hdein auton all o pemyas me baptizein en udati ekeinos moi eipen ef on an idhs to pnÑa katabainon kai menon ep auton outos estin o baptizwn en pnÑi agiw
+<× 34… kagw ewraka kai memarturhka oti outos estin o uios tou quÑ
+<× 35… th epaurion palin eisthkei o iwannhs kai ek twn maqhtwn autou duo
+<× 36… kai embleyas tw iuÑ peripatounti legei ide o amnos tou quÑ
+<× 37… kai hkousan autou oi duo maqhtai lalountos kai hkolouqhsan tw iuÑ
+<× 38… strafeis de o isÑ kai qeasamenos autous akolouqountas legei autois ti zhteite oi de eipon autw rabbi o legetai ermhneuomenon didaskale pou meneis
+<× 39… legei autois ercesqe kai idete hlqon kai eidon pou menei kai par autw emeinan thn hmeran ekeinhn wra hn ws dekath
+<× 40… hn andreas o adelfos simwnos petrou eis ek twn duo twn akousantwn para iwannou kai akolouqhsantwn autw
+<× 41… euriskei outos prwtos ton adelfon ton idion simwna kai legei autw eurhkamen ton mesian o esti meqermhneuomenon csÑ
+<× 42… kai hgagen auton pros ton inÑ embleyas autw o isÑ eipe su ei simwn o uios iwna su klhqhsh khfas o ermhneuetai petros
+<× 43… th epaurion hqelhsen exelqein eis thn galilaian kai euriskei filippon kai legei autw akolouqei moi
+<× 44… hn de o filippos apo bhqsaida ek ths polews andreou kai petrou
+<× 45… euriskei filippos ton naqanahl kai legei autw on egraye mwshs en tw nomw kai oi profhtai eurhkamen inÑ ton uion tou iwshf ton apo nazaret
+<× 46… kai eipen autw naqanahl ek nazaret dunatai ti agaqon einai legei autw filippos ercou kai ide
+<× 47… eiden o isÑ ton naqanahl ercomenon pros auton kai legei peri autou ide alhqws israhliths en w dolos ouk esti
+<× 48… legei autw naqanahl poqen me ginwskeis apekriqh isÑ kai eipen autw pro tou se filippon fwnhsai onta upo thn sukhn eidon se
+<× 49… apekriqh naqanahl kai legei autw rabbi su ei o uios tou quÑ su ei o basileus tou ihÑl
+<× 50… apekriqh isÑ kai eipen autw oti eipon soi eidon se upokatw ths sukhs pisteueis meizw toutwn oyei
+<× 51… kai legei autw amhn amhn legw umin ap arti oyesqe ton ouÑnon anewgota kai tous aggelous tou quÑ anabainontas kai katabainontas epi ton uion tou anÑou
+
+<K 2…
+<× 1… kai th hmera th trith gamos egeneto en kana ths galilaias kai hn h mhÑr tou iuÑ ekei
+<× 2… eklhqh de kai o isÑ kai oi maqhtai autou eis ton gamon
+<× 3… kai usterhsantos oinou legei h mhÑr tou iuÑ pros auton oinon ouk ecousi 
+<× 4… legei auth o isÑ ti emoi kai soi gunai oupw hkei h wra mou
+<× 5… legei h mhÑr autou tois diakonois o ti an legh umin poihsate
+<× 6… hsan de ekei udriai liqinai ex keimenai kata ton kaqarismon twn ioudaiwn cwrousai ana metrhtas duo h treis
+<× 7… legei autois o isÑ gemisate tas udrias udatos kai egemisan autas ews anw
+<× 8… kai legei autois antlhsate nun kai ferete tw arcitriklinw kai hnegkan
+<× 9… ws de egeusato o arcitriklinos to udwr oinon gegenhmenon kai ouk hdei poqen estin oi de diakonoi hdeisan oi hntlhkotes to udwr fwnei ton numfion o arcitriklinos
+<× 10… kai legei autw pas anÑos prwton ton kalon oinon tiqhsi kai otan mequsqwsi tote ton elassw su tethrhkas ton kalon oinon ews arti
+<× 11… tauthn epoihse thn archn twn shmeiwn o isÑ en kana ths galilaias kai efanerwse thn doxan autou kai episteusan eis auton oi maqhtai autou
+<× 12… meta touto katebh eis kapernaoum autos kai h mhÑr autou kai oi adelfoi autou kai oi maqhtai autou kai ekei emeinan ou pollas hmeras 
+<× 13… kai eggus hn to pasca twn ioudaiwn kai anebh eis ierosoluma o isÑ
+<× 14… kai euren en tw ierw tous pwlountas boas kai probata kai peristeras kai tous kermatistas kaqhmenous
+<× 15… kai poihsas fragellion ek scoiniwn pantas exebalen ek tou ierou ta te probata kai tous boas kai twn kollubistwn execee to kerma kai tas trapezas anestreye
+<× 16… kai tois tas peristeras pwlousin eipen arate tauta enteuqen mh poieite ton oikon tou prÑs mou oikon emporiou
+<× 17… emnhsqhsan de oi maqhtai autou oti gegrammenon estin o zhlos tou oikou sou katafagetai me
+<× 18… apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ti shmeion deiknueis hmin oti tauta poieis
+<× 19… apekriqh isÑ kai eipen autois lusate ton naon touton kai en trisin hmerais egerw auton
+<× 20… eipon oun oi ioudaioi tessarakonta kai ex etesin wkodomhqh o naos outos kai su en trisin hmerais egereis auton
+<× 21… ekeinos de elege peri tou naou tou swmatos autou
+<× 22… ote oun hgerqh ek nekrwn emnhsqhsan oi maqhtai autou oti touto elege kai episteusan th grafh kai tw logw w eipen o isÑ
+<× 23… ws de hn en tois ierosolumois en tw pasca en th eorth polloi episteusan eis to onoma autou qewrountes autou ta shmeia a epoiei
+<× 24… autos de o isÑ ouk episteuen eauton autois dia to auton ginwskein pantas
+<× 25… kai oti ou creian eicen ina tis marturhsh peri tou anÑou autos gar eginwske ti hn en tw anÑw
+
+<K 3…
+<× 1… hn de anÑos ek twn farisaiwn nikodhmos onoma autw arcwn twn ioudaiwn
+<× 2… outos hlqe pros ton inÑ nuktos kai eipen autw rabbi oidamen oti apo quÑ elhluqas didaskalos oudeis gar tauta ta shmeia dunatai poiein a su poieis ean mh h o qsÑ met autou
+<× 3… apekriqh isÑ kai eipen autw amhn amhn legw soi ean mh tis gennhqh anwqen ou dunatai idein thn basileian tou quÑ
+<× 4… legei pros auton nikodhmos pws dunatai anÑos gennhqhnai gerwn wn mh dunatai eis thn koilian ths mrÑs autou deuteron eiselqein kai gennhqhnai
+<× 5… apekriqh isÑ amhn amhn legw soi ean mh tis gennhqh ex udatos kai pnÑs ou dunatai eiselqein eis thn basileian tou quÑ
+<× 6… to gegennhmenon ek ths sarkos sarx esti kai to gegennhmenon ek tou pnÑs pnÑa esti
+<× 7… mh qaumashs oti eipon soi dei umas gennhqhnai anwqen
+<× 8… to pnÑa opou qelei pnei kai thn fwnhn autou akoueis all ouk oidas poqen ercetai kai pou upagei outws esti pas o gegennhmenos ek tou pnÑs
+<× 9… apekriqh nikodhmos kai eipen autw pws dunatai tauta genesqai
+<× 10… apekriqh isÑ kai eipen autw su ei o didaskalos tou ihÑl kai tauta ou ginwskeis
+<× 11… amhn amhn legw soi oti o oidamen laloumen kai o ewrakamen marturoumen kai thn marturian hmwn ou lambanete
+<× 12… ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete pws ean eipw umin ta epouÑnia pisteusete
+<× 13… kai oudeis anabebhken eis ton ouÑnon ei mh o ek tou ouÑnou katabas o uios tou anÑou o wn en tw ouÑnw
+<× 14… kai kaqws mwshs uywse ton ofin en th erhmw outws uywqhnai dei ton uion tou anÑou
+<× 15… ina pas o pisteuwn eis auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion
+<× 16… outws gar hgaphsen o qsÑ ton kosmon wste ton uion autou ton monogenh edwken ina pas o pisteuwn eis auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion
+<× 17… ou gar apesteilen o qsÑ ton uion autou eis ton kosmon ina krinh ton kosmon all ina swqh o kosmos di autou
+<× 18… o pisteuwn eis auton ou krinetai o de mh pisteuwn hdh kekritai oti mh pepisteuken eis to onoma tou monogenous uiou tou quÑ
+<× 19… auth de estin h krisis oti to fws elhluqen eis ton kosmon kai hgaphsan oi anÑoi mallon to skotos h to fws hn gar ponhra autwn ta erga
+<× 20… pas gar o faula prasswn misei to fws kai ouk ercetai pros to fws ina mh elegcqh ta erga autou
+<× 21… o de poiwn thn alhqeian ercetai pros to fws ina fanerwqh autou ta erga oti en qwÑ estin eirgasmena
+<× 22… meta tauta hlqen o isÑ kai oi maqhtai autou eis thn ioudaian ghn kai ekei dietribe met autwn kai ebaptizen
+<× 23… hn de kai iwannhs baptizwn en ainwn eggus tou salhm oti udata polla hn ekei kai pareginonto kai ebaptizonto
+<× 24… oupw gar hn beblhmenos eis thn fulakhn o iwannhs
+<× 25… egeneto oun zhthsis ek twn maqhtwn iwannou meta ioudaiou peri kaqarismou
+<× 26… kai hlqon pros ton iwannhn kai eipon autw rabbi os hn meta sou peran tou iordanou w su memarturhkas ide outos baptizei kai pantes ercontai pros auton
+<× 27… apekriqh iwannhs kai eipen ou dunatai anÑos lambanein ouden ean mh h dedomenon autw ek tou ouÑnou
+<× 28… autoi umeis moi martureite oti eipon ouk eimi egw o csÑ all oti apestalmenos eimi emprosqen ekeinou
+<× 29… o ecwn thn numfhn numfios estin o de filos tou numfiou o esthkws kai akouwn autou cara cairei dia thn fwnhn tou numfiou auth oun h cara h emh peplhrwtai
+<× 30… ekeinon dei auxanein eme de elattousqai
+<× 31… o anwqen ercomenos epanw pantwn estin o wn ek ths ghs ek ths ghs esti kai ek ths ghs lalei o ek tou ouÑnou ercomenos epanw pantwn esti
+<× 32… kai o ewrake kai hkouse touto marturei kai thn marturian autou oudeis lambanei
+<× 33… o labwn autou thn marturian esfragisen oti o qsÑ alhqhs estin
+<× 34… on gar apesteilen o qsÑ ta rhmata tou quÑ lalei ou gar ek metrou didwsin o qsÑ to pnÑa
+<× 35… o phÑr agapa ton uion kai panta dedwken en th ceiri autou
+<× 36… o pisteuwn eis ton uion ecei zwhn aiwnion o de apeiqwn tw uiw ouk oyetai thn zwhn all h orgh tou quÑ menei ep auton
+
+<K 4…
+<× 1… ws oun egnw o isÑ oti hkousan oi farisaioi oti isÑ pleionas maqhtas poiei kai baptizei h iwannhs
+<× 2… kaitoige isÑ autos ouk ebaptizen all oi maqhtai autou
+<× 3… afhke thn ioudaian kai aphlqen eis thn galilaian
+<× 4… edei de auton diercesqai dia ths samareias
+<× 5… ercetai oun eis polin ths samareias legomenhn sucar plhsion tou cwriou ou edwken iakwb iwshf tw uiw autou
+<× 6… hn de ekei phgh tou iakwb o oun isÑ kekopiakws ek ths odoiporias ekaqezeto outws epi th phgh wra hn wsei ekth
+<× 7… ercetai gunh ek ths samareias antlhsai udwr legei auth o isÑ dos moi piein
+<× 8… oi gar maqhtai autou apelhluqeisan eis thn polin ina trofas agoraswsi
+<× 9… legei oun autw h gunh h samareitis pws su ioudaios wn par emou piein aiteis oushs gunaikos samareitidos ou gar sucrwntai ioudaioi samareitais
+<× 10… apekriqh isÑ kai eipen auth ei hdeis thn dwrean tou quÑ kai tis estin o legwn soi dos moi piein su an hthsas auton kai edwken an soi udwr zwn
+<× 11… legei autw h gunh keÑ oute antlhma eceis kai to frear esti baqu poqen oun eceis to udwr to zwn
+<× 12… mh su meizwn ei tou prÑs hmwn iakwb os edwken hmin to frear kai autos ex autou epie kai oi uioi autou kai ta qremmata autou
+<× 13… apekriqh isÑ kai eipen auth pas o pinwn ek tou udatos »Œ¹¹¼»*¼OM»Û*¼»‚¼toutou»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ diyhsei palin
+<× 14… os d an pih ek tou udatos ou egw dwsw autw ou mh diyhsh eis ton aiwna alla to udwr o dwsw autw genhsetai en autw phgh udatos allomenou eis zwhn aiwnion
+<× 15… legei pros auton h gunh keÑ dos moi touto to udwr ina mh diyw mhde ercwmai enqade antlein
+<× 16… legei auth o isÑ upage fwnhson ton andra sou kai elqe enqade
+<× 17… apekriqh h gunh kai eipen ouk ecw andra legei auth o isÑ kalws eipas oti andra ouk ecw
+<× 18… pente gar andras esces kai nun »Œ¹¹¼»*¼o»Û*¼»‚¼on»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ eceis ouk esti sou anhr touto alhqes eirhkas
+<× 19… legei autw h gunh keÑ qewrw oti profhths ei su
+<× 20… oi prÑes hmwn en tw orei toutw prosekunhsan kai umeis legete oti en ierosolumois estin o topos opou dei proskunein
+<× 21… legei auth o isÑ gunai pisteuson moi oti ercetai wra ote oute en tw orei toutw oute en ierosolumois proskunhsete tw prÑi
+<× 22… umeis proskuneite o ouk oidate hmeis proskunoumen o oidamen oti h srÑia ek twn ioudaiwn estin
+<× 23… all ercetai wra kai nun estin ote oi alhqinoi proskunhtai proskunhsousi tw prÑi en pnÑi kai alhqeia kai gar o phÑr toioutous zhtei tous proskunountas auton
+<× 24… pnÑa o qsÑ kai tous proskunountas auton en pnÑi kai alhqeia dei proskunein
+<× 25… legei autw h gunh oida oti mesias ercetai o legomenos csÑ otan elqh ekeinos anaggelei hmin panta
+<× 26… legei auth o isÑ egw eimi o lalwn soi
+<× 27… kai epi toutw hlqon oi maqhtai autou kai eqaumasan oti meta gunaikos elalei oudeis mentoi eipe ti zhteis h ti laleis met auths
+<× 28… afhken oun thn udrian auths h gunh kai aphlqen eis thn polin kai legei tois anÑois
+<× 29… deute idete anÑon os eipe moi panta osa epoihsa mhti outos estin o csÑ
+<× 30… exhlqon ek ths polews kai hrconto pros auton
+<× 31… en de tw metaxu hrwtwn auton oi maqhtai autou legontes rabbi fage
+<× 32… o de eipen autois egw brwsin ecw fagein hn umeis ouk oidate
+<× 33… elegon oun oi maqhtai pros allhlous mh tis hnegken autw fagein
+<× 34… legei autois o isÑ emon brwma estin ina poiw to qelhma tou pemyantos me kai teleiwsw autou to ergon
+<× 35… ouc umeis legete oti tetramhnos esti kai o qerismos ercetai idou legw umin eparate tous ofqalmous umwn kai 
+qeasasqe tas cwras oti leukai eisi pros qerismon hdh
+<× 36… kai o qerizwn misqon lambanei kai sunagei karpon eis zwhn aiwnion ina kai o speirwn omou cairh kai o qerizwn
+<× 37… en gar toutw o logos estin o alhqinos oti allos estin o speirwn kai allos o qerizwn
+<× 38… egw apesteila umas qerizein o ouc umeis kekopiakate alloi kekopiakasi kai umeis eis ton kopon autwn eiselhluqate
+<× 39… ek de ths polews ekeinhs polloi episteusan eis auton twn samareitwn dia ton logon ths gunaikos marturoushs oti eipe moi panta osa epoihsa
+<× 40… ws oun hlqon pros auton oi samareitai hrwtwn auton meinai par autois kai emeinen ekei duo hmeras
+<× 41… kai pollw pleious episteusan dia ton logon autou
+<× 42… th te gunaiki elegon oti ouketi dia thn shn lalian pisteuomen autoi gar akhkoamen kai oidamen oti outos estin alhqws o shÑr tou kosmou o csÑ
+<× 43… meta de tas duo hmeras exhlqen ekeiqen kai aphlqen eis thn galilaian
+<× 44… autos gar o isÑ emarturhsen oti profhths en th idia prÑidi timhn ouk ecei
+<× 45… ote oun hlqen eis thn galilaian edexanto auton oi galilaioi panta ewrakotes a epoihsen en ierosolumois en th eorth kai autoi gar hlqon eis thn eorthn
+<× 46… hlqen oun palin o isÑ eis thn kana ths galilaias opou epoihse to udwr oinon kai hn tis basilikos ou o uios hsqenei en kapernaoum
+<× 47… outos akousas oti isÑ hkei ek ths ioudaias eis thn galilaian aphlqe pros auton kai hrwta auton ina katabh kai iashtai autou ton uion hmelle gar apoqnhskein
+<× 48… eipen oun o isÑ pros auton ean mh shmeia kai terata idhte ou mh pisteushte
+<× 49… legei pros auton o basilikos keÑ katabhqi prin apoqanein to paidion mou
+<× 50… legei autw o isÑ poreuou o uios sou zh kai episteusen o anÑos tw logw w eipen autw o isÑ kai eporeueto
+<× 51… hdh de autou katabainontos oi douloi autou aphnthsan autw kai aphggeilan legontes oti o pais sou zh
+<× 52… epuqeto oun par autwn thn wran en h komyoteron esce kai eipon autw oti cqes wran ebdomhn afhken auton o puretos
+<× 53… egnw oun o phÑr oti en ekeinh th wra en h eipen autw o isÑ oti o uios sou zh kai episteusen autos kai h oikia autou olh
+<× 54… touto palin deuteron shmeion epoihsen o isÑ elqwn ek ths ioudaias eis thn galilaian
+
+<K 5…
+<× 1… meta tauta hn eorth twn ioudaiwn kai anebh o isÑ eis ierosoluma
+<× 2… esti de en tois ierosolumois epi th probatikh kolumbhqra h epilegomenh ebraisti bhqesda pente stoas ecousa
+<× 3… en tautais katekeito plhqos polu twn asqenountwn tuflwn cwlwn xhrwn ekdecomenwn thn tou udatos kinhsin
+<× 4… aggelos gar kata kairon katebainen en th kolumbhqra kai »Œ¹¹¼»*¼etarasse»Û*¼»‚¼etarasseto»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ to udwr o oun prwtos embas meta thn tarachn tou udatos ugihs egineto w dhpote kateiceto noshmati
+<× 5… hn de tis anÑos ekei triakontaoktw eth ecwn en th asqeneia
+<× 6… touton idwn o isÑ katakeimenon kai gnous oti polun hdh cronon ecei legei autw qeleis ugihs genesqai
+<× 7… apekriqh autw o asqenwn keÑ anÑon ouk ecw ina otan taracqh to udwr balh me eis thn kolumbhqran en w de ercomai egw allos pro emou katabainei
+<× 8… legei autw o isÑ egeirai aron ton krabbaton sou kai peripatei
+<× 9… kai euqews egeneto ugihs o anÑos kai hre ton krabbaton autou kai periepatei hn de sabbaton en ekeinh th hmera
+<× 10… elegon oun oi ioudaioi tw teqerapeumenw sabbaton estin ouk exesti soi arai ton krabbaton
+<× 11… apekriqh autois o poihsas me ugih ekeinos moi eipen aron ton krabbaton sou kai peripatei
+<× 12… hrwthsan oun auton tis estin o anÑos o eipwn soi aron ton krabbaton sou kai peripatei
+<× 13… o de iaqeis ouk hdei tis estin o gar isÑ exeneusen oclou ontos en tw topw
+<× 14… meta tauta euriskei auton o isÑ en tw ierw kai eipen autw ide ugihs gegonas mhketi amartane ina mh ceiron ti soi genhtai
+<× 15… aphlqen o anÑos kai anhggeile tois ioudaiois oti isÑ estin o poihsas auton ugih
+<× 16… kai dia touto ediwkon ton inÑ oi ioudaioi kai ezhtoun auton apokteinai oti tauta epoiei en sabbatw
+<× 17… o de isÑ apekrinato autois o phÑr mou ews arti ergazetai kagw ergazomai
+<× 18… dia touto oun mallon ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai oti ou monon elue to sabbaton alla kai prÑa idion elege ton 
+qnÑ ison eauton poiwn tw qwÑ
+<× 19… apekrinato oun o isÑ kai eipen autois amhn amhn legw umin ou dunatai o uios poiein af eautou ouden ean mh ti bleph ton prÑa poiounta a gar an ekeinos poih tauta kai o uios omoiws poiei
+<× 20… o gar phÑr filei ton uion kai panta deiknusin autw a autos poiei kai meizona toutwn deixei autw erga ina umeis qaumazhte
+<× 21… wsper gar o phÑr egeirei tous nekrous kai zwopoiei outws kai o uios ous qelei zwopoiei
+<× 22… oude gar o phÑr krinei oudena alla thn krisin pasan dedwke tw uiw
+<× 23… ina pantes timwsi ton uion kaqws timwsi ton prÑa o mh timwn ton uion ou tima ton prÑa ton pemyanta auton
+<× 24… amhn amhn legw umin oti o ton logon mou akouwn kai pisteuwn tw pemyanti me ecei zwhn aiwnion kai eis krisin ouk ercetai alla metabebhken ek tou qanatou eis thn zwhn
+<× 25… amhn amhn legw umin oti ercetai wra kai nun estin ote oi nekroi akousontai ths fwnhs tou uiou tou quÑ kai oi akousantes zhsontai
+<× 26… wsper gar o phÑr ecei zwhn en eautw outws edwke kai tw uiw zwhn ecein en eautw
+<× 27… kai exousian edwken autw kai krisin poiein oti uios anÑou esti
+<× 28… mh qaumazete touto oti ercetai wra en h pantes oi en tois mnhmeiois akousontai ths fwnhs autou
+<× 29… kai ekporeusontai oi ta agaqa poihsantes eis anastasin zwhs oi de ta faula praxantes eis anastasin krisews
+<× 30… ou dunamai egw poiein ap emautou ouden kaqws akouw krinw kai h krisis h emh dikaia estin oti ou zhtw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantos me prÑs
+<× 31… ean egw marturw peri emautou h marturia mou ouk estin alhqhs
+<× 32… allos estin o marturwn peri emou kai oida oti alhqhs estin h marturia hn marturei peri emou
+<× 33… umeis apestalkate pros iwannhn kai memarturhke th alhqeia
+<× 34… egw de ou para anÑou thn marturian lambanw alla tauta legw ina umeis swqhte
+<× 35… ekeinos hn o lucnos o kaiomenos kai fainwn umeis de hqelhsate agalliaqhnai pros wran en tw fwti autou
+<× 36… egw de ecw thn marturian meizw tou iwannou ta gar erga a edwke moi o phÑr ina teleiwsw auta auta ta erga a egw poiw marturei peri emou oti o phÑr me apestalke
+<× 37… kai o pemyas me phÑr autos memarturhke peri emou oute fwnhn autou akhkoate pwpote oute eidos autou ewrakate
+<× 38… kai ton logon autou ouk ecete menonta en umin oti on apesteilen ekeinos toutw umeis ou pisteuete
+<× 39… ereunate tas grafas oti umeis dokeite en autais zwhn aiwnion ecein kai ekeinai eisin ai marturousai peri emou
+<× 40… kai ou qelete elqein pros me ina zwhn echte
+<× 41… doxan para anÑwn ou lambanw
+<× 42… all egnwka umas oti thn agaphn tou quÑ ouk ecete en eautois
+<× 43… egw elhluqa en tw onomati tou prÑs mou kai ou lambanete me ean allos elqh en tw onomati tw idiw ekeinon lhyesqe
+<× 44… pws dunasqe umeis pisteusai doxan para anÑwn lambanontes kai thn doxan thn para tou monou quÑ ou zhteite
+<× 45… mh dokeite oti egw kathgorhsw umwn pros ton prÑa estin o kathgorwn umwn mwshs eis on umeis hlpikate
+<× 46… ei gar episteuete mwsei episteuete an emoi peri emou gar ekeinos egrayen
+<× 47… ei de tois ekeinou grammasin ou pisteuete pws tois emois rhmasi pisteusete
+
+<K 6…
+<× 1… meta tauta aphlqen o isÑ peran ths qalasshs ths galilaias ths tiberiados
+<× 2… kai hkolouqei autw oclos polus oti ewrwn autou ta shmeia a epoiei epi twn asqenountwn
+<× 3… anhlqe de eis to oros o isÑ kai ekei ekaqhto meta twn maqhtwn autou
+<× 4… hn de eggus to pasca h eorth twn ioudaiwn
+<× 5… eparas oun o isÑ tous ofqalmous kai qeasamenos oti polus oclos ercetai pros auton legei pros ton filippon poqen agorasomen artous ina fagwsin outoi
+<× 6… touto de elege peirazwn auton autos gar hdei ti hmelle poiein
+<× 7… apekriqh autw filippos diakosiwn dhnariwn artoi ouk arkousin autois ina ekastos autwn bracu ti labh
+<× 8… legei autw eis ek twn maqhtwn autou andreas o adelfos simwnos petrou
+<× 9… esti paidarion en wde o ecei pente artous kriqinous kai duo oyaria alla tauta ti estin eis tosoutous
+<× 10… eipe de o isÑ poihsate tous anÑous anapesein hn de cortos polus en tw topw anepeson oun oi andres ton ariqmon wsei pentakiscilioi
+<× 11… elabe de tous artous o isÑ kai eucaristhsas diedwke tois maqhtais oi de maqhtai tois anakeimenois omoiws kai ek twn oyariwn oson hqelon
+<× 12… ws de eneplhsqhsan legei tois maqhtais autou sunagagete ta perisseusanta twn klasmatwn ina mh ti apolhtai
+<× 13… sunhgagon oun kai egemisan dwdeka kofinous klasmatwn ek twn pente artwn twn kriqinwn a eperisseuse tois bebrwkosin
+<× 14… oi oun anÑoi idontes o epoihse shmeion o isÑ elegon oti outos estin alhqws o profhths o ercomenos eis ton kosmon
+<× 15… isÑ oun gnous oti mellousin ercesqai kai arpazein auton ina poihswsin auton basilea anecwrhse palin eis to oros autos monos
+<× 16… ws de oyia egeneto katebhsan oi maqhtai autou epi thn qalassan
+<× 17… kai embantes eis to ploion hrconto peran ths qalasshs eis kapernaoum kai skotia hdh egegonei kai ouk elhluqei pros autous o isÑ
+<× 18… h te qalassa anemou megalou pneontos dihgeireto
+<× 19… elhlakotes oun ws stadious eikosipente h triakonta qewrousi ton inÑ peripatounta epi ths qalasshs kai eggus tou ploiou ginomenon kai efobhqhsan
+<× 20… o de legei autois egw eimi mh fobeisqe
+<× 21… hqelon oun labein auton eis to ploion kai euqews to ploion egeneto epi ths ghs eis hn uphgon
+<× 22… th epaurion o oclos o esthkws peran ths qalasshs idwn oti ploiarion allo ouk hn ekei ei mh en ekeino eis o enebhsan oi maqhtai autou kai oti ou suneishlqe tois maqhtais autou o isÑ eis to ploiarion alla monoi oi maqhtai autou aphlqon
+<× 23… alla de hlqe ploiaria ek tiberiados eggus tou topou opou efagon ton arton eucaristhsantos tou kuÑ
+<× 24… ote oun eiden o oclos oti isÑ ouk estin ekei oude oi maqhtai autou enebhsan autoi eis ta ploia kai hlqon eis kapernaoum zhtountes ton inÑ
+<× 25… kai eurontes auton peran ths qalasshs eipon autw rabbi pote wde gegonas
+<× 26… apekriqh autois o isÑ kai eipen amhn amhn legw umin zhteite me ouc oti eidete shmeia all oti efagete ek twn artwn kai ecortasqhte
+<× 27… ergazesqe mh thn brwsin thn apollumenhn alla thn brwsin thn menousan eis zwhn aiwnion hn o uios tou anÑou umin dwsei touton gar o phÑr esfragisen o qsÑ
+<× 28… eipon oun pros auton ti poiwmen ina ergazwmeqa ta erga tou quÑ
+<× 29… apekriqh isÑ kai eipen autois touto esti to ergon tou quÑ ina pisteushte eis on apesteilen ekeinos
+<× 30… eipon oun autw ti oun poieis su shmeion ina idwmen kai pisteuswmen soi ti ergazh
+<× 31… oi prÑes hmwn to manna efagon en th erhmw kaqws esti gegrammenon arton ek tou ouÑnou edwken autois fagein
+<× 32… eipen oun autois o isÑ amhn amhn legw umin ou mwshs dedwken umin ton arton ek tou ouÑnou all o phÑr mou didwsin umin ton arton ek tou ouÑnou ton alhqinon
+<× 33… o gar artos tou quÑ estin o katabainwn ek tou ouÑnou kai zwhn didous tw kosmw
+<× 34… eipon oun pros auton keÑ pantote dos hmin ton arton touton
+<× 35… eipe de autois o isÑ egw eimi o artos ths zwhs o ercomenos pros me ou mh peinash kai o pisteuwn eis eme ou mh diyhsh pwpote
+<× 36… all eipon umin oti kai ewrakate me kai ou pisteuete
+<× 37… pan o didwsi moi o phÑr pros eme hxei kai ton ercomenon pros me ou mh ekbalw exw
+<× 38… oti katabebhka ek tou ouÑnou ouc ina poiw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantos me
+<× 39… touto de esti to qelhma tou pemyantos me prÑs ina pan o dedwke moi mh apolesw ex autou alla anasthsw auto en th escath hmera
+<× 40… touto de esti to qelhma tou pemyantos me ina pas o qewrwn ton uion kai pisteuwn eis auton ech zwhn aiwnion kai anasthsw auton egw th escath hmera
+<× 41… egogguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egw eimi o artos o katabas ek tou ouÑnou
+<× 42… kai elegon ouc outos estin isÑ o uios iwshf ou hmeis oidamen ton prÑa kai thn mrÑa pws oun legei outos oti ek tou ouÑnou katabebhka
+<× 43… apekriqh oun o isÑ kai eipen autois mh gogguzete met allhlwn
+<× 44… oudeis dunatai elqein pros me ean mh o phÑr o pemyas me elkush auton kai egw anasthsw auton en th escath hmera
+<× 45… esti gegrammenon en tois profhtais kai esontai pantes didaktoi quÑ pas oun o akouwn para tou prÑs kai maqwn ercetai pros me
+<× 46… ouc oti ton prÑa tis ewraken ei mh o wn para tou quÑ outos ewrake ton prÑa
+<× 47… amhn amhn legw umin o pisteuwn eis eme ecei zwhn aiwnion
+<× 48… egw eimi o artos ths zwhs
+<× 49… oi prÑes umwn efagon to manna en th erhmw kai apeqanon
+<× 50… outos estin o artos o ek tou ouÑnou katabainwn ina tis ex autou fagh kai mh apoqanh
+<× 51… egw eimi o artos o zwn o ek tou ouÑnou katabas ean tis fagh ek toutou tou artou zhsetai eis ton aiwna kai o artos de on egw dwsw h sarx mou estin hn egw dwsw uper ths tou kosmou zwhs
+<× 52… emaconto oun pros allhlous oi ioudaioi legontes pws dunatai outos hmin dounai thn sarka fagein
+<× 53… eipen oun autois o isÑ amhn amhn legw umin ean mh faghte thn sarka tou uiou tou anÑou kai pihte autou to aima ouk ecete zwhn en eautois
+<× 54… o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima ecei zwhn aiwnion kai egw anasthsw auton th escath hmera
+<× 55… h gar sarx mou alhqws esti brwsis kai to aima mou alhqws esti posis
+<× 56… o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima en emoi menei kagw en autw
+<× 57… kaqws apesteile me o zwn phÑr kagw zw dia ton prÑa kai o trwgwn me kakeinos zhsetai di eme
+<× 58… outos estin o artos o ek tou ouÑnou katabas ou kaqws efagon oi prÑes umwn to manna kai apeqanon o trwgwn mou touton ton arton zhsetai eis ton aiwna
+<× 59… tauta eipen en sunagwgh didaskwn en kapernaoum
+<× 60… polloi oun akousantes ek twn maqhtwn autou eipon sklhros estin outos o logos tis dunatai autou akouein
+<× 61… eidws de o isÑ en eautw oti gogguzousi peri toutou oi maqhtai autou eipen autois touto umas skandalizei
+<× 62… ean oun qewrhte ton uion tou anÑou anabainonta opou hn to proteron
+<× 63… to pnÑa esti to zwopoioun h sarx ouk wfelei ouden ta rhmata a egw lalw umin pnÑa esti kai zwh estin
+<× 64… all eisin ex umwn tines oi ou pisteuousin hdei gar ex archs o isÑ tines eisin oi mh pisteuontes kai tis estin o paradwswn auton
+<× 65… kai elege dia touto eirhka umin oti oudeis dunatai elqein pros me ean mh h dedomenon autw ek tou prÑs mou
+<× 66… ek toutou polloi aphlqon twn maqhtwn autou eis ta opisw kai ouketi met autou periepatoun
+<× 67… eipen oun o isÑ tois dwdeka mh kai umeis qelete upagein
+<× 68… apekriqh oun autw simwn petros keÑ pros tina apeleusomeqa rhmata zwhs aiwniou eceis
+<× 69… kai hmeis pepisteukamen kai egnwkamen oti su ei o csÑ o uios tou quÑ tou zwntos
+<× 70… apekriqh autois ouk egw umas tous dwdeka exelexamhn kai ex umwn eis diabolos estin
+<× 71… elege de ton ioudan simwnos iskariwthn outos gar emellen auton paradidonai eis wn ek twn dwdeka
+
+<K 7…
+<× 1… kai periepatei o isÑ meta tauta en th galilaia ou gar hqelen en th ioudaia peripatein oti ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai
+<× 2… hn de eggus h eorth twn ioudaiwn h skhnophgia
+<× 3… eipon oun pros auton oi adelfoi autou metabhqi enteuqen kai upage eis thn ioudaian ina kai oi maqhtai sou qewrhswsi ta erga a poieis
+<× 4… oudeis gar en kruptw ti poiei kai zhtei autos en parrhsia einai ei tauta poieis fanerwson seauton tw kosmw
+<× 5… oude gar oi adelfoi autou episteuon eis auton
+<× 6… legei oun autois o isÑ o kairos o emos oupw parestin o de kairos o umeteros pantote estin etoimos
+<× 7… ou dunatai o kosmos misein umas eme de misei oti egw marturw peri autou oti ta erga autou ponhra estin
+<× 8… umeis anabhte eis thn eorthn tauthn egw oupw anabainw eis thn eorthn tauthn oti o kairos o emos oupw peplhrwtai
+<× 9… tauta de eipwn autois emeinen en th galilaia
+<× 10… ws de anebhsan oi adelfoi autou tote kai autos anebh eis thn eorthn ou fanerws all ws en kruptw
+<× 11… oi oun ioudaioi ezhtoun auton en th eorth kai elegon pou estin ekeinos
+<× 12… kai goggusmos polus peri autou hn en tois oclois oi men elegon oti agaqos estin alloi elegon ou alla plana ton oclon
+<× 13… oudeis mentoi parrhsia elalei peri autou dia ton fobon twn ioudaiwn
+<× 14… hdh de ths eorths mesoushs anebh o isÑ eis to ieron kai edidaske
+<× 15… kai eqaumazon oi ioudaioi legontes pws outos grammata oide mh memaqhkws
+<× 16… apekriqh oun autois o isÑ kai eipen h emh didach ouk estin emh alla tou pemyantos me
+<× 17… ean tis qelh to qelhma autou poiein gnwsetai peri ths didachs poteron ek tou quÑ estin h egw ap emautou lalw
+<× 18… o af eautou lalwn thn doxan thn idian zhtei o de zhtwn thn doxan tou pemyantos auton outos alhqhs esti kai adikia en autw ouk estin
+<× 19… ou mwshs dedwken umin ton nomon kai oudeis ex umwn poiei ton nomon ti me zhteite apokteinai
+<× 20… apekriqh o oclos kai eipe daimonion eceis tis se zhtei apokteinai
+<× 21… apekriqh isÑ kai eipen autois en ergon epoihsa kai pantes qaumazete
+<× 22… dia touto mwshs dedwken umin thn peritomhn ouc oti ek tou mwsews estin all ek twn prÑwn kai en sabbatw peritemnete anÑon
+<× 23… ei peritomhn lambanei anÑos en sabbatw ina mh luqh o nomos mwsews emoi colate oti olon anÑon ugih epoihsa en sabbatw
+<× 24… mh krinete kat oyin alla thn dikaian krisin krinate
+<× 25… elegon oun tines ek twn ierosolumitwn ouc outos estin on zhtousin apokteinai
+<× 26… kai ide parrhsia lalei kai ouden autw legousi mhpote alhqws egnwsan oi arcontes oti outos estin alhqws o csÑ
+<× 27… alla touton oidamen poqen estin o de csÑ otan erchtai oudeis ginwskei poqen estin
+<× 28… ekraxen oun en tw ierw didaskwn o isÑ kai legwn kame oidate kai oidate poqen eimi kai ap emautou ouk elhluqa all estin alhqinos o pemyas me on umeis ouk oidate
+<× 29… egw oida auton oti par autou eimi kakeinos me apesteilen
+<× 30… ezhtoun oun auton piasai kai oudeis epebalen ep auton thn ceira oti oupw elhluqei h wra autou
+<× 31… polloi de ek tou oclou episteusan eis auton kai elegon oti o csÑ otan elqh mhti pleiona shmeia poihsei wn outos epoihsen
+<× 32… hkousan oi farisaioi tou oclou gogguzontos peri autou tauta kai apesteilan uphretas oi farisaioi kai oi arciereis ina piaswsin auton
+<× 33… eipen oun o isÑ eti mikron cronon meq umwn eimi kai upagw pros ton pemyanta me
+<× 34… zhthsete me kai ouc eurhsete kai opou eimi egw umeis ou dunasqe elqein
+<× 35… eipon oun oi ioudaioi pros eautous pou outos mellei poreuesqai oti hmeis ouc eurhsomen auton mh eis thn diasporan twn ellhnwn mellei poreuesqai kai didaskein tous ellhnas
+<× 36… tis estin outos o logos on eipe zhthsete me kai ouc eurhsete kai opou eimi egw umeis ou dunasqe elqein
+<× 37… en de th escath hmera th megalh ths eorths eisthkei o isÑ kai ekraxe legwn ean tis diya ercesqw pros me kai pinetw
+<× 38… o pisteuwn eis eme kaqws eipen h grafh potamoi ek ths koilias autou reusousin udatos zwntos
+<× 39… touto de eipe peri tou pnÑs o hmellon lambanein oi pisteuontes eis auton oupw gar hn pnÑa agion oti isÑ oudepw edoxasqh
+<× 40… polloi oun ek tou oclou akousantes ton logon elegon outos estin alhqws o profhths
+<× 41… alloi elegon outos estin o csÑ alloi elegon mh gar ek ths galilaias o csÑ ercetai
+<× 42… ouci h grafh eipen oti ek tou spermatos daÑd kai apo bhqleem ths kwmhs opou hn daÑd o csÑ ercetai
+<× 43… scisma oun en tw oclw egeneto di auton
+<× 44… tines de hqelon ex autwn piasai auton all oudeis epebalen ep auton tas ceiras
+<× 45… hlqon oun oi uphretai pros tous arciereis kai farisaious kai eipon autois ekeinoi diati ouk hgagete auton
+<× 46… apekriqhsan oi uphretai oudepote outws elalhsen anÑos ws outos o anÑos
+<× 47… apekriqhsan oun autois oi farisaioi mh kai umeis peplanhsqe
+<× 48… mh tis ek twn arcontwn episteusen eis auton h ek twn farisaiwn
+<× 49… all o oclos outos o mh ginwskwn ton nomon epikataratoi eisi
+<× 50… legei nikodhmos pros autous o elqwn nuktos pros auton eis wn ex autwn
+<× 51… mh o nomos hmwn krinei ton anÑon ean mh akoush par autou proteron kai gnw ti poiei
+<× 52… apekriqhsan kai eipon autw mh kai su ek ths galilaias ei ereunhson kai ide oti profhths ek ths galilaias ouk eghgertai
+<× 53… &oº; kai aphlqen ekastos eis ton oikon autou
+
+<K 8…
+<× 1… &oº; isÑ de eporeuqh eis to oros twn elaiwn
+<× 2… &oº; orqrou de palin paregeneto eis to ieron kai pas o laos hrceto pros auton kai kaqisas edidasken autous
+<× 3… &oº; agousi de oi grammateis kai oi farisaioi pros auton gunaika epi moiceia kateilhmmenhn kai sthsantes authn en mesw
+<× 4… &oº; legousin autw didaskale tauthn euromen ep autofwrw moiceuomenhn
+<× 5… &oº; en de tw nomw hmwn mwshs eneteilato tas toiautas liqoboleisqai su oun ti legeis
+<× 6… &oº; touto de elegon peirazontes auton ina ecwsi kathgorian kat autou o de isÑ katw kuyas tw daktulw egrafen eis thn ghn mh prospoioumenos 
+<× 7… &oº; ws de epemenon erwtwntes auton anakuyas eipe pros autous o anamarthtos umwn prwtos ton liqon ep auth baletw
+<× 8… &oº; kai palin katw kuyas egrafen eis thn ghn
+<× 9… &oº; oi de akousantes kai upo ths suneidhsews elegcomenoi exhrconto eis kaqeis arxamenoi apo twn presbuterwn ews twn escatwn kai kateleifqh monos o isÑ kai h gunh en mesw ousa
+<× 10… &oº; anakuyas de o isÑ kai mhdena qeasamenos plhn ths gunaikos eipen auth pou eisin ekeinoi oi kathgoroi sou oudeis se katekrinen
+<× 11… &oº; h de eipen oudeis keÑ eipe de auth o isÑ oude egw se katakrinw poreuou kai apo tou nun mhketi amartane
+<× 12… palin oun autois o isÑ elalhse legwn egw eimi to fws tou kosmou o akolouqwn emoi ou mh peripathsh en th skotia all exei to fws ths zwhs
+<× 13… eipon oun autw oi farisaioi su peri seautou martureis h marturia sou ouk estin alhqhs
+<× 14… apekriqh isÑ kai eipen autois kan egw marturw peri emautou alhqhs estin h marturia mou oti oida poqen hlqon kai pou upagw umeis de ouk oidate poqen ercomai h pou upagw
+<× 15… umeis kata thn sarka krinete egw ou krinw oudena
+<× 16… kai ean krinw de egw h krisis h emh alhqhs estin oti monos ouk eimi all egw kai o pemyas me phÑr
+<× 17… kai en tw nomw de tw umeterw gegraptai oti duo anÑwn h marturia alhqhs estin
+<× 18… egw eimi o marturwn peri emautou kai marturei peri emou o pemyas me phÑr
+<× 19… elegon oun autw pou estin o phÑr sou apekriqh isÑ oute eme oidate oute ton prÑa mou ei eme hdeite kai ton prÑa mou hdeite an
+<× 20… tauta ta rhmata elalhsen o isÑ en tw gazofulakiw didaskwn en tw ierw kai oudeis epiasen auton oti oupw elhluqei h wra autou
+<× 21… eipen oun palin autois o isÑ egw upagw kai zhthsete me kai en th amartia umwn apoqaneisqe opou egw upagw umeis ou dunasqe elqein
+<× 22… elegon oun oi ioudaioi mhti apoktenei eauton oti legei opou egw upagw umeis ou dunasqe elqein
+<× 23… kai eipen autois umeis ek twn katw este egw ek twn anw eimi umeis ek tou kosmou toutou este egw ouk eimi ek tou kosmou toutou
+<× 24… eipon oun umin oti apoqaneisqe en tais amartiais umwn ean gar mh pisteushte oti egw eimi apoqaneisqe en tais amartiais umwn
+<× 25… elegon oun autw su tis ei kai eipen autois o isÑ thn archn o ti kai lalw umin
+<× 26… polla ecw peri umwn lalein kai krinein all o pemyas me alhqhs esti kagw a hkousa par autou tauta legw eis ton kosmon
+<× 27… ouk egnwsan oti ton prÑa autois elegen
+<× 28… eipen oun autois o isÑ otan uywshte ton uion tou anÑou tote gnwsesqe oti egw eimi kai ap emautou poiw ouden alla kaqws edidaxe me o phÑr mou tauta lalw
+<× 29… kai o pemyas me met emou estin ouk afhke me monon o phÑr oti egw ta aresta autw poiw pantote
+<× 30… tauta autou lalountos polloi episteusan eis auton
+<× 31… elegen oun o isÑ pros tous pepisteukotas autw ioudaious ean umeis meinhte en tw logw tw emw alhqws maqhtai mou este
+<× 32… kai gnwsesqe thn alhqeian kai h alhqeia eleuqerwsei umas
+<× 33… apekriqhsan kai eipon autw sperma abraam esmen kai oudeni dedouleukamen pwpote pws su legeis oti eleuqeroi genhsesqe
+<× 34… apekriqh autois o isÑ amhn amhn legw umin oti pas o poiwn thn amartian doulos esti ths amartias
+<× 35… o de doulos ou menei en th oikia eis ton aiwna o uios menei eis ton aiwna
+<× 36… ean oun o uios umas eleuqerwsh ontws eleuqeroi esesqe
+<× 37… oida oti sperma abraam este alla zhteite me apokteinai oti o logos o emos ou cwrei en umin
+<× 38… egw o ewraka para tw prÑi mou lalw kai umeis oun o ewrakate para tw prÑi umwn poieite
+<× 39… apekriqhsan kai eipon autw o phÑr hmwn abraam esti legei autois o isÑ ei tekna tou abraam hte ta erga tou abraam epoieite 
+<× 40… nun de zhteite me apokteinai anÑon os thn alhqeian umin lelalhka hn hkousa para tou quÑ touto abraam ouk epoihsen
+<× 41… umeis poieite ta erga tou prÑs umwn eipon oun autw hmeis ek porneias ou gegennhmeqa ena prÑa ecomen ton qnÑ
+<× 42… eipen oun autois o isÑ ei o qsÑ phÑr umwn hn hgapate an eme egw gar ek tou quÑ exhlqon kai hkw oude gar ap emautou elhluqa all ekeinos me apesteile
+<× 43… diati thn lalian thn emhn ou ginwskete oti ou dunasqe akouein ton logon ton emon
+<× 44… umeis ek tou prÑs tou diabolou este kai tas epiqumias tou prÑs umwn qelete poiein ekeinos anqrwpoktonos hn ap archs kai en th alhqeia ouc esthken oti ouk estin alhqeia en autw otan lalh to yeudos ek twn idiwn lalei oti yeusths esti kai o phÑr autou
+<× 45… egw de oti thn alhqeian legw ou pisteuete moi
+<× 46… tis ex umwn elegcei me peri amartias ei de alhqeian legw diati umeis ou pisteuete moi
+<× 47… o wn ek tou quÑ ta rhmata tou quÑ akouei dia touto umeis ouk akouete oti ek tou quÑ ouk este
+<× 48… apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ou kalws legomen hmeis oti samareiths ei su kai daimonion eceis
+<× 49… apekriqh isÑ egw daimonion ouk ecw alla timw ton prÑa mou kai umeis atimazete me
+<× 50… egw de ou zhtw thn doxan mou estin o zhtwn kai krinwn
+<× 51… amhn amhn legw umin ean tis ton logon ton emon thrhsh qanaton ou mh qewrhsh eis ton aiwna
+<× 52… eipon oun autw oi ioudaioi nun egnwkamen oti daimonion eceis abraam apeqane kai oi profhtai kai su legeis ean tis ton logon mou thrhsh ou mh geushtai qanatou eis ton aiwna
+<× 53… mh su meizwn ei tou prÑs hmwn abraam ostis apeqane kai oi profhtai apeqanon tina seauton su poieis
+<× 54… apekriqh isÑ ean egw doxazw emauton h doxa mou ouden estin estin o phÑr mou o doxazwn me on umeis legete oti qsÑ hmwn esti
+<× 55… kai ouk egnwkate auton egw de oida auton kai ean eipw oti ouk oida auton esomai omoios umwn yeusths all oida auton kai ton logon autou thrw
+<× 56… abraam o phÑr umwn hgalliasato ina idh thn hmeran thn emhn kai eide kai ecarh
+<× 57… eipon oun oi ioudaioi pros auton penthkonta eth oupw eceis kai abraam ewrakas
+<× 58… eipen autois o isÑ amhn amhn legw umin prin abraam genesqai egw eimi
+<× 59… hran oun liqous ina balwsin ep auton isÑ de ekrubh kai exhlqen ek tou ierou dielqwn dia mesou autwn kai parhgen outws
+
+<K 9…
+<× 1… kai paragwn eiden anÑon tuflon ek geneths
+<× 2… kai hrwthsan auton oi maqhtai autou legontes rabbi tis hmarten outos h oi goneis autou ina tuflos gennhqh
+<× 3… apekriqh isÑ oute outos hmarten oute oi goneis autou all ina fanerwqh ta erga tou quÑ en autw
+<× 4… eme dei ergazesqai ta erga tou pemyantos me ews hmera estin ercetai nux ote oudeis dunatai ergazesqai
+<× 5… otan en tw kosmw w fws eimi tou kosmou
+<× 6… tauta eipwn eptuse camai kai epoihse phlon ek tou ptusmatos kai epecrise ton phlon epi tous ofqalmous tou tuflou
+<× 7… kai eipen autw upage niyai eis thn kolumbhqran tou silwam o ermhneuetai apestalmenos aphlqen oun kai eniyato kai hlqe blepwn
+<× 8… oi oun geitones kai oi qewrountes auton to proteron oti tuflos hn elegon ouc outos estin o kaqhmenos kai prosaitwn
+<× 9… alloi elegon oti outos estin alloi de oti omoios autw estin ekeinos elegen oti egw eimi
+<× 10… elegon oun autw pws anewcqhsan sou oi ofqalmoi
+<× 11… apekriqh ekeinos kai eipen anÑos legomenos isÑ phlon epoihse kai epecrise mou tous ofqalmous kai eipe moi upage eis thn kolumbhqran tou silwam kai niyai apelqwn de kai niyamenos anebleya
+<× 12… eipon oun autw pou estin ekeinos legei ouk oida
+<× 13… agousin auton pros tous farisaious ton pote tuflon
+<× 14… hn de sabbaton ote ton phlon epoihsen o isÑ kai anewxen autou tous ofqalmous
+<× 15… palin oun hrwtwn auton kai oi farisaioi pws anebleyen o de eipen autois phlon epeqhke mou epi tous ofqalmous kai eniyamhn kai blepw
+<× 16… elegon oun ek twn farisaiwn tines outos o anÑos ouk esti para tou quÑ oti to sabbaton ou threi alloi elegon pws dunatai anÑos amartwlos toiauta shmeia poiein kai scisma hn en autois
+<× 17… legousin oun tw tuflw palin su ti legeis peri autou oti hnoixe sou tous ofqalmous o de eipen oti profhths estin
+<× 18… ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti tuflos hn kai anebleyen ews otou efwnhsan tous goneis autou tou anableyantos
+<× 19… kai hrwthsan autous legontes outos estin o uios umwn on umeis legete oti tuflos egennhqh pws oun arti blepei
+<× 20… apekriqhsan de autois oi goneis autou kai eipon oidamen oti outos estin o uios hmwn kai oti tuflos egennhqh
+<× 21… pws de nun blepei ouk oidamen h tis hnoixen autou tous ofqalmous hmeis ouk oidamen autos hlikian ecei auton erwthsate autos peri eautou lalhsei
+<× 22… tauta eipon oi goneis autou oti efobounto tous ioudaious hdh gar suneteqeinto oi ioudaioi ina ean tis auton omologhsh cnÑ aposunagwgos genhtai
+<× 23… dia touto oi goneis autou eipon oti hlikian ecei auton erwthsate
+<× 24… efwnhsan oun ek deuterou ton anÑon os hn tuflos kai eipon autw dos doxan tw qwÑ hmeis oidamen oti o anÑos outos amartwlos estin
+<× 25… apekriqh oun ekeinos kai eipen ei amartwlos estin ouk oida en oida oti tuflos wn arti blepw
+<× 26… eipon de autw palin ti epoihse soi pws anewxe sou tous ofqalmous
+<× 27… apekriqh autois eipon umin hdh kai ouk hkousate ti palin qelete akouein mh kai umeis qelete autou maqhtai genesqai
+<× 28… eloidorhsan auton kai eipon su ei maqhths ekeinou hmeis de tou mwsews esmen maqhtai
+<× 29… hmeis oidamen oti mwsei lelalhken o qsÑ touton de ouk oidamen poqen estin
+<× 30… apekriqh o anÑos kai eipen autois en gar toutw qaumaston estin oti umeis ouk oidate poqen esti kai anewxe mou tous ofqalmous
+<× 31… oidamen de oti amartwlwn o qsÑ ouk akouei all ean tis qeosebhs h kai to qelhma autou poih toutou akouei
+<× 32… ek tou aiwnos ouk hkousqh oti hnoixe tis ofqalmous tuflou gegennhmenou
+<× 33… ei mh hn outos para quÑ ouk hdunato poiein ouden
+<× 34… apekriqhsan kai eipon autw en amartiais su egennhqhs olws kai su didaskeis hmas kai exebalon auton exw
+<× 35… hkousen o isÑ oti exebalon auton exw kai eurwn auton eipen autw su pisteueis eis ton uion tou quÑ
+<× 36… apekriqh ekeinos kai eipe kai tis esti keÑ ina pisteusw eis auton
+<× 37… eipe de autw o isÑ kai ewrakas auton kai o lalwn meta sou ekeinos estin
+<× 38… o de efh pisteuw keÑ kai prosekunhsen autw
+<× 39… kai eipen o isÑ eis krima egw eis ton kosmon touton hlqon ina oi mh blepontes blepwsi kai oi blepontes tufloi genwntai
+<× 40… kai hkousan ek twn farisaiwn tauta oi ontes met autou kai eipon autw mh kai hmeis tufloi esmen
+<× 41… eipen autois o isÑ ei tufloi hte ouk an eicete amartian nun de legete oti blepomen h oun amartia umwn menei
+
+<K 10…
+<× 1… »Œ¹¹¼»*¼OM»Û*¼»‚¼amhn»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ amhn legw umin o mh eisercomenos dia ths quras eis thn aulhn twn probatwn alla anabainwn allacoqen ekeinos klepths esti kai lhsths
+<× 2… o de eisercomenos dia ths quras poimhn esti twn probatwn
+<× 3… toutw o qurwros anoigei kai ta probata ths fwnhs autou akouei kai ta idia probata kalei kat onoma kai exagei auta
+<× 4… kai otan ta idia probata ekballh emprosqen autwn poreuetai kai ta probata autw akolouqei oti oidasi thn fwnhn autou
+<× 5… allotriw de ou mh akolouqhswsin alla feuxontai ap autou oti ouk oidasi twn allotriwn thn fwnhn
+<× 6… tauthn thn paroimian eipen autois o isÑ ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a elalei autois
+<× 7… eipen oun palin autois o isÑ amhn amhn legw umin oti egw eimi h qura twn probatwn
+<× 8… pantes osoi hlqon pro emou
+ kleptai eisi kai lhstai all ouk hkousan autwn ta probata
+<× 9… egw eimi h qura di emou ean tis eiselqh swqhsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomhn eurhsei
+<× 10… o klepths ouk ercetai ei mh ina kleyh kai qush kai apolesh egw hlqon ina zwhn ecwsi kai perisson ecwsin
+<× 11… egw eimi o poimhn o kalos o poimhn o kalos thn yuchn autou tiqhsin uper twn probatwn
+<× 12… o misqwtos de kai ouk wn poimhn ou ouk eisi ta probata idia qewrei ton lukon ercomenon kai afihsi ta probata kai feugei kai o lukos arpazei auta kai skorpizei ta probata
+<× 13… o de misqwtos feugei oti misqwtos esti kai ou melei autw peri twn probatwn
+<× 14… egw eimi o poimhn o kalos kai ginwskw ta ema kai ginwskomai upo twn emwn
+<× 15… kaqws ginwskei me o phÑr kagw ginwskw ton prÑa kai thn yuchn mou tiqhmi uper twn probatwn
+<× 16… kai alla probata »Œ¹¹¼»*¼»Á¼3»ÛÁ¼¿Â«  «¨§ «¨Œ§«¶¯»Û*¼»‚¼ecw a ouk estin»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ ek ths aulhs tauths kakeina me dei agagein kai ths fwnhs mou akousousi kai genhsetai mia poimnh eis poimhn
+<× 17… dia touto o phÑr me agapa oti egw tiqhmi thn yuchn mou ina palin labw authn
+<× 18… oudeis airei authn ap emou all egw tiqhmi authn ap emautou exousian ecw qeinai authn kai exousian ecw palin labein authn tauthn thn entolhn elabon para tou prÑs mou
+<× 19… scisma oun palin egeneto en tois ioudaiois dia tous logous toutous
+<× 20… elegon de polloi ex autwn daimonion ecei kai mainetai ti autou akouete
+<× 21… alloi elegon tauta ta rhmata ouk esti daimonizomenou mh daimonion dunatai tuflwn ofqalmous anoigein
+<× 22… egeneto de ta egkainia en ierosolumois kai ceimwn hn
+<× 23… kai periepatei o isÑ en tw ierw en th stoa solomwnos
+<× 24… ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ews pote thn yuchn hmwn aireis ei su ei o csÑ eipe hmin parrhsia
+<× 25… apekriqh »Œ¹¹¼»*¼autois»Û*¼»‚¼OM»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ autois o isÑ eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou prÑs mou tauta marturei peri emou
+<× 26… all umeis ou pisteuete ou gar este ek twn probatwn twn emwn kaqws eipon umin
+<× 27… ta probata ta ema ths fwnhs mou akouei kagw ginwskw auta kai akolouqousi moi
+<× 28… kagw zwhn aiwnion didwmi autois kai ou mh apolwntai eis ton aiwna kai ouc arpasei tis auta ek ths ceiros mou
+<× 29… o phÑr mou os dedwke moi meizwn pantwn esti kai oudeis dunatai arpazein ek ths ceiros tou prÑs mou
+<× 30… egw kai o phÑr en esmen
+<× 31… ebastasan oun palin liqous oi ioudaioi ina liqaswsin auton
+<× 32… apekriqh autois o isÑ polla kala erga edeixa umin ek tou prÑs mou dia poion autwn ergon liqazete me
+<× 33… apekriqhsan autw oi ioudaioi legontes peri kalou ergou ou liqazomen se alla peri blasfhmias kai oti su anÑos wn poieis seauton qnÑ
+<× 34… apekriqh autois o isÑ ouk esti gegrammenon en tw nomw umwn egw eipa qeoi este
+<× 35… ei ekeinous eipe qeous pros ous o logos tou quÑ egeneto kai ou dunatai luqhnai h grafh
+<× 36… on o phÑr hgiase kai apesteilen eis ton kosmon umeis legete oti blasfhmeis oti eipon uios tou quÑ eimi
+<× 37… ei ou poiw ta erga tou prÑs mou mh pisteuete moi
+<× 38… ei de poiw kan emoi mh pisteuhte tois ergois pisteusate ina gnwte kai pisteushte oti en emoi o phÑr kagw en autw
+<× 39… ezhtoun oun palin piasai auton kai exhlqen ek ths ceiros autwn
+<× 40… kai aphlqe palin peran tou iordanou eis ton topon opou hn iwannhs to prwton baptizwn kai emeinen ekei
+<× 41… kai polloi hlqon pros auton kai elegon oti iwannhs men shmeion epoihsen ouden panta de osa eipen iwannhs peri toutou alhqh hn
+<× 42… kai episteusan polloi eis auton ekei
+
+
+<K 11…
+<× 1… hn de tis asqenwn lazaros apo bhqanias ek ths kwmhs marias kai marqas ths adelfhs auths
+<× 2… hn de maria h aleiyasa ton knÑ murw kai ekmaxasa tous podas autou tais qrixin eauths hs o adelfos lazaros hsqenei
+<× 3… apesteilan oun ai adelfai pros auton legousai keÑ ide on fileis asqenei
+<× 4… akousas de o isÑ eipen auth h asqeneia ouk esti pros qanaton all uper ths doxhs tou quÑ ina doxasqh o uios tou quÑ di auths
+<× 5… hgapa de o isÑ thn marqan kai thn adelfhn auths kai ton lazaron
+<× 6… ws oun hkousen oti asqenei tote men emeinen en w hn topw duo hmeras
+<× 7… epeita meta touto legei tois maqhtais agwmen eis thn ioudaian palin
+<× 8… legousin autw oi maqhtai rabbi nun ezhtoun se liqasai oi ioudaioi kai palin upageis ekei
+<× 9… apekriqh isÑ ouci dwdeka wrai eisi ths hmeras ean tis peripath en th hmera ou proskoptei oti to fws tou kosmou toutou blepei
+<× 10… ean de tis peripath en th nukti proskoptei oti to fws ouk estin en autw
+<× 11… tauta eipe kai meta touto legei autois lazaros o filos hmwn kekoimhtai alla poreuomai ina exupnisw auton
+<× 12… eipon oun oi maqhtai autou keÑ ei kekoimhtai swqhsetai
+<× 13… eirhkei de o isÑ peri tou qanatou autou ekeinoi de edoxan oti peri ths koimhsews tou upnou legei
+<× 14… tote oun eipen autois o isÑ parrhsia lazaros apeqane
+<× 15… kai cairw di umas ina pisteushte oti ouk hmhn ekei all agwmen pros auton
+<× 16… eipen oun qwmas o legomenos didumos tois summaqhtais agwmen kai hmeis ina apoqanwmen met autou
+<× 17… elqwn oun o isÑ euren auton tessaras hmeras hdh econta en tw mnhmeiw
+<× 18… hn de h bhqania eggus twn ierosolumwn ws apo stadiwn dekapente
+<× 19… kai polloi ek twn ioudaiwn elhluqeisan pros tas peri marqan kai marian ina paramuqhswntai autas peri tou adelfou autwn
+<× 20… h oun marqa ws hkousen oti isÑ ercetai uphnthsen autw maria de en tw oikw ekaqezeto
+<× 21… eipen oun marqa pros ton inÑ keÑ ei hs wde o adelfos mou ouk an eteqnhkei
+<× 22… alla kai nun oida oti osa an aithsh ton qnÑ dwsei soi o qsÑ
+<× 23… legei auth o isÑ anasthsetai o adelfos sou
+<× 24… legei autw marqa oida oti anasthsetai en th anastasei en th escath hmera
+<× 25… eipen auth o isÑ egw eimi h anastasis kai h zwh o pisteuwn eis eme kan apoqanh zhsetai
+<× 26… kai pas o zwn kai pisteuwn eis eme ou mh apoqanh eis ton aiwna pisteueis touto
+<× 27… legei autw nai keÑ egw pepisteuka oti su ei o csÑ o uios tou quÑ o eis ton kosmon ercomenos
+<× 28… kai tauta eipousa aphlqe kai efwnhse marian thn adelfhn auths laqra eipousa o didaskalos paresti kai fwnei se
+<× 29… ekeinh ws hkousen egeiretai tacu kai ercetai pros auton
+<× 30… oupw de elhluqei o isÑ eis thn kwmhn all hn en tw topw opou uphnthsen autw h marqa
+<× 31… oi oun ioudaioi oi ontes met auths en th oikia kai paramuqoumenoi authn idontes thn marian oti tacews anesth kai exhlqen hkolouqhsan auth legontes oti upagei eis to mnhmeion ina klaush ekei
+<× 32… h oun maria ws hlqen opou hn o isÑ idousa auton epesen autou eis tous podas legousa autw keÑ ei hs wde ouk an apeqane mou o adelfos
+<× 33… isÑ oun ws eiden authn klaiousan kai tous sunelqontas auth ioudaious klaiontas enebrimhsato tw pnÑi kai etaraxen eauton
+<× 34… kai eipe pou teqeikate auton legousin autw keÑ ercou kai ide
+<× 35… edakrusen o isÑ
+<× 36… elegon oun oi ioudaioi ide pws efilei auton
+<× 37… tines de ex autwn eipon ouk hdunato outos o anoixas tous ofqalmous tou tuflou poihsai ina kai outos mh apoqanh
+<× 38… isÑ oun palin embrimwmenos en eautw ercetai eis to mnhmeion hn de sphlaion kai liqos epekeito ep autw
+<× 39… legei o isÑ arate ton liqon legei autw h adelfh tou teqnhkotos marqa keÑ hdh ozei tetartaios gar esti
+<× 40… legei auth o isÑ ouk eipon soi oti ean pisteushs oyei thn doxan tou quÑ
+<× 41… hran oun ton liqon ou hn o teqnhkws keimenos o de isÑ hre tous ofqalmous anw kai eipe peÑr eucaristw soi oti hkousas mou
+<× 42… egw de hdein oti pantote mou akoueis alla dia ton oclon ton periestwta eipon ina pisteuswsin oti su me apesteilas
+<× 43… kai tauta eipwn fwnh megalh ekraugase lazare deuro exw
+<× 44… kai exhlqen o teqnhkws dedemenos tous podas kai tas ceiras keiriais kai h oyis autou soudariw periededeto legei autois o isÑ lusate auton kai afete upagein
+<× 45… polloi oun ek twn ioudaiwn oi elqontes pros thn marian kai qeasamenoi a epoihsen o isÑ episteusan eis auton
+<× 46… tines de ex autwn aphlqon pros tous farisaious kai eipon autois osa epoihsen o isÑ
+<× 47… sunhgagon oun oi arciereis kai oi farisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outos o anÑos polla shmeia poiei
+<× 48… ean afwmen auton outws pantes pisteusousin eis auton kai eleusontai oi rwmaioi kai arousin hmwn kai ton topon kai to eqnos
+<× 49… eis de tis ex autwn kaiafas arciereus wn tou eniautou ekeinou eipen autois umeis ouk oidate ouden
+<× 50… oude dialogizesqe oti sumferei hmin ina eis anÑos apoqanh uper tou laou kai mh olon to eqnos apolhtai
+<× 51… touto de af eautou ouk eipen alla arciereus wn tou eniautou ekeinou proefhteusen oti emellen o isÑ apoqnhskein uper tou eqnous
+<× 52… kai ouc uper tou eqnous monon all ina kai ta tekna tou quÑ ta dieskorpismena sunagagh eis en
+<× 53… ap ekeinhs oun ths hmeras sunebouleusanto ina apokteinwsin auton
+<× 54… isÑ oun ouk eti parrhsia periepatei en tois ioudaiois alla aphlqen ekeiqen eis thn cwran eggus ths erhmou eis efraim legomenhn polin kakei dietribe meta twn maqhtwn autou
+<× 55… hn de eggus to pasca twn ioudaiwn kai anebhsan polloi eis ierosoluma ek ths cwras pro tou pasca ina agniswsin eautous
+<× 56… ezhtoun oun ton inÑ kai elegon met allhlwn en tw ierw esthkotes ti umin dokei oti ou mh elqh eis thn eorthn
+<× 57… dedwkeisan de kai oi arciereis kai oi farisaioi entolhn ina ean tis gnw pou esti mhnush opws piaswsin auton
+
+<K 12…
+<× 1… o oun isÑ pro ex hmerwn tou pasca hlqen eis bhqanian opou hn lazaros o teqnhkws on hgeiren ek nekrwn
+<× 2… epoihsan oun autw deipnon ekei kai h marqa dihkonei o de lazaros eis »Œ¹¹¼»*¼OM»Û*¼»‚¼hn»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ twn anakeimenwn sun autw
+<× 3… h oun maria labousa litran murou nardou pistikhs polutimou hleiye tous podas tou iuÑ kai exemaxe tais qrixin auths tous podas autou h de oikia eplhrwqh ek ths osmhs tou murou
+<× 4… legei oun eis ek twn maqhtwn autou ioudas simwnos iskariwths o mellwn auton paradidonai
+<× 5… diati touto to muron ouk epraqh triakosiwn dhnariwn kai edoqh ptwcois
+<× 6… eipe de touto ouc oti peri twn ptwcwn emellen autw all oti klepths hn kai to glwssokomon eice kai ta ballomena ebastazen
+<× 7… eipen oun o isÑ afes authn eis thn hmeran tou entafiasmou mou tethrhken auto
+<× 8… tous ptwcous gar pantote ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete
+<× 9… egnw oun oclos polus ek twn ioudaiwn oti ekei esti kai hlqon ou dia ton inÑ monon all ina kai ton lazaron idwsin on hgeiren ek nekrwn
+<× 10… ebouleusanto de oi arciereis ina kai ton lazaron apokteinwsin
+<× 11… oti polloi di auton uphgon twn ioudaiwn kai episteuon eis ton inÑ
+<× 12… th epaurion oclos polus o elqwn eis thn eorthn akousantes oti ercetai o isÑ eis ierosoluma
+<× 13… elabon ta baia twn foinikwn kai exhlqon eis apanthsin autw kai ekrazon wsanna euloghmenos o ercomenos en onomati kuÑ basileus tou ihÑl
+<× 14… eurwn de o isÑ onarion ekaqisen ep autw kaqws esti gegrammenon
+<× 15… mh fobou qugater siwn idou o basileus sou ercetai kaqhmenos epi pwlon onou
+<× 16… tauta de ouk egnwsan oi maqhtai autou to prwton all ote edoxasqh o isÑ tote emnhsqhsan oti tauta hn ep autw gegrammena kai tauta epoihsan autw
+<× 17… emarturei oun o oclos o wn met autou ote ton lazaron efwnhsen ek tou mnhmeiou kai hgeiren auton ek nekrwn
+<× 18… dia touto kai uphnthsen autw o oclos oti hkouse touto auton pepoihkenai to shmeion
+<× 19… oi oun farisaioi eipon pros eautous qewreite oti ouk wfeleite ouden ide o kosmos opisw autou aphlqen
+<× 20… hsan de tines ellhnes ek twn anabainontwn ina proskunhswsin en th eorth
+<× 21… outoi oun proshlqon filippw tw apo bhqsaida ths galilaias kai hrwtwn auton legontes kurie qelomen ton inÑ idein
+<× 22… ercetai filippos kai legei tw andrea kai palin andreas kai filippos legousi tw iuÑ
+<× 23… o de isÑ apekrinato autois legwn elhluqen h wra ina doxasqh o uios tou anÑou
+<× 24… amhn amhn legw umin ean mh o kokkos tou sitou peswn eis thn ghn apoqanh autos monos menei ean de apoqanh polun karpon ferei
+<× 25… o filwn thn yuchn autou apolesei authn kai o miswn thn yuchn autou en tw kosmw toutw eis zwhn aiwnion fulaxei authn
+<× 26… ean emoi diakonh tis emoi akolouqeitw kai opou eimi egw ekei kai o diakonos o emos estai kai ean tis emoi diakonh timhsei auton o phÑr
+<× 27… nun h yuch mou tetaraktai kai ti eipw peÑr swson me ek ths wras tauths alla dia touto hlqon eis thn wran tauthn
+<× 28… peÑr doxason sou to onoma hlqen oun fwnh ek tou ouÑnou kai edoxasa kai palin doxasw
+<× 29… o oun oclos o estws kai akousas elege bronthn gegonenai alloi elegon aggelos autw lelalhken
+<× 30… apekriqh isÑ kai eipen ou di eme auth h fwnh gegonen alla di umas
+<× 31… nun krisis esti tou kosmou toutou nun o arcwn tou kosmou toutou ekblhqhsetai exw
+<× 32… kagw ean uywqw ek ths ghs pantas elkusw pros emauton
+<× 33… touto de elege shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein
+<× 34… apekriqh autw o oclos hmeis hkousamen ek tou nomou oti o csÑ menei eis ton aiwna kai pws su legeis oti dei uywqhnai ton uion tou anÑou tis estin outos o uios tou anÑou
+<× 35… eipen oun autois o isÑ eti mikron cronon to fws meq umwn esti peripateite ews to fws ecete ina mh skotia umas katalabh kai o peripatwn en th skotia ouk oide pou upagei
+<× 36… ews to fws ecete pisteuete eis to fws ina uioi fwtos genhsqe tauta elalhsen o isÑ kai apelqwn ekrubh ap autwn
+<× 37… tosauta de autou shmeia pepoihkotos emprosqen autwn ouk episteuon eis auton
+<× 38… ina o logos hsaiou tou profhtou plhrwqh on eipe keÑ tis episteuse th akoh hmwn kai o braciwn kuÑ tini apekalufqh
+<× 39… dia touto ouk hdunanto pisteuein oti palin eipen hsaias
+<× 40… tetuflwken autwn tous ofqalmous kai pepwrwken autwn thn kardian ina mh idwsi tois ofqalmois kai nohswsi th kardia kai epistrafwsi kai iaswmai autous
+<× 41… tauta eipen hsaias ote eide thn doxan autou kai elalhse peri autou
+<× 42… omws mentoi kai ek twn arcontwn polloi episteusan eis auton alla dia tous farisaious ouc wmologoun ina mh aposunagwgoi genwntai
+<× 43… hgaphsan gar thn doxan twn anÑwn mallon hper thn doxan tou quÑ
+<× 44… isÑ de ekraxe kai eipen o pisteuwn eis eme ou pisteuei eis eme all eis ton pemyanta me
+<× 45… kai o qewrwn eme qewrei ton pemyanta me
+<× 46… egw fws eis ton kosmon elhluqa ina pas o pisteuwn eis eme en th skotia mh meinh
+<× 47… kai ean tis mou akoush twn rhmatwn kai mh pisteush egw ou krinw auton ou gar hlqon ina krinw ton kosmon all ina swsw ton kosmon
+<× 48… o aqetwn eme kai mh lambanwn ta rhmata mou ecei ton krinonta auton o logos on elalhsa ekeinos krinei auton en th escath hmera
+<× 49… oti egw ex emautou ouk elalhsa all o pemyas me phÑr autos moi entolhn edwke ti eipw kai ti lalhsw
+<× 50… kai oida oti h entolh autou zwh aiwnios estin a oun lalw egw kaqws eirhke moi o phÑr outws lalw
+
+<K 13…
+<× 1… pro de ths eorths tou pasca eidws o isÑ oti elhluqen autou h wra ina metabh ek tou kosmou toutou pros ton prÑa agaphsas tous idious tous en tw kosmw eis telos hgaphsen autous
+<× 2… kai deipnou genomenou tou diabolou hdh beblhkotos eis thn kardian iouda simwnos iskariwtou ina auton paradw
+<× 3… eidws o isÑ oti panta dedwken autw o phÑr eis tas ceiras kai oti apo quÑ exhlqe kai pros ton qnÑ upagei
+<× 4… egeiretai ek tou deipnou kai tiqhsi ta imatia kai labwn lention diezwsen eauton
+<× 5… eita ballei udwr eis ton nipthra kai hrxato niptein tous podas twn maqhtwn kai ekmassein tw lentiw w hn diezwsmenos
+<× 6… ercetai oun pros simwna petron kai legei autw ekeinos keÑ su mou nipteis tous podas
+<× 7… apekriqh isÑ kai eipen autw o egw poiw su ouk oidas arti gnwsh de meta tauta
+<× 8… legei autw petros ou mh niyhs tous podas mou eis ton aiwna apekriqh autw o isÑ ean mh niyw se ouk eceis meros met emou
+<× 9… legei autw simwn petros keÑ mh tous podas mou monon alla kai tas ceiras kai thn kefalhn
+<× 10… legei autw o isÑ o leloumenos ou creian ecei h tous podas niyasqai all esti kaqaros olos kai umeis kaqaroi este all ouci pantes
+<× 11… hdei gar ton paradidonta auton dia touto eipen ouci pantes kaqaroi este
+<× 12… ote oun eniye tous podas autwn kai elabe ta imatia autou anapeswn palin eipen autois ginwskete ti pepoihka umin
+<× 13… umeis fwneite me o didaskalos kai o ksÑ kai kalws legete eimi gar
+<× 14… ei oun egw eniya umwn tous podas o ksÑ kai o didaskalos kai umeis ofeilete allhlwn niptein tous podas
+<× 15… upodeigma gar dedwka umin ina kaqws epoihsa umin kai umeis poihte
+<× 16… amhn amhn legw umin ouk esti doulos meizwn tou kuriou autou oude apostolos meizwn tou pemyantos auton
+<× 17… ei tauta oidate makarioi este ean poihte auta
+<× 18… ou peri pantwn umwn legw egw oida ous exelexamhn all ina h grafh plhrwqh o trwgwn met emou ton arton ephren ep eme thn pternan autou
+<× 19… ap arti legw umin pro tou genesqai ina otan genhtai pisteushte oti egw eimi
+<× 20… amhn amhn legw umin o lambanwn ean tina pemyw eme lambanei o de eme lambanwn lambanei ton pemyanta me
+<× 21… tauta eipwn o isÑ etaracqh tw pnÑi kai emarturhse kai eipen amhn amhn legw umin oti eis ex umwn paradwsei me
+<× 22… eblepon de pros allhlous oi maqhtai aporoumenoi peri tinos legei
+<× 23… hn de anakeimenos eis twn maqhtwn autou en tw kolpw tou iuÑ on hgapa o isÑ
+<× 24… neuei oun toutw simwn petros puqesqai tis an eih peri ou legei
+<× 25… epipeswn de ekeinos epi to sthqos tou iuÑ legei autw keÑ tis estin
+<× 26… apokrinetai o isÑ ekeinos estin w egw bayas to ywmion epidwsw kai embayas to ywmion didwsin iouda simwnos iskariwth
+<× 27… kai meta to ywmion tote eishlqen eis ekeinon o satanas legei oun autw o isÑ o poieis poihson tacion
+<× 28… touto de oudeis egnw twn anakeimenwn pros ti eipen autw
+<× 29… tines gar edokoun epei to glwssokomon eicen o ioudas oti legei autw o isÑ agorason wn creian ecomen eis thn eorthn h tois ptwcois ina ti dw
+<× 30… labwn oun to ywmion ekeinos euqews exhlqen hn de nux
+<× 31… ote exhlqe legei o isÑ nun edoxasqh o uios tou anÑou kai o qsÑ edoxasqh en autw
+<× 32… ei o qsÑ edoxasqh en autw kai o qsÑ doxasei auton en eautw kai euqus doxasei auton
+<× 33… teknia eti mikron meq umwn eimi zhthsete me kai kaqws eipon tois ioudaiois oti opou upagw egw umeis ou dunasqe elqein kai umin legw arti
+<× 34… entolhn kainhn didwmi umin ina agapate allhlous kaqws hgaphsa umas ina kai umeis agapate allhlous
+<× 35… en toutw gnwsontai pantes oti emoi maqhtai este ean agaphn echte en allhlois
+<× 36… legei autw simwn petros keÑ pou upageis apekriqh autw o isÑ opou egw upagw ou dunasai moi nun akolouqhsai usteron de akolouqhseis moi
+<× 37… legei autw petros keÑ diati ou dunamai soi akolouqhsai arti thn yuchn mou uper sou qhsw
+<× 38… apekriqh autw o isÑ thn yuchn sou uper emou qhseis amhn amhn legw soi ou mh alektwr fwnhsei ews ou aparnhsh me tris
+
+<K 14…
+<× 1… mh tarassesqw umwn h kardia pisteuete eis ton qnÑ kai eis eme pisteuete
+<× 2… en th oikia tou prÑs mou monai pollai eisin ei de mh eipon an umin poreuomai etoimasai topon umin
+<× 3… kai ean poreuqw kai »Œ¹¹¼»*¼etoimasw»Û*¼»‚¼etoimasai»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ umin topon palin ercomai kai paralhyomai umas pros emauton ina opou eimi egw kai umeis hte
+<× 4… kai opou egw upagw oidate kai thn odon oidate
+<× 5… legei autw qwmas keÑ ouk oidamen pou upageis kai pws dunameqa thn odon eidenai
+<× 6… legei autw o isÑ egw eimi h odos kai h alhqeia kai h zwh oudeis ercetai pros ton prÑa ei mh di emou
+<× 7… ei egnwkeite me kai ton prÑa mou egnwkeite an kai ap arti ginwskete auton kai ewrakate auton
+<× 8… legei autw filippos keÑ deixon hmin ton prÑa kai arkei hmin
+<× 9… legei autw o isÑ tosouton cronon meq umwn eimi kai ouk egnwkas me filippe o ewrakws eme ewrake ton prÑa kai pws su legeis deixon hmin ton prÑa
+<× 10… ou pisteueis oti egw en tw prÑi kai o phÑr en emoi esti ta rhmata a egw lalw umin ap emautou ou lalw o de phÑr o en emoi menwn autos poiei ta erga
+<× 11… pisteuete moi oti egw en tw prÑi kai o phÑr en emoi ei de mh dia ta erga auta pisteuete moi
+<× 12… amhn amhn legw umin o pisteuwn eis eme ta erga a egw poiw kakeinos poihsei kai meizona toutwn poihsei oti egw pros ton prÑa mou poreuomai
+<× 13… kai o ti an aithshte en tw onomati mou touto poihsw ina doxasqh o phÑr en tw uiw
+<× 14… ean ti aithshte en tw onomati mou egw poihsw
+<× 15… ean agapate me tas entolas tas emas thrhsate
+<× 16… kai egw erwthsw ton prÑa kai allon paraklhton dwsei umin ina menh meq umwn eis ton aiwna
+<× 17… to pnÑa ths alhqeias o o kosmos ou dunatai labein oti ou qewrei auto oude ginwskei auto umeis de ginwskete auto oti par umin menei kai en umin estai
+<× 18… ouk afhsw umas orfanous ercomai pros umas
+<× 19… eti mikron kai o kosmos me ouk eti qewrei umeis de qewreite me oti egw zw kai umeis zhsesqe
+<× 20… en ekeinh th hmera gnwsesqe umeis oti egw en tw prÑi mou kai umeis en emoi kagw en umin
+<× 21… o ecwn tas entolas mou kai thrwn autas ekeinos estin o agapwn me o de agapwn me agaphqhsetai upo tou prÑs mou kai egw agaphsw auton kai emfanisw autw emauton
+<× 22… legei autw ioudas ouc o iskariwths keÑ ti gegonen oti hmin melleis emfanizein seauton kai ouci tw kosmw
+<× 23… apekriqh isÑ kai eipen autw ean tis agapa me ton logon mou thrhsei kai o phÑr mou agaphsei auton kai pros auton eleusomeqa kai monhn par autw poihsomen
+<× 24… o mh agapwn me tous logous mou ou threi kai o logos on akouete ouk estin emos alla tou pemyantos me prÑs
+<× 25… tauta lelalhka umin par umin menwn
+<× 26… o de paraklhtos to pnÑa to agion o pemyei o phÑr en tw onomati mou ekeinos umas didaxei panta kai upomnhsei umas panta a eipon umin
+<× 27… eirhnhn afihmi umin eirhnhn thn emhn didwmi umin ou kaqws o kosmos didwsin egw didwmi umin mh tarassesqw umwn h kardia mhde deiliatw
+<× 28… hkousate oti egw eipon umin upagw kai ercomai pros umas ei hgapate me ecarhte an oti eipon poreuomai pros ton prÑa oti o phÑr mou meizwn mou esti
+<× 29… kai nun eirhka umin prin genesqai ina otan genhtai pisteushte
+<× 30… ouk eti polla lalhsw meq umwn ercetai gar o tou kosmou arcwn kai en emoi ouk ecei ouden
+<× 31… all ina gnw o kosmos oti agapw ton prÑa kai kaqws eneteilato moi o phÑr outws poiw egeiresqe agwmen enteuqen
+
+<K 15…
+<× 1… egw eimi h ampelos h alhqinh kai o phÑr mou o gewrgos esti
+<× 2… pan klhma en emoi mh feron karpon airei auto kai pan to karpon feron kaqairei auto ina pleiona karpon ferh
+<× 3… hdh umeis kaqaroi este dia ton logon on lelalhka umin
+<× 4… meinate en emoi kagw en umin kaqws to klhma ou dunatai karpon ferein af eautou ean mh meinh en th ampelw outws oude umeis ean mh en emoi meinhte
+<× 5… egw eimi h ampelos umeis ta klhmata o menwn en emoi kagw en autw outos ferei karpon polun oti cwris emou ou dunasqe poiein ouden
+<× 6… ean mh tis meinh en emoi eblhqh exw ws to klhma kai exhranqh kai sunagousin auta kai eis to pur ballousi kai kaietai
+<× 7… ean meinhte en emoi kai ta rhmata mou en umin meinh o ean qelhte aithsesqe kai genhsetai umin
+<× 8… en toutw edoxasqh o phÑr mou ina karpon polun ferhte kai genhsesqe emoi maqhtai
+<× 9… kaqws hgaphse me o phÑr kagw hgaphsa umas meinate en th agaph th emh
+<× 10… ean tas entolas mou thrhshte meneite en th agaph mou kaqws egw tas entolas tou prÑs mou tethrhka kai menw autou en th agaph
+<× 11… tauta lelalhka umin ina h cara h emh en umin meinh kai h cara umwn plhrwqh
+<× 12… auth estin h entolh h emh ina agapate allhlous kaqws hgaphsa umas
+<× 13… meizona tauths agaphn oudeis ecei ina tis thn yuchn autou qh uper twn filwn autou
+<× 14… umeis filoi mou este ean poihte osa egw entellomai umin
+<× 15… ouketi umas legw doulous oti o doulos ouk oide ti poiei autou o kurios umas de eirhka filous oti panta a hkousa para tou prÑs mou egnwrisa umin
+<× 16… ouc umeis me exelexasqe all egw exelexamhn umas kai eqhka umas ina umeis upaghte kai karpon ferhte kai o karpos umwn menh ina o ti an aithshte ton prÑa en tw onomati mou dwh umin
+<× 17… tauta entellomai umin ina agapate allhlous
+<× 18… ei o kosmos umas misei ginwskete oti eme prwton umwn memishken
+<× 19… ei ek tou kosmou hte o kosmos an to idion efilei oti de ek tou kosmou ouk este all egw exelexamhn umas ek tou kosmou dia touto misei umas o kosmos
+<× 20… mnhmoneuete tou logou ou egw eipon umin ouk esti doulos meizwn tou kuriou autou ei eme ediwxan kai umas diwxousin ei ton logon mou ethrhsan kai ton umeteron thrhsousin
+<× 21… alla tauta panta poihsousin umin dia to onoma mou oti ouk oidasi ton pemyanta me
+<× 22… ei mh hlqon kai elalhsa autois amartian ouk eicon nun de profasin ouk ecousi peri ths amartias autwn
+<× 23… o eme miswn kai ton prÑa mou misei
+<× 24… ei ta erga mh epoihsa en autois a oudeis allos pepoihken amartian ouk eicon nun de kai ewrakasi kai memishkasi kai eme kai ton prÑa mou
+<× 25… all ina plhrwqh o logos o gegrammenos en tw nomw autwn oti emishsan me dwrean
+<× 26… otan de elqh o paraklhtos on egw pemyw umin para tou prÑs to pnÑa ths alhqeias o para tou prÑs ekporeuetai ekeinos marturhsei peri emou
+<× 27… kai umeis de martureite oti ap archs met emou este
+
+<K 16…
+<× 1… tauta lelalhka umin ina mh skandalisqhte
+<× 2… aposunagwgous poihsousin umas all ercetai wra ina pas o apokteinas umas doxh latreian prosferein tw qwÑ
+<× 3… kai tauta poihsousin oti ouk egnwsan ton prÑa oude eme
+<× 4… alla tauta lelalhka umin ina otan elqh h wra mnhmoneuhte autwn oti egw eipon umin tauta de umin ex archs ouk eipon oti meq umwn hmhn
+<× 5… nun de upagw pros ton pemyanta me kai oudeis ex umwn erwta me pou upageis
+<× 6… all oti tauta lelalhka umin h luph peplhrwken umwn thn kardian
+<× 7… all egw thn alhqeian legw umin sumferei umin ina egw apelqw ean gar egw mh apelqw o paraklhtos ouk eleusetai pros umas ean de poreuqw pemyw auton pros umas
+<× 8… kai elqwn ekeinos elegxei ton kosmon peri amartias kai peri dikaiosunhs kai peri krisews
+<× 9… peri amartias men oti ou pisteuousin eis eme
+<× 10… peri dikaiosunhs de oti pros ton prÑa mou upagw kai ouk eti qewreite me
+<× 11… peri de krisews oti o arcwn tou kosmou toutou kekritai
+<× 12… eti polla ecw legein umin all ou dunasqe bastazein arti
+<× 13… otan de elqh ekeinos to pnÑa ths alhqeias odhghsei umas eis pasan thn alhqeian ou gar lalhsei af eautou all osa an akoush lalhsei kai ta ercomena anaggelei umin
+<× 14… ekeinos eme doxasei oti ek tou emou lhyetai kai anaggelei umin
+<× 15… panta osa ecei o phÑr ema esti dia touto eipon oti ek tou emou lambanei kai anaggelei umin
+<× 16… mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me oti upagw pros ton prÑa
+<× 17… eipon oun ek twn maqhtwn autou pros allhlous ti esti touto o legei hmin mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me kai oti egw »Œ¹¹¼»*¼OM»Û*¼»‚¼upagw»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ pros ton prÑa
+<× 18… elegon oun touto ti estin o legei to mikron ouk oidamen ti lalei
+<× 19… egnw oun o isÑ oti hqelon auton erwtan kai eipen autois peri toutou zhteite met allhlwn oti »Œ¹¹¼»*¼OM»Û*¼»‚¼eipon»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me
+<× 20… amhn amhn legw umin oti klausete kai qrhnhsete umeis o de kosmos carhsetai umeis de luphqhsesqe all h luph umwn eis caran genhsetai
+<× 21… h gunh otan tikth luphn ecei oti hlqen h wra auths otan de gennhsh to paidion ouk eti mnhmoneuei ths qliyews dia thn caran oti egennhqh anÑos eis ton kosmon
+<× 22… kai umeis oun luphn men nun ecete palin de oyomai umas kai carhsetai umwn h kardia kai thn caran umwn oudeis airei af umwn
+<× 23… kai en ekeinh th hmera eme ouk erwthsete ouden amhn amhn legw umin oti osa an aithshte ton prÑa en tw onomati mou dwsei umin
+<× 24… ews arti ouk hthsate ouden en tw onomati mou aiteite kai lhyesqe ina h cara umwn h peplhrwmenh
+<× 25… tauta en paroimiais lelalhka umin all ercetai wra ote ouk eti en paroimiais lalhsw umin alla parrhsia peri tou prÑs anaggelw umin
+<× 26… en ekeinh th hmera en tw onomati mou aithsesqe kai ou legw umin oti egw erwthsw ton prÑa peri umwn
+<× 27… autos gar o phÑr filei umas oti umeis eme pefilhkate kai pepisteukate oti egw para tou quÑ exhlqon
+<× 28… exhlqon para tou prÑs kai elhluqa eis ton kosmon palin afihmi ton kosmon kai poreuomai pros ton prÑa
+<× 29… legousin autw oi maqhtai autou ide nun parrhsia laleis kai paroimian oudemian legeis
+<× 30… nun oidamen oti oidas panta kai ou creian eceis ina tis se erwta en toutw pisteuomen oti apo quÑ exhlqes
+<× 31… apekriqh autois o isÑ arti pisteuete
+<× 32… idou ercetai wra kai nun elhluqen ina skorpisqhte ekastos eis ta idia kai eme monon afhte kai ouk eimi monos oti o phÑr met emou esti
+<× 33… tauta lelalhka umin ina en emoi eirhnhn echte en tw kosmw qliyin ecete alla qarseite egw nenikhka ton kosmon
+
+<K 17…
+<× 1… tauta elalhsen o isÑ kai ephre tous ofqalmous autou eis ton ouÑnon kai eipe peÑr elhluqen h wra doxason sou ton uion ina kai o uios sou doxash se
+<× 2… kaqws edwkas autw exousian pashs sarkos ina pan o dedwkas autw dwsei autois zwhn aiwnion
+<× 3… auth de estin h aiwnios zwh ina ginwskwsi se ton monon alhqinon qnÑ kai on apesteilas inÑ cnÑ
+<× 4… egw se edoxasa epi ths ghs to ergon eteleiwsa o dedwkas moi ina poihsw
+<× 5… kai nun doxason me su peÑr para seautw th doxh h eicon pro tou ton kosmon einai para soi
+<× 6… efanerwsa sou to onoma tois anÑois ous dedwkas moi ek tou kosmou soi hsan kai emoi autous dedwkas kai ton logon sou tethrhkasi
+<× 7… nun egnwkan oti panta osa dedwkas moi para sou estin
+<× 8… oti ta rhmata a dedwkas moi dedwka autois kai autoi elabon kai egnwsan alhqws oti para sou exhlqon kai episteusan oti su me apesteilas
+<× 9… egw peri autwn erwtw ou peri tou kosmou erwtw alla peri wn dedwkas moi oti soi eisi
+<× 10… kai ta ema panta sa esti kai ta sa ema kai dedoxasmai en autois
+<× 11… kai ouk eti eimi en tw kosmw kai outoi en tw kosmw eisi kai egw pros se ercomai peÑr agie thrhson autous en tw onomati sou w dedwkas moi ina wsin en kaqws hmeis
+<× 12… ote hmhn met autwn en tw kosmw egw ethroun autous en tw onomati sou ous dedwkas moi efulaxa kai oudeis ex autwn apwleto ei mh o uios ths apwleias ina h grafh plhrwqh
+<× 13… nun de pros se ercomai kai tauta lalw en tw kosmw ina ecwsi thn caran thn emhn peplhrwmenhn en autois
+<× 14… egw dedwka autois ton logon sou kai o kosmos emishsen autous oti ouk eisin ek tou kosmou kaqws egw ouk eimi ek tou kosmou
+<× 15… ouk erwtw ina arhs autous ek tou kosmou all ina thrhshs autous ek tou ponhrou
+<× 16… ek tou kosmou ouk eisi kaqws egw ek tou kosmou ouk eimi
+<× 17… agiason autous en th alhqeia sou o logos o sos alhqeia esti
+<× 18… kaqws eme apesteilas eis ton kosmon kagw apesteila autous eis ton kosmon
+<× 19… kai uper autwn egw agiazw emauton ina kai autoi wsin hgiasmenoi en alhqeia
+<× 20… ou peri toutwn de erwtw monon alla kai peri twn pisteuontwn dia tou logou autwn eis eme
+<× 21… ina pantes en wsi kaqws su peÑr en emoi kagw en soi ina kai autoi en hmin en wsin ina o kosmos pisteush oti su me apesteilas
+<× 22… kai egw thn doxan hn dedwkas moi dedwka autois ina wsin en kaqws hmeis en esmen
+<× 23… egw en autois kai su en emoi ina wsi teteleiwmenoi eis en kai ina ginwskh o kosmos oti su me apesteilas kai hgaphsas autous kaqws eme hgaphsas
+<× 24… peÑr ous dedwkas moi qelw ina opou eimi egw kakeinoi wsi met emou ina qewrwsi thn doxan thn emhn hn dedwkas moi oti hgaphsas me pro katabolhs kosmou
+<× 25… peÑr dikaie kai o kosmos se ouk egnw egw de se egnwn kai outoi egnwsan oti su me apesteilas
+<× 26… kai egnwrisa autois to onoma sou kai gnwrisw ina h agaph hn hgaphsas me en autois h kagw en autois
+
+<K 18…
+<× 1… tauta eipwn o isÑ exhlqe sun tois maqhtais autou peran tou ceimarrou twn kedrwn opou hn khpos eis on eishlqen autos kai oi maqhtai autou
+<× 2… hdei de kai ioudas o paradidous auton ton topon oti pollakis sunhcqh o isÑ ekei meta twn maqhtwn autou
+<× 3… o oun ioudas labwn thn speiran kai ek twn arcierewn kai farisaiwn uphretas ercetai ekei meta fanwn kai lampadwn kai oplwn
+<× 4… isÑ oun eidws panta ta ercomena ep auton exelqwn eipen autois tina zhteite
+<× 5… apekriqhsan autw inÑ ton nazwraion legei autois o isÑ egw eimi eisthkei de kai ioudas o paradidous auton met autwn
+<× 6… ws oun eipen autois oti egw eimi aphlqon eis ta opisw kai epeson camai
+<× 7… palin oun autous ephrwthse tina zhteite oi de eipon inÑ ton nazwraion
+<× 8… apekriqh isÑ eipon umin oti egw eimi ei oun eme zhteite afete toutous upagein
+<× 9… ina plhrwqh o logos on eipen oti ous dedwkas moi ouk apwlesa ex autwn oudena
+<× 10… simwn oun petros ecwn macairan eilkusen authn kai epaise ton tou arcierews doulon kai apekoyen autou to wtion to dexion hn de onoma tw doulw malcos
+<× 11… eipen oun o isÑ tw petrw bale thn macairan eis thn qhkhn to pothrion o dedwke moi o phÑr ou mh piw auto
+<× 12… h oun speira kai o ciliarcos kai oi uphretai twn ioudaiwn sunelabon ton inÑ kai edhsan auton
+<× 13… kai aphgagon auton pros annan prwton hn gar penqeros tou kaiafa os hn arciereus tou eniautou ekeinou
+<× 14… hn de kaiafas o sumbouleusas tois ioudaiois oti sumferei ena anÑon apolesqai uper tou laou
+<× 15… hkolouqei de tw iuÑ simwn petros kai o allos maqhths o de maqhths ekeinos hn gnwstos tw arcierei kai suneishlqe tw iuÑ eis thn aulhn tou arcierews
+<× 16… o de petros eisthkei pros th qura exw exhlqen oun o maqhths o allos os hn gnwstos tw arcierei kai eipe th qurwrw kai eishgage ton petron
+<× 17… legei oun h paidiskh h qurwros tw petrw mh kai su ek twn maqhtwn ei tou anÑou toutou legei ekeinos ouk eimi
+<× 18… eisthkeisan de oi douloi kai oi uphretai anqrakian pepoihkotes oti yucos hn kai eqermainonto hn de met autwn o petros estws kai qermainomenos
+<× 19… o oun arciereus hrwthse ton inÑ peri twn maqhtwn autou kai peri ths didachs autou
+<× 20… apekriqh autw o isÑ egw parrhsia elalhsa tw kosmw egw pantote edidaxa en sunagwgh kai en tw ierw opou pantote oi ioudaioi sunercontai kai en kruptw elalhsa ouden
+<× 21… ti me eperwtas eperwthson tous akhkootas ti elalhsa autois ide outoi oidasin a eipon egw
+<× 22… tauta de autou eipontos eis twn uphretwn paresthkws edwke rapisma tw iuÑ eipwn outws apokrinh tw arcierei
+<× 23… apekriqh autw o isÑ ei kakws elalhsa marturhson peri tou kakou ei de kalws ti me daireis
+<× 24… apesteilen auton o annas dedemenon pros kaiafan ton arcierea
+<× 25… hn de simwn petros estws kai qermainomenos eipon oun autw mh kai su ek twn maqhtwn autou ei hrnhsato oun ekeinos kai eipen ouk eimi
+<× 26… legei eis ek twn doulwn tou arcierews suggenhs wn ou apekoye petros to wtion ouk egw se eidon en tw khpw met autou
+<× 27… palin oun hrnhsato o petros kai euqews alektwr efwnhsen
+<× 28… agousin oun ton inÑ apo tou kaiafa eis to praitwrion hn de prwi kai autoi ouk eishlqon eis to praitwrion ina mh mianqwsin all ina fagwsi to pasca
+<× 29… exhlqen oun o pilatos pros autous kai eipe tina kathgorian ferete kata tou anÑou toutou
+<× 30… apekriqhsan kai eipon autw ei mh hn outos kakopoios ouk an soi paredwkamen auton
+<× 31… eipen oun autois o pilatos labete auton umeis kai kata ton nomon umwn krinate auton eipon oun autw oi ioudaioi hmin ouk exestin apokteinai oudena
+<× 32… ina o logos tou iuÑ plhrwqh on eipe shmainwn poiw qanatw emellen apoqnhskein
+<× 33… eishlqen oun eis to praitwrion palin o pilatos kai efwnhse ton inÑ kai eipen autw su ei o basileus twn ioudaiwn
+<× 34… apekriqh autw o isÑ af eautou su touto legeis h alloi soi eipon peri emou
+<× 35… apekriqh o pilatos mhti egw ioudaios eimi to eqnos to son kai oi arciereis paredwkan se emoi ti epoihsas
+<× 36… apekriqh isÑ h basileia h emh ouk estin ek tou kosmou toutou ei ek tou kosmou toutou hn h basileia h emh oi uphretai an oi emoi hgwnizonto ina mh paradoqw tois ioudaiois nun de h basileia h emh ouk estin enteuqen
+<× 37… eipen oun autw o pilatos oukoun basileus ei su apekriqh isÑ su legeis oti basileus eimi egw egw eis touto gegennhmai kai eis touto elhluqa eis ton kosmon ina marturhsw th alhqeia pas o wn ek ths alhqeias akouei mou ths fwnhs
+<× 38… legei autw o pilatos ti estin alhqeia kai touto eipwn palin exhlqe pros tous ioudaious kai legei autois egw oudemian aitian euriskw en autw
+<× 39… esti de sunhqeia hmin ina ena umin apolusw en tw pasca boulesqe oun umin apolusw ton basilea twn ioudaiwn
+<× 40… ekraugasan oun pantes legontes mh touton alla ton barabban hn de o barabbas lhsths
+
+<K 19…
+<× 1… tote oun elaben o pilatos ton inÑ kai emastigwse
+<× 2… kai oi stratiwtai plexantes stefanon ex akanqwn epeqhkan autou th kefalh kai imation porfuroun periebalon auton
+<× 3… kai elegon caire o basileus twn ioudaiwn kai edidoun autw rapismata
+<× 4… exhlqen oun palin exw o pilatos kai legei autois ide agw umin auton exw ina gnwte oti en autw oudemian aitian euriskw
+<× 5… exhlqen oun o isÑ exw forwn ton akanqinon stefanon kai to porfuroun imation kai legei autois ide o anÑos
+<× 6… ote oun eidon auton oi arciereis kai oi uphretai ekraugasan legontes staurwson staurwson auton legei autois o pilatos labete auton umeis kai stÑrwsate egw gar ouc euriskw en autw aitian
+<× 7… apekriqhsan autw oi ioudaioi hmeis nomon ecomen kai kata ton nomon hmwn ofeilei apoqanein oti eauton uion quÑ epoihsen
+<× 8… ote oun hkousen o pilatos touton ton logon mallon efobhqh
+<× 9… kai eishlqen eis to praitwrion palin kai legei tw iuÑ poqen ei su o de isÑ apokrisin ouk edwken autw
+<× 10… legei oun autw o pilatos emoi ou laleis ouk oidas oti exousian ecw staurwsai se kai exousian ecw apolusai se
+<× 11… apekriqh isÑ ouk eices exousian oudemian kat emou ei mh hn soi dedomenon anwqen dia touto o paradidous me soi meizona amartian ecei
+<× 12… ek toutou ezhtei o pilatos apolusai auton oi de ioudaioi ekrazon legontes ean touton apolushs ouk ei filos tou kaisaros pas o basilea eauton poiwn antilegei tw kaisari
+<× 13… o oun pilatos akousas touton ton logon hgagen exw ton inÑ kai ekaqisen epi tou bhmatos eis topon legomenon liqostrwton ebraisti de gabaqa
+<× 14… hn de paraskeuh tou pasca wra hn wsei ekth kai legei tois ioudaiois ide o basileus umwn
+<× 15… oi de ekraugasan aron aron staurwson auton legei autois o pilatos ton basilea umwn stÑrwsw apekriqhsan oi arciereis ouk ecomen basilea ei mh kaisara
+<× 16… tote oun paredwken auton autois ina stÑrwqh parelabon de ton inÑ kai hgagon
+<× 17… kai bastazwn ton stÑron autou exhlqen eis ton legomenon kraniou topon os legetai ebraisti golgoqa
+<× 18… opou auton estÑrwsan kai met autou allous duo enteuqen kai enteuqen meson de ton inÑ
+<× 19… egraye de kai titlon o pilatos kai eqhken epi tou stÑrou hn de gegrammenon isÑ o nazwraios o basileus twn ioudaiwn
+<× 20… touton oun ton titlon polloi anegnwsan twn ioudaiwn oti eggus hn o topos ths polews opou estÑrwqh o isÑ kai hn gegrammenon ebraisti ellhnisti rwmaisti
+<× 21… elegon oun tw pilatw oi arciereis twn ioudaiwn mh grafe o basileus twn ioudaiwn all oti ekeinos eipe basileus eimi twn ioudaiwn
+<× 22… apekriqh o pilatos o gegrafa gegrafa
+<× 23… oi oun stratiwtai ote estÑrwsan ton inÑ elabon ta imatia autou kai epoihsan tessara merh ekastw stratiwth meros kai ton citwna hn de o citwn arafos ek twn anwqen ufantos di olou
+<× 24… eipon oun pros allhlous mh sciswmen auton alla lacwmen peri autou tinos estai ina h grafh plhrwqh h legousa diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klhron oi men oun stratiwtai tauta epoihsan
+<× 25… eisthkeisan de para tw stÑrw tou iuÑ h mhÑr autou kai h adelfh ths mrÑs autou maria h tou klwpa kai maria h magdalhnh
+<× 26… isÑ oun idwn thn mrÑa kai ton maqhthn parestwta on hgapa legei th mrÑi autou gunai idou o uios sou
+<× 27… eita legei tw maqhth idou h mhÑr sou kai ap ekeinhs ths wras elaben o maqhths authn eis ta idia
+<× 28… meta touto eidws o isÑ oti hdh panta tetelestai ina teleiwqh h grafh legei diyw
+<× 29… skeuos oun ekeito oxous meston oi de plhsantes spoggon oxous kai usswpw periqentes proshnegkan autou tw stomati
+<× 30… ote oun elabe to oxos o isÑ eipe tetelestai kai klinas thn kefalhn paredwke to pnÑa
+<× 31… oi oun ioudaioi ina mh meinh epi tou stÑrou ta swmata en tw sabbatw epei paraskeuh hn hn gar megalh h hmera ekeinou tou sabbatou hrwthsan ton pilaton ina kateagwsin autwn ta skelh kai arqwsin
+<× 32… hlqon oun oi stratiwtai kai tou men prwtou kateaxan ta skelh kai tou allou tou sustÑrwqentos autw
+<× 33… epi de ton inÑ elqontes ws eidon auton hdh teqnhkota ou kateaxan autou ta skelh
+<× 34… all eis twn stratiwtwn logch autou thn pleuran enuxe kai euqews exhlqen aima kai udwr
+<× 35… kai o ewrakws memarturhke kai alhqinh estin h marturia autou kakeinos oiden oti alhqh legei ina umeis pisteushte
+<× 36… egeneto gar tauta ina h grafh plhrwqh ostoun ou suntribhsetai ap autou
+<× 37… kai palin etera grafh legei oyontai eis on exekenthsan
+<× 38… meta tauta hrwthse ton pilaton »Œ¹¹¼»*¼o³»Û*¼»‚¼OM»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ iwshf o apo arimaqaias wn maqhths tou iuÑ kekrummenos de dia ton fobon twn ioudaiwn ina arh to swma tou iuÑ kai epetreyen o pilatos hlqen oun kai hre to swma tou iuÑ
+<× 39… hlqe de kai nikodhmos o elqwn pros ton inÑ nuktos to prwton ferwn migma smurnhs kai alohs ws litras ekaton
+<× 40… elabon oun to swma tou iuÑ kai edhsan auto en oqoniois meta twn arwmatwn kaqws eqos esti tois ioudaiois entafiazein
+<× 41… hn de en tw topw opou estÑrwqh khpos kai en tw khpw mnhmeion kainon en w oudepw oudeis eteqh
+<× 42… ekei oun dia thn paraskeuhn twn ioudaiwn oti eggus hn to mnhmeion eqhkan ton inÑ
+
+<K 20…
+<× 1… th de mia twn sabbatwn maria h magdalhnh ercetai prwi skotias eti oushs eis to mnhmeion kai blepei ton liqon hrmenon ek tou mnhmeiou
+<× 2… trecei oun kai ercetai pros simwna petron kai pros ton allon maqhthn on efilei o isÑ kai legei autois hran ton knÑ ek tou mnhmeiou kai ouk oidamen pou eqhkan auton
+<× 3… exhlqen oun o petros kai o allos maqhths kai hrconto eis to mnhmeion
+<× 4… etrecon de oi duo omou kai o allos maqhths proedrame tacion tou petrou kai hlqe prwtos eis to mnhmeion
+<× 5… kai parakuyas blepei keimena ta oqonia ou mentoi eishlqen
+<× 6… ercetai oun simwn petros akolouqwn autw kai eishlqen eis to mnhmeion kai qewrei ta oqonia keimena
+<× 7… kai to soudarion o hn epi ths kefalhs autou ou meta twn oqoniwn keimenon alla cwris entetuligmenon eis ena topon
+<× 8… tote oun eishlqe kai o allos maqhths o elqwn prwtos eis to mnhmeion kai eide kai episteusen
+<× 9… oudepw gar hdeisan thn grafhn oti dei auton ek nekrwn anasthnai
+<× 10… aphlqon oun palin pros eautous oi maqhtai
+<× 11… maria de eisthkei pros tw mnhmeiw klaiousa exw ws oun eklaie parekuyen eis to mnhmeion
+<× 12… kai qewrei duo aggelous en leukois kaqezomenous ena pros th kefalh kai ena pros tois posin opou ekeito to swma tou iuÑ
+<× 13… kai legousin auth ekeinoi gunai ti klaieis legei autois oti hran ton knÑ mou kai ouk oida pou eqhkan auton
+<× 14… kai tauta eipousa estrafh eis ta opisw kai qewrei ton inÑ estwta kai ouk hdei oti isÑ esti
+<× 15… legei auth o isÑ gunai ti klaieis tina zhteis ekeinh dokousa oti o khpouros esti legei autw kurie ei su ebastasas auton eipe moi pou eqhkas auton kagw auton arw
+<× 16… legei auth o isÑ maria strafeisa ekeinh legei autw rabouni o legetai didaskale
+<× 17… legei auth o isÑ mh mou aptou oupw gar anabebhka pros ton prÑa mou poreuou de pros tous adelfous mou kai eipe autois anabainw pros ton prÑa mou kai prÑa umwn kai qnÑ mou kai qnÑ umwn
+<× 18… ercetai maria h magdalhnh apaggellousa tois maqhtais oti ewrake ton knÑ kai tauta eipen auth
+<× 19… oushs oun oyias th hmera ekeinh th mia twn sabbatwn kai twn qurwn kekleismenwn opou hsan oi maqhtai sunhgmenoi dia ton fobon twn ioudaiwn hlqen o isÑ kai esth eis to meson kai legei autois eirhnh umin
+<× 20… kai touto eipwn edeixen autois tas ceiras kai thn pleuran autou ecarhsan oun oi maqhtai idontes ton knÑ
+<× 21… eipen oun autois o isÑ palin eirhnh umin kaqws apestalke me o phÑr kagw pempw umas
+<× 22… kai touto eipwn enefushse kai legei autois labete pnÑa agion
+<× 23… an tinwn afhte tas amartias afientai autois an tinwn krathte kekrathntai
+<× 24… qwmas de eis ek twn dwdeka o legomenos didumos ouk hn met autwn ote hlqen o isÑ
+<× 25… elegon oun autw oi alloi maqhtai ewrakamen ton knÑ o de eipen autois ean mh idw en tais cersin autou ton tupon twn hlwn kai balw ton daktulon mou eis ton tupon twn hlwn kai balw thn ceira mou eis thn pleuran autou ou mh pisteusw
+<× 26… kai meq hmeras oktw palin hsan esw oi maqhtai autou kai qwmas met autwn ercetai o isÑ twn qurwn kekleismenwn kai esth eis to meson kai eipen eirhnh umin
+<× 27… eita legei tw qwma fere ton daktulon sou wde kai ide tas ceiras mou kai fere thn ceira sou kai bale eis thn pleuran mou kai mh ginou apistos alla pistos
+<× 28… kai apekriqh qwmas kai eipen autw o ksÑ mou kai o qsÑ mou
+<× 29… legei autw o isÑ oti ewrakas me pepisteukas makarioi oi mh idontes kai pisteusantes
+<× 30… polla men oun kai alla shmeia epoihsen o isÑ enwpion twn maqhtwn autou a ouk esti gegrammena en tw bibliw toutw
+<× 31… tauta de gegraptai ina pisteushte oti o isÑ estin o csÑ o uios tou quÑ kai ina pisteuontes zwhn echte en tw onomati autou
+
+<K 21…
+<× 1… meta tauta efanerwsen eauton o isÑ tois maqhtais autou egerqeis ek nekrwn epi ths qalasshs ths tiberiados efanerwse de outws
+<× 2… hsan omou simwn petros kai qwmas o legomenos didumos kai naqanahl o apo kana ths galilaias kai oi tou zebedaiou kai alloi ek twn maqhtwn autou duo
+<× 3… legei autois simwn petros upagw alieuein legousin autw ercomeqa kai hmeis sun soi exhlqon kai enebhsan eis to ploion euqus kai en ekeinh th nukti epiasan ouden
+<× 4… prwias de hdh genomenhs esth o isÑ eis ton aigialon ou mentoi hdeisan oi maqhtai oti isÑ esti
+<× 5… legei oun autois o isÑ paidia mh ti prosfagion ecete apekriqhsan autw ou
+<× 6… o de eipen autois balete eis ta dexia merh tou ploiou to diktuon kai eurhsete ebalon oun kai ouk eti auto elkusai iscusan apo tou plhqous twn icquwn
+<× 7… legei oun o maqhths ekeinos on hgapa o isÑ tw petrw o ksÑ esti simwn oun petros akousas oti o ksÑ esti ton ependuthn diezwsato hn gar gumnos kai ebalen eauton eis thn qalassan
+<× 8… oi de alloi maqhtai tw ploiariw hlqon ou gar hsan makran apo ths ghs all ws apo phcwn diakosiwn surontes to diktuon twn icquwn
+<× 9… ws oun apebhsan eis thn ghn blepousin anqrakian keimenhn kai oyarion epikeimenon kai arton
+<× 10… legei autois o isÑ enegkate apo twn oyariwn wn epiasate nun
+<× 11… anebh simwn petros kai eilkuse to diktuon epi ths ghs meston icquwn megalwn ekaton penthkontatriwn kai tosoutwn ontwn ouk escisqh to diktuon
+<× 12… legei autois o isÑ deute aristhsate oudeis de etolma twn maqhtwn exetasai auton su tis ei eidotes oti o ksÑ estin
+<× 13… ercetai oun o isÑ kai lambanei ton arton kai didwsin autois kai to oyarion omoiws
+<× 14… touto hdh triton efanerwqh o isÑ tois maqhtais autou egerqeis ek nekrwn
+<× 15… ote oun hristhsan legei tw simwni petrw »Œ¹¹¼»*¼OM»Û*¼»‚¼o isѻۂ¼»ÛŒ¹¹¼ simwn iwna agapas me pleion toutwn legei autw nai keÑ su oidas oti filw se legei autw boske ta arnia mou
+<× 16… legei autw palin deuteron simwn iwna agapas me legei autw nai keÑ su oidas oti filw se legei autw poimaine ta probata mou
+<× 17… legei autw to triton simwn iwna fileis me eluphqh o petros oti eipen autw to triton fileis me kai eipen autw keÑ su panta oidas su ginwskeis oti filw se legei autw o isÑ boske ta probata mou
+<× 18… amhn amhn legw soi ote hs newteros ezwnnues seauton kai periepateis opou hqeles otan de ghrashs ekteneis tas ceiras sou kai allos se zwsei kai oisei opou ou qeleis
+<× 19… touto de eipe shmainwn poiw qanatw doxasei ton qnÑ kai touto eipwn legei autw akolouqei moi
+<× 20… epistrafeis de o petros blepei ton maqhthn on hgapa o isÑ akolouqounta os kai anepesen en tw deipnw epi to sthqos autou kai eipe keÑ tis estin o paradidous se
+<× 21… touton idwn o petros legei tw iuÑ keÑ outos de ti
+<× 22… legei autw o isÑ ean auton qelw menein ews ercomai ti pros se su akolouqei moi
+<× 23… exhlqen oun o logos outos eis tous adelfous oti o maqhths ekeinos ouk apoqnhskei kai ouk eipen autw o isÑ oti ouk apoqnhskei all ean auton qelw menein ews ercomai ti pros se
+<× 24… outos estin o maqhths o marturwn peri toutwn kai grayas tauta kai oidamen oti alhqhs estin h marturia autou
+<× 25… esti de kai alla polla osa epoihsen o isÑ atina ean grafhtai kaq en oude auton oimai ton kosmon cwrhsai ta grafomena biblia amhn
+
+<K 22…
+<× 0… to kata iwannhn eua(ggelion) exedoqh met(a) cronous lbÑ ths tou cuÑ analhyews sticoi btÑ
\ No newline at end of file


Property changes on: trunk/Level 0 Part 3/J-300350L2ms
___________________________________________________________________
Added: svn:executable
  + *

Added: trunk/Level 0 Part 3/J-300350_rlm
===================================================================
--- trunk/Level 0 Part 3/J-300350_rlm	            (rev 0)
+++ trunk/Level 0 Part 3/J-300350_rlm	2012-12-05 11:35:12 UTC (rev 153)
@@ -0,0 +1,972 @@
+¿ê Œ ¬§ò
+í-A 35 (RŒ¨é§ ‚oé§Âéö í¨. 199)
+ 
+øoúö º«©éö§ ìoÂéo 128¨
+
+T¨Œö§¨éº«¶ º´ò åñM
+T¨Œö§¨é¹ éoö º«©¬öò 13.09.02
+T¨Œö§¨é¹ éoö Äéöé§ú«¶ò 15.09.02
+
+T¨Œö§Ä«¨«ö«  o ‚oÂÂŒ « º´ò åñM
+T¨Œö§Ä«¨«ö«  o ‚oÂÂŒ « º«©¬öò 13.09.02
+T¨Œö§Ä«¨«ö«  o ‚oÂÂŒ « Äéöé§ú«¶ò 15.09.02
+
+ìé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò
+
+RÂŒ«¶ éö ñ«Ã«Â1ò åñM
+ñ«Ã«Â1 Äé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò 15.09.02
+
+RÂŒ«¶ éö ñ«Ã«Â2ò
+RÂŒ«¶ éö ñ«Ã«Â2 º´ò
+ñ«Ã«Â2 Äé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò
+
+Tú«§« Ä髧 ·«¨«Ê oµ¹Œ¨«¶ Œö¶ ¶éÄÄ«¨«ö«§ ¨«§oÂë¶ º´ò
+RÂŒ«¶ éöÊ ñ«Ã«Â3ò
+RÂŒ«¶ éöÊ ñ«Ã«Â3 º´ò
+
+ìéöŒÂ  ¨Œö§¨é¹ éoö Äé« ¶Œ «Ê Œö¶  éµ«ò  ¯
+
+<B 4…	
+<K 0…
+<× 0… to kata iwannhn agion euaggelion
+
+<K 1…
+<× 1… en arch hn o logos kai o logos hn pros ton qnÑ kai qsÑ hn o logos
+<× 2… outos hn en arch pros ton qnÑ
+<× 3… panta di autou egeneto kai cwris autou egeneto oude en o gegonen
+<× 4… en autw zwh hn kai h zwh hn to fws twn anÑwn
+<× 5… kai to fws en th skotia fainei kai h skotia auto ou katelaben
+<× 6… egeneto anÑos apestalmenos para quÑ onoma autw iwannhs
+<× 7… outos hlqen eis marturian ina marturhsh peri tou fwtos ina pantes pisteuswsi di autou
+<× 8… ouk hn ekeinos to fws all ina marturhsh peri tou fwtos
+<× 9… hn to fws to alhqinon o fwtizei panta anÑon ercomenon eis ton kosmon
+<× 10… en tw kosmw hn kai o kosmos di autou egeneto kai o kosmos auton ouk egnw
+<× 11… eis ta idia hlqe kai oi idioi auton ou parelabon
+<× 12… osoi de elabon auton edwken autois exousian tekna quÑ genesqai tois pisteuousin eis to onoma autou
+<× 13… oi ouk ex aimatwn oude ek qelhmatos sarkos oude ek qelhmatos andros all ek quÑ egennhqhsan
+<× 14… kai o logos sarx egeneto kai eskhnwsen en hmin kai eqeasameqa thn doxan autou doxan ws monogenous para prÑs plhrhs caritos kai alhqeias
+<× 15… iwannhs marturei peri autou kai kekrage legwn outos hn on eipon o opisw mou ercomenos emprosqen mou gegonen oti prwtos mou hn
+<× 16… kai ek tou plhrwmatos autou hmeis pantes elabomen kai carin anti caritos
+<× 17… oti o nomos dia mwsews edoqh h caris kai h alhqeia dia iuÑ cuÑ egeneto
+<× 18… qnÑ oudeis ewrake pwpote o monogenhs uios o wn eis ton kolpon tou prÑs ekeinos exhghsato
+<× 19… kai auth estin h marturia tou iwannou ote apesteilan oi ioudaioi ex ierosolumwn iereis kai leuitas ina erwthswsin auton su tis ei
+<× 20… kai wmologhse kai ouk hrnhsato kai wmologhsen oti ouk eimi egw o csÑ
+<× 21… kai hrwthsan auton ti oun hlias ei su kai legei ouk eimi o profhths ei su kai apekriqh ou
+<× 22… eipon oun autw tis ei ina apokrisin dwmen tois pemyasin hmas ti legeis peri seautou
+<× 23… efh egw fwnh bowntos en th erhmw euqunate thn odon kuÑ kaqws eipen hsaias o profhths
+<× 24… kai oi apestalmenoi hsan ek twn farisaiwn
+<× 25… kai hrwthsan auton kai eipon autw ti oun baptizeis ei su ouk ei o csÑ oute hlias oute o profhths
+<× 26… apekriqh autois o iwannhs legwn egw baptizw en udati mesos de umwn esthken on umeis ouk oidate
+<× 27… autos estin o opisw mou ercomenos os emprosqen mou gegonen ou egw ouk eimi axios ina lusw autou ton imanta tou upodhmatos
+<× 28… tauta en biqabara egeneto peran tou iordanou opou hn iwannhs baptizwn
+<× 29… th epaurion blepei o iwannhs ton inÑ ercomenon pros auton kai legei ide o amnos tou quÑ o airwn thn amartian tou kosmou
+<× 30… outos esti peri ou egw eipon opisw mou ercetai anhr os emprosqen mou gegonen oti prwtos mou hn
+<× 31… kagw ouk hdein auton all ina fanerwqh tw ihÑl dia touto hlqon egw en tw udati baptizwn
+<× 32… kai emarturhsen iwannhs legwn oti teqeamai to pnÑa katabainon ws peristeran ex ouÑnou kai emeinen ep auton
+<× 33… kagw ouk hdein auton all o pemyas me baptizein en udati ekeinos moi eipen ef on an idhs to pnÑa katabainon kai menon ep auton outos estin o baptizwn en pnÑi agiw
+<× 34… kagw ewraka kai memarturhka oti outos estin o uios tou quÑ
+<× 35… th epaurion palin eisthkei o iwannhs kai ek twn maqhtwn autou duo
+<× 36… kai embleyas tw iuÑ peripatounti legei ide o amnos tou quÑ
+<× 37… kai hkousan autou oi duo maqhtai lalountos kai hkolouqhsan tw iuÑ
+<× 38… strafeis de o isÑ kai qeasamenos autous akolouqountas legei autois ti zhteite oi de eipon autw rabbi o legetai ermhneuomenon didaskale pou meneis
+<× 39… legei autois ercesqe kai idete hlqon kai eidon pou menei kai par autw emeinan thn hmeran ekeinhn wra de hn ws dekath
+<× 40… hn andreas o adelfos simwnos petrou eis ek twn duo twn akousantwn para iwannou kai akolouqhsantwn autw
+<× 41… euriskei outos prwtos ton adelfon ton idion simwna kai legei autw eurhkamen ton mesian o esti meqermhneuomenon csÑ
+<× 42… kai hgagen auton pros ton inÑ embleyas autw o isÑ eipe su ei simwn o uios iwna su klhqhsh khfas o ermhneuetai petros
+<× 43… th epaurion hqelhsen exelqein eis thn galilaian kai euriskei filippon kai legei autw akolouqei moi
+<× 44… hn de o filippos apo bhqsaida ek ths polews andreou kai petrou
+<× 45… euriskei filippos ton naqanahl kai legei autw on egraye mwshs en tw nomw kai oi profhtai eurhkamen inÑ ton uion tou iwshf ton apo nazaret
+<× 46… kai eipen autw naqanahl ek nazaret dunatai ti agaqon einai legei autw filippos ercou kai ide
+<× 47… eiden o isÑ ton naqanahl ercomenon pros auton kai legei peri autou ide alhqws israhliths en w dolos ouk esti
+<× 48… legei autw naqanahl poqen me ginwskeis apekriqh isÑ kai eipen autw pro tou se filippon fwnhsai onta upo thn sukhn eidon se
+<× 49… apekriqh naqanahl kai legei autw rabbi su ei o uios tou quÑ su ei o basileus tou ihÑl
+<× 50… apekriqh isÑ kai eipen autw oti eipon soi eidon se upokatw ths sukhs pisteueis meizw toutwn oyei
+<× 51… kai legei autw amhn amhn legw umin ap arti oyesqe ton ouÑnon anewgota kai tous aggelous tou quÑ anabainontas kai katabainontas epi ton uion tou anÑou
+
+<K 2…
+<× 1… kai th hmera th trith gamos egeneto en kana ths galilaias kai hn h mhÑr tou iuÑ ekei
+<× 2… eklhqh de kai o isÑ kai oi maqhtai autou eis ton gamon
+<× 3… kai usterhsantos oinou legei h mhÑr tou iuÑ pros auton oinon ouk ecousi 
+<× 4… legei auth o isÑ ti emoi kai soi gunai oupw hkei h wra mou
+<× 5… legei h mhÑr autou tois diakonois o ti an legh umin poihsate
+<× 6… hsan de ekei udriai liqinai ex keimenai kata ton kaqarismon twn ioudaiwn cwrousai ana metrhtas duo h treis
+<× 7… legei autois o isÑ gemisate tas udrias udatos kai egemisan autas ews anw
+<× 8… kai legei autois antlhsate nun kai ferete tw arcitriklinw kai hnegkan
+<× 9… ws de egeusato o arcitriklinos to udwr oinon gegenhmenon kai ouk hdei poqen estin oi de diakonoi hdeisan oi hntlhkotes to udwr fwnei ton numfion o arcitriklinos
+<× 10… kai legei autw pas anÑos prwton ton kalon oinon tiqhsi kai otan mequsqwsi tote ton elassw su tethrhkas ton kalon oinon ews arti
+<× 11… tauthn epoihse thn archn twn shmeiwn o isÑ en kana ths galilaias kai efanerwse thn doxan autou kai episteusan eis auton oi maqhtai autou
+<× 12… meta touto katebh eis kapernaoum autos kai h mhÑr autou kai oi adelfoi autou kai oi maqhtai autou kai ekei emeinan ou pollas hmeras 
+<× 13… kai eggus hn to pasca twn ioudaiwn kai anebh eis ierosoluma o isÑ
+<× 14… kai euren en tw ierw tous pwlountas boas kai probata kai peristeras kai tous kermatistas kaqhmenous
+<× 15… kai poihsas fragellion ek scoiniwn pantas exebalen ek tou ierou ta te probata kai tous boas kai twn kollubistwn execee to kerma kai tas trapezas anestreye
+<× 16… kai tois tas peristeras pwlousin eipen arate tauta enteuqen mh poieite ton oikon tou prÑs mou oikon emporiou
+<× 17… emnhsqhsan de oi maqhtai autou oti gegrammenon estin o zhlos tou oikou sou katefagetai me
+<× 18… apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ti shmeion deiknueis hmin oti tauta poieis
+<× 19… apekriqh isÑ kai eipen autois lusate ton naon touton kai en trisin hmerais egerw auton
+<× 20… eipon oun oi ioudaioi tessarakonta kai ex etesin wkodomhqh o naos outos kai su en trisin hmerais egereis auton
+<× 21… ekeinos de elege peri tou naou tou swmatos autou
+<× 22… ote oun hgerqh ek nekrwn emnhsqhsan oi maqhtai autou oti touto elege kai episteusan th grafh kai tw logw w eipen o isÑ
+<× 23… ws de hn en tois ierosolumois en tw pasca en th eorth polloi episteusan eis to onoma autou qewrountes autou ta shmeia a epoiei
+<× 24… autos de o isÑ ouk episteuen eauton autois dia to auton ginwskein pantas
+<× 25… kai oti ou creian eicen ina tis marturhsh peri tou anÑou autos gar eginwske ti hn en tw anÑw
+
+<K 3…
+<× 1… hn de anÑos ek twn farisaiwn nikodhmos onoma autw arcwn twn ioudaiwn
+<× 2… outos hlqe pros ton inÑ nuktos kai eipen autw rabbi oidamen oti apo quÑ elhluqas didaskalos oudeis gar tauta ta shmeia dunatai poiein a su poieis ean mh h o qsÑ met autou
+<× 3… apekriqh isÑ kai eipen autw amhn amhn legw soi ean mh tis gennhqh anwqen ou dunatai idein thn basileian tou quÑ
+<× 4… legei pros auton o nikodhmos pws dunatai anÑos gennhqhnai gerwn wn mh dunatai eis thn koilian ths mrÑs autou deuteron eiselqein kai gennhqhnai
+<× 5… apekriqh isÑ amhn amhn legw soi ean mh tis gennhqh ex udatos kai pnÑs ou dunatai eiselqein eis thn basileian tou quÑ
+<× 6… to gegennhmenon ek ths sarkos sarx esti kai to gegennhmenon ek tou pnÑs pnÑa esti
+<× 7… mh qaumashs oti eipon soi dei umas gennhqhnai anwqen
+<× 8… to pnÑa opou qelei pnei kai thn fwnhn autou akoueis all ouk oidas poqen ercetai kai pou upagei outws esti pas o gegennhmenos ek tou pnÑs
+<× 9… apekriqh nikodhmos kai eipen autw pws dunatai tauta genesqai
+<× 10… apekriqh isÑ kai eipen autw su ei o didaskalos tou ihÑl kai tauta ou ginwskeis
+<× 11… amhn amhn legw soi oti o oidamen laloumen kai o ewrakamen marturoumen kai thn marturian hmwn ou lambanete
+<× 12… ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete pws ean eipw umin ta epouÑnia pisteusete
+<× 13… kai oudeis anabebhken eis ton ouÑnon ei mh o ek tou ouÑnou katabas o uios tou anÑou o wn en tw ouÑnw
+<× 14… kai kaqws mwshs uywse ton ofin en th erhmw outws uywqhnai dei ton uion tou anÑou
+<× 15… ina pas o pisteuwn eis auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion
+<× 16… outws gar hgaphsen o qsÑ ton kosmon wste ton uion autou ton monogenh edwken ina pas o pisteuwn eis auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion
+<× 17… ou gar apesteilen o qsÑ ton uion autou eis ton kosmon ina krinh ton kosmon all ina swqh o kosmos di autou
+<× 18… o pisteuwn eis auton ou krinetai o de mh pisteuwn hdh kekritai oti mh pepisteuken eis to onoma tou monogenous uiou tou quÑ
+<× 19… auth de estin h krisis oti to fws elhluqen eis ton kosmon kai hgaphsan oi anÑoi mallon to skotos h to fws hn gar ponhra autwn ta erga
+<× 20… pas gar o faula prasswn misei to fws kai ouk ercetai pros to fws ina mh elegcqh ta erga autou
+<× 21… o de poiwn thn alhqeian ercetai pros to fws ina fanerwqh autou ta erga oti en qwÑ estin eirgasmena
+<× 22… meta tauta hlqen o isÑ kai oi maqhtai autou eis thn ioudaian ghn kai ekei dietribe met autwn kai ebaptizen
+<× 23… hn de kai iwannhs baptizwn en ainwn eggus tou salhm oti udata polla hn ekei kai pareginonto kai ebaptizonto
+<× 24… oupw gar hn beblhmenos eis thn fulakhn o iwannhs
+<× 25… egeneto oun zhthsis ek twn maqhtwn iwannou meta ioudaiwn peri kaqarismou
+<× 26… kai hlqon pros ton iwannhn kai eipon autw rabbi os hn meta sou peran tou iordanou w su memarturhkas ide outos baptizei kai pantes ercontai pros auton
+<× 27… apekriqh iwannhs kai eipen ou dunatai anÑos lambanein ouden ean mh h dedomenon autw ek tou ouÑnou
+<× 28… autoi umeis moi martureite oti eipon ouk eimi egw o csÑ all oti apestalmenos eimi emprosqen ekeinou
+<× 29… o ecwn thn numfhn numfios estin o de filos tou numfiou o esthkws kai akouwn autou cara cairei dia thn fwnhn tou numfiou auth oun h cara h emh peplhrwtai
+<× 30… ekeinon dei auxanein eme de elattousqai
+<× 31… o anwqen ercomenos epanw pantwn estin o wn ek ths ghs ek ths ghs esti kai ek ths ghs lalei o ek tou ouÑnou ercomenos epanw pantwn esti
+<× 32… kai o ewrake kai hkouse touto marturei kai thn marturian autou oudeis lambanei
+<× 33… o labwn autou thn marturian esfragisen oti o qsÑ alhqhs estin
+<× 34… on gar apesteilen o qsÑ ta rhmata tou quÑ lalei ou gar ek metrou didwsin o qsÑ to pnÑa
+<× 35… o phÑr agapa ton uion kai panta dedwken en th ceiri autou
+<× 36… o pisteuwn eis ton uion ecei zwhn aiwnion o de apeiqwn tw uiw ouk oyetai thn zwhn all h orgh tou quÑ menei ep auton
+
+<K 4…
+<× 1… ws oun egnw o isÑ oti hkousan oi farisaioi oti isÑ pleionas maqhtas poiei kai baptizei h iwannhs
+<× 2… kaitoige isÑ autos ouk ebaptizen all oi maqhtai autou
+<× 3… afhke thn ioudaian kai aphlqen palin eis thn galilaian
+<× 4… edei de auton diercesqai dia ths samareias
+<× 5… ercetai oun eis polin ths samareias legomenhn sucar plhsion tou cwriou o edwken iakwb iwshf tw uiw autou
+<× 6… hn de ekei phgh tou iakwb o oun isÑ kekopiakws ek ths odoiporias ekaqezeto outws epi th phgh wra hn wsei ekth
+<× 7… ercetai gunh ek ths samareias antlhsai udwr legei auth o isÑ dos moi piein
+<× 8… oi gar maqhtai autou apelhluqeisan eis thn polin ina trofas agoraswsi
+<× 9… legei oun autw h gunh h samareitis pws su ioudaios wn par emou piein aiteis oushs gunaikos samareitidos ou gar sugcrwntai ioudaioi samareitais
+<× 10… apekriqh isÑ kai eipen auth ei hdeis thn dwrean tou quÑ kai tis estin o legwn soi dos moi piein su an hthsas auton kai edwken an soi udwr zwn
+<× 11… legei autw h gunh keÑ oute antlhma eceis kai to frear esti baqu poqen oun eceis to udwr to zwn
+<× 12… mh su meizwn ei tou prÑs hmwn iakwb os edwken hmin to frear kai autos ex autou epie kai oi uioi autou kai ta qremmata autou
+<× 13… apekriqh isÑ kai eipen auth pas o pinwn ek tou udatos toutou diyhsei palin
+<× 14… os d an pih ek tou udatos ou egw dwsw autw ou mh diyhsh eis ton aiwna alla to udwr o dwsw autw genhsetai en autw phgh udatos allomenou eis zwhn aiwnion
+<× 15… legei pros auton h gunh keÑ dos moi touto to udwr ina mh diyw mhde ercwmai enqade antlein
+<× 16… legei auth o isÑ upage fwnhson ton andra sou kai elqe enqade
+<× 17… apekriqh h gunh kai eipen ouk ecw andra legei auth o isÑ kalws eipas oti andra ouk ecw
+<× 18… pente gar andras esces kai nun on eceis ouk esti sou anhr touto alhqes eirhkas
+<× 19… legei autw h gunh keÑ qewrw oti profhths ei su
+<× 20… oi prÑes hmwn en tw orei toutw prosekunhsan kai umeis legete oti en ierosolumois estin o topos opou dei proskunein
+<× 21… legei auth o isÑ gunai pisteuson moi oti ercetai wra ote oute en tw orei toutw oute en ierosolumois proskunhsete tw prÑi
+<× 22… umeis proskuneite o ouk oidate hmeis proskunoumen o oidamen oti h srÑia ek twn ioudaiwn estin
+<× 23… all ercetai wra kai nun estin ote oi alhqinoi proskunhtai proskunhsousi tw prÑi en pnÑi kai alhqeia kai gar o phÑr toioutous zhtei tous proskunountas auton
+<× 24… pnÑa o qsÑ kai tous proskunountas auton en pnÑi kai alhqeia dei proskunein
+<× 25… legei autw h gunh oida oti mesias ercetai o legomenos csÑ otan elqh ekeinos anaggelei hmin panta
+<× 26… legei auth o isÑ egw eimi o lalwn soi
+<× 27… kai epi toutw hlqon oi maqhtai autou kai eqaumasan oti meta gunaikos elalei oudeis mentoi eipe ti zhteis h ti laleis met auths
+<× 28… afhken oun thn udrian auths h gunh kai aphlqen eis thn polin kai legei tois anÑois
+<× 29… deute idete anÑon os eipe moi panta osa epoihsa mhti outos estin o csÑ
+<× 30… exhlqon ek ths polews kai hrconto pros auton
+<× 31… en de tw metaxu hrwtwn auton oi maqhtai legontes rabbi fage
+<× 32… o de eipen autois egw brwsin ecw fagein hn umeis ouk oidate
+<× 33… elegon oun oi maqhtai pros allhlous mh tis hnegken autw fagein
+<× 34… legei autois o isÑ emon brwma estin ina poiw to qelhma tou pemyantos me kai teleiwsw autou to ergon
+<× 35… ouc umeis legete oti eti tetramhnos esti kai o qerismos ercetai idou legw umin eparate tous ofqalmous umwn kai 
+qeasasqe tas cwras oti leukai eisi pros qerismon hdh
+<× 36… kai o qerizwn misqon lambanei kai sunagei karpon eis zwhn aiwnion ina kai o speirwn omou cairh kai o qerizwn
+<× 37… en gar toutw o logos estin o alhqinos oti allos estin o speirwn kai allos o qerizwn
+<× 38… egw apesteila umas qerizein o ouc umeis kekopiakate alloi kekopiakasi kai umeis eis ton kopon autwn eiselhluqate
+<× 39… ek de ths polews ekeinhs polloi episteusan eis auton twn samareitwn dia ton logon ths gunaikos marturoushs oti eipe moi panta osa epoihsa
+<× 40… ws oun hlqon pros auton oi samareitai hrwtwn auton meinai par autois kai emeinen ekei duo hmeras
+<× 41… kai pollw pleious episteusan dia ton logon autou
+<× 42… th te gunaiki elegon oti ouketi dia thn shn lalian pisteuomen autoi gar akhkoamen kai oidamen oti outos estin alhqws o shÑr tou kosmou o csÑ
+<× 43… meta de tas duo hmeras exhlqen ekeiqen kai aphlqen eis thn galilaian
+<× 44… autos gar o isÑ emarturhsen oti profhths en th idia prÑidi timhn ouk ecei
+<× 45… ote oun hlqen eis thn galilaian edexanto auton oi galilaioi panta ewrakotes a epoihsen en ierosolumois en th eorth kai autoi gar hlqon eis thn eorthn
+<× 46… hlqen oun palin o isÑ eis thn kana ths galilaias opou epoihse to udwr oinon kai hn tis basilikos ou o uios hsqenei en kapernaoum
+<× 47… outos akousas oti isÑ hkei ek ths ioudaias eis thn galilaian aphlqe pros auton kai hrwta auton ina katabh kai iashtai autou ton uion hmelle gar apoqnhskein
+<× 48… eipen oun o isÑ pros auton ean mh shmeia kai terata idhte ou mh pisteushte
+<× 49… legei pros auton o basilikos keÑ katabhqi prin apoqanein to paidion mou
+<× 50… legei autw o isÑ poreuou o uios sou zh kai episteusen o anÑos tw logw w eipen autw o isÑ kai eporeueto
+<× 51… hdh de autou katabainontos oi douloi autou aphnthsan autw kai aphggeilan legontes oti o pais sou zh
+<× 52… epuqeto oun par autwn thn wran en h komyoteron esce kai eipon autw oti cqes wran ebdomhn afhken auton o puretos
+<× 53… egnw oun o phÑr oti en ekeinh th wra en h eipen autw o isÑ oti o uios sou zh kai episteusen autos kai h oikia autou olh
+<× 54… touto palin deuteron shmeion epoihsen o isÑ elqwn ek ths ioudaias eis thn galilaian
+
+<K 5…
+<× 1… meta tauta hn eorth twn ioudaiwn kai anebh o isÑ eis ierosoluma
+<× 2… esti de en tois ierosolumois epi th probatikh kolumbhqra h epilegomenh ebraisti bhqesda pente stoas ecousa
+<× 3… en tautais katekeito plhqos polu twn asqenountwn tuflwn cwlwn xhrwn ekdecomenwn thn tou udatos kinhsin
+<× 4… aggelos gar kata kairon katebainen en th kolumbhqra kai »Œ¹¹¼»*¼etarasse»Û*¼ »‚¼etarasseto»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ to udwr o oun prwtos embas meta thn tarachn tou udatos ugihs egineto w dhpote kateiceto noshmati
+<× 5… hn de tis anÑos ekei triakontaoktw eth ecwn en th asqeneia
+<× 6… touton idwn o isÑ katakeimenon kai gnous oti polun hdh cronon ecei legei autw qeleis ugihs genesqai
+<× 7… apekriqh autw o asqenwn keÑ anÑon ouk ecw ina otan taracqh to udwr balh me eis thn kolumbhqran en w de ercomai egw allos pro emou katabainei
+<× 8… legei autw o isÑ egeirai aron ton krabbaton sou kai peripatei
+<× 9… kai euqews egeneto ugihs o anÑos kai hre ton krabbaton autou kai periepatei hn de sabbaton en ekeinh th hmera
+<× 10… elegon oun oi ioudaioi tw teqerapeumenw sabbaton estin ouk exesti soi arai ton krabbaton
+<× 11… apekriqh autois o poihsas me ugih ekeinos moi eipen aron ton krabbaton sou kai peripatei
+<× 12… hrwthsan oun auton tis estin o anÑos o eipwn soi aron ton krabbaton sou kai peripatei
+<× 13… o de iaqeis ouk hdei tis estin o gar isÑ exeneusen oclou ontos en tw topw
+<× 14… meta tauta euriskei auton o isÑ en tw ierw kai eipen autw ide ugihs gegonas mhketi amartane ina mh ceiron ti soi genhtai
+<× 15… aphlqen o anÑos kai anhggeile tois ioudaiois oti isÑ estin o poihsas auton ugih
+<× 16… kai dia touto ediwkon ton inÑ oi ioudaioi kai ezhtoun auton apokteinai oti tauta epoiei en sabbatw
+<× 17… o de isÑ apekrinato autois o phÑr mou ews arti ergazetai kagw ergazomai
+<× 18… dia touto oun mallon ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai oti ou monon elue to sabbaton alla kai prÑa idion elege ton 
+qnÑ ison eauton poiwn tw qwÑ
+<× 19… apekrinato oun o isÑ kai eipen autois amhn amhn legw umin ou dunatai o uios poiein af eautou ouden ean mh ti bleph ton prÑa poiounta a gar an ekeinos poih tauta kai o uios omoiws poiei
+<× 20… o gar phÑr filei ton uion kai panta deiknusin autw a autos poiei kai meizona toutwn deixei autw erga ina umeis qaumazhte
+<× 21… wsper gar o phÑr egeirei tous nekrous kai zwopoiei outws kai o uios ous qelei zwopoiei
+<× 22… oude gar o phÑr krinei oudena alla thn krisin pasan dedwke tw uiw
+<× 23… ina pantes timwsi ton uion kaqws timwsi ton prÑa o mh timwn ton uion ou tima ton prÑa ton pemyanta auton
+<× 24… amhn amhn legw umin oti o ton logon mou akouwn kai pisteuwn tw pemyanti me ecei zwhn aiwnion kai eis krisin ouk ercetai alla metabebhken ek tou qanatou eis thn zwhn
+<× 25… amhn amhn legw umin oti ercetai wra kai nun estin ote oi nekroi akousontai ths fwnhs tou uiou tou quÑ kai oi akousantes zhsontai
+<× 26… wsper gar o phÑr ecei zwhn en eautw outws edwke kai tw uiw zwhn ecein en eautw
+<× 27… kai exousian edwken autw kai krisin poiein oti uios anÑou esti
+<× 28… mh qaumazete touto oti ercetai wra en h pantes oi en tois mnhmeiois akousontai ths fwnhs autou
+<× 29… kai ekporeusontai oi ta agaqa poihsantes eis anastasin zwhs oi de ta faula praxantes eis anastasin krisews
+<× 30… ou dunamai egw poiein ap emautou ouden kaqws akouw krinw kai h krisis h emh dikaia estin oti ou zhtw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantos me prÑs
+<× 31… ean egw marturw peri emautou h marturia mou ouk estin alhqhs
+<× 32… allos estin o marturwn peri emou kai oida oti alhqhs estin h marturia hn marturei peri emou
+<× 33… umeis apestalkate pros iwannhn kai memarturhke th alhqeia
+<× 34… egw de ou para anÑou thn marturian lambanw alla tauta legw ina umeis swqhte
+<× 35… ekeinos hn o lucnos o kaiomenos kai fainwn umeis de hqelhsate agalliaqhnai pros wran en tw fwti autou
+<× 36… egw de ecw thn marturian meizw tou iwannou ta gar erga a edwke moi o phÑr ina teleiwsw auta auta ta erga a egw poiw marturei peri emou oti o phÑr me apestalke
+<× 37… kai o pemyas me phÑr autos memarturhke peri emou oute fwnhn autou akhkoate pwpote oute eidos autou ewrakate
+<× 38… kai ton logon autou ouk ecete menonta en umin oti on apesteilen ekeinos toutw umeis ou pisteuete
+<× 39… ereunate tas grafas oti umeis dokeite en autais zwhn aiwnion ecein kai ekeinai eisin ai marturousai peri emou
+<× 40… kai ou qelete elqein pros me ina zwhn echte
+<× 41… doxan para anÑwn ou lambanw
+<× 42… all egnwka umas oti thn agaphn tou quÑ ouk ecete en eautois
+<× 43… egw elhluqa en tw onomati tou prÑs mou kai ou lambanete me ean allos elqh en tw onomati tw idiw ekeinon lhyesqe
+<× 44… pws dunasqe umeis pisteusai doxan para anÑwn lambanontes kai thn doxan thn para tou monou quÑ ou zhteite
+<× 45… mh dokeite oti egw kathgorhsw umwn pros ton prÑa estin o kathgorwn umwn mwshs eis on umeis hlpikate
+<× 46… ei gar episteuete mwsei episteuete an emoi peri emou gar ekeinos egrayen
+<× 47… ei de tois ekeinou grammasin ou pisteuete pws tois emois rhmasi pisteusete
+
+<K 6…
+<× 1… meta tauta aphlqen o isÑ peran ths qalasshs ths galilaias ths tiberiados
+<× 2… kai hkolouqei autw oclos polus oti ewrwn autou ta shmeia a epoiei epi twn asqenountwn
+<× 3… anhlqe de eis to oros o isÑ kai ekei ekaqhto meta twn maqhtwn autou
+<× 4… hn de eggus to pasca h eorth twn ioudaiwn
+<× 5… eparas oun o isÑ tous ofqalmous kai qeasamenos oti polus oclos ercetai pros auton legei pros ton filippon poqen agorasomen artous ina fagwsin outoi
+<× 6… touto de elege peirazwn auton autos gar hdei ti hmelle poiein
+<× 7… apekriqh autw filippos diakosiwn dhnariwn artoi ouk arkousin autois ina ekastos autwn bracu ti labh
+<× 8… legei autw eis ek twn maqhtwn autou andreas o adelfos simwnos petrou
+<× 9… esti paidarion en wde o ecei pente artous kriqinous kai duo oyaria alla tauta ti estin eis tosoutous
+<× 10… eipe de o isÑ poihsate tous anÑous anapesein hn de cortos polus en tw topw anepeson oun oi andres ton ariqmon wsei pentakiscilioi
+<× 11… elabe de tous artous o isÑ kai eucaristhsas diedwke tois maqhtais oi de maqhtai tois anakeimenois omoiws kai ek twn oyariwn oson hqelon
+<× 12… ws de eneplhsqhsan legei tois maqhtais autou sunagagete ta perisseusanta twn klasmata ina mh ti apolhtai
+<× 13… sunhgagon oun kai egemisan dwdeka kofinous klasmatwn ek twn pente artwn twn kriqinwn a eperisseuse tois bebrwkosin
+<× 14… oi oun anÑoi idontes o epoihse shmeion o isÑ elegon oti outos estin alhqws o profhths o ercomenos eis ton kosmon
+<× 15… isÑ oun gnous oti mellousin ercesqai kai arpazein auton ina poihswsin auton basilea anecwrhse palin eis to oros autos monos
+<× 16… ws de oyia egeneto katebhsan oi maqhtai autou epi thn qalassan
+<× 17… kai embantes eis to ploion hrconto peran ths qalasshs eis kapernaoum kai skotia hdh egegonei kai ouk elhluqei pros autous o isÑ
+<× 18… h te qalassa anemou megalou pneontos dihgeireto
+<× 19… elhlakotes oun ws stadious eikosipente h triakonta qewrousi ton inÑ peripatounta epi ths qalasshs kai eggus tou ploiou ginomenon kai efobhqhsan
+<× 20… o de legei autois egw eimi mh fobeisqe
+<× 21… hqelon oun labein auton eis to ploion kai euqews to ploion egeneto epi ths ghs eis hn uphgon
+<× 22… th epaurion o oclos o esthkws peran ths qalasshs idwn oti ploiarion allo ouk hn ekei ei mh en ekeino eis o enebhsan oi maqhtai autou kai oti ou suneishlqe tois maqhtais autou o isÑ eis to ploiarion alla monoi oi maqhtai autou aphlqon
+<× 23… alla de hlqe ploiaria ek tiberiados eggus tou topou opou efagon ton arton eucaristhsantos tou kuÑ
+<× 24… ote oun eiden o oclos oti isÑ ouk estin ekei oude oi maqhtai autou enebhsan autoi eis ta ploia kai hlqon eis kapernaoum zhtountes ton inÑ
+<× 25… kai eurontes auton peran ths qalasshs eipon autw rabbi pote wde gegonas
+<× 26… apekriqh autois o isÑ kai eipen amhn amhn legw umin zhteite me ouc oti eidete shmeia all oti efagete ek twn artwn kai ecortasqhte
+<× 27… ergazesqe mh thn brwsin thn apollumenhn alla thn brwsin thn menousan eis zwhn aiwnion hn o uios tou anÑou umin dwsei touton gar o phÑr esfragisen o qsÑ
+<× 28… eipon oun pros auton ti poioumen ina ergazwmeqa ta erga tou quÑ
+<× 29… apekriqh isÑ kai eipen autois touto esti to ergon tou quÑ ina pisteushte eis on apesteilen ekeinos
+<× 30… eipon oun autw ti oun poieis su shmeion ina idwmen kai pisteuswmen soi ti ergazh
+<× 31… oi prÑes hmwn to manna efagon en th erhmw kaqws esti gegrammenon arton ek tou ouÑnou edwken autois fagein
+<× 32… eipen oun autois o isÑ amhn amhn legw umin ou mwshs dedwken umin ton arton ek tou ouÑnou all o phÑr mou didwsin umin ton arton ek tou ouÑnou ton alhqinon
+<× 33… o gar artos tou quÑ estin o katabainwn ek tou ouÑnou kai zwhn didous tw kosmw
+<× 34… eipon oun pros auton keÑ pantote dos hmin ton arton touton
+<× 35… eipe de autois o isÑ egw eimi o artos ths zwhs o ercomenos pros me ou mh peinash kai o pisteuwn eis eme ou mh diyhsh pwpote
+<× 36… all eipon umin oti kai ewrakate me kai ou pisteuete
+<× 37… pan o didwsi moi o phÑr pros eme hxei kai ton ercomenon pros me ou mh ekbalw exw
+<× 38… oti katabebhka ek tou ouÑnou ouc ina poiw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantos me
+<× 39… touto de esti to qelhma tou pemyantos me prÑs ina pan o dedwke moi mh apolesw ex autou alla anasthsw auto en th escath hmera
+<× 40… touto de esti to qelhma tou pemyantos me ina pas o qewrwn ton uion kai pisteuwn eis auton ech zwhn aiwnion kai anasthsw auton egw th escath hmera
+<× 41… egogguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egw eimi o artos o katabas ek tou ouÑnou
+<× 42… kai elegon ouc outos estin isÑ o uios iwshf ou hmeis oidamen ton prÑa kai thn mrÑa pws oun legei outos oti ek tou ouÑnou katabebhka
+<× 43… apekriqh oun o isÑ kai eipen autois mh gogguzete met allhlwn
+<× 44… oudeis dunatai elqein pros me ean mh o phÑr o pemyas me elkush auton kai egw anasthsw auton en th escath hmera
+<× 45… esti gegrammenon en tois profhtais kai esontai pantes didaktoi quÑ pas oun o akousas para tou prÑs kai maqwn ercetai pros me
+<× 46… ouc oti ton prÑa tis ewraken ei mh o wn para tou quÑ outos ewrake ton prÑa
+<× 47… amhn amhn legw umin o pisteuwn eis eme ecei zwhn aiwnion
+<× 48… egw eimi o artos ths zwhs
+<× 49… oi prÑes umwn efagon to manna en th erhmw kai apeqanon
+<× 50… outos estin o artos o ek tou ouÑnou katabainwn ina tis ex autou fagh kai mh apoqanh
+<× 51… egw eimi o artos o zwn o ek tou ouÑnou katabas ean tis fagh ek toutou tou artou zhsetai eis ton aiwna kai o artos de on egw dwsw h sarx mou estin hn egw dwsw uper ths tou kosmou zwhs
+<× 52… emaconto oun pros allhlous oi ioudaioi legontes pws dunatai outos hmin dounai thn sarka fagein
+<× 53… eipen oun autois o isÑ amhn amhn legw umin ean mh faghte thn sarka tou uiou tou anÑou kai pihte autou to aima ouk ecete zwhn en eautois
+<× 54… o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima ecei zwhn aiwnion kai egw anasthsw auton th escath hmera
+<× 55… h gar sarx mou alhqws esti brwsis kai to aima mou alhqws esti posis
+<× 56… o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima en emoi menei kagw en autw
+<× 57… kaqws apesteile me o zwn phÑr kagw zw dia ton prÑa kai o trwgwn me kakeinos zhsetai di eme
+<× 58… outos estin o artos o ek tou ouÑnou katabas ou kaqws efagon oi prÑes umwn to manna kai apeqanon o trwgwn touton ton arton zhsetai eis ton aiwna
+<× 59… tauta eipen en sunagwgh didaskwn en kapernaoum
+<× 60… polloi oun akousantes ek twn maqhtwn autou eipon sklhros estin outos o logos tis dunatai autou akouein
+<× 61… eidws de o isÑ en eautw oti gogguzousi peri toutou oi maqhtai autou eipen autois touto umas skandalizei
+<× 62… ean oun qewrhte ton uion tou anÑou anabainonta opou hn to proteron
+<× 63… to pnÑa esti to zwopoioun h sarx ouk wfelei ouden ta rhmata a egw lalw umin pnÑa esti kai zwh estin
+<× 64… all eisin ex umwn tines oi ou pisteuousin hdei gar ex archs o isÑ tines eisin oi mh pisteuontes kai tis estin o paradwswn auton
+<× 65… kai elege dia touto eirhka umin oti oudeis dunatai elqein pros me ean mh h dedomenon autw ek tou prÑs mou
+<× 66… ek toutou polloi aphlqon twn maqhtwn autou eis ta opisw kai ouketi met autou periepatoun
+<× 67… eipen oun o isÑ tois dwdeka mh kai umeis qelete upagein
+<× 68… apekriqh oun autw simwn petros keÑ pros tina apeleusomeqa rhmata zwhs aiwniou eceis
+<× 69… kai hmeis pepisteukamen kai egnwkamen oti su ei o csÑ o uios tou quÑ tou zwntos
+<× 70… apekriqh autois ouk egw umas tous dwdeka exelexamhn kai ex umwn eis diabolos estin
+<× 71… elege de ton ioudan simwnos iskariwthn outos gar emellen auton paradidonai eis wn ek twn dwdeka
+
+<K 7…
+<× 1… kai periepatei o isÑ meta tauta en th galilaia ou gar hqelen en th ioudaia peripatein oti ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai
+<× 2… hn de eggus h eorth twn ioudaiwn h skhnophgia
+<× 3… eipon oun pros auton oi adelfoi autou metabhqi enteuqen kai upage eis thn ioudaian ina kai oi maqhtai sou qewrhswsi ta erga sou a poieis
+<× 4… oudeis gar en kruptw ti poiei kai zhtei autos en parrhsia einai ei tauta poieis fanerwson seauton tw kosmw
+<× 5… oude gar oi adelfoi autou episteuon eis auton
+<× 6… legei oun autois o isÑ o kairos o emos oupw parestin o de kairos o umeteros pantote estin etoimos
+<× 7… ou dunatai o kosmos misein umas eme de misei oti egw marturw peri autou oti ta erga autou ponhra estin
+<× 8… umeis anabhte eis thn eorthn tauthn egw oupw anabainw eis thn eorthn tauthn oti o kairos o emos oupw peplhrwtai
+<× 9… tauta de eipwn autois emeinen en th galilaia
+<× 10… ws de anebhsan oi adelfoi autou tote kai autos anebh eis thn eorthn ou fanerws all ws en kruptw
+<× 11… oi oun ioudaioi ezhtoun auton en th eorth kai elegon pou estin ekeinos
+<× 12… kai goggusmos polus peri autou hn en tois oclois oi men elegon oti agaqos estin alloi elegon ou alla plana ton oclon
+<× 13… oudeis mentoi parrhsia elalei peri autou dia ton fobon twn ioudaiwn
+<× 14… hdh de ths eorths mesoushs anebh o isÑ eis to ieron kai edidaske
+<× 15… kai eqaumazon oi ioudaioi legontes pws outos grammata oide mh memaqhkws
+<× 16… apekriqh oun autois o isÑ kai eipen h emh didach ouk estin emh alla tou pemyantos me
+<× 17… ean tis qelh to qelhma autou poiein gnwsetai peri ths didachs poteron ek tou quÑ estin h egw ap emautou lalw
+<× 18… o af eautou lalwn thn doxan thn idian zhtei o de zhtwn thn doxan tou pemyantos auton outos alhqhs esti kai adikia en autw ouk estin
+<× 19… ou mwshs dedwken umin ton nomon kai oudeis ex umwn poiei ton nomon ti me zhteite apokteinai
+<× 20… apekriqh o oclos kai eipe daimonion eceis tis se zhtei apokteinai
+<× 21… apekriqh isÑ kai eipen autois en ergon epoihsa kai pantes qaumazete
+<× 22… dia touto mwshs dedwken umin thn peritomhn ouc oti ek tou mwsews estin all ek twn prÑwn kai en sabbatw peritemnete anÑon
+<× 23… ei peritomhn lambanei anÑos en sabbatw ina mh luqh o nomos mwsews emoi colate oti olon anÑon ugih epoihsa en sabbatw
+<× 24… mh krinete kat oyin alla thn dikaian krisin krinate
+<× 25… elegon oun tines ek twn ierosolumitwn ouc outos estin on zhtousin apokteinai
+<× 26… kai ide parrhsia lalei kai ouden autw legousi mhpote alhqws egnwsan oi arcontes oti outos estin alhqws o csÑ
+<× 27… alla touton oidamen poqen estin o de csÑ otan erchtai oudeis ginwskei poqen estin
+<× 28… ekraxen oun en tw ierw didaskwn o isÑ kai legwn kame oidate kai oidate poqen eimi kai ap emautou ouk elhluqa all estin alhqinos o pemyas me on umeis ouk oidate
+<× 29… egw oida auton oti par autou eimi kakeinos me apesteilen
+<× 30… ezhtoun oun auton piasai kai oudeis epebalen ep auton thn ceira oti oupw elhluqei h wra autou
+<× 31… polloi de ek tou oclou episteusan eis auton kai elegon oti o csÑ otan elqh mhti pleiona shmeia poihsei wn outos epoihsen
+<× 32… hkousan oi farisaioi tou oclou gogguzontos peri autou tauta kai apesteilan uphretas oi farisaioi kai oi arciereis ina piaswsin auton
+<× 33… eipen oun o isÑ eti mikron cronon meq umwn eimi kai upagw pros ton pemyanta me
+<× 34… zhthsete me kai ouc eurhsete kai opou eimi egw umeis ou dunasqe elqein
+<× 35… eipon oun oi ioudaioi pros eautous pou outos mellei poreuesqai oti hmeis ouc eurhsomen auton mh eis thn diasporan twn ellhnwn mellei poreuesqai kai didaskein tous ellhnas
+<× 36… tis estin outos o logos on eipe zhthsete me kai ouc eurhsete kai opou eimi egw umeis ou dunasqe elqein
+<× 37… en de th escath hmera th megalh ths eorths eisthkei o isÑ kai ekraxe legwn ean tis diya ercesqw pros me kai pinetw
+<× 38… o pisteuwn eis eme kaqws eipen h grafh potamoi ek ths koilias autou reusousin udatos zwntos
+<× 39… touto de eipe peri tou pnÑs ou hmellon lambanein oi pisteuontes eis auton oupw gar hn pnÑa agion oti isÑ oudepw edoxasqh
+<× 40… polloi oun ek tou oclou akousantes ton logon elegon outos estin alhqws o profhths
+<× 41… alloi elegon outos estin o csÑ alloi de elegon mh gar ek ths galilaias o csÑ ercetai
+<× 42… ouci h grafh eipen oti ek tou spermatos daÑd kai apo bhqleem ths kwmhs opou hn daÑd o csÑ ercetai
+<× 43… scisma oun en tw oclw egeneto di auton
+<× 44… tines de hqelon ex autwn piasai auton all oudeis epebalen ep auton tas ceiras
+<× 45… hlqon oun oi uphretai pros tous arciereis kai farisaious kai eipon autois ekeinoi diati ouk hgagete auton
+<× 46… apekriqhsan oi uphretai oudepote outws elalhsen anÑos ws outos o anÑos
+<× 47… apekriqhsan oun autois oi farisaioi mh kai umeis peplanhsqe
+<× 48… mh tis ek twn arcontwn episteusen eis auton h ek twn farisaiwn
+<× 49… all o oclos outos o mh ginwskwn ton nomon epikataratoi eisi
+<× 50… legei nikodhmos pros autous o elqwn nuktos pros auton eis wn ex autwn
+<× 51… mh o nomos hmwn krinei ton anÑon ean mh akoush par autou proteron kai gnw ti poiei
+<× 52… apekriqhsan kai eipon autw mh kai su ek ths galilaias ei ereunhson kai ide oti profhths ek ths galilaias ouk eghgertai
+<× 53… ¿7.53-8.11 oº«Â齫¶ Œ§ ¶o¬º Ä¬Â¯ kai aphlqen ekastos eis ton oikon autou
+
+<K 8…
+<× 1… isÑ de eporeuqh eis to oros twn elaiwn
+<× 2… orqrou de palin paregeneto eis to ieron kai pas o laos hrceto pros auton kai kaqisas edidasken autous
+<× 3… agousi de oi grammateis kai oi farisaioi pros auton gunaika epi moiceia kateilhmmenhn kai sthsantes authn en mesw
+<× 4… legousin autw didaskale tauthn euromen epautofwrw moiceuomenhn
+<× 5… en de tw nomw hmwn mwshs eneteilato tas toiautas liqoboleisqai su oun ti legeis
+<× 6… touto de elegon peirazontes auton ina ecwsi kathgorein autou o de isÑ katw kuyas tw daktulw egrafen eis thn ghn mh pros poioumenos 
+<× 7… ws de epemenon erwtwntes auton anakuyas eipe pros autous o anamarthtos umwn prwtos ton liqon ep auth baletw
+<× 8… kai palin katw kuyas egrafen eis thn ghn
+<× 9… oi de akousantes kai upo ths suneidhsews elegcomenoi exhrconto eis kaqeis arxamenoi apo twn presbuterwn ews twn escatwn kai kateleifqh monos o isÑ kai h gunh en mesw ousa
+<× 10… anakuyas de o isÑ kai mhdena qeasamenos plhn ths gunaikos eipen auth pou eisin ekeinoi oi kathgoroi sou oudeis se katekrinen
+<× 11… h de eipen oudeis keÑ eipe de auth o isÑ oude egw se katakrinw poreuou kai apo tou nun mhketi amartane
+<× 12… palin oun autois o isÑ elalhse legwn egw eimi to fws tou kosmou o akolouqwn emoi ou mh peripathsh en th skotia all exei to fws ths zwhs
+<× 13… eipon oun autw oi farisaioi su peri seautou martureis h marturia sou ouk estin alhqhs
+<× 14… apekriqh isÑ kai eipen autois kan egw marturw peri emautou alhqhs estin h marturia mou oti oida poqen hlqon kai pou upagw umeis de ouk oidate poqen ercomai kai pou upagw
+<× 15… umeis kata thn sarka krinete egw ou krinw oudena
+<× 16… kai ean krinw de egw h krisis h emh alhqhs estin oti monos ouk eimi all egw kai o pemyas me phÑr
+<× 17… kai en tw nomw de tw umeterw gegraptai oti duo anÑwn h marturia alhqhs estin
+<× 18… egw eimi o marturwn peri emautou kai marturei peri emou o pemyas me phÑr
+<× 19… elegon oun autw pou estin o phÑr sou apekriqh isÑ oute eme oidate oute ton prÑa mou ei eme hdeite kai ton prÑa mou hdeite an
+<× 20… tauta ta rhmata elalhsen o isÑ en tw gazofulakiw didaskwn en tw ierw kai oudeis epiasen auton oti oupw elhluqei h wra autou
+<× 21… eipen oun palin autois o isÑ egw upagw kai zhthsete me kai en th amartia umwn apoqaneisqe opou egw upagw umeis ou dunasqe elqein
+<× 22… elegon oun oi ioudaioi mhti apoktenei eauton oti legei opou egw upagw umeis ou dunasqe elqein
+<× 23… kai eipen autois umeis ek twn katw este egw ek twn anw eimi umeis ek tou kosmou toutou este egw ouk eimi ek tou kosmou toutou
+<× 24… eipon oun umin oti apoqaneisqe en tais amartiais umwn ean gar mh pisteushte oti egw eimi apoqaneisqe en tais amartiais umwn
+<× 25… elegon oun autw su tis ei kai eipen autois o isÑ thn archn o ti kai lalw umin
+<× 26… polla ecw peri umwn lalein kai krinein all o pemyas me alhqhs esti kagw a hkousa par autou tauta legw eis ton kosmon
+<× 27… ouk egnwsan oti ton prÑa autois elegen
+<× 28… eipen oun autois o isÑ otan uywshte ton uion tou anÑou tote gnwsesqe oti egw eimi kai ap emautou poiw ouden alla kaqws edidaxe me o phÑr mou tauta lalw
+<× 29… kai o pemyas me met emou estin ouk afhke me monon o phÑr oti egw ta aresta autw poiw pantote
+<× 30… tauta autou lalountos polloi episteusan eis auton
+<× 31… elegen oun o isÑ pros tous pepisteukotas autw ioudaious ean umeis meinhte en tw logw tw emw alhqws maqhtai mou este
+<× 32… kai gnwsesqe thn alhqeian kai h alhqeia eleuqerwsei umas
+<× 33… apekriqhsan kai eipen autw sperma abraam esmen kai oudeni dedouleukamen pwpote pws su legeis oti eleuqeroi genhsesqe
+<× 34… apekriqh autois o isÑ amhn amhn legw umin oti pas o poiwn thn amartian doulos esti ths amartias
+<× 35… o de doulos ou menei en th oikia eis ton aiwna o uios menei eis ton aiwna
+<× 36… ean oun o uios umas eleuqerwsh ontws eleuqeroi esesqe
+<× 37… oida oti sperma abraam este alla zhteite me apokteinai oti o logos o emos ou cwrei en umin
+<× 38… egw o ewraka para tw prÑi mou lalw kai umeis oun o ewrakate para tw prÑi umwn poieite
+<× 39… apekriqhsan kai eipon autw o phÑr hmwn abraam esti legei autois o isÑ ei tekna tou abraam hte ta erga tou abraam epoieite 
+<× 40… nun de zhteite me apokteinai anÑon os thn alhqeian umin lelalhka hn hkousa para tou quÑ touto abraam ouk epoihsen
+<× 41… umeis poieite ta erga tou prÑs umwn eipon oun autw hmeis ek porneias ou gegennhmeqa ena prÑa ecomen ton qnÑ
+<× 42… eipen oun autois o isÑ ei o qsÑ phÑr umwn hn hgapate an eme egw gar ek tou quÑ exhlqon kai hkw oude gar ap emautou elhluqa all ekeinos me apesteile
+<× 43… diati thn lalian thn emhn ou ginwskete oti ou dunasqe akouein ton logon ton emon
+<× 44… umeis ek tou prÑs tou diabolou este kai tas epiqumias tou prÑs umwn qelete poiein ekeinos anqrwpoktonos hn ap archs kai en th alhqeia ouc esthken oti ouk estin alhqeia en autw otan lalh to yeudos ek twn idiwn lalei oti yeusths esti kai o phÑr autou
+<× 45… egw de oti thn alhqeian legw ou pisteuete moi
+<× 46… tis ex umwn elegcei me peri amartias ei de alhqeian legw diati umeis ou pisteuete moi
+<× 47… o wn ek tou quÑ ta rhmata tou quÑ akouei dia touto umeis ouk akouete oti ek tou quÑ ouk este
+<× 48… apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ou kalws legomen hmeis oti samareiths ei su kai daimonion eceis
+<× 49… apekriqh isÑ egw daimonion ouk ecw alla timw ton prÑa mou kai umeis atimazete me
+<× 50… egw de ou zhtw thn doxan mou estin o zhtwn kai krinwn
+<× 51… amhn amhn legw umin ean tis ton logon ton emon thrhsh qanaton ou mh qewrhsh eis ton aiwna
+<× 52… eipon oun autw oi ioudaioi nun egnwkamen oti daimonion eceis abraam apeqane kai oi profhtai kai su legeis ean tis ton logon mou thrhsh ou mh geusetai qanatou eis ton aiwna
+<× 53… mh su meizwn ei tou prÑs hmwn abraam ostis apeqane kai oi profhtai apeqanon tina seauton su poieis
+<× 54… apekriqh isÑ ean egw doxazw emauton h doxa mou ouden estin estin o phÑr mou o doxazwn me on umeis legete oti qsÑ hmwn esti
+<× 55… kai ouk egnwkate auton egw de oida auton kai ean eipw oti ouk oida auton esomai omoios umwn yeusths all oida auton kai ton logon autou thrw
+<× 56… abraam o phÑr umwn hgalliasato ina idh thn hmeran thn emhn kai eide kai ecarh
+<× 57… eipon oun oi ioudaioi pros auton penthkonta eth oupw eceis kai abraam ewrakas
+<× 58… eipen autois o isÑ amhn amhn legw umin prin abraam genesqai egw eimi
+<× 59… hran oun liqous ina balwsin ep auton isÑ de ekrubh kai exhlqen ek tou ierou dielqwn dia mesou autwn kai parhgen outws
+
+<K 9…
+<× 1… kai paragwn eiden anÑon tuflon ek geneths
+<× 2… kai hrwthsan auton oi maqhtai autou legontes rabbi tis hmarten outos h oi goneis autou ina tuflos gennhqh
+<× 3… apekriqh isÑ oute outos hmarten oute oi goneis autou all ina fanerwqh ta erga tou quÑ en autw
+<× 4… eme dei ergazesqai ta erga tou pemyantos me ews hmera estin ercetai nux ote oudeis dunatai ergazesqai
+<× 5… otan en tw kosmw w fws eimi tou kosmou
+<× 6… tauta eipwn eptuse camai kai epoihse phlon ek tou ptusmatos kai epecrise ton phlon epi tous ofqalmous tou tuflou
+<× 7… kai eipen autw upage niyai eis thn kolumbhqran tou silwam o ermhneuetai apestalmenos aphlqen oun kai eniyato kai hlqe blepwn
+<× 8… oi oun geitones kai oi qewrountes auton to proteron oti tuflos hn elegon ouc outos estin o kaqhmenos kai prosaitwn
+<× 9… alloi elegon oti outos estin alloi de oti omoios autw estin ekeinos elegen oti egw eimi
+<× 10… elegon oun autw pws anewcqhsan sou oi ofqalmoi
+<× 11… apekriqh ekeinos kai eipen anÑos legomenos isÑ phlon epoihse kai epecrise mou tous ofqalmous kai eipe moi upage eis thn kolumbhqran tou silwam kai niyai apelqwn de kai niyamenos anebleya
+<× 12… eipon oun autw pou estin ekeinos legei ouk oida
+<× 13… agousin auton pros tous farisaious ton pote tuflon
+<× 14… hn de sabbaton ote ton phlon epoihsen o isÑ kai anewxen autou tous ofqalmous
+<× 15… palin oun hrwtwn auton kai oi farisaioi pws anebleyen o de eipen autois phlon epeqhke mou epi tous ofqalmous kai eniyamhn kai blepw
+<× 16… elegon oun ek twn farisaiwn tines outos o anÑos ouk esti para tou quÑ oti to sabbaton ou threi alloi elegon pws dunatai anÑos amartwlos toiauta shmeia poiein kai scisma hn en autois
+<× 17… legousin oun tw tuflw palin su ti legeis peri autou oti hnoixe sou tous ofqalmous o de eipen oti profhths estin
+<× 18… ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti tuflos hn kai anebleyen ews otou efwnhsan tous goneis autou tou anableyantos
+<× 19… kai hrwthsan autous legontes outos estin o uios umwn on umeis legete oti tuflos egennhqh pws oun arti blepei
+<× 20… apekriqhsan de autois oi goneis autou kai eipon oidamen oti outos estin o uios hmwn kai oti tuflos egennhqh
+<× 21… pws de nun blepei ouk oidamen h tis hnoixen autou tous ofqalmous hmeis ouk oidamen autos hlikian ecei auton erwthsate autos peri eautou lalhsei
+<× 22… tauta eipon oi goneis autou oti efobounto tous ioudaious hdh gar suneteqeinto oi ioudaioi ina ean tis auton omologhsh cnÑ aposunagwgos genhtai
+<× 23… dia touto oi goneis autou eipon oti hlikian ecei auton erwthsate
+<× 24… efwnhsan oun ek deuterou ton anÑon os hn tuflos kai eipon autw dos doxan tw qwÑ hmeis oidamen oti o anÑos outos amartwlos estin
+<× 25… apekriqh oun ekeinos kai eipen ei amartwlos estin ouk oida en oida oti tuflos wn arti blepw
+<× 26… eipon de autw palin ti epoihse soi pws hnoixe sou tous ofqalmous
+<× 27… apekriqh autois eipon umin hdh kai ouk hkousate ti palin qelete akouein mh kai umeis qelete autou maqhtai genesqai
+<× 28… eloidorhsan auton kai eipon su ei maqhths ekeinou hmeis de tou mwsews esmen maqhtai
+<× 29… hmeis oidamen oti mwsh lelalhken o qsÑ touton de ouk oidamen poqen estin
+<× 30… apekriqh o anÑos kai eipen autois en gar toutw qaumaston estin oti umeis ouk oidate poqen esti kai anewxe mou tous ofqalmous
+<× 31… oidamen de oti amartwlwn o qsÑ ouk akouei all ean tis qeosebhs h kai to qelhma autou poih toutou akouei
+<× 32… ek tou aiwnos ouk hkousqh oti hnoixe tis ofqalmous tuflou gegennhmenou
+<× 33… ei mh hn outos para quÑ ouk hdunato poiein ouden
+<× 34… apekriqhsan kai eipon autw en amartiais su egennhqhs olos kai su didaskeis hmas kai exebalon auton exw
+<× 35… hkousen o isÑ oti exebalon auton exw kai eurwn auton eipen autw su pisteueis eis ton uion tou quÑ
+<× 36… apekriqh ekeinos kai eipe tis esti keÑ ina pisteusw eis auton
+<× 37… eipe de autw o isÑ kai ewrakas auton kai o lalwn meta sou ekeinos estin
+<× 38… o de efh pisteuw keÑ kai prosekunhsen autw
+<× 39… kai eipen o isÑ eis krima egw eis ton kosmon touton hlqon ina oi mh blepontes blepwsi kai oi blepontes tufloi genwntai
+<× 40… kai hkousan ek twn farisaiwn tauta oi ontes met autou kai eipon autw mh kai hmeis tufloi esmen
+<× 41… eipen autois o isÑ ei tufloi hte ouk an eicete amartian nun de legete oti blepomen h oun amartia umwn menei
+
+<K 10…
+<× 1… »Œ¹¹¼»*¼OM»Û*¼ »‚¼amhn»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ amhn legw umin o mh eisercomenos dia ths quras eis thn aulhn twn probatwn alla anabainwn allacoqen ekeinos klepths esti kai lhsths
+<× 2… o de eisercomenos dia ths quras poimhn esti twn probatwn
+<× 3… toutw o qurwros anoigei kai ta probata ths fwnhs autou akouei kai ta idia probata kalei kat onoma kai exagei auta
+<× 4… kai otan ta idia probata ekballh emprosqen autwn poreuetai kai ta probata autw akolouqei oti oidasi thn fwnhn autou
+<× 5… allotriw de ou mh akolouqhswsin alla feuxontai ap autou oti ouk oidasi twn allotriwn thn fwnhn
+<× 6… tauthn thn paroimian eipen autois o isÑ ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a elalei autois
+<× 7… eipen oun palin autois o isÑ amhn amhn legw umin oti egw eimi h qura twn probatwn
+<× 8… pantes osoi hlqon pro emou
+ kleptai eisi kai lhstai all ouk hkousan autwn ta probata
+<× 9… egw eimi h qura di emou ean tis eiselqh swqhsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomhn eurhsei
+<× 10… o klepths ouk ercetai ei mh ina kleyh kai qush kai apolesh egw hlqon ina zwhn ecwsi kai perisson ecwsin
+<× 11… egw eimi o poimhn o kalos o poimhn o kalos thn yuchn autou tiqhsin uper twn probatwn
+<× 12… o misqwtos de kai ouk wn poimhn ou ouk eisi ta probata idia qewrei ton lukon ercomenon kai afihsi ta probata kai feugei kai o lukos arpazei auta kai skorpizei ta probata
+<× 13… o de misqwtos feugei oti misqwtos esti kai ou melei autw peri twn probatwn
+<× 14… egw eimi o poimhn o kalos kai ginwskw ta ema kai ginwskomai upo twn emwn
+<× 15… kaqws ginwskei me o phÑr kagw ginwskw ton prÑa kai thn yuchn mou tiqhmi uper twn probatwn
+<× 16… kai alla probata ecw a³ o³u³k³ estin ek ths aulhs tauths kakeina me dei agagein kai ths fwnhs mou akousousi kai genhsetai mia poimnh eis poimhn
+<× 17… dia touto o phÑr me agapa oti egw tiqhmi thn yuchn mou ina palin labw authn
+<× 18… oudeis airei authn ap emou all egw tiqhmi authn ap emautou exousian ecw qeinai authn kai exousian ecw palin labein authn tauthn thn entolhn elabon para tou prÑs mou
+<× 19… scisma oun palin egeneto en tois ioudaiois dia tous logous toutous
+<× 20… elegon de polloi ex autwn daimonion ecei kai mainetai ti autou akouete
+<× 21… alloi elegon tauta ta rhmata ouk esti daimonizomenou mh daimonion dunatai tuflwn ofqalmous anoigein
+<× 22… egeneto de ta egkainia en ierosolumois kai ceimwn hn
+<× 23… kai periepatei o isÑ en tw ierw en th stoa solomwntos
+<× 24… ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ews pote thn yuchn hmwn aireis ei su ei o csÑ eipe hmin parrhsia
+<× 25… apekriqh autois o isÑ eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou prÑs mou tauta marturei peri emou
+<× 26… all umeis ou pisteuete ou gar este ek twn probatwn twn emwn kaqws eipon umin
+<× 27… ta probata ta ema ths fwnhs mou akouei kagw ginwskw auta kai akolouqousi moi
+<× 28… kagw zwhn aiwnion didwmi autois kai ou mh apolwntai eis ton aiwna kai ouc arpasei tis auta ek ths ceiros mou
+<× 29… o phÑr mou os dedwke moi meizwn pantwn esti kai oudeis dunatai arpazein ek ths ceiros tou prÑs mou
+<× 30… egw kai o phÑr en esmen
+<× 31… ebastasan oun palin liqous oi ioudaioi ina liqaswsin auton
+<× 32… apekriqh autois o isÑ polla kala erga edeixa umin ek tou prÑs mou dia poion autwn ergon liqazete me
+<× 33… apekriqhsan autw oi ioudaioi legontes peri kalou ergou ou liqazomen se alla peri blasfhmias kai oti su anÑos wn poieis seauton qnÑ
+<× 34… apekriqh autois o isÑ ouk esti gegrammenon en tw nomw umwn egw eipa qeoi este
+<× 35… ei ekeinous eipe qeous pros ous o logos tou quÑ egeneto kai ou dunatai luqhnai h grafh
+<× 36… on o phÑr hgiase kai apesteilen eis ton kosmon umeis legete oti blasfhmeis oti eipon uios tou quÑ eimi
+<× 37… ei ou poiw ta erga tou prÑs mou mh pisteuete moi
+<× 38… ei de poiw kan emoi mh pisteuhte tois ergois pisteusate ina gnwte kai pisteushte oti en emoi o phÑr kagw en autw
+<× 39… ezhtoun oun palin piasai auton kai exhlqen ek ths ceiros autwn
+<× 40… kai aphlqe palin peran tou iordanou eis ton topon opou hn iwannhs to prwton baptizwn kai emeinen ekei
+<× 41… kai polloi hlqon pros auton kai elegon oti iwannhs men shmeion epoihsen ouden panta de osa eipen iwannhs peri toutou alhqh hn
+<× 42… kai episteusan polloi eis auton ekei
+
+
+<K 11…
+<× 1… hn de tis asqenwn lazaros apo bhqanias ek ths kwmhs marias kai marqas ths adelfhs auths
+<× 2… hn de maria h aleiyasa ton knÑ murw kai ekmaxasa tous podas autou tais qrixin eauths hs o adelfos lazaros hsqenei
+<× 3… apesteilan oun ai adelfai pros auton legousai keÑ ide on fileis asqenei
+<× 4… akousas de o isÑ eipen auth h asqeneia ouk esti pros qanaton all uper ths doxhs tou quÑ ina doxasqh o uios tou quÑ di auths
+<× 5… hgapa de o isÑ thn marqan kai thn adelfhn auths kai ton lazaron
+<× 6… ws oun hkousen oti asqenei tote men emeinen en w hn topw duo hmeras
+<× 7… epeita meta touto legei tois maqhtais agwmen eis thn ioudaian palin
+<× 8… legousin autw oi maqhtai rabbi nun ezhtoun se liqasai oi ioudaioi kai palin upageis ekei
+<× 9… apekriqh isÑ ouci dwdeka wrai eisin ths hmeras ean tis peripath en th hmera ou proskoptei oti to fws tou kosmou toutou blepei
+<× 10… ean de tis peripath en th nukti proskoptei oti to fws ouk estin en autw
+<× 11… tauta eipe kai meta touto legei autois lazaros o filos hmwn kekoimhtai alla poreuomai ina exupnisw auton
+<× 12… eipon oun oi maqhtai autou keÑ ei kekoimhtai swqhsetai
+<× 13… eirhkei de o isÑ peri tou qanatou autou ekeinoi de edoxan oti peri ths koimhsews tou upnou legei
+<× 14… tote oun eipen autois o isÑ parrhsia lazaros apeqane
+<× 15… kai cairw di umas ina pisteushte oti ouk hmhn ekei all agwmen pros auton
+<× 16… eipen oun qwmas o legomenos didumos tois summaqhtais agwmen kai hmeis ina apoqanwmen met autou
+<× 17… elqwn oun o isÑ euren auton tessaras hmeras hdh econta en tw mnhmeiw
+<× 18… hn de h bhqania eggus twn ierosolumwn ws apo stadiwn dekapente
+<× 19… kai polloi ek twn ioudaiwn elhluqeisan pros tas peri marqan kai marian ina paramuqhswntai autas peri tou adelfou autwn
+<× 20… h oun marqa ws hkousen oti isÑ ercetai uphnthsen autw maria de en tw oikw ekaqezeto
+<× 21… eipen oun marqa pros ton inÑ keÑ ei hs wde o adelfos mou ouk an eteqnhkei
+<× 22… alla kai nun oida oti osa an aithsh ton qnÑ dwsei soi o qsÑ
+<× 23… legei auth o isÑ anasthsetai o adelfos sou
+<× 24… legei autw marqa oida oti anasthsetai en th anastasei en th escath hmera
+<× 25… eipen auth o isÑ egw eimi h anastasis kai h zwh o pisteuwn eis eme kan apoqanh zhsetai
+<× 26… kai pas o zwn kai pisteuwn eis eme ou mh apoqanh eis ton aiwna pisteueis touto
+<× 27… legei autw nai keÑ egw pepisteuka oti su ei o csÑ o uios tou quÑ o eis ton kosmon ercomenos
+<× 28… kai tauta eipousa aphlqe kai efwnhse marian thn adelfhn auths laqra eipousa o didaskalos paresti kai fwnei se
+<× 29… ekeinh ws hkousen egeiretai tacu kai ercetai pros auton
+<× 30… oupw de elhluqei o isÑ eis thn kwmhn all hn en tw topw opou uphnthsen autw h marqa
+<× 31… oi oun ioudaioi oi ontes met auths en th oikia kai paramuqoumenoi authn idontes thn marian oti tacews anesth kai exhlqen hkolouqhsan auth legontes oti upagei eis to mnhmeion ina klaush ekei
+<× 32… h oun maria ws hlqen opou hn o isÑ idousa auton epesen autou eis tous podas legousa autw keÑ ei hs wde ouk an apeqane mou o adelfos
+<× 33… isÑ oun ws eiden authn klaiousan kai tous sunelqontas auth ioudaious klaiontas enebrimhsato tw pnÑi kai etaraxen eauton
+<× 34… kai eipe pou teqeikate auton legousin autw keÑ ercou kai ide
+<× 35… edakrusen o isÑ
+<× 36… elegon oun oi ioudaioi ide pws efilei auton
+<× 37… tines de ex autwn eipon ouk hdunato outos o anoixas tous ofqalmous tou tuflou poihsai ina kai outos mh apoqanh
+<× 38… isÑ oun palin embrimwmenos en eautw ercetai eis to mnhmeion hn de sphlaion kai liqos epekeito ep autw
+<× 39… legei o isÑ arate ton liqon legei autw h adelfh tou teqnhkotos marqa keÑ hdh ozei tetartaios gar esti
+<× 40… legei auth o isÑ ouk eipon soi oti ean pisteushs oyei thn doxan tou quÑ
+<× 41… hran oun ton liqon ou hn o teqnhkws keimenos o de isÑ hre tous ofqalmous anw kai eipe peÑr eucaristw soi oti hkousas mou
+<× 42… egw de hdein oti pantote mou akoueis alla dia ton oclon ton periestwta eipon ina pisteuswsin oti su me apesteilas
+<× 43… kai tauta eipwn fwnh megalh ekraugase lazare deuro exw
+<× 44… kai exhlqen o teqnhkws dedemenos tous podas kai tas ceiras keiriais kai h oyis autou soudariw periededeto legei autois o isÑ lusate auton kai afete upagein
+<× 45… polloi oun ek twn ioudaiwn oi elqontes pros thn marian kai qeasamenoi a epoihsen o isÑ episteusan eis auton
+<× 46… tines de ex autwn aphlqon pros tous farisaious kai eipon autois a epoihsen o isÑ
+<× 47… sunhgagon oun oi arciereis kai oi farisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outos o anÑos polla shmeia poiei
+<× 48… ean afwmen auton outws pantes pisteusousin eis auton kai eleusontai oi rwmaioi kai arousin hmwn kai ton topon kai to eqnos
+<× 49… eis de tis ex autwn kaiafas arciereus wn tou eniautou ekeinou eipen autois umeis ouk oidate ouden
+<× 50… oude dialogizesqe oti sumferei hmin ina eis anÑos apoqanh uper tou laou kai mh olon to eqnos apolhtai
+<× 51… touto de af eautou ouk eipen alla arciereus wn tou eniautou ekeinou proefhteusen oti emellen o isÑ apoqnhskein uper tou eqnous
+<× 52… kai ouc uper tou eqnous monon all ina kai ta tekna tou quÑ ta dieskorpismena sunagagh eis en
+<× 53… ap ekeinhs oun ths hmeras sunebouleusanto ina apokteinwsin auton
+<× 54… isÑ oun ouk eti parrhsia periepatei en tois ioudaiois alla aphlqen ekeiqen eis thn cwran eggus ths erhmou eis efraim legomenhn polin kakei dietribe meta twn maqhtwn autou
+<× 55… hn de eggus to pasca twn ioudaiwn kai anebhsan polloi eis ierosoluma ek ths cwras pro tou pasca ina agniswsin eautous
+<× 56… ezhtoun oun ton inÑ kai elegon met allhlwn en tw ierw esthkotes ti umin dokei oti ou mh elqh eis thn eorthn
+<× 57… dedwkeisan de kai oi arciereis kai oi farisaioi entolhn ina ean tis gnw pou esti mhnush opws piaswsin auton
+
+<K 12…
+<× 1… o oun isÑ pro ex hmerwn tou pasca hlqen eis bhqanian opou hn lazaros o teqnhkws on hgeiren ek nekrwn
+<× 2… epoihsan oun autw deipnon ekei kai h marqa dihkonei o de lazaros eis »Œ¹¹¼»*¼OM»Û*¼ »‚¼hn»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ twn anakeimenwn sun autw
+<× 3… h oun maria labousa litran murou nardou pistikhs polutimou hleiye tous podas tou iuÑ kai exemaxe tais qrixin auths tous podas autou h de oikia eplhrwqh ek ths osmhs tou murou
+<× 4… legei oun eis ek twn maqhtwn autou ioudas simwnos iskariwths o mellwn auton paradidonai
+<× 5… diati touto to muron ouk epraqh triakosiwn dhnariwn kai edoqh ptwcois
+<× 6… eipe de touto ouc oti peri twn ptwcwn emellen autw all oti klepths hn kai to glwssokomon eice kai ta ballomena ebastazen
+<× 7… eipen oun o isÑ afes authn eis thn hmeran tou entafiasmou mou tethrhken auto
+<× 8… tous ptwcous gar pantote ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete
+<× 9… egnw oun oclos polus ek twn ioudaiwn oti ekei esti kai hlqon ou dia ton inÑ monon all ina kai ton lazaron idwsin on hgeiren ek nekrwn
+<× 10… ebouleusanto de oi arciereis ina kai ton lazaron apokteinwsin
+<× 11… oti polloi di auton uphgon twn ioudaiwn kai episteuon eis ton inÑ
+<× 12… th epaurion oclos polus o elqwn eis thn eorthn akousantes oti ercetai o isÑ eis ierosoluma
+<× 13… elabon ta baia twn foinikwn kai exhlqon eis apanthsin autw kai ekrazon wsanna euloghmenos o ercomenos en onomati kuÑ basileus tou ihÑl
+<× 14… eurwn de o isÑ onarion ekaqisen ep auto kaqws esti gegrammenon
+<× 15… mh fobou qugater siwn idou o basileus sou ercetai kaqhmenos epi pwlon onou
+<× 16… tauta de ouk egnwsan oi maqhtai autou to prwton all ote edoxasqh o isÑ tote emnhsqhsan oti tauta hn ep autw gegrammena kai tauta epoihsan autw
+<× 17… emarturei oun o oclos o wn met autou ote ton lazaron efwnhsen ek tou mnhmeiou kai hgeiren auton ek nekrwn
+<× 18… dia touto kai uphnthsen autw o oclos oti hkouse touto auton pepoihkenai to shmeion
+<× 19… oi oun farisaioi eipon pros eautous qewreite oti ouk wfeleite ouden ide o kosmos opisw autou aphlqen
+<× 20… hsan de tines ellhnes ek twn anabainontwn ina proskunhswsin en th eorth
+<× 21… outoi oun proshlqon filippw tw apo bhqsaida ths galilaias kai hrwtwn auton legontes kurie qelomen ton inÑ idein
+<× 22… ercetai filippos kai legei tw andrea kai palin andreas kai filippos legousi tw iuÑ
+<× 23… o de isÑ apekrinato autois legwn elhluqen h wra ina doxasqh o uios tou anÑou
+<× 24… amhn amhn legw umin ean mh o kokkos tou sitou peswn eis thn ghn apoqanh autos monos menei ean de apoqanh polun karpon ferei
+<× 25… o filwn thn yuchn autou apolesei authn kai o miswn thn yuchn autou en tw kosmw toutw eis zwhn aiwnion fulaxei authn
+<× 26… ean emoi diakonh tis emoi akolouqeitw kai opou eimi egw ekei kai o diakonos o emos estai kai ean tis emoi diakonh timhsei auton o phÑr
+<× 27… nun h yuch mou tetaraktai kai ti eipw peÑr swson me ek ths wras tauths alla dia touto hlqon eis thn wran tauthn
+<× 28… peÑr doxason sou to onoma hlqen oun fwnh ek tou ouÑnou kai edoxasa kai palin doxasw
+<× 29… o oun oclos o estws kai akousas elege bronthn gegonenai alloi elegon aggelos autw lelalhken
+<× 30… apekriqh isÑ kai eipen ou di eme auth h fwnh gegonen alla di umas
+<× 31… nun krisis esti tou kosmou toutou nun o arcwn tou kosmou toutou ekblhqhsetai exw
+<× 32… kagw ean uywqw ek ths ghs pantas elkusw pros emauton
+<× 33… touto de elege shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein
+<× 34… apekriqh autw o oclos hmeis hkousamen ek tou nomou oti o csÑ menei eis ton aiwna kai pws su legeis oti dei uywqhnai ton uion tou anÑou tis estin outos o uios tou anÑou
+<× 35… eipen oun autois o isÑ eti mikron cronon to fws meq umwn esti peripateite ews to fws ecete ina mh skotia umas katalabh kai o peripatwn en th skotia ouk oide pou upagei
+<× 36… ews to fws ecete pisteuete eis to fws ina uioi fwtos genhsqe tauta elalhsen o isÑ kai apelqwn ekrubh ap autwn
+<× 37… tosauta de autou shmeia pepoihkotos emprosqen autwn ouk episteuon eis auton
+<× 38… ina o logos hsaiou tou profhtou plhrwqh on eipe keÑ tis episteuse th akoh hmwn kai o braciwn kuÑ tini apekalufqh
+<× 39… dia touto ouk hdunanto pisteuein oti palin eipen hsaias
+<× 40… tetuflwken autwn tous ofqalmous kai pepwrwken autwn thn kardian ina mh idwsi tois ofqalmois kai nohswsi th kardia kai epistrafwsi kai iaswmai autous
+<× 41… tauta eipen hsaias ote eide thn doxan autou kai elalhse peri autou
+<× 42… omws mentoi kai ek twn arcontwn polloi episteusan eis auton alla dia tous farisaious ouc wmologoun ina mh aposunagwgoi genwntai
+<× 43… hgaphsan gar thn doxan twn anÑwn mallon hper thn doxan tou quÑ
+<× 44… isÑ de ekraxe kai eipen o pisteuwn eis eme ou pisteuei eis eme all eis ton pemyanta me
+<× 45… kai o qewrwn eme qewrei ton pemyanta me
+<× 46… egw fws eis ton kosmon elhluqa ina pas o pisteuwn eis eme en th skotia mh meinh
+<× 47… kai ean tis mou akoush twn rhmatwn kai mh pisteush egw ou krinw auton ou gar hlqon ina krinw ton kosmon all ina swsw ton kosmon
+<× 48… o aqetwn eme kai mh lambanwn ta rhmata mou ecei ton krinonta auton o logos on elalhsa ekeinos krinei auton en th escath hmera
+<× 49… oti egw ex emautou ouk elalhsa all o pemyas me phÑr autos moi entolhn edwke ti eipw kai ti lalhsw
+<× 50… kai oida oti h entolh autou zwh aiwnios estin a oun lalw egw kaqws eirhke moi o phÑr outws lalw
+
+<K 13…
+<× 1… pro de ths eorths tou pasca eidws o isÑ oti elhluqen autou h wra ina metabh ek tou kosmou toutou pros ton prÑa agaphsas tous idious tous en tw kosmw eis telos hgaphsen autous
+<× 2… kai deipnou genomenou tou diabolou hdh beblhkotos eis thn kardian iouda simwnos iskariwtou ina auton paradw
+<× 3… eidws o isÑ oti panta dedwken autw o phÑr eis tas ceiras kai oti apo quÑ exhlqe kai pros ton qnÑ upagei
+<× 4… egeiretai ek tou deipnou kai tiqhsi ta imatia kai labwn lention diezwsen eauton
+<× 5… eita ballei udwr eis ton nipthra kai hrxato niptein tous podas twn maqhtwn kai ekmassein tw lentiw w hn diezwsmenos
+<× 6… ercetai oun pros simwna petron kai legei autw ekeinos keÑ su mou nipteis tous podas
+<× 7… apekriqh isÑ kai eipen autw o egw poiw su ouk oidas arti gnwsh de meta tauta
+<× 8… legei autw petros ou mh niyhs tous podas mou eis ton aiwna apekriqh autw o isÑ ean mh niyw se ouk eceis meros met emou
+<× 9… legei autw simwn petros keÑ mh tous podas mou monon alla kai tas ceiras kai thn kefalhn
+<× 10… legei autw o isÑ o leloumenos ou creian ecei h tous podas niyasqai all esti kaqaros olos kai umeis kaqaroi este all ouci pantes
+<× 11… hdei gar ton paradidonta auton dia touto eipen ouci pantes kaqaroi este
+<× 12… ote oun eniye tous podas autwn kai elabe ta imatia autou anapeswn palin eipen autois ginwskete ti pepoihka umin
+<× 13… umeis fwneite me o didaskalos kai o ksÑ kai kalws legete eimi gar
+<× 14… ei oun egw eniya umwn tous podas o ksÑ kai o didaskalos kai umeis ofeilete allhlwn niptein tous podas
+<× 15… upodeigma gar edwka umin ina kaqws egw epoihsa umin kai umeis poihte
+<× 16… amhn amhn legw umin ouk esti doulos meizwn tou kuriou autou oude apostolos meizwn tou pemyantos auton
+<× 17… ei tauta oidate makarioi este ean poihte auta
+<× 18… ou peri pantwn umwn legw egw oida ous exelexamhn all ina h grafh plhrwqh o trwgwn met emou ton arton ephren ep eme thn pternan autou
+<× 19… ap arti legw umin pro tou genesqai ina otan genhtai pisteushte oti egw eimi
+<× 20… amhn amhn legw umin o lambanwn ean tina pemyw eme lambanei o de eme lambanwn lambanei ton pemyanta me
+<× 21… tauta eipwn o isÑ etaracqh tw pnÑi kai emarturhse kai eipen amhn amhn legw umin oti eis ex umwn paradwsei me
+<× 22… eblepon de pros allhlous oi maqhtai aporoumenoi peri tinos legei
+<× 23… hn de anakeimenos eis twn maqhtwn autou en tw kolpw tou iuÑ on hgapa o isÑ
+<× 24… neuei oun toutw simwn petros puqesqai tis an eih peri ou legei
+<× 25… epipeswn de ekeinos epi to sthqos tou iuÑ legei autw keÑ tis estin
+<× 26… apokrinetai o isÑ ekeinos estin w egw bayas to ywmion epidwsw kai embayas to ywmion didwsin iouda simwnos iskariwth
+<× 27… kai meta to ywmion tote eishlqen eis ekeinon o satanas legei oun autw o isÑ o poieis poihson tacion
+<× 28… touto de oudeis egnw twn anakeimenwn pros ti eipen autw
+<× 29… tines gar edokoun epei to glwssokomon eicen o ioudas oti legei autw o isÑ agorason wn creian ecomen eis thn eorthn h tois ptwcois ina ti dw
+<× 30… labwn oun to ywmion ekeinos euqews exhlqen hn de nux
+<× 31… ote oun exhlqe legei o isÑ nun edoxasqh o uios tou anÑou kai o qsÑ edoxasqh en autw
+<× 32… ei o qsÑ edoxasqh en autw kai o qsÑ doxasei auton en eautw kai euqus doxasei auton
+<× 33… teknia eti mikron meq umwn eimi zhthsete me kai kaqws eipon tois ioudaiois oti opou upagw egw umeis ou dunasqe elqein kai umin legw arti
+<× 34… entolhn kainhn didwmi umin ina agapate allhlous kaqws hgaphsa umas ina kai umeis agapate allhlous
+<× 35… en toutw gnwsontai pantes oti emoi maqhtai este ean agaphn echte en allhlois
+<× 36… legei autw simwn petros keÑ pou upageis apekriqh autw o isÑ opou egw upagw ou dunasai moi nun akolouqhsai usteron de akolouqhseis moi
+<× 37… legei autw petros keÑ diati ou dunamai soi akolouqhsai arti thn yuchn mou uper sou qhsw
+<× 38… apekriqh autw o isÑ thn yuchn sou uper emou qhseis amhn amhn legw soi ou mh alektwr fwnhsei ews ou aparnhsh me tris
+
+<K 14…
+<× 1… mh tarassesqw umwn h kardia pisteuete eis ton qnÑ kai eis eme pisteuete
+<× 2… en th oikia tou prÑs mou monai pollai eisin ei de mh eipon an umin poreuomai etoimasai topon umin
+<× 3… kai ean poreuqw kai »Œ¹¹¼»*¼etoimasw»Û*¼ »‚¼etoimasai»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ umin topon palin ercomai kai paralhyomai umas pros emauton ina opou eimi egw kai umeis hte
+<× 4… kai opou egw upagw oidate kai thn odon oidate
+<× 5… legei autw qwmas keÑ ouk oidamen pou upageis kai pws dunameqa thn odon eidenai
+<× 6… legei autw o isÑ egw eimi h odos kai h alhqeia kai h zwh oudeis ercetai pros ton prÑa ei mh di emou
+<× 7… ei egnwkeite me kai ton prÑa mou egnwkeite an kai ap arti ginwskete auton kai ewrakate auton
+<× 8… legei autw filippos keÑ deixon hmin ton prÑa kai arkei hmin
+<× 9… legei autw o isÑ tosouton cronon meq umwn eimi kai ouk egnwkas me filippe o ewrakws eme ewrake ton prÑa kai pws su legeis deixon hmin ton prÑa
+<× 10… ou pisteueis oti egw en tw prÑi kai o phÑr en emoi esti ta rhmata a egw lalw umin ap emautou ou lalw o de phÑr o en emoi menwn autos poiei ta erga
+<× 11… pisteuete moi oti egw en tw prÑi kai o phÑr en emoi ei de mh dia ta erga auta pisteuete moi
+<× 12… amhn amhn legw umin o pisteuwn eis eme ta erga a egw poiw kakeinos poihsei kai meizona toutwn poihsei oti egw pros ton prÑa mou poreuomai
+<× 13… kai o ti an aithshte en tw onomati mou touto poihsw ina doxasqh o phÑr en tw uiw
+<× 14… ean ti aithshte en tw onomati mou egw poihsw
+<× 15… ean agapate me tas entolas tas emas thrhsate
+<× 16… kai egw erwthsw ton prÑa kai allon paraklhton dwsei umin ina menh meq umwn eis ton aiwna
+<× 17… to pnÑa ths alhqeias o o kosmos ou dunatai labein oti ou qewrei auto oude ginwskei auto umeis de ginwskete auto oti par umin menei kai en umin estai
+<× 18… ouk afhsw umas orfanous ercomai pros umas
+<× 19… eti mikron kai o kosmos me ouk eti qewrei umeis de qewreite me oti egw zw kai umeis zhsesqe
+<× 20… en ekeinh th hmera gnwsesqe umeis oti egw en tw prÑi mou kai umeis en emoi kagw en umin
+<× 21… o ecwn tas entolas mou kai thrwn autas ekeinos estin o agapwn me o de agapwn me agaphqhsetai upo tou prÑs mou kai egw agaphsw auton kai emfanisw autw emauton
+<× 22… legei autw ioudas ouc o iskariwths keÑ ti gegonen oti hmin melleis emfanizein seauton kai ouci tw kosmw
+<× 23… apekriqh isÑ kai eipen autw ean tis agapa me ton logon mou thrhsei kai o phÑr mou agaphsei auton kai pros auton eleusomeqa kai monhn par autw poihsomen
+<× 24… o mh agapwn me tous logous mou ou threi kai o logos on akouete ouk estin emos alla tou pemyantos me prÑs
+<× 25… tauta lelalhka umin par umin menwn
+<× 26… o de paraklhtos to pnÑa to agion o pemyei o phÑr en tw onomati mou ekeinos umas didaxei panta kai upomnhsei umas panta a eipon umin
+<× 27… eirhnhn afihmi umin eirhnhn thn emhn didwmi umin ou kaqws o kosmos didwsin egw didwmi umin mh tarassesqw umwn h kardia mhde deiliatw
+<× 28… hkousate oti egw eipon umin upagw kai ercomai pros umas ei hgapate me ecarhte an oti eipon poreuomai pros ton prÑa oti o phÑr mou meizwn mou esti
+<× 29… kai nun eirhka umin prin genesqai ina otan genhtai pisteushte
+<× 30… ouk eti polla lalhsw meq umwn ercetai gar o tou kosmou arcwn kai en emoi ouk ecei ouden
+<× 31… all ina gnw o kosmos oti agapw ton prÑa kai kaqws eneteilato moi o phÑr outws poiw egeiresqe agwmen enteuqen
+
+<K 15…
+<× 1… egw eimi h ampelos h alhqinh kai o phÑr mou o gewrgos esti
+<× 2… pan klhma en emoi mh feron karpon airei auto kai pan to karpon feron kaqairei auto ina pleiona karpon ferh
+<× 3… hdh umeis kaqaroi este dia ton logon on lelalhka umin
+<× 4… meinate en emoi kagw en umin kaqws to klhma ou dunatai karpon ferein af eautou ean mh meinh en th ampelw outws oude umeis ean mh en emoi meinhte
+<× 5… egw eimi h ampelos umeis ta klhmata o menwn en emoi kagw en autw outos ferei karpon polun oti cwris emou ou dunasqe poiein ouden
+<× 6… ean mh tis meinh en emoi eblhqh exw ws to klhma kai exhranqh kai sunagousin auta kai eis to pur ballousi kai kaietai
+<× 7… ean meinhte en emoi kai ta rhmata mou en umin meinh o ean qelhte aithsesqe kai genhsetai umin
+<× 8… en toutw edoxasqh o phÑr mou ina karpon polun ferhte kai genhsesqe emoi maqhtai
+<× 9… kaqws hgaphse me o phÑr kagw hgaphsa umas meinate en th agaph th emh
+<× 10… ean tas entolas mou thrhshte meneite en th agaph mou kaqws egw tas entolas tou prÑs mou tethrhka kai menw autou en th agaph
+<× 11… tauta lelalhka umin ina h cara h emh en umin meinh kai h cara umwn plhrwqh
+<× 12… auth estin h entolh h emh ina agapate allhlous kaqws hgaphsa umas
+<× 13… meizona tauths agaphn oudeis ecei ina tis thn yuchn autou qh uper twn filwn autou
+<× 14… umeis filoi mou este ean poihte osa egw entellomai umin
+<× 15… ouketi umas legw doulous oti o doulos ouk oide ti poiei autou o kurios umas de eirhka filous oti panta a hkousa para tou prÑs mou egnwrisa umin
+<× 16… ouc umeis me exelexasqe all egw exelexamhn umas kai eqhka umas ina umeis upaghte kai karpon ferhte kai o karpos umwn menh ina o ti an aithshte ton prÑa en tw onomati mou dwh³ umin
+<× 17… tauta entellomai umin ina agapate allhlous
+<× 18… ei o kosmos umas misei ginwskete oti eme prwton umwn memishken
+<× 19… ei ek tou kosmou hte o kosmos an to idion efilei oti de ek tou kosmou ouk este all egw exelexamhn umas ek tou kosmou dia touto misei umas o kosmos
+<× 20… mnhmoneuete tou logou ou egw eipon umin ouk esti doulos meizwn tou kuriou autou ei eme ediwxan kai umas diwxousin ei ton logon mou ethrhsan kai ton umeteron thrhsousin
+<× 21… alla tauta panta poihsousin umin dia to onoma mou oti ouk oidasi ton pemyanta me
+<× 22… ei mh hlqon kai elalhsa autois amartian ouk eicon nun de profasin ouk ecousi peri ths amartias autwn
+<× 23… o eme miswn kai ton prÑa mou misei
+<× 24… ei ta erga mh epoihsa en autois a oudeis allos pepoihken amartian ouk eicon nun de kai ewrakasi kai memishkasi kai eme kai ton prÑa mou
+<× 25… all ina plhrwqh o logos o gegrammenos en tw nomw autwn oti emishsan me dwrean
+<× 26… otan de elqh o paraklhtos on egw pemyw umin para tou prÑs to pnÑa ths alhqeias o para tou prÑs ekporeuetai ekeinos marturhsei peri emou
+<× 27… kai umeis de martureite oti ap archs met emou este
+
+<K 16…
+<× 1… tauta lelalhka umin ina mh skandalisqhte
+<× 2… aposunagwgous poihsousin umas all ercetai wra ina pas o apokteinas umas doxh latreian prosferein tw qwÑ
+<× 3… kai tauta poihsousin umin oti ouk egnwsan ton prÑa oude eme
+<× 4… alla tauta lelalhka umin ina otan elqh h wra mnhmoneuhte autwn oti egw eipon umin tauta de umin ex archs ouk eipon oti meq umwn hmhn
+<× 5… nun de upagw pros ton pemyanta me kai oudeis ex umwn erwta me pou upageis
+<× 6… all oti tauta lelalhka umin h luph peplhrwken umwn thn kardian
+<× 7… all egw thn alhqeian legw umin sumferei umin ina egw apelqw ean gar egw mh apelqw o paraklhtos ouk eleusetai pros umas ean de poreuqw pemyw auton pros umas
+<× 8… kai elqwn ekeinos elegxei ton kosmon peri amartias kai peri dikaiosunhs kai peri krisews
+<× 9… peri amartias men oti ou pisteuousin eis eme
+<× 10… peri dikaiosunhs de oti pros ton prÑa mou upagw kai ouk eti qewreite me
+<× 11… peri de krisews oti o arcwn tou kosmou toutou kekritai
+<× 12… eti polla ecw legein umin all ou dunasqe bastazein arti
+<× 13… otan de elqh ekeinos to pnÑa ths alhqeias odhghsei umas eis pasan thn alhqeian ou gar lalhsei af eautou all osa an akoush lalhsei kai ta ercomena anaggelei umin
+<× 14… ekeinos eme doxasei oti ek tou emou lhyetai kai anaggelei umin
+<× 15… panta osa ecei o phÑr ema esti dia touto eipon oti ek tou emou lambanei kai anaggelei umin
+<× 16… mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me oti upagw pros ton prÑa
+<× 17… eipon oun ek twn maqhtwn autou pros allhlous ti esti touto o legei hmin mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me kai oti egw »Œ¹¹¼»*¼OM»Û*¼ »‚¼upagw»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ pros ton prÑa
+<× 18… elegon oun touto ti estin o legei to mikron ouk oidamen ti lalei
+<× 19… egnw oun o isÑ oti hqelon auton erwtan kai eipen autois peri toutou zhteite met allhlwn oti »Œ¹¹¼»*¼OM»Û*¼ »‚¼eipon»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me
+<× 20… amhn amhn legw umin oti klausete kai qrhnhsete umeis o de kosmos carhsetai umeis de luphqhsesqe all h luph umwn eis caran genhsetai
+<× 21… h gunh otan tikth luphn ecei oti hlqen h wra auths otan de gennhsh to paidion ouk eti mnhmoneuei ths qliyews dia thn caran oti egennhqh anÑos eis ton kosmon
+<× 22… kai umeis oun luphn men nun ecete palin de oyomai umas kai carhsetai umwn h kardia kai thn caran umwn oudeis airei af umwn
+<× 23… kai en ekeinh th hmera eme ouk erwthsete ouden amhn amhn legw umin oti osa an aithshte ton prÑa en tw onomati mou dwsei umin
+<× 24… ews arti ouk hthsate ouden en tw onomati mou aiteite kai lhyesqe ina h cara umwn h peplhrwmenh
+<× 25… tauta en paroimiais lelalhka umin all ercetai wra ote ouk eti en paroimiais lalhsw umin alla parrhsia peri tou prÑs anaggelw umin
+<× 26… en ekeinh th hmera en tw onomati mou aithsesqe kai ou legw umin oti egw erwthsw ton prÑa peri umwn
+<× 27… autos gar o phÑr filei umas oti umeis eme pefilhkate kai pepisteukate oti egw para tou quÑ exhlqon
+<× 28… exhlqon para tou prÑs kai elhluqa eis ton kosmon palin afihmi ton kosmon kai poreuomai pros ton prÑa
+<× 29… legousin autw oi maqhtai autou ide nun parrhsia laleis kai paroimian oudemian legeis
+<× 30… nun oidamen oti oidas panta kai ou creian eceis ina tis se erwta en toutw pisteuomen oti apo quÑ exhlqes
+<× 31… apekriqh autois o isÑ arti pisteuete
+<× 32… idou ercetai wra kai nun elhluqen ina skorpisqhte ekastos eis ta idia kai eme monon afhte kai ouk eimi monos oti o phÑr met emou esti
+<× 33… tauta lelalhka umin ina en emoi eirhnhn echte en tw kosmw qliyin ecete alla qarseite egw nenikhka ton kosmon
+
+<K 17…
+<× 1… tauta elalhsen o isÑ kai ephre tous ofqalmous autou eis ton ouÑnon kai eipe peÑr elhluqen h wra doxason sou ton uion ina kai o uios sou doxash se
+<× 2… kaqws edwkas autw exousian pashs sarkos ina pan o dedwkas autw dwsei autois zwhn aiwnion
+<× 3… auth de estin h aiwnios zwh ina ginwskwsi se ton monon alhqinon qnÑ kai on apesteilas inÑ cnÑ
+<× 4… egw se edoxasa epi ths ghs to ergon eteleiwsa o dedwkas moi ina poihsw
+<× 5… kai nun doxason me su peÑr para seautw th doxh h eicon pro tou ton kosmon einai para soi
+<× 6… efanerwsa sou to onoma tois anÑois ous dedwkas moi ek tou kosmou soi hsan kai emoi autous dedwkas kai ton logon sou tethrhkasi
+<× 7… nun egnwkan oti panta osa dedwkas moi para sou estin
+<× 8… oti ta rhmata a dedwkas moi dedwka autois kai autoi elabon kai egnwsan alhqws oti para sou exhlqon kai episteusan oti su me apesteilas
+<× 9… egw peri autwn erwtw ou peri tou kosmou erwtw alla peri wn dedwkas moi oti soi eisi
+<× 10… kai ta ema panta sa esti kai ta sa ema kai dedoxasmai en autois
+<× 11… kai ouk eti eimi en tw kosmw kai outoi en tw kosmw eisi kai egw pros se ercomai peÑr agie thrhson autous en tw onomati sou ous dedwkas moi ina wsin en kaqws hmeis
+<× 12… ote hmhn met autwn en tw kosmw egw ethroun autous en tw onomati sou ous dedwkas moi efulaxa kai oudeis ex autwn apwleto ei mh o uios ths apwleias ina h grafh plhrwqh
+<× 13… nun de pros se ercomai kai tauta lalw en tw kosmw ina ecwsi thn caran thn emhn peplhrwmenhn en autois
+<× 14… egw dedwka autois ton logon sou kai o kosmos emishsen autous oti ouk eisin ek tou kosmou kaqws egw ouk eimi ek tou kosmou
+<× 15… ouk erwtw ina arhs autous ek tou kosmou all ina thrhshs autous ek tou ponhrou
+<× 16… ek tou kosmou ouk eisi kaqws egw ek tou kosmou ouk eimi
+<× 17… agiason autous en th alhqeia sou o logos o sos alhqeia esti
+<× 18… kaqws eme apesteilas eis ton kosmon kagw apesteila autous eis ton kosmon
+<× 19… kai uper autwn egw agiazw emauton ina kai autoi wsin hgiasmenoi en alhqeia
+<× 20… ou peri toutwn de erwtw monon alla kai peri twn pisteusontwn dia tou logou autwn eis eme
+<× 21… ina pantes en wsi kaqws su peÑr en emoi kagw en soi ina kai autoi en hmin en wsin ina o kosmos pisteush oti su me apesteilas
+<× 22… kai egw thn doxan hn dedwkas moi dedwka autois ina wsin en kaqws hmeis en esmen
+<× 23… egw en autois kai su en emoi ina wsi teteleiwmenoi eis en kai ina ginwskh o kosmos oti su me apesteilas kai hgaphsas autous kaqws eme hgaphsas
+<× 24… peÑr ous dedwkas moi qelw ina opou eimi egw kakeinoi wsi met emou ina qewrwsi thn doxan thn emhn hn edwkas moi oti hgaphsas me pro katabolhs kosmou
+<× 25… peÑr dikaie kai o kosmos se ouk egnw egw de se egnwn kai outoi egnwsan oti su me apesteilas
+<× 26… kai egnwrisa autois to onoma sou kai gnwrisw ina h agaph hn hgaphsas me en autois h kagw en autois
+
+<K 18…
+<× 1… tauta eipwn o isÑ exhlqe sun tois maqhtais autou peran tou ceimarrou twn kedrwn opou hn khpos eis on eishlqen autos kai oi maqhtai autou
+<× 2… hdei de kai ioudas o paradidous auton ton topon oti pollakis sunhcqh o isÑ ekei meta twn maqhtwn autou
+<× 3… o oun ioudas labwn thn speiran kai ek twn arcierewn kai farisaiwn uphretas ercetai ekei meta fanwn kai lampadwn kai oplwn
+<× 4… isÑ oun eidws panta ta ercomena ep auton exelqwn eipen autois tina zhteite
+<× 5… apekriqhsan autw inÑ ton nazwraion legei autois o isÑ egw eimi eisthkei de kai ioudas o paradidous auton met autwn
+<× 6… ws oun eipen autois oti egw eimi aphlqon eis ta opisw kai epeson camai
+<× 7… palin oun autous ephrwthse tina zhteite oi de eipon inÑ ton nazwraion
+<× 8… apekriqh isÑ eipon umin oti egw eimi ei oun eme zhteite afete toutous upagein
+<× 9… ina plhrwqh o logos on eipen oti ous dedwkas moi ouk apwlesa ex autwn oudena
+<× 10… simwn oun petros ecwn macairan eilkusen authn kai epaise ton tou arcierews doulon kai apekoyen autou to wtion to dexion hn de onoma tw doulw malcos
+<× 11… eipen oun o isÑ tw petrw bale thn macairan eis thn qhkhn to pothrion o dedwke moi o phÑr ou mh piw auto
+<× 12… h oun speira kai o ciliarcos kai oi uphretai twn ioudaiwn sunelabon ton inÑ kai edhsan auton
+<× 13… kai aphgagon auton pros annan prwton hn gar penqeros tou kaiafa os hn arciereus tou eniautou ekeinou
+<× 14… hn de kaiafas o sumbouleusas tois ioudaiois oti sumferei ena anÑon apolesqai uper tou laou
+<× 15… hkolouqei de tw iuÑ simwn petros kai o allos maqhths o de maqhths ekeinos hn gnwstos tw arcierei kai suneishlqe tw iuÑ eis thn aulhn tou arcierews
+<× 16… o de petros eisthkei pros th qura exw exhlqen oun o maqhths o allos os hn gnwstos tw arcierei kai eipe th qurwrw kai eishgage ton petron
+<× 17… legei oun h paidiskh h qurwros tw petrw mh kai su ek twn maqhtwn ei tou anÑou toutou legei ekeinos ouk eimi
+<× 18… eisthkeisan de oi douloi kai oi uphretai anqrakian pepoihkotes oti yucos hn kai eqermainonto hn de met autwn o petros estws kai qermainomenos
+<× 19… o oun arciereus hrwthse ton inÑ peri twn maqhtwn autou kai peri ths didachs autou
+<× 20… apekriqh autw o isÑ egw parrhsia elalhsa tw kosmw egw pantote edidaxa en sunagwgh kai en tw ierw opou pantote oi ioudaioi sunercontai kai en kruptw elalhsa ouden
+<× 21… ti me eperwtas eperwthson tous akhkootas ti elalhsa autois ide outoi oidasin a eipon egw
+<× 22… tauta de autou eipontos eis twn uphretwn paresthkws edwke rapisma tw iuÑ eipwn outws apokrinh tw arcierei
+<× 23… apekriqh autw o isÑ ei kakws elalhsa marturhson peri tou kakou ei de kalws ti me daireis
+<× 24… apesteilen auton o annas dedemenon pros kaiafan ton arcierea
+<× 25… hn de simwn petros estws kai qermainomenos eipon oun autw mh kai su ek twn maqhtwn autou ei hrnhsato oun ekeinos kai eipen ouk eimi
+<× 26… legei eis ek twn doulwn tou arcierews suggenhs wn ou apekoye petros to wtion ouk egw se eidon en tw khpw met autou
+<× 27… palin oun hrnhsato o petros kai euqews alektwr efwnhsen
+<× 28… agousin oun ton inÑ apo tou kaiafa eis to praitwrion hn de prwi kai autoi ouk eishlqon eis to praitwrion ina mh mianqwsin all ina fagwsi to pasca
+<× 29… exhlqen oun o pilatos pros autous kai eipe tina kathgorian ferete kata tou anÑou toutou
+<× 30… apekriqhsan kai eipon autw ei mh hn outos kakopoios ouk an soi paredwkamen auton
+<× 31… eipen oun autois o pilatos labete auton umeis kai kata ton nomon umwn krinate auton eipon oun autw oi ioudaioi hmin ouk exestin apokteinai oudena
+<× 32… ina o logos tou iuÑ plhrwqh on eipe shmainwn poiw qanatw emellen apoqnhskein
+<× 33… eishlqen oun eis to praitwrion palin o pilatos kai efwnhse ton inÑ kai eipen autw su ei o basileus twn ioudaiwn
+<× 34… apekriqh autw o isÑ af eautou su touto legeis h alloi soi eipon peri emou
+<× 35… apekriqh o pilatos mhti egw ioudaios eimi to eqnos to son kai oi arciereis paredwkan se emoi ti epoihsas
+<× 36… apekriqh isÑ h basileia h emh ouk estin ek tou kosmou toutou ei ek tou kosmou toutou hn h basileia h emh oi uphretai an oi emoi hgwnizonto ina mh paradoqw tois ioudaiois nun de h basileia h emh ouk estin enteuqen
+<× 37… eipen oun autw o pilatos oukoun basileus ei su apekriqh isÑ su legeis oti basileus eimi egw egw eis touto gegennhmai kai eis touto elhluqa eis ton kosmon ina marturhsw th alhqeia pas o wn ek ths alhqeias akouei mou ths fwnhs
+<× 38… legei autw o pilatos ti estin alhqeia kai touto eipwn palin exhlqe pros tous ioudaious kai legei autois egw oudemian aitian euriskw en autw
+<× 39… esti de sunhqeia hmin ina ena umin apolusw en tw pasca boulesqe oun umin apolusw ton basilea twn ioudaiwn
+<× 40… ekraugasan oun pantes legontes mh touton alla ton barabban hn de o barabbas lhsths
+
+<K 19…
+<× 1… tote oun elaben o pilatos ton inÑ kai emastigwse
+<× 2… kai oi stratiwtai plexantes stefanon ex akanqwn epeqhkan autou th kefalh kai imation porfuroun periebalon auton
+<× 3… kai elegon caire o basileus twn ioudaiwn kai edidoun autw rapismata
+<× 4… exhlqen oun palin exw o pilatos kai legei autois ide agw umin auton exw ina gnwte oti en autw oudemian aitian euriskw
+<× 5… exhlqen oun o isÑ exw forwn ton akanqinon stefanon kai to porfuroun imation kai legei autois ide o anÑos
+<× 6… ote oun eidon auton oi arciereis kai oi uphretai ekraugasan legontes staurwson staurwson auton legei autois o pilatos labete auton umeis kai stÑrwsate egw gar ouc euriskw en autw aitian
+<× 7… apekriqhsan autw oi ioudaioi hmeis nomon ecomen kai kata ton nomon hmwn ofeilei apoqanein oti eauton uion quÑ epoihsen
+<× 8… ote oun hkousen o pilatos touton ton logon mallon efobhqh
+<× 9… kai eishlqen eis to praitwrion palin kai legei tw iuÑ poqen ei su o de isÑ apokrisin ouk edwken autw
+<× 10… legei oun autw o pilatos emoi ou laleis ouk oidas oti exousian ecw staurwsai se kai exousian ecw apolusai se
+<× 11… apekriqh isÑ ouk eices exousian oudemian kat emou ei mh hn soi dedomenon anwqen dia touto o paradidous me soi meizona amartian ecei
+<× 12… ek toutou ezhtei o pilatos apolusai auton oi de ioudaioi ekrazon legontes ean touton apolushs ouk ei filos tou kaisaros pas o basilea eauton poiwn antilegei tw kaisari
+<× 13… o oun pilatos akousas touton ton logon hgagen exw ton inÑ kai ekaqisen epi tou bhmatos eis topon legomenon liqostrwton ebraisti de gabaqa
+<× 14… hn de paraskeuh tou pasca wra hn wsei ekth kai legei tois ioudaiois ide o basileus umwn
+<× 15… oi de ekraugasan aron aron staurwson auton legei autois o pilatos ton basilea umwn stÑrwsw apekriqhsan oi arciereis ouk ecomen basilea ei mh kaisara
+<× 16… tote oun paredwken auton autois ina stÑrwqh parelabon de ton inÑ kai hgagon
+<× 17… kai bastazwn ton stÑron autou exhlqen eis ton legomenon kraniou topon os legetai ebraisti golgoqa
+<× 18… opou auton estÑrwsan kai met autou allous duo enteuqen kai enteuqen meson de ton inÑ
+<× 19… egraye de kai titlon o pilatos kai eqhken epi tou stÑrou hn de gegrammenon isÑ o nazwraios o basileus twn ioudaiwn
+<× 20… touton oun ton titlon polloi anegnwsan twn ioudaiwn oti eggus hn o topos ths polews opou estÑrwqh o isÑ kai hn gegrammenon ebraisti ellhnisti rwmaisti
+<× 21… elegon oun tw pilatw oi arciereis twn ioudaiwn mh grafe o basileus twn ioudaiwn all oti ekeinos eipe basileus eimi twn ioudaiwn
+<× 22… apekriqh o pilatos o gegrafa gegrafa
+<× 23… oi oun stratiwtai ote estÑrwsan ton inÑ elabon ta imatia autou kai epoihsan tessara merh ekastw stratiwth meros kai ton citwna hn de o citwn arafos ek twn anwqen ufantos di olou
+<× 24… eipon oun pros allhlous mh sciswmen auton alla lacwmen peri autou tinos estai ina h grafh plhrwqh h legousa diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klhron oi men oun stratiwtai tauta epoihsan
+<× 25… eisthkeisan de para tw stÑrw tou iuÑ h mhÑr autou kai h adelfh ths mrÑs autou maria h tou klwpa kai maria h magdalhnh
+<× 26… isÑ oun idwn thn mrÑa kai ton maqhthn parestwta on hgapa legei th mrÑi autou gunai idou o uios sou
+<× 27… eita legei tw maqhth idou h mhÑr sou kai ap ekeinhs ths wras elaben o maqhths authn eis ta idia
+<× 28… meta touto eidws o isÑ oti hdh panta tetelestai ina teleiwqh h grafh legei diyw
+<× 29… skeuos oun ekeito oxous meston oi de plhsantes spoggon oxous kai usswpw periqentes proshnegkan autou tw stomati
+<× 30… ote oun elabe to oxos o isÑ eipe tetelestai kai klinas thn kefalhn paredwke to pnÑa
+<× 31… oi oun ioudaioi ina mh meinh epi tou stÑrou ta swmata en tw sabbatw epei paraskeuh hn hn gar megalh h hmera ekeinou tou sabbatou hrwthsan ton pilaton ina kateagwsin autwn ta skelh kai arqwsin
+<× 32… hlqon oun oi stratiwtai kai tou men prwtou kateaxan ta skelh kai tou allou tou sustÑrwqentos autw
+<× 33… epi de ton inÑ elqontes ws eidon auton hdh teqnhkota ou kateaxan autou ta skelh
+<× 34… all eis twn stratiwtwn logch autou thn pleuran enuxe kai euqews exhlqen aima kai udwr
+<× 35… kai o ewrakws memarturhke kai alhqinh estin h marturia autou kakeinos oiden oti alhqh legei ina umeis pisteushte
+<× 36… egeneto gar tauta ina h grafh plhrwqh ostoun ou suntribhsetai ap autou
+<× 37… kai palin etera grafh legei oyontai eis on exekenthsan
+<× 38… meta tauta hrwthse ton pilaton »Œ¹¹¼»*¼o³»Û*¼ »‚¼OM»Û‚¼»ÛŒ¹¹¼ iwshf o apo arimaqaias wn maqhths tou iuÑ kekrummenos de dia ton fobon twn ioudaiwn ina arh to swma tou iuÑ kai epetreyen o pilatos hlqen oun kai hre to swma tou iuÑ
+<× 39… hlqe de kai nikodhmos o elqwn pros ton inÑ nuktos to prwton ferwn migma smurnhs kai alohs ws litras ekaton
+<× 40… elabon oun to swma tou iuÑ kai edhsan auto en oqoniois meta twn arwmatwn kaqws eqos esti tois ioudaiois entafiazein
+<× 41… hn de en tw topw opou estÑrwqh khpos kai en tw khpw mnhmeion kainon en w oudepw oudeis eteqh
+<× 42… ekei oun dia thn paraskeuhn twn ioudaiwn oti eggus hn to mnhmeion eqhkan ton inÑ
+
+<K 20…
+<× 1… th de mia twn sabbatwn maria h magdalhnh ercetai prwi skotias eti oushs eis to mnhmeion kai blepei ton liqon hrmenon ek tou mnhmeiou
+<× 2… trecei oun kai ercetai pros simwna petron kai pros ton allon maqhthn on efilei o isÑ kai legei autois hran ton knÑ ek tou mnhmeiou kai ouk oidamen pou eqhkan auton
+<× 3… exhlqen oun o petros kai o allos maqhths kai hrconto eis to mnhmeion
+<× 4… etrecon de oi duo omou kai o allos maqhths proedrame tacion tou petrou kai hlqe prwtos eis to mnhmeion
+<× 5… kai parakuyas blepei keimena ta oqonia ou mentoi eishlqen
+<× 6… ercetai oun simwn petros akolouqwn autw kai eishlqen eis to mnhmeion kai qewrei ta oqonia keimena
+<× 7… kai to soudarion o hn epi ths kefalhs autou ou meta twn oqoniwn keimenon alla cwris entetuligmenon eis ena topon
+<× 8… tote oun eishlqe kai o allos maqhths o elqwn prwtos eis to mnhmeion kai eide kai episteusen
+<× 9… oudepw gar hdeisan thn grafhn oti dei auton ek nekrwn anasthnai
+<× 10… aphlqon oun palin pros eautous oi maqhtai
+<× 11… maria de eisthkei pros tw mnhmeiw klaiousa exw ws oun eklaie parekuyen eis to mnhmeion
+<× 12… kai qewrei duo aggelous en leukois kaqezomenous ena pros th kefalh kai ena pros tois posin opou ekeito to swma tou iuÑ
+<× 13… kai legousin auth ekeinoi gunai ti klaieis legei autois oti hran ton knÑ mou kai ouk oida pou eqhkan auton
+<× 14… kai tauta eipousa estrafh eis ta opisw kai qewrei ton inÑ estwta kai ouk hdei oti isÑ esti
+<× 15… legei auth o isÑ gunai ti klaieis tina zhteis ekeinh dokousa oti o khpouros esti legei autw kurie ei su ebastasas auton eipe moi pou eqhkas auton kagw auton arw
+<× 16… legei auth o isÑ maria strafeisa ekeinh legei autw rabouni o legetai didaskale
+<× 17… legei auth o isÑ mh mou aptou oupw gar anabebhka pros ton prÑa mou poreuou de pros tous adelfous mou kai eipe autois anabainw pros ton prÑa mou kai prÑa umwn kai qnÑ mou kai qnÑ umwn
+<× 18… ercetai maria h magdalhnh apaggellousa tois maqhtais oti ewrake ton knÑ kai tauta eipen auth
+<× 19… oushs oun oyias th hmera ekeinh th mia twn sabbatwn kai twn qurwn kekleismenwn opou hsan oi maqhtai sunhgmenoi dia ton fobon twn ioudaiwn hlqen o isÑ kai esth eis to meson kai legei autois eirhnh umin
+<× 20… kai touto eipwn edeixen autois tas ceiras kai thn pleuran autou ecarhsan oun oi maqhtai idontes ton knÑ
+<× 21… eipen oun autois o isÑ palin eirhnh umin kaqws apestalke me o phÑr kagw pempw umas
+<× 22… kai touto eipwn enefushse kai legei autois labete pnÑa agion
+<× 23… an tinwn afhte tas amartias afientai autois an tinwn krathte kekrathntai
+<× 24… qwmas de eis ek twn dwdeka o legomenos didumos ouk hn met autwn ote hlqen o isÑ
+<× 25… elegon oun autw oi alloi maqhtai ewrakamen ton knÑ o de eipen autois ean mh idw en tais cersin autou ton tupon twn hlwn kai balw ton daktulon mou eis ton tupon twn hlwn kai balw thn ceira mou eis thn pleuran autou ou mh pisteusw
+<× 26… kai meq hmeras oktw palin hsan esw oi maqhtai autou kai qwmas met autwn ercetai o isÑ twn qurwn kekleismenwn kai esth eis to meson kai eipen eirhnh umin
+<× 27… eita legei tw qwma fere ton daktulon sou wde kai ide tas ceiras mou kai fere thn ceira sou kai bale eis thn pleuran mou kai mh ginou apistos alla pistos
+<× 28… kai apekriqh qwmas kai eipen autw o ksÑ mou kai o qsÑ mou
+<× 29… legei autw o isÑ oti ewrakas me pepisteukas makarioi oi mh idontes kai pisteusantes
+<× 30… polla men oun kai alla shmeia epoihsen o isÑ enwpion twn maqhtwn autou a ouk esti gegrammena en tw bibliw toutw
+<× 31… tauta de gegraptai ina pisteushte oti o isÑ estin o csÑ o uios tou quÑ kai ina pisteuontes zwhn echte en tw onomati autou
+
+<K 21…
+<× 1… meta tauta efanerwsen eauton o isÑ tois maqhtais autou egerqeis ek nekrwn epi ths qalasshs ths tiberiados efanerwse de outws
+<× 2… hsan omou simwn petros kai qwmas o legomenos didumos kai naqanahl o apo kana ths galilaias kai oi tou zebedaiou kai alloi ek twn maqhtwn autou duo
+<× 3… legei autois simwn petros upagw alieuein legousin autw ercomeqa kai hmeis sun soi exhlqon kai enebhsan eis to ploion euqus kai en ekeinh th nukti epiasan ouden
+<× 4… prwias de hdh genomenhs esth o isÑ eis ton aigialon ou mentoi hdeisan oi maqhtai oti isÑ esti
+<× 5… legei oun autois o isÑ paidia mh ti prosfagion ecete apekriqhsan autw ou
+<× 6… o de eipen autois balete eis ta dexia merh tou ploiou to diktuon kai eurhsete ebalon oun kai ouk eti auto elkusai iscusan apo tou plhqous twn icquwn
+<× 7… legei oun o maqhths ekeinos on hgapa o isÑ tw petrw o ksÑ esti simwn oun petros akousas oti o ksÑ esti ton ependuthn diezwsato hn gar gumnos kai ebalen eauton eis thn qalassan
+<× 8… oi de alloi maqhtai tw ploiariw hlqon ou gar hsan makran apo ths ghs all ws apo phcwn diakosiwn surontes to diktuon twn icquwn
+<× 9… ws oun apebhsan eis thn ghn blepousin anqrakian keimenhn kai oyarion epikeimenon kai arton
+<× 10… legei autois o isÑ enegkate apo twn oyariwn wn epiasate nun
+<× 11… anebh simwn petros kai eilkuse to diktuon epi ths ghs meston icquwn megalwn ekaton penthkontatriwn kai tosoutwn ontwn ouk escisqh to diktuon
+<× 12… legei autois o isÑ deute aristhsate oudeis de etolma twn maqhtwn exetasai auton su tis ei eidotes oti o ksÑ estin
+<× 13… ercetai oun o isÑ kai lambanei ton arton kai didwsin autois kai to oyarion omoiws
+<× 14… touto hdh triton efanerwqh o isÑ tois maqhtais autou egerqeis ek nekrwn
+<× 15… ote oun hristhsan legei tw simwni petrw »Œ¹¹¼»*¼OM»Û*¼ »‚¼o isѻۂ¼»ÛŒ¹¹¼ simwn iwna agapas me pleion toutwn legei autw nai keÑ su oidas oti filw se legei autw boske ta arnia mou
+<× 16… legei autw palin deuteron simwn iwna agapas me legei autw nai keÑ su oidas oti filw se legei autw poimaine ta probata mou
+<× 17… legei autw to triton simwn iwna fileis me eluphqh o petros oti eipen autw to triton fileis me kai eipen autw keÑ su panta oidas su ginwskeis oti filw se legei autw o isÑ boske ta probata mou
+<× 18… amhn amhn legw soi ote hs newteros ezwnnues seauton kai periepateis opou hqeles otan de ghrashs ekteneis tas ceiras sou kai allos se zwsei kai oisei opou ou qeleis
+<× 19… touto de eipe shmainwn poiw qanatw doxasei ton qnÑ kai touto eipwn legei autw akolouqei moi
+<× 20… epistrafeis de o petros blepei ton maqhthn on hgapa o isÑ akolouqounta os kai anepesen en tw deipnw epi to sthqos autou kai eipe keÑ tis estin o paradidous se
+<× 21… touton idwn o petros legei tw iuÑ keÑ outos de ti
+<× 22… legei autw o isÑ ean auton qelw menein ews ercomai ti pros se su akolouqei moi
+<× 23… exhlqen oun o logos outos eis tous adelfous oti o maqhths ekeinos ouk apoqnhskei kai ouk eipen autw o isÑ oti ouk apoqnhskei all ean auton qelw menein ews ercomai ti pros se
+<× 24… outos estin o maqhths o marturwn peri toutwn kai grayas tauta kai oidamen oti alhqhs estin h marturia autou
+<× 25… esti de kai alla polla osa epoihsen o isÑ atina ean grafhtai kaq en oude auton oimai ton kosmon cwrhsai ta grafomena biblia amhn
+
+<K 22…
+<× 0… to kata iwannhn e(u)ag(ellion) exeodoqh met(a) cronon el(a)b(en) ths ton cnÑ analhyews
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
\ No newline at end of file


Property changes on: trunk/Level 0 Part 3/J-300350_rlm
___________________________________________________________________
Added: svn:executable
  + *
More information about the ntmss-svn mailing list